Приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Габрово с период на действие 2023-2027 г.

Решение № 111

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Отпускане на еднократна финансова помощ за Серафим Бобев, необходима за покриване на транспортни разходи за извършване на медицинска манипулация в Москва, Русия

Решение № 112

Отпускане на финансова помощ за заплащане на транспортна услуга за участието на вокална група „Надежда“ към Общинско дружество на инвалидите – Габрово във Фестивал за хора с увреждания

Решение № 113

Приложение №1

Финансова подкрепа за участие на атлет в VII Световни спортни игри за хора с нисък ръст, в Кьолн, Германия 2023

Решение № 114

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.502.868, Северна зона, гр. Габрово)

Решение № 115

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.526.165, ул.”Камчия” № 3, гр. Габрово)

Решение № 116

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (земеделска земя с идентификатор 05400.606.17 по плана на новообразуваните имоти на местност Стария път, землище с. Борики)

Решение № 117

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (земеделска земя с идентификатор 05400.606.18 по плана на новообразуваните имоти на местност Стария път, землище с. Борики)

Решение № 118

Приложение №1

Продажба на общински имот, предвиден като придаден по регулация към имот на физическо лице на основание чл. 58, ал. 1 и 2 от НРПУРОИ, находящ се в гр. Габрово, кв. „Тлъчници“, ул. „Мир“

Решение № 119

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост (УПИ XVIII 51 – обществено обслужващи дейности заедно с построените в него сгради от кв. 12 с. Гъбене, общ. Габрово)

Решение № 120

Приложение №1

Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху него сграда (с. Зелено дърво, общ. Габрово, ПИ с идентификатор 30764.603.93)

Решение № 121

Приложение №1

Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху него сграда (ул. Брянска № 27Г, гр. Габрово, ПИ с идентификатор 14218.504.421)

Решение № 122

Приложение №1

Учредяване на право на строеж за изграждане на пристройка към жилищна сграда построена върху общинска земя - поземлен имот с идентификатор 14218.526.30 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Габрово

Решение № 123

Приложение №1

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – общинска собственост, за монтиране на Рекламно-информационни елементи /РИЕ/ по схема на главен архитект

Решение № 124

Приложение №1

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – общинска собственост, за монтиране на зарядни колонки за електрически превозни средства по схеми на гл. архитект

Решение № 125

Приложение №1

Изменение на т. 3 от Решение № 10 от 30.01.2020 г. на Общински съвет - Габрово и предоставяне под наем, на основание чл. 27, ал. 3 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища (НУРУЖННОЖ), на два броя общински жилища от групата „Ведомствени жилища“

Решение № 126

Заседание на Общински съвет № 10 от 27.06.2024 г. Заседание на Общински съвет № 11 от 27.07.2023 г.