РЕШЕНИЕ  № 59

05.04.2012 год.

 

Кандидатстване на Община Габрово с проект „Интеграционни мерки за подобряване на достъпа до образование в Община Габрово”

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

         1. Дава съгласие Община Габрово да кандидатства и изпълни проект: Интеграционни мерки за подобряване на достъпа до образование в Община Габрово”.

            2. Дава съгласие партньор по проекта да бъде ОУ „Неофит Рилски” и изпълнението да се осъществи в условията на общинско сътрудничество.

            3. Възлага на Кмета на Община Габрово да извърши всички необходими действия при кандидатстването и реализирането на проекта

 

 

РЕШЕНИЕ  № 60

05.04.2012 год.

 

Подписване на Запис на заповед във връзка с искане за авансово плащане по проект BG16PO001-1.4.06-0037 „Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения по поречието на река Янтра в град Габрово”, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161РО001/1.4.-06/2010/039 от 03.06.2011 г.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23  от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

                                                            

            Упълномощава Кмета на Община Габрово да подпише Запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане в размер на 308 082,60 лв. (триста и осем хиляди осемдесет и два лева и шестдесет стотинки), представляващо 35 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ, съставляващо 95 % от общите допустими разходи по проект BG16PO001-1.4.06-0037 „Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения по поречието на река Янтра в град Габрово”, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие” 2007-2013, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161РО001/1.4.-06/2010/039  от от 03.06.2011 г.

 

            Записът на заповед да бъде изготвен съгласно изискванията на Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие”.

 

 

Приложение към Решение № 60/05.04.2012

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е1-VIII

                                                З А П И С  Н А  З А П О В Е Д

 

Без протест и без разноски

Платим на предявяване

За сумата: 308 082,60 лв.

 (посочва се цифром стойността и валутата на аванса).

 

 

Долуподписаният/ата (трите имена на лицето, представляващо кандидата) ........................................................................, ЕГН.................., л.к. № ..................., изд. от ..................... на ..................г., в качеството си на  ............................... (длъжност на лицето) на ……………………………………………………………

(пълното наименование на Бенефициента съгласно регистрацията му), ЕИК по БУЛСТАТ: 000215630, пл. “Възраждане” № 3 – Бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие” схема за безвъзмездна финансова помощ “BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”, проект „Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения по поречието на река Янтра в град Габрово” BG16PO001-1.4.06-0037 по договор № BG 161РО001/1.4.-06/2010/039 от 03.06.2011 г., като Издател на настоящия Запис на заповед, неотменимо и безусловно се задължавам, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, срещу представянето на този Запис на заповед да заплатя на поемателя – Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, сумата: 308 082,60лв, ((триста иосем хиляди осемдесет и два лева и шестдесет стотинки)) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на аванса).

Платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане – до 3.02.2013 г. (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ).

Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: в банка БНБ-гр.София, IBAN : BG75 BNBG 9661 3200 1966 01, BIC - BNBGBGSD, на името на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”.

 

Дата на издаване: ..............................................

Място на издаване: ...................................................

Подпис за издателя: .....................................................................................

 

 

РЕШЕНИЕ  № 61

05.04.2012 год.

 

Промяна в състава на Обществения съвет към Община Габрово

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 35 от Закона за социално подпомагане и чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане закона за социално подпомагане, Общински съвет Габрово РЕШИ:

          

            Изменя Решение № 279/17.12.2009 г., като състава на Обществения съвет става:

 

1.      Таня Венкова Христова – Кмет Община Габрово;

2.      Снежана Калчева Сидерова – Директор на СОУ „Райчо Каролев”;

3.      Радостина Петкова Братованова – Директор Дирекция „Социално подпомагане” ;

4.      Антоанета Тодорова Янкабакова – Изпълнителен Директор на МХД „ИМКА” – Габрово;

5.      Данче Илиева Пенчева – Директор областен съвет на БЧК;

6.      прот. Руслан Личев – архиерейски наместник на Габровска околия;

7.      Д-р Петър Стефанов Стефанов – Директор РЗИ;

8.      Магдалена Савова Василева – Председател на Управителния съвет Сдружение „Общинско училищно настоятелство”.

9.      Росица Милчева Димитрова – Председател на УС на Сдружение „Бъдеще и закрила за лица с интелектуални затруднения”;

10. Светла Колева – Управител на „Слънчев дом-2011” ЕООД

11. Денислав Донков – Директор на ОД на МВР – Габрово

12. Яна Максимова – Управител на „ЕКС-ПРЕС” ООД;

13. Добромир Проданов – общински съветник;

14. Пейо Пеев – Управител на „Алфрида Пеев” ЕООД;

15. Лена Енева – Директор дирекция „Бюро по труда”

 

 

РЕШЕНИЕ  № 62

05.04.2012 год.

 

Промяна в състава на комисията по предложения за почетни граждани и носители на почетен знак на град Габрово

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 2 от Статута за целите, принципите и критериите при обявяване на официални отличия на Община Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            Променя свое решение № 63/22.04.2010 година в частта на т. 2, като определя следния състав на Комисията по предложения за почетни граждани и носители на почетния знак на Габрово:

 

Председател: Снежана Сидерова – общински съветник

и членове:   1. Митко Даскалов – общински съветник

                        2. Галина Витанова – н-к отдел „Протокол, международно

                          сътрудничество и връзки с обществеността

                        3. арх. Иван Николов – общински съветник

                        4. Добромир Валачев – общински съветник

                        5. Пенчо Пенчев – общински съветник

                        6. Ирена Митева – гл. юрисконсулт в отдел „Правен”

                        7. Стефан Ганев – гл. експерт в отдел „Култура и вероизповедания”

                        8. Красимира Чолакова – директор на Регионален исторически музей –

                            Габрово

                        9. Стефка Василева – началник отдел „Държавен архив” – Габрово

                        10. Иван Ненов – председател на сдружение „Памет Габровска”

                        11. Любомир Линков – общински съветник

                        12. Диана Гатева – общински съветник

 

 

РЕШЕНИЕ  № 63

05.04.2012 год.

 

Отчет за изпълнение и реализирани дейности по Общинска стратегия за социално включване - Габрово през 2011 г. /по приоритетни направления/

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с Методиката за изпълнение на Стратегията за социално включване 2011 – 2016 г. приета с Решение № 21/27.01.2011 г. на ОбС, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            Приема отчет за изпълнение и реализирани дейности по Общинска стратегия за социално включване - Габрово през 2011 г /по приоритетни направления/.

 

Приложение: Отчет за изпълнение и реализирани дейности през 2011 г. на Общинска

                          стратегия за социално включване - Габрово /по приоритетни

                          направления/

 

 

                                                                                                                          Приложение към Решение № 63/05.04.2012 г.

                                                                                                                                                       

 

УТВЪРДИЛ:

              /п/

инж. Климент Кунев

За Кмет на Община Габрово                                                                                                                     

Съгласно Заповед №410/19.03.2012г.

на Кмета на Община Габрово/

 

ОТЧЕТ

за изпълнение и реализирани дейности по Общинска стратегия за социално включване - Габрово през 2011 г.

/по приоритетни направления/

 

НАПРАВЛЕНИЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА

РЕФОРМИРАНЕ/ТРАНСФОРМИРАНЕ  НА УСЛУГА

ФИНАНСИРАНЕ

ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2011г.:

ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011г.

Семейна среда 

Деца лишени от родителска грижа

Реформиране на ДМСГД, с капацитет 70 места

Републикански бюджет

 

ОП «Регионално развитие»

Ø Център за майчино и детско здраве, предоставящ и здравна интервенция на деца със специални нужди до 3 год. възраст;

Ø Дневен център за деца със специални нужди до 3 години, предоставящ  дневна, седмична и заместваща грижа;

Ø ЦНСТ за деца до 3 години, нуждаещи се от непрекъснати медицински грижи

На 26.10.2011 г. Стартира изпълнението на проект «ПОСОКА: семейство» с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

        Основната цел на проекта е подготовката за преструктуриране на ДМСГД за деца от 0 до3 годишна възраст чрез извършване на целенасочена подготвителна дейност в 8 пилотни области, сред които и Габрово, чрез аналитичен подход и синергична интервенция с други, отговорни за процеса институции. Проектът е с продължителност 32 месеца и се предвижда да приключи не по късно от 26.06.2014 г.

Инфраструктурните промени, които ще обезпечат развитието на новите услуги ще се финансират в рамките на Компонент 2 от Приоритетна ос 1, Операция 1.1. на Средносрочна рамкова инвестиционна програма, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ОП ”Регионално развитие” 2007-2013г., по която бенефициент е МЗ. Във връзка с това, след проведена процедура за ОП, е изработен Инвестиционен проект за преструктуриране на сградния фонд. С дата 19.01.2011г. Община Габрово е издала разрешение за строеж №3/19.01.2011г.

Реформиране на ДДЛРГ, с капацитет 35 места, считано от 01.01.2012г.

Републикански бюджет

- Запазване на устойчивостта през 2011г.

- Намаляване на капацитета на ДДЛРГ

Капацитетът на СИ е намален със Заповед № РД-01-194/27.01.2011г. на АСП от 43 на 40 места, считано от 01.01.2011г

*През 2011г. ОбС-Габрово прие Решение № 118/16.06.2011г. с което капацитета на ДДЛРГ се намалява от 40 на 35 места, считано от 01.01.2012г.

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи напускащи ДДЛРГ с капацитет 5 места

Републикански бюджет

- Запазване на устойчивостта през 2011г.

 

*Социалната услуга е възложена на външен доставчик, считано от 01.03.2011г. на „Фондация за социална промяна и включване” - гр. София, с Договор №103-ЗСД-11/28.02.2011г. за срок от 3 години

Център за обществена подкрепа – „ИМКА” Габрово, с капацитет 25 места

Републикански бюджет

-  Запазване на устойчивостта през 2011г.

-  Увеличаване капацитета на социалната услуга

 

*Капацитетът на социалната услуга е увеличен от 20 на 25 места, считано от 01.01.2011г. със Заповед на Изпълнителния Директор на АСП № РД-01-373/02.03.2011г.

Звено „Майка и бебе”, с капацитет 6 двойки майка - бебе

Републикански бюджет

- Запазване на устойчивостта през 2011г.

 

Продължава предоставянето на социалната услуга през 2011г. при същия капацитет, брой персонал и финансиране като делегирана държавна дейност от републиканския бюджет.

Проект за „Социално включване” на МТСП

Световна банка

Кандидатстване с проектно предложение за изграждане на общностен център за деца и семейства.

Не е изпълнено през 2011г.

*Проектът е представен на 29.02.2012г. в МТСП. Оценката  на подаденото проектно предложение ще се осъществи до 27.03.2012 г., а сключване на Споразумение за финансиране – до април 2012 г.

*Наименование на проекта: ПОСОКИ – предоставяне в общността на социално-образователно консултиране и интегриране”.

При евентуално одобрение на проектното предложение, в Комплекс Христо Ботев” ще се предоставят интегрирани социални, здравни и образователни услуги за деца от 0 до 3 годишна възраст и техните семейства.

„Приемна грижа”

ОП „Развитие на човешките ресурси”

 

Община Габрово е партньор на Агенция за социално подпомагане по проект „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG 051PO001-5.2.11 „Приеми ме”, финансиран със Заповед № РД 08-55 от 30 септември 2011 г. на Ръководителя на Договарящия орган.

На 08.12.2011г. е сключено партньорско споразумение с регистрационен номер BG051PO001-5.2.11-0001-С0001 /изх. № СИ01-75 от 08.12.2011г./ между АСП, която е бенефициент по проекта и Община Габрово – партньор.

Проектът е в изпълнение на националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България” и е насочен към развитие на Приемната грижа като алтернатива на настаняването на децата в специализирани институции.

През 2011 г. и доставчиците на социални услуги – ИМКА – Габрово, SOS – детски селища, МСС (Международна социална служба), са работили по предоставяне на услугата Приемна грижа и нейното популяризиране сред обществеността.

За периода от м. 01 – 12. 2011 г., на територията на Община Габрово са утвърдени общо 10 приемни семейства, като 2 от тях са доброволни, а останалите 9 – професионални. За отчетният период, в утвърдените приемни семейства на територията на община Габрово, са настанени общо 11 деца.

Деца с увреждания

Стартиране изграждането на два Центъра за настаняване от семеен тип за деца напускащи ДДУИ и ДДФУ по проект „Детство за всички”, с капацитет за всеки от тях – 12+2 места

ОП „Регионално развитие”

- Подготовка на проектното предложение по ОП „Регионално развитие”, Схема: „Подкрепа за деинституционализация за социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”.

 

- През 2011г. е внесено проектно предложение;

- През месец март 2012 година е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ  BG161PO001-1.1.11-0038 – „Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип в град Габрово”

Дневен център за деца и младежи с увреждания, с капацитет 20 места.

Републикански бюджет

Запазване на устойчивостта през 2011г

Продължава предоставянето на социалната услуга през 2011г. при същия капацитет, брой персонал и финансиране като делегирана държавна дейност от републиканския бюджет.

Млади хора в риск

Наблюдавано жилище за младежи напускащи специализирани институции и в риск от общността – капацитет 6 – 8 места

Финансиране от НПО – „Фондация за социална промяна и включване”-гр. София

Запазване на устойчивостта през 2011г.

Продължава предоставянето на социалната услуга през 2011г. при същия капацитет, брой персонал и финансиране от НПО – „Фондация за социална промяна и включване”-гр. София.

 

 

Психично здраве

Деца с разстройства от аутистичния спектър

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от аутистичния спектър до 18 години, с капацитет 20 места

Фонд „Социална закрила” към МТСП /до 30.04.2011г./

 

Републикански бюджет /след 01.05.2011г./

- Запазване на устойчивостта на Центъра през 2011г.

- Осигуряване на финансиране като делегирана държавна дейност.

 

- Дейността на ЦСРИ е финансирана по проект от Фонд „Социална закрила” към МТСП за период от 01.02.2011г. до 30.04.2011г.

 

*Услугата е делегирана държавна дейност от 01.05.2011г. със Заповед на Изпълнителния Директор № РД-01-374/02.03.2011г. Изпълнена е целта за създаване на устойчиво развитие и  финансиране на социалната услуга.

 

 

Достоен живот за възрастните хора

Самотни трудно-подвижни възрастни хора и хора с увреждания в Общината

Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ на хора със зрителни и множество затруднения, с капацитет 40 места.

Републикански бюджет

Запазване на устойчивостта на ЦСРИ през 2011г.

Продължава предоставянето на социалната услуга през 2011г. при същия капацитет, брой персонал и финансиране като делегирана държавна дейност от републиканския бюджет.

*Сключен е нов договор с външен доставчик за възлагане на социалната услуга № 565-ЗСД-11/30.12.2011г. за срок 3 години

 

 

 

 

 

 

Самотни и трудно –подвижни възрастни хора и хора с увреждания от града и селата

„Домашен помощник”

 

ОП „Развитие на човешките ресурси”

Предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник” през 2011г.

 

През 2011г. се реализира Проект „Предоставяне на висококачествена услуга „Домашен помощник” чрез грижа в семейна среда за хора с различни видове увреждания и самотноживеещи” по Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.07-0232 – С-0001.

Ø  Бенефициент – Сдружение „Общинско дружество на инвалидите”- Габрово –

Ø  Партньор Община Габрово

Ø  Срок: от 01.01.2011г. – 29.02.2012г.

* Общински съвет –Габрово е дал съгласие за разкриване на социалната услуга като делегирана държавна дейност с Решение № 117/16.06.2011г.

За отчетният период са обслужени общо 137 потребители на социалната услуга от 30 домашни помощника.

„Личен асистент”

ОП „Развитие на човешките ресурси”

Предоставяне на услугата „Личен асистент”  през 2011г.

През 2011г. Община Габрово, в качеството си на партньор на АСП реализира Проект „Подкрепа за достоен живот” Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи”. Срок: от 01.11.2010г. – 30.04.2012г.

*С Писмо изх. № BG09-1308/17.02.2012г. срокът на действие на проекта е удължен до 03.09.2012г. Срокът е удължен със Заповед № РД08-3/18.01.2012г. на Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси”.

* Общински съвет – Габрово е дал съгласие за разкриване на социалната услуга като делегирана държавна дейност с Решение № 121/16.06.2011г.

Създадена е банка-кадри от 122 лица, преминали съответното обучение. За отчетният период са обслужени общо 75 потребителя на услугата от 75 лични асистента.

Възрастни хора с физически  увреждания

Дом за възрастни хора с физически увреждания, кв. Маркотея, с капацитет 36 места.

Републикански бюджет

Запазване на устойчивостта и продължаване на предоставянето на социалната услуга през 2011г.

Продължава предоставянето на социалната услуга през 2011г. при същия капацитет, брой персонал и финансиране като делегирана държавна дейност от републиканския бюджет.

Самотни възрастни хора от града

Дневен център за стари хора, с капацитет 40 места.

Републикански бюджет

Запазване на устойчивостта и продължаване на предоставянето на социалната услуга през 2011г.

Продължава предоставянето на социалната услуга през 2011г. при същия капацитет, брой персонал и финансиране като делегирана държавна дейност от републиканския бюджет.

*Сключен е нов договор с външен доставчик за възлагане на социалната услуга № 564-ЗСД-11/30.12.2011г. за срок 3 години

Възрастни с ментални увреждания

Дневен център за възрастни хора с увреждания, с капацитет 20 места.

Републикански бюджет

Запазване на устойчивостта и продължаване на предоставянето на социалната услуга през 2011г.

Продължава предоставянето на социалната услуга през 2011г. и финансирането й като делегирана държавна дейност от републиканския бюджет.

*Капацитетът на социалната услуга е намален от 30 на 20 места, считано от 01.01.2011г. със Заповед на Изпълнителния Директор № РД-01-489/11.04.2011г.

*Сключен е нов договор с външен доставчик за възлагане на социалната услуга № 274-ЗСД-11/28.06.2011г. за срок 3 години.

Самотни и, бездомни възрастни хора и лица с ниски доходи

- Обществена трапезария, с капацитет 35 места.

 

 

 

-Обществена трапезария към Фонд „Социална закрила” – МТСП, с капацитет 50 места.

- от частен дарител;

 

 

 

-  Фонд „Социална закрила” към МТСП

Продължаване на предоставянето на социалната услуга през 2011г.

 

 

 

Продължаване на предоставянето на социалната услуга през 2011г.

- Продължава предоставянето на социалната услуга през 2011г. при същия капацитет от 35 потребители с финансиране от частен дарител;

 

 

- Продължава предоставянето на социалната услуга  с капацитет 50 места до 30.04.2011г. и от 01.10.2011г. до 30.04.2012г., с финансиране от Фонд „Социална закрила” към МТСП.

Домашен социален патронаж, с капацитет 210 места

Общински бюджет

Запазване на устойчивостта и продължаване на предоставянето на социалната услуга през 2011г.

Продължава предоставянето на социалната услуга през 2011г. при същия капацитет, с финансиране със средства от общинския бюджет.

Хора в конфликт със закона

Център за обществена подкрепа, с капацитет 20 места.

Републикански бюджет

Запазване на устойчивостта и продължаване на предоставянето на социалната услуга през 2011г.

Продължава предоставянето на социалната услуга през 2011г. при същия капацитет, брой персонал и финансиране като делегирана държавна дейност от републиканския бюджет.

Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център /ПИЦ/

Републикански бюджет

Запазване на устойчивостта и продължаване на предоставянето на услугите през 2011г.

Проведени кампании през 2011г.:

- По повод 14.02.2011г.;

- По повод 1 март „Баба Марта бързала”;

- Пролетен приключенски лагер-занималня /4-8 април 2011г./;

- Великденска работилничка;

- Национален ден на природните паркове;

-Организиране и провеждане на празник „Здравей лято” /по повод Деня на детето/;

- Кампания „Щом имаме природа не ни е нужна дрога” /26.05 – Световен ден за борба с дрогата/;

- Кампания „Изборът е твой”;

- Кампания „Макар и различни, приятели отлични” /по повод Деня на толерантността – 16.11.2011г./;

- Благотворителен коледен базар.

 Реализирани проекти през 2011г:

- „Имам свободата да избирам” – по програма „Младежта в действие”- превенция на употребата на наркотици сред младите и създаване на възможности за социална адаптация, професионална ориентация и възможност за спортни занимания сред младежи в неравностойно положение;

- „Слушай детето”- Проектът се изпълнява от Национален център по наркомании, с финансовата подкрепа на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство В рамките на проекта през м. януари 2011 г. ОбСНВ- Габрово организира и проведе двудневно обучение в техники за скрийнинг, ранни и кратки интервенции и насочване към лечение при лица с проблемна употреба на наркотични вещества и алкохол.

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

(МКБППМН)

 

Извършване на превантивна дейност, с оглед намаляване броя на децата, извършители на противообществени прояви на територията на Община Габрово. Работи се с децата и семействата им и се налагат при сигнал възпитателни мерки.

През годината в МКБППМН са образувани и гледани 64 възпитателни дела със 79 извършители. С част от тези деца са работили специалисти от комисията или обществени възпитатели, други са насочени за работа към ЦОП при Община Габрово. Проведени са множество консултации /около 100/ на деца и родители с проблеми.

Във всички учебни заведения на територията на общината работят Училищни комисии за превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Води се отчет за учениците, извършили противообществени прояви или престъпления, за тези със слаб успех и неизвинени отсъствия. Провежда се индивидуална работа с тях и с родителите им. Картотекирани са и децата от социално слаби семейства или с хронични заболявания, които се нуждаят от помощ и подкрепа. Провеждат се тренингови форми на обучение за решаване на конфликти, здравно образование, общуване, кариерно развитие и други, според нуждите в определения клас или група ученици.

В момента от община Габрово има настанени в Социално-педагогически интернати две момчета, а във възпитателни училища-интернати едно момче и две момичета. МКБППМН използва тази възпитателна мярка в краен случай, когато са изчерпани възможностите на всички останали, но не се наблюдава положителна промяна в поведението на малолетните или непълнолетните и те със своето поведение застрашават собствените си здраве и живот.

Повишаване на компетентността на специалистите, предоставящи услуги и осигуряване на регулярна супервизия;

 

 

 

Спазване на критериите и стандартите за обслужващ персонал на съществуващите социални услуги на територията на Община Габрово, съгл. чл. 41, ал.5, т. 3 от ППЗСП: „Осигуряване на възможности за повишаване квалификацията на персонала, с оглед спецификата на работата с отделните групи потребители на социални услуги”.

 

 

 

 

 

 

От бюджета на социалните услуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансиране от НПО – „Фондация за социална промяна и включване” -гр. София

 

 

 

 

 

 

 

ОП „Развитие на човешките ресурси”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП „Развитие на човешките ресурси”

Преминати обучения на екипите, работещи в сферата на предоставяне на социални услуги за деца и семейства, както и за лица в неравностойно положение.

 

*ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ, КВ. МАРКОТЕЯ И ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

- Обучение по здравословни и безопасни условия на труд;

* ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ” И ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

- Обучения за работа с деца и семейства в ситуации на домашно насилие проведено от Фондация Асоциация АНИМУС; Идентифициране на жертвите на трафик и превенция. Работа в екип; семейна медиация; работа със семейства; обучения по ЗЗБУТ.

* ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

- Обучение за работа с група за взаимопомощ на кандидат-осиновители, родители-осиновители и осиновени деца; скрийнинг и кратки интервенции при зависимости; работа и консултиране на деца жертви на трафик; семейна медиация и работа със семейства; работа с родители на деца с увреждания и проблеми в развитието; семейството като система; работа по случай и оценка на родителски капацитет;

* ДОМ ЗА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ

- Обучения са преминали 6 възпитатели и 1 социален работник по проект на Фондация ДОИТ – „Превенция на тормоза между деца”; По проект „Учене през целия живот” част от персонала в ДДЛРГ е преминал следното обучение: „Основни приложения на метода Детски умения”, Превенция на комуникативните нарушения при децата.

* ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ:

- Обучения по „Арт терапия в работата с деца и възрастни с увреждания"; "Работа с възрастни хора - потребители на социални услуги и техните близки- предизвикателства и практики"; Семинар на тема " Развитие на двойката" и фамилна терапия; Тренинг за самопознание и личностно развитие;  Консултиране и обучение на родители при лица с проблеми в развитието; Проведена една супервизия на екипа през 2011г.

* ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ:

- Обучение на социалния работник и на психолога на тема „ НЛП техники за работа с родители” и по здравословни и безопасни условия на труд; участие на психолога в обучителен семинар по въпросите на аутизма; участие на рехабилитатора в семинар на тема „Включване на деца със специални образователни потребности в часовете по физическо възпитание”

* ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР

- Теоретико- практически курс "Обучение и терапия по метода Монтесори"- център"Сиввена"- Пловдив; участие в семинари и един колоквиум на Групата на Фройдистко поле  в България и Асоциация"Дете и пространство" в София; участие в супервизии на случай, проведени от Станимира Начева, на място в центъра; Обучение "Работа с родители на дете с увреждане", проведено от Станимира Начева в центъра с участието на целия екип; въвеждаща лекция за работата в зала за психомоторна релация- проведено от Станимира Начева, на място в центъра с участието на целия екип.

* ЦОП-ИМКА

- Обучение на Директора на ЦОП по критерии и стандарти, свързани с документацията на социалните услуги в общността; обучение за организиране на групови занимания с потребители /съвместно с ЦОП-усмивка-Дряново/; обучение на психолога по тема: „Развитие на умения за работа с доброволци”; обучение на Педагога на Тема: „Съвременни практики за общуване с родители на деца с образователни затруднения”.

* ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ЛИЦА СЪС ЗРИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

 - Обучение по проект «Заедно можем повече». Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Чрез каскаден метод са обучени специалистите от мултидисциплинарния екип,  доброволци, потребители на услугата и техните придружители. С лекции и практически упражнения са представени темите: Проблеми на слепотата и слабото зрение,  Специфични фактори за социално включване и професионална реализация, Социална комуникация, Социално предприемачество, Управление на фирма, Маркетинг на социалното предприятие, Права на хората с увреждания, Социални услуги, Разработване на проектно предложение, Управление на проекти; Ръководителят и Психологът  участват в обучение за управление и развитие на социалните услуги в Св.Св. Константин и Елена на тема: ”Развитие и устойчивост на  социалните услуги”. Специалистът, социални дейности и Компютърният специалист  участваха в Ден на НПО в хотел Дедеман-Принцес София. В резултат на  обучението, ЦСРИ кандидатства и спечели проект в дарителската програма на TechSoup. Центърът получи  собствен лиценз за  операционна система Windows 7 Pro и MS Office 2007 Pro. Компютърният специалист е обучен за работа в новата операционна среда и предоставя обучение на потребителите. Компютърният специалист  завърши курс в Националния център за рехабилитация на слепи в Пловдив. След успешно положените изпити получи Сертификат за ECDL (Europian computer driver license). На 11.11.2011 година Ръководителят, Психологът и потребителят на услугата Тодор Георгиев участват в  работен  семинар в гр. Шумен на тема: Промени в реда и условията за предоставяне на помощни средства и медицински изделия за хора с увреждания. Лектор е координаторът на АХУ за североизточна България. Специалният педагог премина  курс за обучение и получи сертификат  по Здравословни и безопасни условия на труд, периодично обучение и инструктаж. Счетоводителят на ЦСРИ премина квалификационен курс по актуално данъчно, осигурително и счетоводно законодателство, участва в семинар по прилагане на национални и международни счетоводни стандарти. Ежемесечно Ръководителят на ЦСРИ провежда  обучение на екипа. Материалите са подбрани от новите  периодични издания на Националния  център за рехабилитация на слепи в Пловдив, публикации на водещи специалисти в областта на тифлопедагогиката.

* НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ

- Обучение по здравословни и безопасни условия на труд; личен бюджет и финасови отчети; сексуална култура и специфика на половете; работна етика и социален етикет; изграждане на взаимоотношения; кулинарни умения; поддържане на уютно и чисто жилище.

Обучения с екипи на SIFE Бирмингам на теми:

- Подготовка на автобиография и намиране на работа; целепологане, планиране и практична реализация; стартиране на малък бизнес и микрокредитиране; как да мислим правилно и ефективно.

* ДОМАШЕН ПОМОЩНИК

- Проведено обучение на 30 домашни помощника, целящо придобиване на знания и умения, както и подобряване на компетенциите, необходими за качествено предоставяне на услугата „Домашен помощник”. В процеса на обучението бяха:

- Придобити необходимите знания и умения, с оглед зачитане личното пространство и достойнство на потребителите;

- Представени добри практики от сходни дейности и установени положителни практики и опит в ЕС.

-Запознаване с действащата нормативна уредба; основни права и задължения на домашния помощник, етични стандарти, основи на социалната работа; въвеждащо обучение по социална работа със самотно живеещи и хора с увреждания;  предоставяне на социални услуги в общността; мобилна социална работа; съвместни дейности с близки на самотно живеещи хора и хора с увреждания.

- Работа с възрастни хора с увреждания и терминално болни – старостта като феномен; специфика на общуване със стари хора; специфика на работата при физически и интелектуални увреждания и характеристика на уврежданията.

* ЛИЧЕН АСИСТЕНТ

- Проведени са обучения  от 15 до 23.02.2011г. на общо 59 одобрени лични асистенти:

Тематика на преминатите обучения: 1. Социални услуги в общността – общи познания за грижи в домашна среда. Целта е участниците да придобият основни теоретични познания за професионално предоставяне на социалната услуга на лица с трайни увреждания; 2. Професионална роля и основни задължения на личния асистент. Целта е изграждане на професионална идентичност на Личният асистент; 3. Потребности и права на потребителите на социалните услуги. Целта е да се придобият необходимите умения за професионално предоставяне на социалната услуга на лица с трайни увреждания; 4. Оценка на риска. Първа помощ и справяне с кризисна ситуация. подкрепа за здравословна и безопасна домашна среда. Целта е придобиване на знания и умения за свеждане до минимум на рисковете за здравето, безопасността и благополучието на потребителите и личните асистенти.

 

 

 

* За всяко приоритетно направление има сформирана работна група, която проследява реализирането на всяка от планираните мерки и дейности в Стратегията. Работните групи обсъждат отчета по съответните направления и след актуализиране на информацията в него при нужда, го приема с протокол.

 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 64

 

05.04.2012 год.

 

Отчет за изпълнението на Общинска стратегия за закрила на детето за 2011 г., приета с Решение № 52/19.03.2009 г. от Общински съвет - Габрово

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с Методиката за изпълнение на Стратегията за социално включване 2011 – 2016 г. приета с Решение № 21/27.01.2011 г. на ОбС, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            Приема отчет за изпълнение и реализирани дейности по Общинска стратегия за социално включване - Габрово през 2011 г /по приоритетни направления/.

 

Приложение: Отчет за изпълнение и реализирани дейности през 2011 г на Общинска

                          стратегия за социално включване - Габрово /по приоритетни

                           направления/

 

 

Приложение към Решение № 64/05.04.2012 г.

 

О Т Ч Е Т

 

 

Относно: Реализираните дейности при изпълнението на Общинска стратегия за закрила на детето за 2011 г., приета с Решение № 52/19.03.2009 г. от Общински съвет Габрово.

           

 

            В Част ІІ от Общинска стратегия за закрила на детето «Цели на стратегията и мерки за тяхното изпълнение», в Раздел ІV са посочени конкретните мерки и задачи за изпълнение на оперативните цели на Стратегията. В тази връзка, Ви предоставяме информация за реализираното през 2011 г. в изпълнение на  Стратегията.

 

По точка 2: Реформиране на ДДЛРГ „Христо Райков” Габрово, предоставяне на дневна и седмична грижа за децата, последваща реинтеграция в биологичните им семейства, или настаняване по чл. 24 (1) и (2) от ППЗЗД  - (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) При предприемане на настаняване на детето извън семейството се проучва възможността за настаняване в семейство на роднини или близки; (2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Дирекция "Социално подпомагане" подготвя становище за годността на близките или роднините да отглеждат детето.

 

·  През 2011 г. с Решение № 181/16.06.2011г. на Общински съвет Габрово е предложено капацитета на ДДЛРГ „Христо Райков” да бъде намален от 40 на 35 места. Считано от 01.01.2012 г. със Заповед № РД 01-1207/02.12.2011 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане капацитета на институцията е намален на 35 места;

·  През 2011 г. 4 деца от специализираната институция бяха изведени от институцията и ползваха социалната услуга Център за настаняване от семеен тип; 2 деца от специализираната институция са реинтегрирани в биологичните си или разширени семейства, а едно дете е настанено по чл. 24 (1) и (2) от ППЗЗД при близки или роднини; две деца са настанени в приемни семейства.

· Услугата дневна и седмична грижа през отчетната 2011 г. не е разкрита в ДДЛРГ „Христо Райков” Габрово. Според актуализациите на плановете за действие, изготвени от Отдел „Закрила на детето”, при Дирекция „Социално подпомагане” Габрово няма ресурс от деца за ползване на социалната услуга. Тази услуга би могла да се предоставя, когато след усилена работа със семействата на деца от специализираната институция се установи, че има достатъчен родителски капацитет, за да пребивават децата по – често вкъщи и евентуално да се продължи работата по посока на реинтеграция.            

          

По точка 3: Търсене на възможности за пребазиране на ДДРЛГ „Христо Райков” Габрово.

 

            С настъпване на промени в нормативните документи в социалната сфера, както и във връзка с Национална стратегия "Визия за деинституционализацията на децата в Република България" и План за действие към нея, в Република България стартира процес на деинституционализация на децата от специализираните институции. В тази връзка ще е необходимо да се предприемат мерки не за пребазиране на ДДЛРГ „Христо Райков” в гр. Габрово, а за неговото закриване и осигуряване на алтернативни услуги за децата, настанени там (Центрове за настаняване от семеен тип). Една от стъпките по процеса на деинституционализация е постепенно намаляване капацитета на специализираната институция, което ежегодно се предприема от Община Габрово като стъпка за закриването на ДДЛРГ „Христо Райков”.

 

По точка 4: Повишаване информираността и ангажираността на общността по отношение развитието на приемната грижа и увеличаване броя на осиновителите на територията на Община Габрово.

 

На територията на община Габрово работят два Центъра за обществена подкрепа и организации, реализиращи проекти, насочени към услугата Приемна грижа. По социалната услуга активно работи и Дирекция „Социално подпомагане”, Отдел „Закрила на детето”.

За популяризиране на услугата сред обществеността, регулярно се провеждат информационни кампании; информационни срещи с медиите и представители на различни институции с цел запознаване с услугата приемна грижа; индивидуални информационни срещи с граждани, проявили интерес към услугата и с кандидати за приемни родители.

            По данни на Дирекция „Социално подпомагане” – Габрово, деца настанени в утвърдени професионални и доброволни приемни семейства към 31.12.2011 г., са:

-   1 дете, настанено в доброволно приемно семейство в гр. Габрово;             

-  10 деца, настанени в професионални приемни семейства от ДСП – Габрово на територията на община Габрово.

            По данни на Съвета по осиновявания към Регионална Дирекция „Социално подпомагане” – Габрово, броя на осиновените деца през 2011 г. – 17 деца.

                      

По точка 5: Работа по превенция на настаняването на деца в специализирани институции от майки, в риск да изоставят децата си; повишаване родителския капацитет, информираност за права и задължения, училище за родители, училище за бременни.

 

·  В посока работа по превенция на настаняването на деца в специализирани институции през 2011 г. в Звено „Майка и бебе” са пребивавали 8 майки с 5 деца. Основно работата на специалистите с потребителите на услугата е насочена към изграждане на родителски капацитет, засилване на привързаността и емоционалната връзка на двойката „майка – дете”.

·  През отчетния период специалистите от Център за обществена подкрепа при Община Габрово, Център за обществена подкрепа, предоставен за управление на «ИМКА» Габрово и “SOS Детски селища България” са работили на база направления от Дирекция «Социално подпомагане» Габрово с родители и семейства, в посока оценка и повишаване на родителски капацитет, както и изграждане на умения за отглеждане и възпитание на деца. Общият брой на издадените направления за ползване на социални услуги за 2011 г. са 56.

 

По точка 6: Въвеждане на иновативен подход в работата по случай – „Лаборатория за изследване на детето”.

 

            Стартиралата в рамките на проект „Живот в семейна среда и по-добро бъдеще на децата чрез алтернативни социални услуги” през месец януари 2010 г. Лаборатория за изследване на детето продължава да се реализира във вид на междуинституционални срещи за обсъждане на случаи. В обсъждането на случаи се включват различни специалисти, в зависимост от конкретния случай. Провеждането на тези срещи цели оказване на подкрепа на водещия случая специалист чрез изказване на мнения, предложения, асоциации и цялостно обсъждане. Ефективността от тези срещи е от изключително значение за специалиста, представящ случая си, тъй като останалите специалисти в срещата не работят пряко по случая и могат да дадат по-обективно мнение и това води ди повишаване качеството на предоставяните услуги. Това от своя страна понижава риска от ефекта на прегаряне на специалистите, работещи по предоставяне на услуги за деца в риск.

          

По точка 7: Разкриване на нова алтернативна социална услуга в общността за деца, напускащи ДДЛРГ  - „Защитено жилище”, държавно делегирана дейност  - 2010г.

 

Със Заповед № РД 01-146/05.02.2010 г. на Изпълнителния Директор на Агенция за социално подпомагане, социалната услуга  в общността – резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип” е разкрита като делегирана от държавата дейност, с капацитет 5 места. Целева група на ЦНСТ са деца в риск до 18 годишна възраст, или до  завършване на средно образование, но не повече от 20 години. Центърът работи на пълен капацитет от момента на разкриването си. През месец април 2011 г. услугата е отдадена за управление на външен доставчик – Фондация за социална промяна и включване.

Фондацията управлява със собствени средства и социалната услуга Наблюдавано жилище, находяща се в село Поповци, Община Габрово. Услугата е разкрита през ноември 2010 г., като целевата група са младежи, напускащи специализирани институции, а капацитетът и е 8 места.

 

По точка 8:  Създаване на нови услуги за деца с увреждания – с ограничени умствени възможности, с генерализирани разстройства в развитието си, както и за деца със зрителни увреждания.

 

            В рамките на проект „Изграждане и развитие на Център за социална рехабилитация и интеграция” през 2010 г. на територията на община Габрово функционира социалната услуга в общността Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от аутистичния спектър. За периода януари 2011 г.- декември 2011 г. услугите на Центъра са ползвани от 27 деца със проблеми от аутистичния спектър. Интересът към социалната услуга е голям и се обслужват потребители от други населени места - гр. Дряново, с. Килифарево, гр. Трявна и от гр. Плачковци.

            Провеждат се информационни кампании за популяризиране на услугата сред обществеността. От месец май 2011 г. Центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца от аутистичния спектър е държавно делегирана дейност.

 

По точка 9: Повишаване квалификацията на служителите, заети в социалната сфера на територията на Община Габрово – базисни, специализирани обучения и осигуряване на групова и индивидуална супервизия.

            

            През отчетната 2011 г. специалистите, работещи по предоставяне на социални услуги за деца и младежи преминаха през следните обучения:

 

* Звено майка и бебе и ЦНСТ

- Обучения за работа с деца и семейства в ситуации на домашно насилие проведено от Фондация Асоциация АНИМУС; Идентифициране на жертвите на трафик и превенция. Работа в екип; семейна медиация; работа със семейства; обучения по ЗЗБУТ.

 

* Център за обществена подкрепа

- Обучение за работа с група за взаимопомощ на кандидат-осиновители, родители-осиновители и осиновени деца; скрийнинг и кратки интервенции при зависимости; работа и консултиране на деца жертви на трафик; семейна медиация и работа със семейства; работа с родители на деца с увреждания и проблеми в развитието; семейството като система; работа по случай и оценка на родителски капацитет;

 

* Дом за деца лишени от родителска грижа

- Преминали обучение 6 възпитатели и 1 социален работник по проект на Фондация ДОИТ – „Превенция на тормоза между деца”; по проект „Учене през целия живот” част от персонала в ДДЛРГ е преминал следното обучение: „Основни приложения на Метода Детски умения”, Превенция на комуникативните нарушения при децата.

 

* Дневен център за деца и младежи с увреждания:

- Обучение на социалния работник и на Психолога на тема „НЛП техники за работа с родители” и по здравословни и безопасни условия на труд; участие на Психолога в обучителен семинар по въпросите на аутизма; участие на Рехабилитатора в семинар на тема „Включване на деца със специални образователни потребности в часовете по физическо възпитание”

 

* Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от аутистичния спектър

- Теоретико - практически курс "Обучение и терапия по метода Монтесори"- център"Сиввена"- Пловдив; участие в семинари и един колоквиум на Групата на Фройдистко поле  в България и Асоциация "Дете и пространство" в София; участие в супервизии на случай, проведени от Станимира Начева, на място в центъра; обучение "Работа с родители на дете с увреждане", проведено от Станимира Начева в центъра с участието на целия екип; въвеждаща лекция за работата в зала за психомоторна релация- проведено от Станимира Начева, на място в центъра с участието на целия екип.

 

* Цоп-ИМКА

- Обучение за Директора по критерии и стандарти, свързани с документацията на социалната услуга; обучение за организиране на групови занимания с клиенти на Център за обществена подкрепа; развитие на уменията за работа с доброволци; съвременни практики за общуване с родители на деца с образователни затруднения;

 

* Център за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни затруднения

- Обучение по проект «Заедно можем повече». Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Чрез каскаден метод са обучени специалистите от мултидисциплинарния екип, доброволци, потребители на услугата и техните придружители. С лекции и практически упражнения са представени темите: Проблеми на слепотата и слабото зрение;  Специфични фактори за социално включване и професионална реализация; Социална комуникация; Социално предприемачество; Управление на фирма; Маркетинг на социалното предприятие; Права на хората с увреждания; Социални услуги; Разработване на проектно предложение; Управление на проекти; Ръководителят на центъра и психологът участваха в обучение за управление и развитие на социалните услуги в Св.Св. Константин и Елена на тема: ”Развитие и устойчивост на социалните услуги”.

Специалистът социални дейности и компютърният специалист  участваха в Ден на НПО в хотел Дедеман-Принцес София. В резултат на обучението, ЦСРИ кандидатства и спечели проект в дарителската програма на TechSoup. Центърът получи собствен лиценз за операционна система Windows 7 Pro и MS Office 2007 Pro. Компютърният специалист е обучен за работа в новата операционна среда и предоставя обучение на потребителите. Компютърният специалист  завърши курс в Националния център за рехабилитация на слепи в Пловдив. След успешно положените изпити получи Сертификат за ECDL (Europian computer driver license).

На 11.11.2011 година Ръководителят, Психологът и потребителят на услугата Тодор Георгиев участват в  работен  семинар в гр. Шумен на тема: Промени в реда и условията за предоставяне на помощни средства и медицински изделия за хора с увреждания. Лектор е координаторът на АХУ за североизточна България.

Специалният педагог премина  курс за обучение и получи сертификат  по Здравословни и безопасни условия на труд, периодично обучение и инструктаж.

Счетоводителят на ЦСРИ премина квалификационен курс по актуално данъчно, осигурително и счетоводно законодателство, участва в семинар по прилагане на национални и международни счетоводни стандарти.

 Ежемесечно Ръководителят на ЦСРИ провежда  обучение на екипа. Материалите са подбрани от новите  периодични издания на Националния  център за рехабилитация на слепи в Пловдив, публикации на водещи специалисти в областта на тифлопедагогиката.

 

* Наблюдавано жилище:

- Обучение по здравословни и безопасни условия на труд; личен бюджет и финасови отчети; сексуална култура и специфика на половете; работна етика и социален етикет; изграждане на взаимоотношения; кулинарни умения; поддържане на уютно и чисто жилище.

Обучения с екипи на SIFE Бирмингам на теми:

- Подготовка на автобиография и намиране на работа; целепологане, планиране и практична реализация; стартиране на малък бизнес и микрокредитиране;

                                 

По точка 10: Подобряване координацията на различните институции, с цел повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация.

          

През 2010 г. в гр. София бе подписано Споразумение за сътрудничество между  Министъра на труда и социалната политика, Министъра на вътрешните работи, Министъра на образованието, младежта и науката, Министъра на културата, Министъра на здравеопазването, Министъра на културата, Председателя на Държавна агенция за закрила на детето, Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и Национално сдружение на Общините. Споразумението е относно взаимно партньорство за прилагане на Координационен механизъм за взаимодействие и координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила на детето при случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна интервенция.

Основни цели на Споразумението са:

            1. Обединяване на ресурсите и усилията между страните за осигуряване на ефективна система за взаимодействие при работа в случай на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и в случаите, при които е необходима кризисна интервенция, с оглед гарантиране спазване правата на децата;

            2. Изясняване и разпределяне на правата, задълженията и процедурите и подходите на участниците при прилагането на Координационния механизъм;

3. Регламентиране на отношенията между страните, с оглед създаване на мултидисциплинарни екипи на месно ниво с център Дирекция „Социално подпомагане”, които включват представители на изпълнителната власт и на органи на местното самоуправление.

В изпълнение мерките на Координационния механизъм е създаден  мултидисциплинарен екип за работа в случай на деца жертви на насилие, в риск от насилие или при кризисна интервенция, включващ представители на Община Габрово, Дирекция „Социално подпомагане” и Районно полицейско управление.

През 2011 г. няма постъпили сигнали за деца в риск, което не е налагало свикване на мултидисциплинарния екип.

 

По точка 11: Интегриране на децата със СОП /специални образователни потребности/ в масовите училища, увеличаване броя на дейностите в училищата с голям брой деца в неравностойно положение /въвеждане на СИП – ромски фолклор и др./; адаптиране на жизнената и архитектурна среда за нуждите на децата с увреждания.

 

            През учебната 2011-2012 г. в Помощно училище „Николай Палаузов” – Габрово се обучават  28 ученика.

            В общинските детски заведения са записани 23 деца със СОП, а в учебните заведения - 44 деца. За всяко дете има сформиран екип от специалисти и е  разработена индивидуална образователна програма. Изградена е достъпна архитектурна среда за учениците със СОП и/или с хронични заболявания в ОУ „Христо Ботев”, СОУ „Райчо Каролев” и ОДЗ „Първи юни”.

            В подкрепа на деца със специални образователни потребности е разкрит и Ресурсен център за деца с увреждания.

            На територията на град Габрово функционира една специализирана група за деца с увреждания към ЦДГ „Първи юни”, като и в останалите масови детски градина се работи по интегрирането на деца с увреждания.

 

По точка 12Развиване на съществуващите социални услуги в общността, чрез разширяване обхвата на ползвателите и подобряване на материално-техническата база. 

 

От началото на 2011 г. Центърът за обществена подкрепа към Община Габрово предоставя услугите си в нови, ремонтирани и обзаведени помещения, отговарящи на критериите за високо качество на услугата.

След приключване на проект „Живот в семейна среда и по-добро бъдеще на децата чрез алтернативни социални услуги” с оглед запазване на устойчивостта и повишения капацитет на ЦОП – ИМКА, екипът, работещ по прякото предоставяне на услугите ползва помещение в Дома на културата, ремонтирано, обзаведено и оборудвано за целите на проекта.

 

По точка 13:  Изграждане на детски площадки, в съответствие с изискванията на Наредба №1/12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра на Министъра на регионалното благоустройство, Министъра на вътрешните работи и Председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

 

            На територията на гр. Габрово функционират общо 46 детски площадки, разположени в междублокови пространства или обществени паркове.

Детските площадки изградени през 2011 г. в рамките на проект BG161PO001-1.4.05-0047 “Създаване на привлекателна физическа среда на град Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 са:

 

1. Детска площадка в централна градска част - в озеленена площ зад Библиотеката - до ул."Ю.Венелин" /до езерото/, оборудвана изцяло с нови уреди, беседка, гумена настилка.

2.  Рехабилитация на детска площадка в озеленена площ, северно от блок "Щастие" - ул. "Ст. Караджа" – оборудвана изцяло с нови уреди, беседка, гумена настилка, ограда.

3. Детска площадка на ул."Аврам Гачев" - срещу ДХС – ново построена, с беседка, гумена настилка, ограда.

4. Детска площадка пред Спортна зала "Орловец" – ново построена, с изцяло нови уреди, беседка, гумена настилка, ограда.

5.  Рехабилитация на детска площадка в озеленена площ пред блок "Сони" - над кръстовище - ул."Ст. Караджа" /бул. "Могильов" – съществуваща като се поставиха няколко нови съоръжения, настилка и беседка.

Изграждането на детските площадки е съобразено с изискванията на Наредба №1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

 

По точка 14: Създаване на условия за осмисляне на свободното време на децата и младежите:

 

·        „Младежки център” с различни по интереси клубове и школи;

·        Три стени за скално катерене /две изкуствени – вътрешна и външна и една естествена стена/. Вътрешната стена за скално катерене е разположена във физкултурния салон на СОУ „Отец Паисий”, а външната стена се намира на фасадата на сградата на базата на планинска спасителна служба на БЧК в местността Узана. Естествената стена за скално катерене се намира до Пречиствателна станция.

През отчетния период са организирани и множество празници и мероприятия за осмисляне свободното време на младежите от специалистите от Център за обществена подкрепа ИМКА - Габрово:

·        Детски лагер през великденската ваканция;

·        Програми за лятната ваканция - юни-юли 2011 г.;

·        Едноседмична програма „Творческа работилница”;

·        Детски дневни  и един приключенски лагери;

За отчетния период над 120 деца и младежи са взели участие в организираните мероприятия за осмисляне на свободното време.

Организирани инициативи и мероприятия за осмисляне на свободното време на деца и младежи от Центъра за обществена подкрепа към Община Габрово и Общински съвет по наркотични вещества

·        Организиране и провеждане на кампания за 14 февруари;

·        Организиране на празник за деца от начална училищна степен – Първи март;

·        Организиране и провеждане на работилница за отпразнуване на Великден;

·        Организиране и провеждане на пролетен приключенски лагер – занималня от 4 до 8 април;

·        Организиране на превантивна кампания „Щом имаме природа, защо ние необходима дрога?!”;

·        Реализиране на програма „Лятно училище” за периода от 18 – 29 юли за деца, клиенти на Център за Обществена подкрепа и Център за семейно консултиране и подкрепа /SOS – Детски селища/;

·        Организиране на работилница на Дядо Коледа и работливите джуджета;

В кампаниите и инициативите, организирани от Център за обществена подкрепа към Община Габрово са взели участие 130 деца и младежи.

 

 

                    /п/

ИНЖ. КЛИМЕНТ КУНЕВ

За Кмет на Община Габрово

/Съгласно Заповед № 410/19.03.2012 г.

на Кмета на Община Габрово/

 

 

РЕШЕНИЕ  № 65

05.04.2012 год.

 

Изменение на Решение № 36/13.03.2008 г. на Общински съвет Габрово

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинска собственост и чл. 11, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Изменя т. 1 от Решение № 36/13.03.2008 г., както следва:

БИЛО: т. 1 – Да се отдават под наем за срок от 5 години, частите от имоти – публична общинска собственост, включени в представения в Приложение № 1 списък.

СТАВА: т. 1 – Да се отдават под наем за срок до 10 /десет/ години, имоти или части от тях – публична общинска собственост, по одобрен от Общински съвет списък.

            2. Останалата част от Решението не се променя.

            3. Задължава Кмета на Община Габрово в двумесечен срок да внесе актуализиран списък на имотите или части от тях – публична общинска собственост, подлежащи на отдаване под наем.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 66

05.04.2012 год.

 

Продажба на имот – частна общинска собственост  /УПИ  ХІІ - 54 от кв. 2, заедно със сграда, с. Орловци, общ.Габрово/

 

            На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от  ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се открие процедура за  продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 1572 от 21.12.2011 г.,  представляващ урегулиран поземлен имот ХІІ - 54/ дванадесет римско, тире, петдесет и четири/ от кв. 2 /две/ по плана на с. Орловци, общ. Габрово, с площ от 880 /осемстотин и осемдесет/ кв.м., при граници: изток - УПИ ІХ-53; юг - УПИ VІІ-55 и УПИ VІІІ-озеленяване; запад - ул.о.т. 4-9; север – ул.о.т.4-5, заедно с построената в него масивна сграда, състояща се от етаж, със застроена площ 170.00 /сто и седемдесет/ кв.м. и сутерен, със застроена площ 60.00 /шестдесет/ кв.м., при начална тръжна цена  15 320.00 /петнадесет хиляди триста и двадесет/ лева без ДДС, в.т.ч. за сграда 12 240.00 /дванадесет хиляди двеста и четиридесет/ лева и за земя – 3 080.00 /три хиляди и осемдесет/ лева, без ДДС.

            Сградата е законно построена и по действащия ЗРП на с. Орловци, общ. Габрово е запазена като елемент на застрояване.

            Възстановяването на строителните книжа е за сметка на купувача.

            Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

       

Приложение:  АОС №  1572/21.12.2011 г.

               Скица

 

 

РЕШЕНИЕ  № 67

05.04.2012 год.

 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост /Самостоятелен обект на ул.”Орловска” № 148/

 

            На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Самостоятелен обект – „Офис – административни помещения в партерния етаж на жил. блок на ул. ”Орловска”        № 148, с идентификатор 14218.509.174.1.16 по кадастралната карта на гр. Габрово, със застроена площ 172.80 кв.м., заедно със 16.80 % ид.части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху УПИ І-9 от кв. 186 по плана на гр. Габрово – ІІІ етап, І част, при съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж – няма; Под обекта – няма; Над обекта – 14218.509.174.1.3 и 14218.509.174.1.2., при начална тръжна цена 106 500 /сто и шест хиляди и петстотин/ лева, в т.ч. 83 366 лв. за сграда и 23 134 лв. за право на строеж.

            Сградата е законно построена. За имота е издадено Разрешение за строеж № 48 от 13.04.1976 г.

            Имотът се намира в първа зона на гр. Габрово.

            Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

 

Приложение:  Схема и АОС № 1593/2012 г.                      

 

 

РЕШЕНИЕ  № 68

05.04.2012 год.

 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост /УПИ ХVІІІ-51 – общ. обсл. дейности и сграда от кв. 12 по плана на с. Гъбене/

          

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от  ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се извърши продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот  –  частна общинска собственост, актуван с АОС № 532 от 27.02.1998 г., представляващ урегулиран поземлен имот УПИ XVІІІ-51 – обществено обслужващи дейности от кв. 12 по действащия устройствен план на с. Гъбене, община Габрово, с площ от 10 070 кв.м., при граници: изток – ХІІІ-215,УПИ ХІV-44, УПИ ХV-45, УПИ ХVІІ-49; юг – улица о.т. 21-22; запад –  УПИ ХІХ-216, УПИ ХХІ-66, УПИ ХХІІ-107; север – УПИ ІІІ-110, УПИ VІ-46, УПИ VІІ-43, УПИ VІІІ-43, УПИ ІХ-43, заедно с построените в него: сграда, състояща се от стара част на един етаж, със застроена площ 494 кв.м., частично на сутерен, със светла площ 50 кв.м. и нова част на един етаж, със застроена площ 405 кв.м., частично на сутерен, със светла площ 126 кв.м., при начална тръжна цена 77 250 /седемдесет и седем хиляди двеста и петдесет/ лева без ДДС.

            Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.

            Цената на имота да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            Сградата е законно построена и по действащия устройствен план на с.Гъбене, общ. Габрово е запазена като елемент на застрояване. Възстановяването на строителните книжа е за сметка на купувача.

            2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

 

Приложение:  Скица  и  АОС № 532/27.02.1998 г.      

 

 

РЕШЕНИЕ  № 69

05.04.2012 год.

 

Продажба на имот - частна общинска собственост на собствениците

на построената в него сграда /ул. ”Осениковец” № 7, кв. Недевци, гр. Габрово/

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от  ЗОС, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1 и  чл. 59, ал. 3 и ал.4 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Да се извърши продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ  поземлен имот с идентификатор 14218.528.183 /едно четири две едно осем точка пет две осем точка едно осем три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, съответстващ на УПИ Х от кв. 17 по действащия ПРЗ на кв. Недевци, гр. Габрово, находящ се на ул. ”Осениковец” № 7, кв. Недевци, гр. Габрово, с площ от 518 /петстотин и осемнадесет/ кв.м., при съседи по КК: поземлени имоти 14218.528.373; 14218.528.182; 14218.528.184 и 14218.528.185, актуван с АОС № 1574 от 23.12.2011 г., като наследниците на Стефан Стефанова Апостолов, а именно: Гена  Цветанова Апостолова и Андриана Стефанова Иванова закупят имота при цена  7 560.00 /седем хиляди петстотин  и шестдесет/ лева, без ДДС.

Купувачът дължат и всички данъци и такси по сделката.

Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

       

Приложение: 1. АОС № 1574 от 23.12.2011 г..

                          2. Скица

 

 

РЕШЕНИЕ  № 70

05.04.2012 год.

 

Продажба на общинска земя, предвидена като придадена по регулация към имот на физическо лице  на основание чл. 58 ал. 1 и 2 от НРПУРОИ в с. Кметовци, общ. Габрово

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 58, ал. 1 и 2 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Дава съгласие да бъде продадена земя, общинска собственост на Илия Колев Ганчев, представляваща:

 - ПИ с площ 160 кв.м., при граници: север – УПИ VII-233а; изток-ПИ232; юг – поземлен имот без пл.№ - терен за озеленяване; запад – край на регулацията – гора от горския фонд, предаваема част към УПИ VIIІ-232 от кв. 26 по плана на с. Кметовци, община Габрово. Цената на имота е 800 /осемстотин/ лева

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.

2. Задължава кмета в тримесечен срок от приемане на решението да предприеме действия по издаване на заповед и сключване на договор за продажба на имота.

 

Приложение: скица

 

 

РЕШЕНИЕ  № 71

05.04.2012 год.

 

Продажба на общинска земя, предвидена като придадена по регулация към имот на физически лица  на основание чл. 58, ал. 1 и 2 от НРПУРОИ в кв. едевци, община Габрово

 

На основание чл. 1, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 58, ал. 1 и 2 от НРПУРОИ, Общински съвет  Габрово РЕШИ:

 

1. Дава съгласие да бъде продадена земя, общинска собственост на Данка Ненова Иванова и Дешка Ненова Маринова, представляваща:

 - ПИ с площ 47 кв.м., при граници: север и северозапад – ПИ 191; изток- път; юг – улица с о.т. 95-96-13, предаваема част към  УПИ IIІ-191 от кв. 6 по плана на кв. Недевци, община Габрово. Цената на имота е 700 /седемстотин/ лева без ДДС.

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.

2. Задължава кмета в тримесечен срок от приемане на решението да предприеме действия по издаване на заповед и сключване на договор за продажба на имота.

 

Приложение: скица

 

 

РЕШЕНИЕ  № 72

05.04.2012 год.

 

Продажба на имот - частна общинска собственост на собственика на построената в него сграда /ул. ”Радост” № 6, кв. Дядо Дянко, гр. Габрово/

               

                 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, във връзка с  чл. 46, ал. 1, т. 1 и  чл. 59, ал. 3 и ал.4 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

                 1. Да се извърши продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 14218.517.267 /едно четири две едно осем точка пет едно седем точка две шест седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, съответстващ на  УПИ ІХ- 6371 от кв. 21 по действащия план на гр. Габрово – 74 част, находящ се на ул. ”Радост” № 6, кв. Дядо Дянко, гр. Габрово, с площ от 473 /четиристотин седемдесет и три/ кв.м., при съседи по КК: поземлени имоти 14218.517.477; 14218.517.266; 14218.138.30, актуван с АОС № 1586 от 12.03.2012 г., като Николай Димитров Симеонов закупи  имота при цена   9 000.00 /девет хиляди/ лева, без ДДС .

                 Купувачът дължат и всички данъци и такси по сделката.

                 Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

                 2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

       

Приложение: 1. АОС № 1586 от 12.03.2012 г..

                          2. Скица

                                     

 

 

РЕШЕНИЕ  № 73

05.04.2012 год.

 

Изменение на Решение № 7/26.01.2012 г. на Общински съвет Габрово

          

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Изменя т. 4 от Решение № 7/26.01.2012 г., както следва:

БИЛО: т. 4. Възлага на Кмета на Община Габрово в срок до 2 (два) месеца от настоящото Решение да проведе всички действия по смисъла на чл. 25 от НУРУЖННОЖ за оценка на жилищата, за продажба по т. 3 от настоящото Решение и внесе предложение в Общински съвет гр. Габрово за утвърждаване.

СТАВА: т. 4. Възлага на Кмета на Община Габрово в срок до 6 (шест) месеца от настоящото решение да проведе всички действия по смисъла на чл. 25 от НУРУЖННОЖ за оценка на жилищата, за продажба по т. 3 от настоящото Решение и внесе предложение в Общински съвет гр. Габрово за утвърждаване.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 74

05.04.2012 год.

 

Изменение Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет Габрово

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 2, ал. 2 от НУРУЖННОЖ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

                                                                                                  

            1. Изменя Решение № 19 от 31.01.2008 г., както следва:

 

1.1. І-ва група - „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”

Било: 527 броя                             Става: 528 броя

1.2. ІІ-ра група - „Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени”

Било: 9 броя                                 Става: 8 броя

2. Изменя Приложение № 1 към Решение № 19 от 31.01.2008 г., както следва:

            Увеличава броя на жилищата за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди с 1 брой:

Ø ул. „Морава” № 6, ет. 6, ап. 17.

3. Изменя Приложение № 2 към Решение № 19 от 31.01.2008 г., както следва:

            Намалява броя на жилищата за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени с 1 брой:

Ø ул. „Морава” № 6, ет. 6, ап. 17.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 75

05.04.2012 год.

 

Изменение на Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет Габрово

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Приема на първо четене изменение в Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет Габрово, както следва:

 

РАЗДЕЛ X

       РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И      ДРУЖЕСТВАТА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

Бил:

            Чл. 39. (1) Регистърът на общинските търговски дружества и на дружествата с общинско участие се води в Община Габрово, отдел “Стопанска дейност”.

(2) В регистъра се вписват:

                        1. Общинските търговски дружества - еднолични търговски дружества с общинско имущество;

                        2. Търговските дружества, в които Общината е акционер или съдружник.

(3) Регистърът на общинските търговски дружества и на дружествата с общинско участие е предназначен за служебно ползване. Справки и извлечения от него се дават по установен ред само на органите на държавната и общинската администрация, на Общинския съвет, общинските съветници, на съда, следствието, прокуратурата и финансово-контролните органи.

            Става:

Чл. 39. (1) Регистърът на общинските търговски дружества и търговските дружества с общинско участие се създава и поддържа в Община Габрово, отдел „Стопанска дейност и жилищна политика”.

(2) Образецът на регистъра е утвърден съгласно приложение 10 от  НАРЕДБА № 8 от 17.12.2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им.

ал. 3 - отменя се 

Бил:

Чл. 40. Регистърът съдържа данни, утвърдени от Кмета на Община Габрово като следните са задължителни:

            1. Номер и партида на вписването.

            2. Номер и партида на вписването в търговския регистър, номер и дата на фирменото дело, номер и дата на решението, с което е постановено вписването.

            3. Вид на дружеството, наименование, седалище и адрес на управление;

            4. Срок и предмет на дейност.

            5. Капитал, съответно уставен фонд; разпределение на капитала.

            6. Име, ЕГН, настоящ адрес, постоянен адрес, наименование и седалище на съдружниците или учредителите; размер на дяловете им; промени в съдружниците и в размера на дяловете им; прехвърляне на акции.

            7. Име, ЕГН, настоящ адрес и постоянен адрес на членовете на органите на управление; представителство; име, ЕГН, адрес и постоянен адрес на лицата, които представляват дружеството.

            8. Размер на общинското участие; име, ЕГН, настоящ адрес и  постоянен адрес на лицето, упълномощено да представлява Общината в Общото събрание на дружеството.

            9. Участия в други търговски дружества; размер на участието и разпределение на капитала в тези дружества.

            10. Клонове.

            11. Преобразуване, сливане, вливане и разделяне; прехвърляне на общински търговски дружества и търговски дружества с общинско участие.

            12. Прекратяване.

            13. Забележки по вписаните обстоятелства.

Става:

Чл. 40. В регистъра се вписват:

1. наименованието на търговското дружество (графа № 2);

2. данните за търговската регистрация на търговското дружество, в това число за преобразуването и прекратяването му (графа № 3);

3. размерът на общинското участие в капитала на търговското дружество (графа № 4);

4. лицата, които представляват общината в органите за управление и контрол на търговското дружество (графа № 5);

5. възнаграждението на лицата, които представляват общината в тези органи (графа № 6).

Бил:

Чл. 41. За всяко общинско търговско дружество и търговско дружество с общинско участие в регистъра се отделя партида с необходимия брой двойни страници, на които се написва наименованието му.

Става:

Чл. 41 (1) Размерът на всеки отделен лист на регистъра е във формат "А3". Регистърът съдържат общо  200 листа.

(2) За всяко търговско дружество в регистъра се отделя партида с необходимия брой двойни страници, на които се написва наименованието му.

Бил:

            Чл. 42. (1) Вписването в регистъра се извършва от определено със заповед на Кмета длъжностно лице  което:

            1. Извършва вписванията в регистъра въз основа на заверен препис от акта, удостоверяващ подлежащите на вписване обстоятелства или по данни от Общински съвет за прехвърляне на акции.

            2. Дава справки и издава удостоверения за вписаните обстоятелства. 

(2) Длъжностното лице по ал. 1 поставя дата след всяко вписване и се подписва.

(3) В регистъра не се допускат изтривания и зачертавания. Поправки се извършват по реда на вписването.

Става:

Чл. 42. (1) Вписването в регистъра се извършва от упълномощено от  Кмета длъжностно лице (длъжностни лица),  което:

                        1. Извършва вписванията в регистъра въз основа на заверен препис от акта, удостоверяващ подлежащите на вписване обстоятелства или по данни от Общински съвет за прехвърляне на акции, или по справка от Агенция по Вписванията.

                        2. Дава справки и издава удостоверения за вписаните обстоятелства. 

 (2) Длъжностното лице по ал. 1 поставя дата след всяко вписване и се подписва.

 (3) В регистъра не се допускат изтривания и зачертавания. Поправки се извършват по реда на вписването.

            Нова ал.4 Регистърът за търговските дружества с общинско участие се съхранява безсрочно.

Бил:

Чл. 43. (1) Органите на управление на общинските търговски дружества - еднолични търговски дружества, и лицата, упълномощени да представляват Общината в търговските дружества, изпращат до определено от кмета лице по чл. 46, ал. 1, преписи от издадените от тях актове, удостоверяващи обстоятелствата, подлежащи на вписване, в 3-дневен срок от издаването им.

(2) Лицата по ал.1 изпращат до Кмета и копие от съдебното решение за вписване на обстоятелствата в търговския регистър.

Става:

Чл. 43. (1) Органите на управление на общинските търговски дружества - еднолични търговски дружества, и лицата, упълномощени да представляват Общината в търговските дружества, изпращат до упълномощеното от кмета лице по        Чл. 42, ал. 1, преписи от издадените от тях актове, удостоверяващи обстоятелствата, подлежащи на вписване, в 3-дневен срок от издаването им.

(2) Лицата по ал.1 изпращат до Кмета и копие от документите за вписване на обстоятелствата в търговския регистър.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 76

05.04.2012 год.

 

Одобряване разходите за командировки на Председателя на  Общински съвет Габрово за четвърто тримесечие на 2011 г, съгласно приложена справка

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

Одобрява направените разходи за командировки на Председателя на Общински съвет Габрово за четвърто тримесечие на 2011 г. в размер на 10,00 /десет/ лева.

 

Приложение: Справка

 

 

РЕШЕНИЕ  № 77

05.04.2012 год.

 

Прекратяване на договор за възлагане управлението на „Общински пътнически транспорт” ЕООД и пряк избор на управител на дружеството.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 1, т. 6, чл. 12, ал. 1, чл. 15 и чл. 16, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, във връзка с уведомление вх. № АПИО-08-01-124/12.03.2012 г. от Десислав Иванов Досев, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Прекратява Договора за възлагане на управлението на „Общински пътнически транспорт” ЕООД  с Десислав Иванов Досев, считано от 11.04.2012 г.

2. Не освобождава от отговорност Десислав Иванов Досев до следващо нарочно решение на Общински съвет - Габрово.

            3. Избира за управител на “Общински пътнически транспорт” ЕООД Габрово Екатерина Маркова Караколева считано от 12.04.2012 г. за срок от 3 години.

4. Одобрява договора за възлагане на управление на „Общински пътнически транспорт” ЕООД Габрово.

5. Задължава новоизбраният управител да разработи и внесе за одобрение в Общински съвет - Габрово бизнес-програма за развитието и дейността на Общински пътнически транспорт” ЕООД Габрово в съответствие с бизнес задачата за целия срок на договора най-късно до 15.06.2012 г.

      6. Упълномощава Кмета на Община Габрово да подпише договор с избрания за управител.

      7. Приема актуален Учредителен акт в частта управляващ и представляващ дружеството.

 

Приложение: 1. Проект на Договор за възлагане на управление на „Общински

                             пътнически транспорт” ЕООД

              2. Актуален учредителен акт

 

 

Приложение към Решение № 77/05.04.2012 г.

 

Проект!

 

Д О Г О В О Р

 

за възлагане управлението на "Общински пътнически транспорт" ЕООД - Габрово

 

Днес, .......................2012 г. на основание чл. 147, ал. 1 от Търговския закон и чл. 12, във връзка с чл. 15 от Наредбата за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества /НРУСОЧКТД/ на ОбС – Габрово и Решение № ..... от ...................... на Общински съвет – Габрово, се сключи настоящият договор между Община Габрово, представлявана от Таня Венкова Христова - Кмет, упълномощен с Решение № . . . . . . . . на ОбС – Габрово, наричан в следващите текстове ДОВЕРИТЕЛ от една страна и ................................................................ с ЕГН ........................, от гр.Габрово, ул................................... № ...., наричан в следващите текстове УПРАВИТЕЛ, за следното:

 

            I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

чл. 1. Доверителят възлага, а УПРАВИТЕЛЯТ приема да управлява и представлява ”Общински пътнически транспорт” ЕООД - Габрово, в съответствие с действащата нормативна уредба, решенията на Общински съвет - Габрово и в рамките на предоставените му пълномощия съгласно учредителния акт и условията на настоящия договор.

 

            II. СРОК НА ДОГОВОРА

чл. 2. Настоящият договор се сключва за срок от 3 години считано от  12.04.2012 г.

 

III. БИЗНЕС ЗАДАЧА ЗА ЦЕЛИЯ СРОК НА ДОГОВОРА

чл. 3. (1) Увеличаване на приходите от основната дейност, чрез подобряване на качеството на услугите и контрола на отчетността.

(2) Предоговаряне на условията и сроковете за погасяване на просрочените задължения.

(3) Поетапно погасяване на натрупаните задължения към НАП, но с не по-малко от 60 000 /шестдесет хиляди/ лева годишно.

(4) Обновяване на автобусния автопарк с не по-малко от 10 % за целия срок на договора.

(5) Осигуряване на нови източници на приходи от реклама, с цел увеличаване на тези приходи с 10 %.

(6) Оптимизиране ползването на сградния фонд за собствени нужди на дружеството и отдаване на допълнителни площи под наем.

 

            ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ

            чл. 4. Доверителят:

            1. Взема решения в съответствие с действащата нормативна уредба, Учредителния акт и предоставените му права по договора за възлагане управлението.

            2. Възлага на управителя за целия срок на действие на договора бизнес-задача с конкретни икономически показатели.

3. Контролира дейността на управителя и определя сроковете, в рамките на които управителят е длъжен да предприеме мерки за отстраняване на констатирани недостатъци в работата.

чл. 5. Доверителят има право:

1.  На свободен достъп до всички работни места в дружеството

2. Да изисква разработването и предоставянето на всякакъв вид информация и документация, свързана с дейността на дружеството.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

чл. 6. Управителят се задължава да:

1. Организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, приетият от едноличния собственик учредителен акт, решенията на едноличния собственик и договора за възлагане на управление.

2. Организира изпълнението на определената от доверителя бизнес-задача на дружеството.

3. Подписва и изпълнява колективния трудов договор и споразумения с легитимните синдикални организации в дружеството.

4. Представя на Общински съвет Габрово отчети за резултатите от дейността на дружеството в съответствие с посочените в бизнес-задачата икономически показатели в 15-дневен срок след приключването на всяко тримесечие, включително отчети за приходи и разходи и счетоводен баланс, както и отчет за командировъчните разходи.

5. Уведомява незабавно в писмена форма Общински съвет - Габрово и кмета на Общината за всички обстоятелства от съществено значение за дружеството.

6. Да представя на председателите на легитимните синдикални организации в дружеството информация за финансовото състояние на „Общински пътнически транспорт” ЕООД  на всеки три месеца след представяне на подписана  декларация за поверителност.

7. Да извърши оптимизация на персонала след съгласуване с ръководствата на КТ„Подкрепа” и КНСБ в дружеството.

чл. 7. Управителят има право да:

1. Взема решения по всички въпроси на управление на дружеството с изключение на посочените в чл. 10 и чл. 11 от НРУСОЧКТД.

2. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори, да налага дисциплинарни наказания, да стимулира /санкционира/ и командирова персонала на дружеството при спазване на действащата нормативна уредба.

3. Извършва управление, придобиване, разпореждане с дълготрайни материални активи по реда на Раздел VІІІ от НРУСОЧКТД.

чл. 8. Управителят няма право да:

1. Извършва търговски сделки от свое или чуждо име.

2. Участва в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност.

3. Заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

4. Е управител, контрольор, член на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество.

5. Е народен представител, общински съветник, кмет на община, кмет на район или кметство, кметски наместник, зам.-кмет на община, секретар на община, секретар на район.

6. Е държавен служител или работи по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.

7. Да извършва конкурентна дейност спрямо дружеството, докато е в сила този договор.

8. Огласява служебна информация и сведения на дружеството, докато е в сила този договор, както и за срок от 5 години след прекратяването му.

 

VI. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА УПРАВИТЕЛЯ

чл. 9. (1) Месечното възнаграждение на управителя е в размер на 300 % /триста процента/ от средната брутна заплата в дружеството за съответния месец, като средната брутна работна заплата се изчислява като отношение на реално изплатените брутни трудови възнаграждения /без обезщетенията по чл. 220, 221, ал. 1, 224 и 225 от КТ и изплатените възнаграждения по граждански договори/ и средно-списъчния брой на персонала в дружеството, без лицата в отпуск по майчинство и се променя с решение на Общински съвет.

(2) Възнаграждението на управителя е за сметка на разходите на дружеството за заплати и други възнаграждения.

чл.10. Управителят има всички социални права. Степента на осигуряване на управителя е същата, както при работещи по трудово правоотношение.

чл.11. За времето на ползване на платен годишен отпуск по този договор, на управителя се заплаща възнаграждение, изчислено от изплатеното му средно дневно възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който е изпълнявал задълженията си най-малко 10 работни дни.

 

VIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И ОТГОВОРНОСТ

            чл.12. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен по реда на чл. 16 от НРУСОЧКТД на Общински съвет Габрово, както и при неизпълнение на клаузите от настоящия договор.

            (2) При неизпълнение на задълженията по настоящия договор неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 1000 лв., за всяко неизпълнение.

            чл.13. (1) При прекратяване на договора на управителя се изплаща обезщетение за неизползваният от него платен годишен отпуск за периода на договора изчислен съгласно чл. 177 от КТ  и всички обезщетения съгласно КТ.

            (2) Изплащането на дължимите обезщетения е за сметка на разходите на дружеството за заплати и други възнаграждения.

            чл.14. За причинените вреди на дружеството управителя отговаря имуществено на основание чл.145 от ТЗ.

 

VІІI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

чл.15. Управителят има право на 30 работни дни платен годишен отпуск. Платеният годишен отпускът се ползва при условията и по реда на КТ. Отпускът се ползва след разрешение на Доверителя.

чл.16. В случаите на ползване на платения годишен отпуск от управителят, той се задължава да определи длъжностно лице от дружеството, което да го замества докато отсъства.

чл.17. Доверителят или упълномощено от него лице командирова при необходимост управителя в чужбина, като той се отчита по реда на чл. 33, ал.3 от НРУСОЧКТД.

чл.18. Управителят има право с решение на общото събрание на работниците и служителите от дружеството да ползва социалните фондове и формите на социално обслужване, отразени в раздела по социално-битовото и културно обслужване на сключения колективен трудов договор с дружеството, с изключение на тези които съгласно действащата нормативна уредба са елемент на брутното трудово възнаграждение.

чл. 19. Страните могат да се договарят за промени в условията на договора, като измененията се отразяват в допълнителни споразумения към настоящия договор, утвърдени от Общински съвет. В случаите на императивни промени в нормативната уредба настъпили след влизането в сила на настоящия договор, те стават задължителни и за двете страни без да се сключва допълнително споразумение за изменения или допълнения в клаузите на договора.

чл.20. Възникналите спорове между страните по този договор и неуредените с него въпроси се решават в съответствие с НРУСОЧКТД и действащото гражданско законодателство.

 

 

ДОВЕРИТЕЛ: ........................                                      УПРАВИТЕЛ: ...........................

                            /Т.Христова/                                                                                 /......................../

 

 

Учредителен акт на „Общински пътнически транспорт” ЕООД Габрово

Приет с Решение №77/05.04.2012. г.. на Общински съвет – Габрово

                                             

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н   А К Т

на

Eднолично  Дружество с ограничена отговорност

“ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ”

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящият акт урежда статута на Еднолично Дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон /ТЗ/.

(2) Фирмата на Дружеството е “Общински пътнически транспорт” ЕООД

Чл. 2. Седалището на дружеството е град  Габрово, ул.”Стефан Караджа”№ 2

Чл. 3. (1) Едноличен собственик на капитала е  Община Габрово с ЕИК : 000215630

(2) Дружеството е юридическо лице отделно от собственика на капитала. Отговорността на собственика е ограничена до размера на внесения капитал.

(3) Дружеството може да образува клонове в страната и да участва в други дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

Чл. 4. Дружеството има за предмет на дейност: Автомобилни и пътнически превози в страната и чужбина, поддържане и ремонт на транспортни средства, товаро-разтоварна дейност и спедиторска дейност, подготовка и квалификация на кадри, отдаване под наем на МПС и всяка друга дейност, незабранена със Закон.

Чл. 5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

 

ІІ. КАПИТАЛ

Чл. 6. Капиталът на Дружеството е в размер на 491 240 /четиристотин деветдесет и една хиляди двеста и четиридесет/ лева. Капиталът на Дружеството е разпределен на 49 124 /четиридесет и девет хиляди сто двадесет и четири/ дяла с номинална стойност от  10 /десет/ лева всеки един.

Чл. 7. (1) Капиталът на Дружеството е внесен изцяло по формата на парична вноска.

(2) Внасянето на непарични вноски се извършва по реда на чл. 73 от ТЗ.

(3) Увеличаването и намаляването на капитала на Дружеството се извършва от собственика  на капитала, съобразно с правилата на ТЗ.

Чл. 8. Имуществото на Дружеството се състои от вещни права върху движими и недвижими вещи, вземания, права върху обекти на интелектуалната собственост, дялове и акции в други дружества и други права и задължения.

 

ІІІ. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.9. Едноличният собственик на капитала решава въпросите от  компетентността на Общото събрание, които са уредени в чл. 137, ал. 1 от ТЗ.

Чл. 10. (1) Дружеството се управлява и представлява от управителя Екатерина Маркова Караколева с ЕГН ......................... с адрес гр.Габрово, ул...................................

(2) При необходимост управителят може да възложи на друго лице изпълнението на определени функции по управлението на Дружеството, като за целта подписва нотариално заверено пълномощно, в което изрично следва да се посочват вида и срока на пълномощията.

 

ІV. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ, ФОНДОВЕ

Чл. 11. В края на всяка календарна година /31 декември/ се съставя опис на имуществото на дружеството, съдържащ:

1. баланс, от който се вижда действителното състояние на Дружеството;

2. сметка “печалби-загуби”;

Чл. 12. С решение на Едноличният собственик на капитала могат да се създават парични фондове на Дружеството с целево предназначение.

 

V. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 13. (1) Дружеството следва да води книга за дяловете и протоколна книга за взетите от едноличния собственик решения.

(2) В книгата за дяловете следва да се вписват размерът на капитала, броят и размерът на дяловете, направените парични и други вноски и всички промени в тях.

(3) В протоколната книга следва да се отразяват всички взети от Едноличният собственик на капитала решения, които се отнасят до подлежащи на регистрация обстоятелства.

 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 14. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличният собственик на капитала;

2. при сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

3. при обявяване в несъстоятелност;

4. по решение на съда,  в предвидените от закона случаи.

 

Чл. 15. При прехвърляне на дялове на Дружеството на други лица, едноличното дружество се трансформира в Дружество с ограничена отговорност, с което се отменя настоящият му статут.

Чл. 16. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда предвиден в ТЗ.

 

VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 17. Настоящият учредителен акт е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра на български език - по един екземпляр за  Община Габрово, Общински съвет - Габрово и за архива на Дружеството.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 78

05.04.2012 год.

 

Изваждане на общинско търговско дружество от списъка на обектите за приватизация в Община Габрово

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК, във връзка с чл. 3, ал. 2 от същия закон, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Изважда „Спомагателни дейности в социалната сфера” ЕООД от списъка на обектите за приватизация.

            2. Възлага на Кмета на Община Габрово и на Комисията за приватизация да предприемат всички необходими действия съобразно Решение №136/24.06.2004 г. на Общински съвет Габрово и Правилника за дейността на Комисията за приватизация и Комисията за следприватизационен контрол.

 

Приложение: 1. Препис извлечение от протокола на КП от 28.02.2012 г.

                          2. Копие от Решение № 136/24.06.2004 г. на ОбС