Актуализация на инвестиционната програма и разчетите за капиталови разходи на Община Габрово за 2023 г.

Решение № 127

Приложение № 1

Прехвърляне на финансови средства от Програма Култура за финансиране на други културни инициативи

Решение № 128

Кандидатстване на Община Габрово за финансиране на проект „Екологосъобразна мобилност в община Габрово и община Севлиево чрез мерки за развитие на екологични, безопасни, функционални и енергийно ефективни транспортни системи“ по процедура „BG-RRP-8.013 - Екологосъобразна мобилност“ в изпълнение на инвестиция C8.I7 „ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНА МОБИЛНОСТ – ПИЛОТНА СХЕМА ЗА ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВАТА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на Република България

Решение № 129

Изпълнение Решенията на Общински съвет - Габрово, приети в периода 09 декември 2022 година – 29 юни 2023 година

Решение № 130

Приложение № 1

Предложение за поставяне на монументален паметник на д-р Никола Василиади в двора на Професионалната техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ – Габрово, в затревената площ пред главния вход на основната сграда на гимназията, находяща се в ПИ 14218.504.447 по КККР, съставляващо УПИ-I – за ТМТ „Д-р Никола Василиади“ от кв. 117 по плана на гр. Габрово – II етап, III част – държавна публична собственост с административен адрес: гр. Габрово, ул. „Брянска“ № 3

Решение № 131

Включване на допълнителна позиция в списъка на обектите публична общинска собственост на територията на Община Габрово, приет с Решение № 2/16.01.1997 г. и допълнен с Решения №№ 12/06.02.1997 г., 47/26.03.1999 г., 49/29.03.2001 г., 186/20.12.2001 г., 111/20.04.2006 г., 13/06.02.2014 г., 101/25.05.2017 г. на Общински съвет - Габрово

Решение № 132

Продажба на имот – частна общинска собственост (земеделска земя с идентификатор 114218.439.24 по плана на новообразуваните имоти на местност „Над Продановци“, землище на гр. Габрово)

Решение № 133

Приложение № 1

Продажба на имот – частна общинска собственост (земеделска земя с идентификатор 17991.422.2 по плана на новообразуваните имоти на местност „Седянков мост“, землище на с. Гръблевци)

Решение № 134

Приложение № 1

Продажба на имот – частна общинска собственост (земеделска земя с идентификатор 17991.422.6 по плана на новообразуваните имоти на местност „Седянков мост“, землище на с. Гръблевци)

Решение № 135

Приложение № 1

Продажба на имот – частна общинска собственост (земеделска земя с идентификатор 22959.516.35 по плана на новообразуваните имоти на местност „Ливадето“, землище на с. Донино)

Решение № 136

Приложение № 1

Продажба на имот – частна общинска собственост (земеделска земя с идентификатор 14218.439.51 по плана на новообразуваните имоти на местност „Над Продановци“, землище на гр. Габрово)

Решение № 137

Приложение № 1

Продажба на имот – частна общинска собственост (УПИ I-200, за зелено училище, спортни и рекреационни дейности от кв. 19 по плана на с. Драгановци, общ. Габрово)

Решение № 138

Приложение № 1

Учредяване на възмездно безсрочно право на строеж върху имот – частна общинска собственост (УПИ ІІІ–за жилищен комплекс, гаражи, магазини и обществено хранене от кв. 39 по плана на гр. Габрово – І етап, кв. Трендафила)

Решение № 139

Приложение № 1

Учредяване на право на прокарване през имоти, общинска собственост, на трасета на подземна оптична кабелна разпределителна мрежа на „Уникс“ ЕООД в Община Габрово, ведно със сервитутите за подобект: „Подземна оптична кабелна разпределителна мрежа на „Уникс“ ЕООД в с. Поповци, с. Пецевци, с. Прахали, с. Гледаци, с. Гергини, с. Гарван, с. Армени, с. Лоза, с. Златевци, с. Новаковци, с. Драгановци, с. Драгиевци и кв. Недевци“, в полза на оператора на електронни съобщителни мрежи - „Уникс“ ЕООД, със седалище: гр. Габрово, ул. „Христо Ботев“ № 14, ЕИК 107522258, представлявано от управителя Пламен Радев

Решение № 140

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Социален диалог – 2001“ Габрово, върху част от имот - частна общинска собственост на ул. Радецка № 18, ет. 3

Решение № 141

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект Ресторант в хотел при музей „Етър“

Решение № 142

Приложение № 1

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект БИТОВА ВЪЗРОЖДЕНСКА МЕХАНА, обособена част от имот – публична общинска собственост в РЕМО „Етър“

Решение № 143

Приложение № 1

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в сграда за образование на ул. Христо Смирненски № 27, гр. Габрово, представляваща Бюфет за продажба на закуски

Решение № 144

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в сграда за образование на ул. Христо Смирненски № 27, гр. Габрово, представляваща разливочна за ученическо столово хранене

Решение № 145

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово, представляваща кухненски блок с прилежащите му спомагателни и сервизни помещения

Решение № 146

Определяне на земеделска земя от ОПФ в землища Кози рог, Баланите, Гъбене и Мичковци, за отдаване под наем, по реда но глава шест от НРПУРОИ

Решение № 147

Разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за трасе на водопровод /извън границите на урбанизирана територия/ до ПИ с идентификатор 22959.22.10 по КККР на с. Донино, община Габрово

Решение № 148

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на ПИ с идентификатор 14218.315.153 по КК на гр. Габрово, местност „Черна нива“, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди – за „производствена и складова дейност“

Решение № 149

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ зa новообразуван имот № 1, кадастрален район 608 по плана на новообразуваните имоти на м-т „До Борики“, землище на с. Борики, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение № 150

Утвърждаване класирането на кандидатите, съгласно Протокол от проведен конкурс на Комисията, назначена с Решение № 91/31.05.2023 г. на Общински съвет - Габрово за провеждане на конкурс за избор на управител на “ДИАГНОСТИЧНО- КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 - ГАБРОВО” ЕООД

Решение № 151

Промяна в поименния състав на постоянна комисия на Общински съвет Габрово по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Решение № 152

Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г. Заседание на Общински съвет № 12 от 31.08.2023 г.