Актуализация на инвестиционната програма на Община Габрово за 2023г.

Решение № 181

Приложение №1

Съгласие за участие на Община Габрово в Енергийна Общност

Решение № 182

Приложение №1

Вземане на решение за изразяване на предварително писмено съгласие по свикано Общо събрание на съдружниците на „ВиК” ООД

Решение № 183

Приложение №1

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК в обособена територия на „ВиК” ООД - Габрово

Решение № 184

Приложение №1

Придобиване на недвижими имоти, ПИ с идентификатор 14218.518.637 и ПИ с идентификатор 14218.518.700 по КККР, собственост на частни лица от Община Габрово, на основание чл. 21, ал. 4 от ЗОС (гр. Габрово, ул. Рила)

Решение № 185

Придобиване на недвижим имот, ПИ с идентификатор 14218.518.459 по КККР, (гр. Габрово, ул. Рила), собственост на частни лица от Община Габрово на основание чл. 21, ал. 4 от ЗОС

Решение № 186

Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост – сграда в кв. Етър, гр. Габрово на Сдружение Ловно-рибарско дружество „Чардафон“ - Габрово

Решение № 187

Заседание на Общински съвет № 10 от 27.06.2024 г. Заседание на Общински съвет № 1 от 14.11.2023 г.