Актуализиране бюджет и информация за изпълнението на бюджета на Община Габрово за 2023 година към 30.09.2023 година

Решение № 22

Приложение №1

Приемане бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2024 – 2026 година

Решение № 23

Приложение №1

Актуализация на инвестиционната програма на Община Габрово за 2023 г.

Решение № 24

Приложение №1

Освобождаване от заплащане на такса „Битови отпадъци“ на общинските и държавни училища, Центъра за специална образователна подкрепа и частично освобождаване от заплащане на такса „Битови отпадъци“ на Технически университет Габрово за 2024 година

Решение № 25

Одобряване на разходите за услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в общината за 2024 г.

Решение № 26

Приложение №1

Възлагане на мобилна интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома”

Решение № 27

Приложение №1

Изпълнение Решенията на Общински съвет - Габрово, приети в периода 27 юли 2023 година – 30 ноември 2023 година

Решение № 28

Приложение №1

Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №133/27.07.2023 г. на Общински съвет – Габрово

Решение № 29

Продажба на имот – частна общинска собственост (УПИ XXV-79 от кв. 8 по плана на с. Малини, общ. Габрово)

Решение № 30

Приложение №1

Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – публична общинска собственост, представляваща паркоместo в гараж – публична общинска собственост, находящ се на ул. Станционна № 9, гр. Габрово

Решение № 31

Определяне на поименен състав на общинската комисия за развитие на библиотечно-информационното обслужване на гражданите

Решение № 32

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за установяване режим на устройство и предназначение на новообразуван ПИ с идентификатор 18215.156.205 по КККР на с. Гъбене, община Габрово - за „кравеферма и мандра“

Решение № 33

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 23159.18.472 по КККР на с. Драгановци, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди – за „жилищно строителство“

Решение № 34

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 14218.38.24 по КК на гр. Габрово, м-т „Айвузов копак“, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение № 35

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за Частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ за поземлен имот с идентификатор 14218.37.40 по КККР на гр. Габрово, м-т „Петровото – Чуката“, във връзка с разширение на площадка върху земеделска земя - ПИ с идентификатор 14218.37.518 по КККР на гр. Габрово за „цех за производство на пелети“

Решение № 36

Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г. Заседание на Общински съвет № 1 от 25.01.2024 г.