Актуализиране бюджет и информация за изпълнението на бюджета на Община Габрово за 2023 година към 30.09.2023 година

Решение № 7

Приложение №1

Приемане бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2024 – 2026 година

Решение № 8

Приложение №1

Еднократни финансови субсидии за ОБК „Чардафон“ и ОФК „Янтра 2019“

Решение № 9

Приложение №1

Даване на съгласие за кандидатстване по процедура BG16FFPR002-3.007 „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“, финансирана по Програма „Околна среда“ 2021-2027 чрез системата ИСУН

Решение № 10

Определяне на представители на Община Габрово в търговски дружества, в които общината е акционер или съдружник

Решение № 11

Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

Решение № 12

Определяне на представител и заместник-представител на Община Габрово в Общото събрание на РСО „Централна Стара планина“

Решение № 13

Определяне на представител на Общински съвет Габрово в Областния съвет за развитие

Решение № 14

Промяна в поименния състав на Съвет по въпросите на социалните услуги към Община Габрово

Решение № 15

Откриване на процедура за попълване на списъка с кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Габрово за мандат 2024 г. - 2028 г.

Решение № 16

Приложение №1

Учредяване безвъзмездно право на ползване на „Фондация в помощ на жени, претърпели насилие – ФЛАЙ – Първо обичай себе си“, върху част от имот - частна общинска собственост на ул. Райчо Каролев № 2, ет. 4, гр. Габрово

Решение № 17

Учредяване безвъзмездно право на ползване на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ – 1926“ с. Трънито, върху имот - частна общинска собственост, с. Трънито, общ. Габрово

Решение № 18

Предоставяне на имоти с начин на трайно ползване – „полски пътища“ и „напоителни канали“, попадащи в масивите за ползване в съответните землища на община Габрово, на основание чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ

Решение № 19

Определяне размера на трудовото възнаграждение на новоизбрания кмет на Община Габрово

Решение № 20

Определяне възнаграждението на председателя на Общински съвет - Габрово

Решение № 21

Заседание на Общински съвет № 10 от 27.06.2024 г. Заседание на Общински съвет № 4 от 21.12.2023 г.