Приемане на Политика за участието на Община Габрово в общинските публични предприятия

Решение № 171

Приложение №1

Приемане на Правилник за устройство и дейността на Регионален исторически музей – Габрово – първо четене

Решение № 172

Приложение №1

Възлагане на ФОНДАЦИЯ „ОБЩНОСТ В ПОМОЩ НА ЗАВИСИМИТЕ, да извършва услуга от общ икономически интерес по психосоциална рехабилитация от резидентен и психосоциална рехабилитация от нерезидентен тип в съответствие с Наредба № 8 от 7 септември 2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества

Решение № 173

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (УПИ XVI – ТКЗС от кв. 56 по плана на с. Гергини – Гарван, община Габрово)

Решение № 174

Приложение №1

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в OУ „Иван Вазов”, гр. Габрово, представляваща Кухненски блок и спомагателни помещения към него за разливочна за ученическо хранене

Решение № 175

Приложение №1

Предоставяне на земя от Общинския поземлен фонд на основание чл. 45д и чл. 45ж, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Решение № 176

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за Частично изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ с идентификатор 14218.196.110 по КК на гр. Габрово, м-т „Под Беленците“, във връзка с разширение на площадка върху земеделска земя - ПИ с идентификатор 14218.196.111 по КК на гр. Габрово

Решение № 177

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за Частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 43339.8.310 по КККР на с. Лесичарка, община Габрово, м-т „Латиновото“, във връзка с разширение на площадка върху земеделска земя - ПИ с идентификатор 43339.8.309 по КККР на с. Лесичарка, община Габрово

Решение № 178

Приемане на Правилник за устройство и дейността на Регионален исторически музей – Габрово - второ четене

Решение № 179

Приложение №1

Избор на временно изпълняващи длъжността кмет на Община Габрово и кмет на кметство Яворец

Решение № 180

Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г. Заседание на Общински съвет № 15 от 19.10.2023 г.