О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен предложение за обект:

 

Основен ремонт на улица „Станционна“ – град Габрово“

 

с местонахождение: улица „Станционна“ – град Габрово

с възложител: Община Габрово

Уведомление за инвестиционно намерение Община Габрово, е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, етаж 7, от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 22.11.2023 г. до 05.12.2023 г., както и на интернет страницата на Община Габрово: https://gabrovo.bg/bg „Устройство на територията, инфраструктура и екология“, раздел: „Екология“, под меню „Обяви и съобщения“

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

 

Уведомление

„Основен ремонт на улица „Евтим Дабев“, гр. Габрово“ „Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река Сивек, поречие Янтра, с цел заустяване на битови отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обект: Доставка и монтаж на два броя пречиствателни съоръжения в рамките на РЕМО „Етъра“ гр. Габрово – за детски обучителен център – ЛПСОВ за 100 ЕЖ и за останалите обекти в комплекса- ЛПСОВ за 50 ЕЖ“