РЕШЕНИЕ  № 79

03.05.2012 год.

 

Приемане на годишния отчет и баланс за 2011 г. и утвърждаване на инвестиционна програма на „Благоустрояване” ЕООД – Габрово за 2012 г.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т.3,  във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 10, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Приема годишния счетоводен отчет и баланс, както и отчет по бизнес план за 2011 г. на „Благоустрояване” ЕООД – Габрово.

            2. Печалбата за 2011 г. в размер на 75 881.09 лв. да бъде внесена във фонд „Резервен“ на дружеството.

            3. Утвърждава инвестиционната програма на дружеството за 2012 год.

 

Приложение: 1. Годишен счетоводен отчет и баланс.

                       2. Отчет на бизнес-план за 2011 г. на „Благоустрояване” ЕООД–

                              Габрово

                       3. Инвестиционна програма за 2012 г.

 

 

Приложение към Решение № 79/03.05.2012 г.

 

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

 

на „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ” ЕООД гр. Габрово за 2012 г.

 

Вид на инвестицията

стойност в

хил. лв.

1

Камион за сметосъбиране и компресиращ механизъм /малогабаритен/ - 1 бр.

50

2

Закупуване и монтаж на колонни климатици за РМЦ

30

3

Снегорин – 1 бр.

50

4

Монтиране на нивомерна система на бензиностанцията на дружеството

15

5

Други: офис техника, съоръжения за РМЦ /агрегат, такаламит и др./, ремонт на пътни настилки, канализация, разширяване на склад за инертни материали и др.

15

 

ОБЩО:

160

 

РЕШЕНИЕ  № 80

03.05.2012 год.

 

Приемане на годишния отчет и баланс за 2011 г. и утвърждаване на инвестиционна програма за 2012 г. на „Диагностично консултативен център – І Габрово” ЕООД

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 10, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Приема счетоводния баланс, годишния отчет за приходи и разходи и отчетът за дейността на „ДКЦ І Габрово“ ЕООД през 2011 г.

            2. Печалбата за 2011 год. в размер на 3 448.07 лв. да бъде внесена във фонд „Резервен“ на дружеството.

            3. Утвърждава инвестиционната програма на дружеството за 2012 год.

 

Приложение: 1. Счетоводeн баланс, годишен отчет за приходи и разходи и отчет за

                               дейността на „ДКЦ І Габрово“ ЕООД през 2011 г.

                          2. Инвестиционна програма за 2012 г.

 

 

Приложение към Решение № 80/03.05.2012 г.

 

ИНВЕСТИЦИОННА  ПРОГРАМА  за  2012 година

 

За подобряване на условията на работа на всички специализирани кабинети и лаборатории, за повишаване на квалификацията на персонала, за инвестиции в нова апаратура, ръководството на ДКЦ разчита основно на собствени средства. Средствата са много ограничени и недостатъчни, за да може дейността на ЛЗ да се приведе към нормите и изискванията на ЕС, да се повиши материалната мотивация на персонала – лекари, медицински сестри, акушерки, лаборанти и друг персонал, за да останат да работят в РБългария, и то в това ЛЗ.

ДКЦ ще разчита при реализацията на различни проекти на структурните фондове на Европейския съюз за което предвижда подготовка и обучение на персонал за изготвяне на тези проекти и програми в сферата на човешки ресурси, развитие на здравната инфраструктура, развитие на здравно информационните системи и здравната превенция, подобряване на административния капацитет.

За да се отговори на съвременните изисквания за добра медицинска практика трябва да се поддържа тенденция за непрекъснато осъвременяване с медицинска апаратура. Това е необходимо и във връзка с изпълнението на поставените задачи от Община Габрово с цел провеждане на социалната й политика.

1. Ивестиции в подобряване на инфраструктурата на ДКЦ  - до 90 000 лева:

- ремонт на лекарски кабинети, лаборатории, физиотерапия, зала за събрания в първа база, коридори – боядисване, подмяна на подовата настилка – около 20 000 лева;

- инвестиции в нови съоржения – подмяна на един  от асансьорите в първа база и единствения асансьор  във втора база, които са морално и физически остарели. Имаме непрекъснати предписания от агенцията за метрологичен и технически надзор за подмяна на отделни части, което обаче не решава цялостно въпроса с техническата им безопасност – около 70 000 лева;

2. Инвестиции в апаратура

- закупуване на апаратура и софтуер за психологическо изследване на шофьори – с промяна на нормативната уредба от 2011 година тази дейност се извади от ДАИ и  закона дава право на ЛЗ като нашето да разкриват психологически лаборатории – около 4 000 лева;

- закупуване на два броя колпоскопи за АГ кабинетите в двете бази – за около 10 000 лева;

- закупуване на ехографски апарат с трансдюсери за корем, сърце и повърхностни структури – за около 70 000 лева;

- закупуване на 2-3 броя ЕКГ апарати – сега използваните се амортизират, на много специалисти които имат диспансерно болни им се изисква да се правят ЕКГ при всеки диспансерен преглед, много са и домашните посещения на кардиолозите, които задължетелно трябва да имат такъв аппарат за осъществяване на прегледа и поставяне на диагноза – 5 000 лева;

- закупуване на компютърна техника за подмяна на вече амортизираната за около 8 000 лева;

- закупуване на софтуер и въвеждане на информационна система в клинична лаборатория на стойност около 7 000 лева.

3. Ивестиции в персонал – 2 000 лева.

4. Инвестиции в реклама и връзки с обществеността – 2 000 лева.

Общата стойност на инвестиционната програма за 2012 година  възлиза на около 198 000 лева и  средствата и за изпълнение са само собствени.

Икономическият ефект в здравеопазването не може да бъде измерен само в парични средства, защото болката и смъртта нямат финансово измерение.

Възвращаемостта на инвестициите е за период около 3 години.

Ценовата политика на ДКЦ в 75% се определя от НЗОК. Останалите 25% се определят от дружеството и са по-ниски, особено при извършване на масови профилактични прегледи.

ДКЦ е лечебно заведение, което извършва и социална дейност – приоритет на общинската политика.

Мисията на ДКЦ е да прибавя години качествен живот на пациентите си.

Развитието на лечебното заведение ще допринесе за неговото утвърждаване на здравния пазар в Област Габрово и целта на ръководството ще бъде реализирана, чрез най-краткото определение на понятието мениджмънт – това е “да свършим нещата – безспорно качествено и своевременно в интерес на здравето на нашите съграждани”.

 

27.03.2012 г.

            /п/

д-р Нели Ноева

управител

на “ДКЦ I Габрово” ЕООД

 

 

РЕШЕНИЕ  № 81

03.05.2012 год.

 

Приемане на годишния отчет и баланс за резултатите на „Общински пътнически транспорт” ЕООД – Габрово за 2011 год.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 10, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Приема анализ на стопанската дейност за 2011 г., счетоводен баланс към 31.12.2011 г. и годишен отчет за приходите и разходите на „Общински пътнически транспорт” ЕООД  Габрово.

            2. Утвърждава инвестиционната програма на дружеството за 2012 г.

           

Приложение: 1. Анализ на стопанската дейност за 2011 г., счетоводен баланс към

                              31.12.2011 г. и годишен отчет за приходите и разходите на

                              „Общински пътнически транспорт” ЕООД  Габрово.

              2. Инвестиционна програма на „Общински пътнически транспорт”

                  ЕООД Габрово за 2012 г.

                                 

 

Приложение към Решение № 81/03.05.2012 г.

 

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ОЗДРАВЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО „ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ”

 

 

Имайки предвид тежкото икономическо състояние на дружеството, голямата му задлъжнялост и запорирани сметки от НАП, както и невъзможността му само да погаси своите задължения при съществуващите разходи, новото ръководство предлага то да използва банково кредитиране в размер на 1 500 000 лв.

Тази сума ще се използва за:

Закупуване на нови автобуси на метаново гориво от един или най-много два вида и за покриване на задълженията към НАП..

При направеното пазарно проучване се установи предлагане на два модела автобуси на метан. Цените за автобуси, работещи на метан, произведени през 2000 г. варират от 15 000 до 20 000 евро. Стойността на инвестицията за закупуване на 20 автобуса е приблизително 800 000 лв.

През 2011 г. за обслужване на вътрешно-градските линии, съгласно действащите разписания 17 бр. от градските автобуси на ОПТ Габрово са изминали общо 1 176 575 км. Разходите за изминаването на тези километри с наличните превозни средства, работещи на дизелово гориво са в размер на 722 798 лв. само за горивото. Стойността за изминаване на същите километри с автобуси на метаново гориво би била приблизително 610 000 лв.. Или само от разликата в стойността на горивото дружеството би реализирало икономия от 112 798 лв. годишно. Заложената разлика в горивото е взета по най-консервативните разчети, имайки предвид рисковата пазарна среда.

При използване на банков кредит от 1 500 000 лв., дружеството би закупило 20 автобуса на метан и ще погаси задълженията си към НАП.  Погасяването на натрупаните задължения към доставчиците ще става със собствени средства. Горивото за автобусите ще се доставя от мобилни метанстанции от фирми предлагащи услугата, до изграждане на стационарна в града. Автобусите ще бъдат от един или два вида, за да могат да се координира и контролира доставката и разхода на резервни части.

След погасяване на задълженията, дружеството би могло да кандидатства  по схеми за външно финансиране за обновяване на тролейбусния транспорт, който поради силната си амортизация и слаба енергоефективност води дружеството само към отрицателен финансов резултат.

В зависимост от стабилизацията си, дружеството през 2013 г. ще участва по европейски програми.

Ремонта на Автогарата би могъл да бъде извършен поетапно със собствени средства или с използване на  минимален кредит.

    Вноските по кредита за период от 10 години с обезпечение част от депото, което е на много по-голяма стойност, при 9% лихва /това е най-тежкия вариант при максимални стойности на лихвата/,биха били приблизително в размер около 20 000 лв., които могат да се покрият от реализираната икономия от разхода за гориво при подмяна на автобусите на дизел с такива на метан, от икономията, която ще се реализира от разхода за резервни части, тъй като сегашният автопарк има средно 30-годишна експлоатационна възраст, а метановите автобуси ще бъдат между 10-12годишна експлоатационна възраст. Очакваната реализирана икономия от новата структура ще е около 8000 лв. месечно, а и през м. ноември 2012г, дружеството ще изплати последната си вноска от 7000 лв, по съдебно дело за трудова злополука, които също ще влеят свеж паричен ресурс. При пълно погасяване на задълженията към НАП и местни данъци и такси ще се освободи и ресурс от приблизително 20 000 лв. месечно от лихви, които сега плащаме. След освобождаването на целия този ресурс от сегашни разходи и стъпвайки на база на приходите през 2011 г., които са в размер на 4 342 151 лв., новото ръководство счита, че дружеството би могло без затруднения да погасява вноските по кредита.

В приложените таблици е показано финансовият разчет за 2011 г. с дизелови автобуси и прогнозния финансов разчет за 2012 г., при заложени най-негативни показатели за приходи и разходи, които показват, че остава свободен ресурс от 20 000 лв. за погасяване на кредита.

 

2011 година

1.Приходи

лв.

2, Разходи

лв.

1.1 ОБЩО - Приходи от продажба на стоки.

29764,00

2.1 Разходи за материали

2177352,00

1.2 ОБЩО - Приходи от услуги

3862034,00

2.2 Разходи за услуги

346778,00

1.3 ОБЩО - Приходи от други продажби

450353,00

2.3 Разходи за заплати

1576850,00

 

 

2.4 Разходи за осигуровки

303656,00

 

 

2.5 Други разходи

59317,00

 

 

2.6 Финансови разходи

24478,00

Общо приходи

4342151,00

Общо разходи

4488431,00

 

 

Резултат - годишен

-146280,00

 

 

Средно за 1 месец 2011

-12190,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогноза за 1 година  с автобуси на метан

1.Приходи

лв.

2, Разходи

лв.

1.1 ОБЩО - Приходи от продажба на стоки.

29764,00

2.1 Разходи за материали

2006554,00

1.2 ОБЩО - Приходи от услуги

3862034,00

2.2 Разходи за услуги

286178,00

1.3 ОБЩО - Приходи от други продажби

450353,00

2.3 Разходи за заплати

1494850,00

 

 

2.4 Разходи за осигуровки

289656,00

 

 

2.5 Други разходи

7200,00

 

 

2.6 Финансови разходи

17478,00

Общо приходи

4342151,00

Общо разходи

4101916,00

 

 

Резултат годишен

240235,00

 

 

Средно за 1 мвсец

20 019,00

 

 

 

 

 

Имайки предвид бързо променящата се икономическа среда, рецесията на европейските пазари и рисковете, които крие, считам, че за момента е най-удачно да се разработи краткосрочен инвестиционен проект за оздравяване на дружеството. Виждайки резултатите от неговото осъществяване  и развитието на пазарната среда, впоследствие може да се изработи и един средносрочен проект за развитие на предприятието.

 

                                                                                                                      /п/

                                                                       Изготвил Управител ОПТ Екатерина Караколева

 

 

РЕШЕНИЕ  № 82

03.05.2012 год.

 

Приемане на годишния отчет и баланс за резултатите на „Регионален хоспис” ЕООД – Габрово за 2011 год.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Приема годишния счетоводен отчет и баланс, както и отчет за дейността на „Регионален хоспис” ЕООД за периода 01.01.2011 – 31.12.2011 год., съгласно приложение 1.

            2. Печалбата в размер на 11 142.76 лв. да бъде внесена във фонд „Резервен” на дружеството. Със средствата от фонд „Резервен” да се покрият загуби от предходни години.

          

Приложение: 1. Годишен счетоводен отчет, баланс и отчет за дейността на

                              „Регионален хоспис” ЕООД за периода 01.01.2011 – 31.12.2011 год.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 83

03.05.2012 год.

 

Приемане на годишния отчет и баланса за резултатите на „Радио Габрово” ЕООД – в несъстоятелност за 2011 год.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Приема годишния счетоводен отчет и баланс за 2011 г. на обявеното в несъстоятелност общинско търговско дружество „Радио Габрово” ЕООД, съгласно приложение 1.

           

Приложение: 1. Годишен счетоводен отчет и баланс

                                 

 

РЕШЕНИЕ  № 84

03.05.2012 год.

 

Прекратяване на „Спомагателни дейности в социалната сфера” ЕООД и откриване на производство по ликвидацията му

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 1, т. 2, чл. 17 и чл. 34, ал. 1 от Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2, чл. 156, чл. 266, ал. 2 и ал. 5, т. 1 от Търговския закон, Общински съвет Габрово РЕШИ:

            1. Да се прекрати дейността на „Спомагателни дейности в социалната сфера” ЕООД и да се открие производство по ликвидация.

            2. Избира Петя Тотева Минова за ликвидатор на „Спомагателни дейности в социалната сфера” ЕООД, определя месечно възнаграждение в размер на 500 /петстотин/ лв., и срок за приключване на производството по ликвидация 6 /шест/ месеца от датата на вписване  на поканата  до кредиторите в Търговския регистър.

            3. Одобрява договора за възлагане на ликвидация  на „Спомагателни дейности в социалната сфера” ЕООД.

            4. Задължава Кмета в 3 /три/ дневен срок от влизане в сила на настоящото решение да сключи договор с избрания ликвидатор.

            5. Задължава ликвидатора на дружеството да извърши всички действия по вписване на промените в Търговския регистър в законоустановените срокове.       

            6. Задължава ликвидатора да извърши счетоводно приключване на дейността на дружеството от началото на годината до датата на решението за прекратяване и обявяване на ликвидация и да представи в Общински съвет в едномесечен скок от публикуване в Търговския регистър на поканата към кредиторите, баланс към момента на прекратяване на дружеството и доклад към него.

            7. Упълномощава ликвидатора да превръща активите собственост на дружеството в пари с цел удовлетворяване на кредиторите до пълното погасяване на задълженията им в следния ред:

                        1) движимо имущество;

                        2) недвижимо имущество.

след решение на Общинския съвет по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

            8. След приключване на ликвидацията да предаде на собственика – Община Габрово остатъкът от активите и/или парични средства придобити при продажбата.

 

Приложение: 1.  Проект на Договор за възлагане ликвидацията на „Спомагателни

                               дейности в социалната сфера” ЕООД

          

 

Приложение към Решение № 84/03.05.2012 г.

 

Проект!

 

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЛИКВИДАЦИЯТА

НА

Спомагателни дейности в социалната сфера” ЕООД

 

Днес, ............ 2012 година, на основание чл.17 от Наредбата за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, във връзка с чл.154, ал.1, т.2, чл.156 и чл.266, ал.1 и 2 от ТЗ  и решение № ........../2012 г. на Общински съвет - Габрово между 

  1. Община Габрово, пл.”Възраждане” 3 представлявана от Таня Венкова Христова – Кмет, упълномощен с Решение № …………………… на ОбС – Габрово, наричан по-долу за краткост ДОВЕРИТЕЛ

и

  2. ..............................................................,  ЕГН .........................., адрес: гр. ........................, ул..........................,  в качеството му на ЛИКВИДАТОР,  наричан по-долу за краткост ДОВЕРЕНИК, се сключи настоящият договор.   

      Страните се споразумяха за следното:

 

I.  ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

 

      Чл. 1.  ДОВЕРИТЕЛЯТ възлага, а  ДОВЕРЕНИКЪТ приема срещу възнаграждение в срок до 6 /шест/ месеца от датата на вписване в Търговския регистър на поканата до кредиторите, да извърши ликвидация на „Спомагателни дейности в социалната сфера” ЕООД съобразно разпоредбите на Търговския закон /ТЗ/ и Наредбата за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет Габрово.

 

II.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРЕНИКА

 

Чл. 2.  ДОВЕРЕНИКЪТ има следните права и задължения:

             1. Да извърши ликвидацията съобразно разпоредбите на ТЗ, Наредбата за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества.

             2. Да взема решения във връзка с ликвидацията  на дружеството.

             3. Да обяви прекратяването на дружеството, да покани кредиторите да предявят вземанията си чрез отправяне на писмена покана, обявена в търговския регистър.

             4. Да довърши текущите сделки и да събере вземанията.

             5. Да уведоми  Национална Агенция по приходите за започналата ликвидация.

             6. Да извърши счетоводно приключване на дейността на дружеството от началото на годината до датата на решението за прекратяване и обявяване на ликвидация.

             7. Към датата на вписване на прекратяването в търговския регистър да подаде  данъчна декларация за периода от началото на годината до датата на вписване на прекратяването.

            8. Да внесе дължимия корпоративен данък след приспадане на внесените авансови вноски /ако има такива/ от началото на годината до датата на вписване на прекратяването.

            9. Да превръща активите собственост на дружеството в пари с цел удовлетворяване на кредиторите до пълното погасяване на задълженията им в следния ред:

                        1) движимо имущество;

                        2) недвижимо имущество.

след решение на Общинския съвет по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 10. След приключване на ликвидацията да предаде на собственика – Община Габрово остатъкът от активите и/или парични средства придобити при продажбата.

          11. Да уведомява незабавно в писмена форма Общински съвет – Габрово за всички обстоятелства  от съществено значение за ликвидацията на дружеството.

          12. Да осъществява правомощията си по ликвидация лично и с грижата на добър търговец.

            13. ДОВЕРЕНИКЪТ няма право да осъществява дейност, която е конкурентна на дружеството.

            14. При осъществяване на правомощията си ДОВЕРЕНИКЪТ е длъжен да пази търговските тайни и търговския престиж на дружеството.

         15. Да заяви заличаване на дружеството, след като са уредени всички задължения и остатъкът от имуществото е разпределен.

         16. Да получава уговореното в настоящият договор възнаграждение.

 

III.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯТ

 

Чл. 3. (1)  ДОВЕРИТЕЛЯТ има право да иска и да получава отчет за извършените действия по ликвидация.   

(2) ДОВЕРИТЕЛЯТ има право да получи всичко, което ДОВЕРЕНИКЪТ е получил по извършените във връзка с ликвидацията действия.         

         Чл. 4. ДОВЕРИТЕЛЯТ има право да определи ДМА, които да бъдат приоритетно продадени при извършването на ликвидацията.

 

IV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.5. За извършване на действия по ликвидация на дружеството ДОВЕРЕНИКЪТ

има право на месечно възнаграждение в размер на 500 /петстотин/ лв., както и да се осигурява за всички осигурителни случаи върху месечното възнаграждение определено по този договор. Възнаграждението и осигуряването е за сметка на дружеството.

       

V. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 

Чл.6. (1) При виновно неизпълнение на задължения по този договор изправната страна има право да го развали при условията на действащото в РБ законодателство.  

            (2) Договорът може да бъде прекратен с едномесечно писмено предизвестие на едната страна до другата.   

Чл.7.  Настоящият договор се прекратява без предизвестие в следните случаи:

-                     По решение на съда по регистрацията, на основание чл.266, ал.4 от ТЗ, договорът се прекратява считано от датата на съдебното решение;

-                    В случай на смърт или поставяне под запрещение на Довереника;

-                     При възникване на обстоятелства, обуславящи забрана или ограничения за Довереника да упражнява правата и задълженията по договора.

Чл.8. Договорът се прекратява с приключване на ликвидацията.

Чл.9. Довереникът не се освобождава от отговорност до следващо нарочно решение на Общински съвет – Габрово

 

VI.  ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.10. При неизпълнение на задълженията по настоящият договор неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 1000 /хиляда/ лв.

Чл.11. Страните могат да променят условията на настоящият договор при последващи промени на нормативната уредба или при съществени изменения на икономическите условия чрез допълнителни писмени споразумения към настоящият договор.

Чл.12.  Възникналите спорове между страните по този договор и неуредените с него въпроси, се решават чрез преговори или когато това се окаже невъзможно по съдебен ред.   

 

      Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра -  два за доверителя и един за довереника.   

 

ДОВЕРИТЕЛ:                                                                  ДОВЕРЕНИК:                                                              

        

           / Т.Христова/                                                                         /....................../

 

                                                                                        

         Гл. счетоводител:  ..........................                  

                                        / ………………/                                                                          

                                           

   

         Съгласувал: юрисконсулт:  ......................                                                            

                                           /………………./

 

 

РЕШЕНИЕ  № 85

03.05.2012 год.

 

Опрощаване на дълг към държавата на Симеон Иванов Димитров

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 1 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, чл. 98, т. 12 от КРБ, и във връзка със изразено становище на ТД на НАП гр. Велико Търново – офис Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Предлага на Комисията по опрощаванията към Администрацията на Президента на Р България  да не се опрощава дълга на Симеон Иванов Димитров.

       2. Възлага на Кмета на Община Габрово в двуседмичен срок да изпрати комплектованата преписка до Комисията по опрощаванията към Администрацията на Президента.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 86

03.05.2012 год.

 

Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Габрово за 2013 г.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 36б, ал. 4 от ППЗСП, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Приема План за развитие на социалните услуги в община Габрово за 2013 г.

            2. Възлага на Кмета на Община Габрово съгласно чл. 36б, ал. 5 от ППЗСП да изпрати Планът за развитие на социалните услуги за 2013 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане чрез Регионалната дирекция за социално подпомагане в 14-дневен срок от неговото приемане.

 

Приложение: План за развитие на социалните услуги в община Габрово за 2013 г.

 

 

Приложение към Решение № 86/03.05.2012 г.

 

ПЛАН

 

ЗА РАВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2013 ГОДИНА

 

РАЗДЕЛ І

 

Ø  БРОЙ, ВИД И КАПАЦИТЕТ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, КОИТО ФУНКЦИОНИРАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

Ø  РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

А. Специализирани институции

 

1.  Дом за възрастни хора с физически увреждания (ДВХФУ)

Целева група

Ползвателите на услугата ДВХФУ са лица, навършили 18 годишна възраст с  различни физически увреждания, вродени или придобити, удостоверени с ЕР на ТЕЛК.

Капацитетът на специализираната институция е 36 места.

Персоналът, работещ в ДВХФУ се състои от 18 щатни бройки

Управител – 1 брой;

Рехабилитатор – 0,5 брой;

Социален работник – 1 брой;

Мед. фелдшер – 1 брой;

Трудотерапевт – 1 брой;

Психолог – 0,5 брой;

Мед. специалисти – 2 броя;

ОБЩИ ДЛЪЖНОСТИ: Домакин-отчетник – 1 бр.; Работник-кухня – 2 бр.; Работник-поддръжка – 1 щ.бр. Санитари – 7 бр.

 

2. Дом за деца лишени от родителски грижи «Христо Райков» (ДДЛРГ)

Целева група

ДДЛРГ е институция, в която се настаняват от Дирекция „Социално подпомагане”, Отдел „Закрила на детето” деца, които поради различни причини са лишени от родителска грижа. Целевата група на специализираната институция са деца от 7-18 (20) годишна възраст.

Капацитета на социалната услуга e намален на 35 места от 01.01.2012 г.

Към настоящия момент персоналът, работещ в ДДЛРГ се състои от 17,5 щатни бройки.

Разпределението на специалистите, е както следва:

Директор-1 брой

Възпитатели – 8 броя;

Психолог – 1 брой; Социални работници- 1 брой;

Мед. сестра – 0,5 щ.бр.;

ОБЩИ ДЛЪЖНОСТИ: Счетоводител - 1 бр.; Касиер и завеждащ административна - 1 бр.;

Домакин – 1 бр.; Шофьор и работник–поддръжка – 1 бр.; Хигиенисти – 2 бр.

 

3. Дом за медико – социални грижи за деца (ДМСГД)

Целева група

Деца на възраст от 0 до 3 години от област Габрово като по изключение се приемат деца и от други региони на страната, с хронични заболявания и/или медико-социални проблеми. При условие, че е разкрита процедура за осиновяване или детето е със средна или тежка степен на водещи физически увреди, ако родителите не желаят да се извърши преместване, децата се отглеждат в ДМСГД до 7- годишна възраст. Това става възможно чрез решение на съда за продължаване на настаняването в институцията.

Капацитет на ДМСГД - 74 места.

Персоналът, работещ в ДМСГД се състои от 73 щатни бройки, като от тях са заети 67.

Разпределението на персонала е както следва:

Директор – 1 брой;

Гл. мед. сестра – 1 брой;

Началник МО – 1 брой;

Началник ЖБ – 1 брой;

Лекар-ординатор – 2 броя;

Ст. мед. сестра – 1 брой;

Мед. сестри – 22 броя;

Рехабилитатор – 2 броя;

Педагог – 3 броя;

Психолог – 1 брой;

Логопед – 1 брой;

Социален работник – 1 брой;

Детегледачки – 18 броя;

 

Б. Социални услуги, предоставяни в общността

 

4. Дневен център за деца и младежи с увреждания (ДЦДМУ)

Целева група

Деца от 3 до 18 годишна възраст с умствено изоставане,  двигателни, интелектуални и множествени увреждания. Децата, които ползват социалната услуга се насочват с направление от Отдел «Закрила на детето», към Дирекция «Социално подпомагане» - Габрово.

Капацитет – 20 места;

Щатни бройки – 8

Разпределението на персонала е както следва:

Директор – 1 брой;

Рехабилитатор – 1 брой;

Социален работник – 2 броя;

Мед. сестра – 2 броя /по 0,5 щ.бр./;

Специален педагог – 1 брой;

Психолог – 1 брой;

Логопед – 1 брой;

 

5. Звено „Майка и бебе” (ЗМБ)

Целева група

В ЗМБ могат да бъдат настанени двойка майка и дете, при която детето е в риск от настаняване в специализирана институция (самотни майки, непълнолетни, майки в затруднено социално положение, двойка майка-дете, подложена на насилие). В социалната услуга могат да се настаняват и бременни жени в последните месеци на бременността, за които има риск от изоставяне на детето след раждането. Често това могат да бъдат и непълнолетни бременни момичета, които не са подготвени за родители, бременни в тежка материална, жилищна, финансова или семейна ситуация. Другата група, която може да бъде ползвател на услугата, са жени с деца, които са в процес на възстановяване на семейните връзки след предприета реинтеграция, в случаи, когато детето е било настанено в специализирана институция и е необходим междинен етап на комплексна помощ и подкрепа за майката, за да може детето отново да се интегрира в семейството;

 

Капацитетът  на ЗМБ  е 6 (шест)  места – шест двойки майка - дете.

Персоналът на ЗМБ се състои от 5 щатни бройки.

Разпределението на персонала е както следва:

Управител – 1 брой;

Социален работник – 2 броя;

Мед. сестра – 1,5 щ.бр.;

Психолог – 0,5 щ.бр.;

 

6.Център за настаняване от семеен тип  (ЦНСТ)

Целева група

Социалната услуга е предназначена за деца за деца до 18 годишна възраст, или до завършване на средно образование, но не повече от 20 години, на които предстои напускане на ДДЛРГ и за които до момента на приемането им в ЦНСТ са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини, приемна грижа или осиновяване.

Капацитет - 5 места.

Персоналът се състои от 4 щатни бройки.

Управител – 1 щ.бр.;

Социален работник – 1 щ.бр.;

Мед. сестра – 0.5 щ.бр.;

Психолог – 0,5 щ.бр.

Педагог – 0,5 щ.бр.;

Сътрудник социални дейности – 0,5 щ.бр.

 

7.Център за обществена подкрепа (ЦОП)

Целева група

Потребители на социалната услуга са деца с рисково и асоциално поведение; малолетни и непълнолетни с наложена присъда „Пробация”, застрашени от отпадане от училище; деца с проблеми в общуването и невъзможност за справяне в социална среда, нуждаещи се от подкрепа и консултация; деца излизащи от специализирани институции; родители с трудности при отглеждане и възпитание на децата си.

Капацитетът на услугата е 20 потребителя.

Персоналът се състои от 4 щатни бройки.

Разпределението на персонала е както следва:

Ръководител – 1 брой;

Социален работник – 2 броя;

Психолог – 1 брой;

Социален работник – 1 бр. /извън щатна бройка/

 

8. Център за обществена подкрепа – ИМКА – Габрово

Целеви групи

Дейностите на Центъра за обществена подкрепа са насочени към деца и младежи в риск, деца с отклоняващо се поведение, деца жертви/свидетели на насилие; деца в риск от отпадане от училище; деца, настанени в специализирани институции или деца, на които им предстои напускане на специализирани институции; родители на деца в риск, от общността ( на територията  на общината); семейства на деца, които са в институция и се подпомагат  с цел реинтеграция на детето в семейна среда; кандидати за приемни  родители или утвърдени приемни семейства; семейства в процес на осиновяване, осиновители; специалисти работещи с деца: (възпитатели, педагози, социални работници, психолози) и др. специалисти, работещи с деца в риск в общността.

Капацитетът на услугата е 25 потребителя, считано от 01.01.2011г. Увеличен е със Заповед на Изпълнителния Директор № РД-01-373/02.03.2011г.

Персоналът се състои от 5 щатни бройки.

Разпределението на персонала е както следва:

Директор – 1 брой;

Социален работник – 1 броя;

Психолог – 2 броя;

Педагог -0,5 щ. бр.

 

9. Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център

Целева група

Потребители са: ученици, учители, педагогически съветници, медицински специалисти, родители, деца и млади хора, употребяващи наркотични вещества.

Персоналът се състои от 3 щатни бройки.

Разпределението на персонала е както следва:

Председател – 1 щ.бр.;

Секретар – 1 щ.бр.;

ст. специалист – 1 щ. бр.;

 

10. Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от аутистичния спектър

Целева група

Потребители на социалната услуга са деца от 3 до 18 годишна възраст с проблеми от аутистичния спектър.

Капацитетът на услугата е 20 потребителя.

Персоналът се състои от 4 щатни бройки.

Разпределението на персонала е както следва:

Ръководител /изпълняващ функциите на Логопед/– 1 щ.бр.

Специален педагог – 1 щ.бр.

Педагог -1 брой;

Психолог –  1бр. по 0,5 щ. бр.;

Трудотерапевт – 1 брой – 0,5 щ. бр.

 

* Услугата е делегирана държавна дейност от 01.05.2011г. със Заповед на Изпълнителния Директор № РД-01-374/02.03.2011г. Изпълнена е целта за създаване на устойчиво развитие и  финансиране на социалната услуга.

 

11. Център за обществена подкрепа към SOS Детски селища

Целева група

Социалната услуга е предназначена за деца от 0 до 18 години:

-     младежи, напускащи институции за отглеждане на деца;

-     самотни родители и семейства;

-     кандидати за приемни родители и осиновители

-     приемни родители и осиновители

-     професионалисти, предоставящи  грижа за деца

Капацитет - 120 деца. Персоналът се състои от 3 щатни бройки.

Разпределението на персонала е както следва:

Координатор – 1 брой;

Социален работник – 2 броя;

 

12. Дневен център за стари хора (ДЦСХ)

Целева група

Възрастни хора, в над трудоспособна възраст, самотно живеещи възрастни хора застрашени от социална изолация, както и възрастни хора запазили активното си отношение към социалния живот, живеещи на територията на Община Габрово.

Капацитетът на услугата е 40 потребителя.

Персоналът, работещ в ДЦСХ се състои от 4 щатни бройки.

Управител – 1 брой;

Кинезитерапевт -1 брой;

Социален работник –  1 бр.;

Спомагателен персонал – 1 щ.бр.

 

13. Дневен център за възрастни хора с увреждания – (ДЦВХУ)

Целева група

Потребители на социалната услуга са лица над 18 год. възраст с леки ментални и интелектуални затруднения.

Капацитетът на услугата е 20 потребителя.

Персоналът, работещ в ДЦВХУ се състои от 8 щатни бройки.

Разпределението на персонала е както следва:

Директор – 1 брой;

Спец педагог – 0,5 щ. бр.

Психолог – 0,5 щ. бр.

Социален работник –  1 бр.;

Трудотерапевт – 2,5 щ. бр.

Рехабилитатор – 0,25 щ. бр.

Мед. сестра - 0,5 щ. бр.

Общи длъжности: 1,75 щ.бр.

 

14. Център за социална рехабилитация и интеграция

Целева група

Потребители на социалната услуга са лица над 18 години с различни по вид и степен увреждания.

Капацитетът на услугата е 40 потребители.

Персоналът се състои от 6 щатни бройки.

Разпределението на персонала е както следва:

Директор – 1 брой;

Педагог – 1 щ. Бр.;.

Психолог – 1 щ. бр.;

Социален работник –  1 бр.;

Технически сътрудник – 1. щ.бр.

Трудотерапевт – 0,5 щ. бр.

Счетоводител – 0,5 щ. бр.

 

15. Домашен социален патронаж

Целева група

ДСП е комплекс от социални услуги, предоставяни в семейна среда на лица, които са затруднени или не са в състояние сами да организират и задоволят своите жизнени потребности. Услугите са насочени към хора, придобили право на пенсия по възраст и към лица с увреждания, удостоверени с експертно решение на ТЕЛК, които имат нужда от подкрепа и подпомагане в своето ежедневие. Потребителите на социалната услуга заплащат месечна такса.

Капацитетът на услугата е 210 потребителя.

Персоналът, работещ в ДСП се състои от 29 щатни бройки.

 

16. Клуб на пенсионера

Целева група

Потребители на социалната услуга са възрастни хора в над трудоспособна възраст. Целта е интегриране на възрастните хора и създаване на социални контакти.

Капацитет на услугата – 200 места.

Персонал 3 щатни бройки.

 

17. Клуб на инвалида

Целева група

Потребители са хора в неравностойно положение с увреждания и с определен процент трайно намалена работоспособност.

Към 30.04.2010г., ползватели на услугата са над 300 лица с увреждания.

Персонал - 1 бройка по ПМС 66.

 

18.Регионален хоспис”ЕООД – Габрово

 Целева група

Хора с хронично- инвалидизиращи заболявания, които получават качествена здравна грижа и психо-емоционална подкрепа. Пациентите, които ползват услугите на Регионален хоспис са с характерните за областта социално-значими заболявания, а именно: злокачествени новообразувания, мозъчен инсулт, болест на Паркинсон, захарен диабет с късен дегенеративен синдром, хронична бъбречна недостатъчност.

Капацитет на услугата 21 места.

Пациентите се обслужват от 5 мед.сестри, лекар, психолог, 3 санитари.

Разпределението на персонала е както следва:

Директор – 1 брой;

Лекар - 0,5 щ. бр.;

Психолог -  0,5 щ. бр.;

Мед. сестри – 6 щ. бр.

Санитар - 2 щ. бр.;

 

19. Общинска трапезария

От 2006 година до настоящият момент към Община Габрово е разкрита услугата „Общинска трапезария”. Тя се финансира ежемесечно от частен дарител.

Услугата е насочена към ежедневно осигуряване на храна за лица, които нямат възможност да си я осигуряват сами, самотно живеещи стари хора с ниски доходи. При заявка от граждани за ползване на тази услуга, се попълват документи, удостоверяващи тяхното здравословно и финансово състояние, след което комисия разглежда подадените заявления и определя ползвателите.

Капацитетът на услугата е 35 места.

 

20.Услуги, реализирани по проекти:

 

20.1„Обществена трапезария за нуждаещи се в Община Габрово”

БенефициентОбщина Габрово”;

Партньор  - „Боженци Тур” ООД Габрово

 

През месец октомври 2011 година стартира услугата „Обществена трапезария”, финансирана от Фонд „Социално подпомагане” към Министерството на труда и социалната политика. Целева група по проекта са самотноживеещи стари хора, скитащи и бездомни лица и  лица, получаващи социални помощи и подпомагани по чл. 9 от ППЗСП.

Обществената трапезария стартира при капацитет 50 места, обхващащи граждани от гр. Габрово. Продължителността на проекта е до края на месец Април 2012г. На лицата, ползващи тази услуга се предоставя ежедневно приготвена топла храна, включваща супа, основно ястие и хляб.

 

20.2. Домашен помощник

 

От началото на 2011 г. стартира Проект „Предоставяне на висококачествена услуга „домашен помощник” чрез грижа в семейна среда за хора с различни видове увреждания и самотноживеещи”. По Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2-07-0232 - С-0001. Стойноста на проекта е 191 135,08 лв.

Проекта се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2-07 ”Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 3, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Водеща организация, Бенефициент по проекта е Сдружение „Общинско дружество на инвалидите” – Габрово, партньор е Община Габрово.

Продължителноста на проекта е 14 месеца – със срок до 29.02.2012 г.

          В рамките на осъществяване на проектните дейности на територията на община Габрово се обслужваха средно-месечно над 90 потребители - лица в неравностойно положение:

·      самотноживеещи хора, които не са в състояние да се самообслужват и да организират бита си, поради здравословни причини;

·      хора с различни видове увреждания, вследствие на които се намират в позиция на социална изолация и в невъзможност да организират самостоятелно ежедневното си обслужване.

           Услугата се предоставяше от 30 домашни помощника наети на трудови договори за изпълнение на проектните дейности.

Интереса към предоставяната социална услуга «Домашен помощник» е изключително голям, както от потребителите, така и от техните близки.

Целта на Община Габрово е да продължи съществуването на социалната услуга и след приключване срока на проекта под друга форма, но да се предоставя грижа за възрастните хора в домашна среда.

Удължаване на операция ”Грижа  в  семейна  среда  за независимост и  достоен живот на  хора  с  различни  видове  увреждания и  самотно живеещи хора  -  дейности  „Социален  асистент”  и  „Домашен  помощник”  не се предвижда.

През настоящата 2012г. ще бъде обявена операция „Помощ в дома”, която цели да създаде устойчив модел за осигуряване на достоен живот в домашна среда за хора в социална изолация и самотноживеещи хора. Със средства от безвъзмездната финансова помощ се предвижда създаване на Центрове за услуги в домашна среда за осигуряване на почасови услуги на ползвателите. Ще бъде дадена възможност за надграждане на Домашен социален патронаж, чрез създаване на звена за услуги в домашна среда. По своята същност това ще бъдат социални предприятия за предоставяне на социални услуги, като потребителите ще заплащат такси по реда на Закона за местните данъци и такси. В рамките на Центровете и Звената за услуги в домашна среда ще се извършват три типа почасови дейности:

     лична помощ, в т.ч. и дейности с медико-социална насоченост.;

     дейности за социална подкрепа и социално включване;

     комунално-битови дейности.

За целта ще бъдат наети безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Реалното изпълнение на проекта по схемата ще стартира в началото на 2013 г.

С Решение № 117/16.06.2011 г. на ОбС, Община Габрово има намерение да разкрие социалната услуга „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” като делегирана държавна дейност, с численост 20  социални асистенти.

 

20.2. Личен асистент

От 2010 година Община Габрово е партньор на Агенция за социално подпомагане – София в реализирането на проект „ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”. Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Целта на проекта е да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент”.

По програмата е създадена е банка-кадри от 122 лица, преминали съответното обучение. За отчетният период са обслужени общо 75 потребителя на услугата от 75 лични асистента.

В рамките на реализираните дейности се предоставя социалната услуга «Личен асистент» като се оказва подкрепа на следните целеви групи:

·                    Лица с трайни увреждания, с невъзможност за самообслужване;

·                    Лица в трудоспособна възраст, които са: безработни, заети – наети и самонаети, неактивни лица (студенти или лица придобили право на професионална пенсия по реда и условията за ранно пенсиониране).

Към настоящият момент интереса и необходимостта към услугата „Личен асистент” растат, което обуславя нуждата от продължаване предоставянето на тази услуга.

С Писмо изх. № BG09-1308/17.02.2012 г. на Ръководителя на проекта, Община Габрово е уведомена, че срокът на действие на проект „Подкрепа за достоен живот” е удължен до 03.09.2012 г. Срокът е удължен със Заповед № РД08-3/18.01.2012 г. на Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси”.

С Решение № 121/16.06.2011 г. на ОбС, Община Габрово има намерение да разкрие социалната услуга „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” като делегирана държавна дейност, с численост 70  Лични асистенти.

 

20.3. Център за настаняване от семеен тип  (ЦНСТ) – 2 броя.

За изпълнение Плана за действие към Визията за деинституционализация ще се използват по взаимодопълващ се начин възможностите на две оперативни програми – ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. и ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

Държавна агенция за закрила на детето в качеството и на конкретен бенефициент изпълнява проект „Детство за всички”. В рамките на дейностите по проекта е извършен преглед и анализ на оценките на децата над 3 г. и младежите с увреждания, настанени в ДДУИ, ДДФУ и ДМСГД с цел планиране на набор от услуги в общността, които да заменят институционалната грижа.на база информацията от прегледа и анализа на оценките на децата и младежите, настанени в специализирани институции е изготвена обобщена карта на необходимите резидентни услуги за  всяко дете и младеж.

Съгласно изготвената национална карта на планираните резидентни услуги Община Габрово е необходимо да изгради два Центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/. В тях ще бъдат настанявани деца и младежи с увреждания от ДДУИ, ДДФУ и ДМСГД, които в момента нямат възможност да се върнат в биологичните си семейства, да бъдат осиновени или настанени в приемни семейства. Капацитетът на всяко едно ЦНСТ ще бъде 12 места, като ще има по две допълнителни места за настаняване на деца и младежи с увреждания в случаи на необходимост.

През месец март 2012 година, Община Габрово подписа договор за безвъзмездна финансова помощ  BG161PO001-1.1.11-0038 по проект „Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип в град Габрово” по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за безвъзмездна помощ „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”. Срок за изпълнение на проекта е 24 месеца – до 28.02.2014г.

Стойността на проекта възлиза на 1 503 569, 70 лева, 100% безвъзмездна финансова помощ.

 

20.4. ПРОЕКТ: “ПОСОКИ – предоставяне в общността на социално-образователно консултиране и интегриране”.

 

Министерство на труда и социалната политика изпълнява проект за “Социално включване”, който се финансира със заем от Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) в размер на 40 милиона евро.

Община Габрово е представила проектно предложение на 29.02.2012 г. в МТСП. Оценката  на подаденото проектно предложение ще се осъществи до 27.03.2012 г., а сключването на Споразумение за финансиране – до април 2012 г.

Съгласно насоките за кандидатстване размерът на максималната стойност на проекта, за Община Габрово, е до 1 200 000 лева.

Сроковете за реализиране на проектните дейности са, както следва:

1.      Срокът на изпълнение на проекта е не повече от 24 месеца, считано от сключване на Споразумение за финансиране;

2.      Срокът за изпълнение на строително-ремонтните работи по проекта е не повече от 12 месеца от датата на сключване на договора с изпълнителя;

3.      Срокът за реално предоставяне на услугите по проекта да не е по-малък от 12 месеца .

 

Втория компонент на проектното предложение предвижда Преустройство на сграда, общинска собственост, с УПИ V, кв.107 по плана на гр. Габрово, 2 етап, първа част, намираща се на ул. „Ивайло” 13, с цел изграждане на Комплекс за предоставяне на интегрирани услуги за деца и семейства. Помещенията  обхващат първи етаж от южното тяло на сградата, с обща площ 160 кв.м.

В Комплекса за предоставяне на интегрирани услуги за деца и семейства се предвижда да се реализират следните 8 услуги, със съответните им поддейности:

I. Услуги за деца от 0 до 3 години и техните родители

1. Формиране и развитие на родителски умения

2. Семейно консултиране и подкрепа

3. Здравна консултация за деца

II. Услуги за деца от 3 до 7 години и техните родители

1. Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове

2. Мониторинг на готовността за обучение

3. Семейно консултиране и подкрепа

4. Здравна консултация за деца

5. Допълнителна подготовка за равен старт в училище и създаване на летни групи/училища.

            За всяка от посочените услуги и дейности има посочени критерии за избор на потребителите, място на което да се предоставя услугата и персонал, който да я реализира.

Предоставянето на социалните услуги и индивидуалните консултации на родителите ще се реализира освен в Комплекса и чрез мобилен екип, който ще осигурява интервенция със специалисти по различните дейности на място, където живеят потребителите.

В Проекта за социално включване е планирана втора фаза, която ще бъде финансирана от Европейския социален фонд и по която допустими кандидати ще бъдат всички общини, като ще бъде подготвена схема в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

 

20.5. Проект „И аз имам семейство”

От началото на 2012 г. на територията на Община Габрово се реализира проект „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG 051PO001-5.2.11 „Приеми ме”, финансиран със Заповед № РД 08-55 от 30 септември 2011 г. на Ръководителя на Договарящия орган. Бенефициент по проекта е Агенция „Социално подпомагане, а Община Габрово е партньор по проекта, съгласно партньорско споразумение с регистрационен номер BG051PO001-5.2.11-0001-С0001 изх. № СИ01-75 от 08.12.2011 г.

Обща цел на проекта:  

Създаване и реализиране на устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне. Предоставяне на социалната услуга «Приемна грижа».

Проектът е в изпълнение на националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България” и е насочен към развитие на приемната грижа като алтернатива на настаняването на децата в специализирани институции.

Продължителността на Проекта е до 31.10.2013 г. и се реализира на национално ниво, като партньори на АСП са 82 общини. Обхващат се населените места от общините-партньори, в които има деца от специализирани институции и/или деца от общността в риск от изоставяне, където има кандидати за приемни родители и приемни родители, семейства на роднини и близки.

В рамките на операцията ще бъде извършвана целенасочена дейност за обучение на приемни родители, както и индивидуална и групова супервизия, чрез която ще се гарантира качеството на услугата и превръщането й в ефективен инструмент за ограничаване постъпването на деца в институция.

Специфични цели по проекта:

·        Прилагане на нов подход за предоставяне на услугата „Приемна грижа”- доброволна, професионална и заместваща;

·        Разширяване възможностите за развитие на приемната грижа, чрез нарастване броят на приемните семейства и желаещите да предоставят тази социална услуга в национален мащаб;

·        Създаване на условия за намаляване на бедността, особено в малките населени места, чрез създаване на заетост като приемни родители на безработни лица;

·        Децентрализиране на услугата „Приемна грижа” и разгръщането й на общинско ниво,  като инструмент за превенция на настаняването в специализирана институция на децата от целевите групи и/или тяхната деинституционализация.

 

Целеви групи:

·        Кандидати за приемни родители, приемни семейства, семейства на роднини и близки;

·        Деца от общността, в риск от изоставяне и техните семейства,  в това число и семейства на техни близки и роднини;

·        Деца, настанени в специализирани институции;

·        Деца, настанени в приемни семейства;

·        Деца, настанени при близки и роднини

Община Габрово ще извършва набиране, подбор, оценка и обучение на кандидатите за приемни семейства, ще сключва договори с доброволните, професионалните и заместващи приемни семейства и реално ще предоставя социалната услуга. Доставчикът на услугата ще бъде работодател на приемните родители и съвместно с експерти от отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” ще определя и предоставя месечен бюджет за отглеждане на детето, настанено в приемното семейство.

Община Габрово има сключено партньорско споразумение със Сдружение с идеална цел SOS Детски селища България” във връзка с изпълнение на Проект „И аз имам семейство”. Споразумението е сключено на 16.01.2012 г., одобрено е с Решение на Общински съвет-Габрово № 3/26.01.2012 г.

 

20.6. Проект „Живот в общността” 

Приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”;

Област на интервенция 5.2. „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици”

Предстои да бъде обявена операция „Живот в общността”. По настоящата операция ще бъдат разкрити социални услуги, обособени в два компонента:

Компонент 1 – Социални услуги в подкрепа на социалното включване на лица настанени в ДДЛРГ;

Компонент 2 – Социални услуги за лица с физически увреждания, психични разстройства и умствена изостаналост, настанени в специализирани институции за деца с увреждания или чакащи за настаняване в специализирани институции.

Основната цел на схемата е гарантиране правото на живот в общността на лица настанени в ДДЛРГ и пълнолетни лица с физически увреждания, психични разстройства и умствена изостаналост. Мерките са насочени към лица от целевата група, за които няма алтернатива да останат в обичайната си семейна среда или не могат да ползват съществуващите социални услуги в общността.

Предстои анализиране на ситуацията на територията на Община Габрово за нуждата от разкриване на подобен вид социални услуги и кандидатстване по схемата.

 

 

РАЗДЕЛ ІІ

БРОЙ, ВИД И КАПАЦИТЕТ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗКРИТИ, ЗАКРИТИ И/ИЛИ ПРЕСТРУКТУРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ПРЕЗ 2013г. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Направление

Целева група

Реформиране/трансформиране

на услуга

Дейности:

Източници на финансиране:

 

 

 

 

 

 

 

Семейна среда 

 

 

 

 

 

 

Деца лишени от родителска грижа

 

Реформиране на ДМСГД /капацитет -70 места/

Ø Център за майчино и детско здраве, предоставящ и здравна интервенция на деца със специални нужди до 3 год. възраст;

Ø Дневен център за деца със специални нужди до 3 години, предоставящ  дневна, седмична и заместваща грижа;

Ø ЦНСТ за деца до 3 години, нуждаещи се от непрекъснати медицински грижи;

Ø Реализиране на дейности и изпълнение на Проект „Посока-семейство” с конкретен бенефициент – Министерство на здравеопазването.

Ø От републиканския бюджет

 

 

 

 

 

 

 

Ø По ОП Регионално развитие

 

 

Дом за деца лишени от родителски грижи „Хр. Райков” /капацитет -35 места/

Запазване на устойчивостта през 2013 г.

*Капацитета е намален от 40 на 35 места, считано от 01.01.2012г.със Заповед на АСП № РД01-1207/02.12.2011 г.

От републиканския бюджет

 

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи напускащи ДДЛРГ /капацитет 5 места/

Запазване на устойчивостта през 2013 г.

*Социалната услуга е възложена на външен доставчик, считано от 01.03.2011 г. на «Фондация за социална промяна и включване»-гр. София, с Договор № 103-ЗДС-11/28.02.2011г. за срок до 28.02.2014 г.

От републиканския бюджет

 

Център за обществена подкрепа – „ИМКА” Габрово /капацитет - 25 места/

Запазване на устойчивостта през 2013г.

*Капацитета на социалната услуга е увеличен от 20 на 25 места, считано от 01.01.2011г. със Заповед на Изпълнителния Директор № РД-01-373/02.03.2011г.

*Договора за възлагане на социалната услуга със Сдружение ИМКА е удължен с анекс за срок до 31.12.2013г.

От републиканския бюджет

 

Звено Майка и бебе

/капацитет - 6 места/

Запазване на устойчивостта през 2013 г .

От републиканския бюджет

 

 

 

 

 

Приемна грижа

Реализиране на проектните дейности

 по проект „И аз имам семейство” през 2013г. Разширяване и популяризиране на услугата „Приемна грижа”

 ОП „Развитие на човешките ресурси”

 

Комплекс за предоставяне на интегрирани услуги за деца и семейства.

Реализиране на проект “ПОСОКИ – предоставяне в общността на социално-образователно консултиране и интегриране” през 2013г.

Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка)

 

 

 

 

Деца с увреждания

Стартиране изграждането на два Центъра за настаняване от семеен тип за деца, напускащи ДДУИ и ДДФУ. /капацитет – 2 по 12+2 места/

Реализиране на проектните дейности

 по проект „Детство за всички” през 2013г.

ОП «Регионално развитие»

 

Дневен център за деца и младежи с увреждания

/капацитет -20 места/

Запазване на устойчивостта през 2013г .

*Сключен е нов договор с външен доставчик за възлагане на социалната услуга № 273-ЗСД-11/28.06.2011г. за срок 3 години

От републиканския бюджет

 

 

Млади хора в риск

Наблюдавано жилище за младежи напускащи специализирани институции и в риск от общността – капацитет 6- 8 места

Запазване на устойчивостта на социалната услуга през 2013г.

Финансиране от НПО - «Фондация за социална промяна и включване»-гр. София

 

 

 

Психично здраве

Деца с разстройства от аутистичния спектър

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от аутистичния спектър до 18 години /капацитет -20 места/

Запазване на устойчивостта на Центъра през 2013г.

*Услугата е делегирана държавна дейност от 01.05.2011г. със Заповед на Изпълнителния Директор № РД-01-374/02.03.2011г. Изпълнена е целта за създаване на устойчиво развитие и  финансиране на социалната услуга.

 

От републиканския бюджет, считано от 01.05.2011г.

 

Самотни трудно-подвижни възрастни хора и хора с увреж-дания в Общината

ЦСРИ за хора с различни по вид и степен увреждания /капацитет -40 места/

Запазване на устойчивостта на ЦСРИ през 2013г.

*Сключен е нов договор с външен доставчик за възлагане на социалната услуга № 565-ЗСД-11/30.12.2011г. за срок 3 години

От републиканския бюджет

 

 

Проект „Живот в общността”

Приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”;

Област на интервенция 5.2. „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици”

Анализиране на ситуацията на територията на Община Габрово за нуждата от разкриване на социални услуги за деца и възрастни с физически увреждания, психични разстройства или с умствена изостаналост, настанени в специализирани институции или чакащи за настаняване в специализирани институции.

Кандидатстване по схемата с проектно предложение и реализиране на проектните дейности.

ОП „Развитие на човешките ресурси”

 

 

 

Достоен живот за възрастните хора

 

 

 

 

Самотни и трудно –подвижни възрастни хора и хора с увреждания от града и селата

 

 

 

Предоставяне на услугата „Домашен помощник”

 

         Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение по операция „Помощ в дома”, която цели да създаде устойчив модел за осигуряване на грижа в домашна среда за хора в социална изолация и самотноживеещи. Със средства от безвъзмездната финансова помощ се предвижда създаване на Центрове за услуги в домашна среда за осигуряване на почасови услуги на ползвателите. Ще бъде дадена възможност за надграждане на Домашен социален патронаж, чрез създаване на звена за услуги в домашна среда.

Реализиране на проектните дейности през 2013г.

* Общински съвет –Габрово е дал съгласие за разкриване на социалната услуга като делегирана държавна дейност с Решение № 117/16.06.2011г.

ОП „Развитие на човешките ресурси”

 

 

Предоставяне на услугата „Личен асистент”

 

         Към настоящия момент Община Габрово, в качеството си на партньор реализира Проект „Подкрепа за достоен живот” Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи”.

         С Писмо изх. № BG09-1308/17.02.2012г. срокът на действие на проект „Подкрепа за достоен живот” е удължен до 03.09.2012г. Срокът е удължен със Заповед № РД08-3/18.01.2012г. на Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Предвижда се социалната услуга да бъде предложена за финансиране от републиканския бюджет като делегирана държавна дейност за постигане на устойчиво развитие.

* Общински съвет –Габрово е дал съгласие за разкриване на социалната услуга като делегирана държавна дейност с Решение № 121/16.06.2011г.

ОП „Развитие на човешките ресурси”

 

Възрастни хора с физически  увреждания

Дом за възрастни с физически увреждания, кв. Маркотея /капацитет -36 места/

Запазване на устойчивостта през 2013г.

От републиканския бюджет

 

Самотни възрастни хора от града

Дневен център за стари хора /капацитет -40 места/

Запазване на устойчивостта през 2013г.

*Сключен е нов договор с външен доставчик за възлагане на социалната услуга № 564-ЗСД-11/30.12.2011г. за срок 3 години

От републиканския бюджет

 

Проект: „Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и лобиране за техните права”

Реализиране на проектните дейности през 2013г.

-насърчаване на „активното стареене”, разработване на устойчив модел за социално включване на хората от третата възраст.

Финансира се със средства на Швейцарския червен кръст и Български червен кръст.

 

Възрастни с ментални увреждания

Дневен център за възрастни с увреждания

Запазване на устойчивостта през 2013г.

*Капацитета на социалната услуга е намален от 30 на 20 места, считано от 01.01.2011г. със Заповед на Изпълнителния Директор № РД-01-489/11.04.2011г.

*Сключен е нов договор с външен доставчик за възлагане на социалната услуга № 274-ЗСД-11/28.06.2011г. за срок 3 години.

От републиканския бюджет

 

 

 

Самотни и бездомни възрастни хора и лица с ниски доходи

- Обществена трапезария

/капацитет - 35 места/

 

 

- Обществена трапезария към Фонд „Социална закрила” - МТСП

/капацитет -50 места/

Продължаване предоставянето на социалната услуга с капацитет 35 места;

 

Продължаване на предоставянето на социалната услуга  с капацитет 50 места през 2012/2013г.

Със средства от частен дарител

 

 

по Проект към Фонд „Социална закрила”

 

Домашен социален патронаж

Запазване на устойчивостта и продължаване на предоставянето на социалната услуга през 2013г..

Със средства от общинския бюджет

 

 

 

 

 

 

Хора в конфликт със закона

Център за обществена подкрепа

/капацитет -20 места/

Запазване на устойчивостта и продължаване на предоставянето на социалната услуга през 2013г.

От републиканския бюджет

 

Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център /ПИЦ/

Запазване на устойчивостта и продължаване реализирането на дейностите в ОбНСВ през 2013г.

От републиканския бюджет

 

Повишаване на компетентността на специалистите, предоставящи услуги и осигуряване на регулярна супервизия;

 

 

Спазване на критериите и стандартите за обслужващ персонал на съществуващите социални услуги на територията на Община Габрово, съгл. чл.41, ал.5, т. 3 от ППЗСП: „Осигуряване на възможности за повишаване квалификацията на персонала с оглед спецификата на работата с отделните групи потребители на социални услуги„.

от бюджета на социалните услуги

 

по проекти към Оперативни програми

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ

РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

      Подборът и наемането на персонал от доставчика  на съответната социална услуга и в специализираните институции съответства на изискванията на българското трудово и антидискриминационно законодателство и цели осигуряване защита на потребителите. За осъществяване на своята дейност доставчикът може да привлича и доброволци.

            Кандидатите за работа, както и за доброволци се интервюират от доставчика, с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа.

При кандидатстване на работа, кандидатите представят медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост. Наемат се само кандидати, които са показали удовлетворителни резултати по време на събеседването, намират се в добро физическо и психическо състояние и не са осъждани.

            Новоназначените специалисти и помощен персонал подписват трудов или граждански договор, изготвен по реда и условията на Кодекса на труда или Закона за задълженията и договорите. Подписват декларация за спазване на поверителност на личните данни и информация, запознават се с длъжностна си характеристика/техническото задание и получават копие от Правилника за вътрешния ред на доставчика.

            Всеки работник/служител получава длъжностна характеристика/техническо задание като част от трудовия/гражданския договор, с описание на неговите задължения, отговорности и подчиненост.

            В случай на сигнали за неподходящо поведение или действия на съответния специалист или служител, доставчикът незабавно провежда вътрешно проучване, а ако е необходимо – уведомява компетентните органи (полиция, прокуратура, отдел „Закрила на детето”, Държавна агенция за закрила на детето и др.).

В досието на всеки работник/служител се вписват и съхраняват всички данни за евентуални негови неправомерни действия, дисциплинарни нарушения и наложени дисциплинарни наказания.

  Предвид гореизложеното, биха могли да се обобщят следните изводи:

o          Общият брой щатни бройки в специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Габрово е 201, от тях заети от специалисти са 131 места, т.е. 65% от общия брой длъжности са заети от специалисти със съответното медицинско или социално образование. В тази цифра не се включват незаетите длъжности, определени за специалисти с определена квалификация. Това показва че социалните услуги са обезпечени от към кадрово обслужване на специалисти с определена професия в социалната или здравна сфера.

o  Относително малък брой незаети длъжности в социалните заведения;

o  Съотношението между капацитет и щатни бройки на съответната социална услуга съответства на Методиката за определяне на числеността на персонала в специализираните институции и социални услуги в общността, утвърдена от МТСП със Заповед № РД 01-475/23.06.2010г.

o  Наличие на стаж по специалността на почти всички специалисти, работещи в социалната сфера;

o  Наличие на образование за заемане на длъжността на специалистите работещи в социалните услуги.

o  Сравнително малък брой социални услуги привличат специалисти извън утвърденото щатно разписание по граждански договори за работа по конкретен случай и прилагане на индивидуален подход при предоставяне на услугата в зависимост от потребностите на конкретния ползвател.

o  Сравнително ниско ниво на оказване на методическа подкрепа на специалистите работещи в социалните заведения.

o  Недостатъчно провеждане на периодични обучения и въвеждане в новостите в социалната и нормативна база.

o  Липса на индивидуални консултации и супервизии със специалистите.

 

РАЗДЕЛ ІV

 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Постигнатите резултати до момента в развитието и предоставянето на социални услуги на територията на Община Габрово се мултиплицират в бъдещи дейности и проекти.

Дейността на специализираните институции за деца ще бъде съобразена и планирана в съответствие с План за деинституционализация на институцията.

Необходимо е изграждането на механизми за междусекторно партньорство между институциите за използване на техните ресурси в подкрепа на деца и семействата в риск, както и за преодоляване на бедността и социалната изолация.

Да продължи предоставянето на социални услуги в общността за деца в риск, включително и с дейности, насочени към техните родители. Да се търсят възможности за прилагане на координационен механизъм за управление на услугите, с цел ефективно управление, оптимизация на човешките ресурси и повишаване качеството на предоставяните услуги.

Дейностите следва да са насочени към постигане на:

ü  Повишаване на качеството на предоставяните социални услуги;

ü  Създадени условия за работа на специалистите;

ü  Запазване на постигнатото до момента при работата с потребителите и създаване на необходимия комфорт и удобства при обслужване на ползвателите в социалните услуги;

ü  Запазване на работещите специалисти в социалните заведения и надграждане на опита им при работа с рискови групи;

ü  Спазване на стандартите и критериите при предоставяне на социалните услуги;

ü  По висока икономическа ефективност;

ü  Надграждане и разширяване на съществуваща структура на социалните услуги в община Габрово;

ü  Постигане на широк социален отзвук, популяризиране и утвърждаване на социалните услуги чрез дейности за публичност и информираност на общността за функционирането на социалните услуги посредством изработени и разпространени информационни материали - брошури, публикации в пресата и др.;

ü  Изградена мрежа от участници с включване на широк кръг от заинтересовани страни на територията на Община Габрово;

ü  Изграден полезен модел приложим на територията на други общини;

ü  Устойчиво развитие на местната общност чрез подобряване на социалната инфраструктура и създаване на благоприятна среда за работа с деца и възрастни и провеждане на консултации с близки и родители;

ü  Повишена социална чувствителност и ангажираност на местната общност към грижата за лица в неравностойно положение;

ü  Разширяване и оптимизиране спектъра от предоставяните социални услуги в общността.

ü  Регулярно провеждане на информационни кампании, във връзка с промотирането на видовете, целите и целевите групи, към които са насочени всички социални услуги.

 

                 Настоящият план за развитие на социалните услуги в Община Габрово за 2013г. е разработен, съгласно изискванията на чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане закона за социално подпомагане.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 87

03.05.2012 год.

 

Приемане на Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Габрово на първо четене

 

         На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 40, ал. 5 от ЗЗЖ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            Приема на първо четене Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Габрово

 

Приложение: Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените

                          кучета на територията на община Габрово

 

 

Приложение към Решение № 87/03.05.2012 г.

 

Н А Р Е Д Б А

 

ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА  БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

 

ГЛАВА І

Общи положения

          

Чл. 1. (1) Настоящата Наредба урежда реда и условията за осъществяване на дейността на Приюта за бездомни животни за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Габрово.

(2) Приютът е основно звено за осъществяване на дейността, съвместно с упълномощени представители на юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в чиито устави е предвидена дейност за защита на животните по овладяване популацията на бездомните кучета на територията на община Габрово и ограничаване на острите заразни и паразитни заболявания, пренасяни от кучетата.

1. Кметът на общината назначава Управител на приюта, осигурява ветеринарен лекар за ветеринарномедицинско обслужване на животните и изпълнителски кадри /шофьор-ловец, ловец и двама гледачи-охранители/, които трябва да са преминали курс на обучение за хуманно отношение и защита на животните.

2. Нощната охрана на приюта се осъществява по график съставен от управителя на приюта или чрез видео наблюдение.

(3) Общинския приют осъществява своята дейност в строго съответствие със законите на Република България, Европейските директиви и целесъобразно с природозащитните организации.

(4)  В приюта се настаняват:

 1.бездомни кучета

 2.скитащи кучета

 3.временно приютяване и отглеждане на изгубени кучета до намиране и предоставяне на стопаните им.

(5) Кучетата в приюта се настаняват при спазване изискванията на чл. 46 от Закона за защита на животните.

1.При постъпване на животното се извършва преглед за идентификация за собственост и клиничен преглед и ако е необходимо - лабораторни изследвания, резултатите от които се вписват в амбулаторния дневник.

2. На болните и наранените животни се оказва ветеринарномедицинска помощ.

3. По време на престоя на животните се осигуряват достатъчно количество храна, вода, пространство за движение и почивка.

Чл. 2. Редът за достъп на граждани в приюта се определя с правилник за вътрешния ред, съгласуван с ОДБХ – Габрово.

 

ГЛАВА ІІ

Залавяне и транспортиране на кучетата

 

Чл. 3. (1) Залавянето на безстопанствени животни се допуска по начин и при условия, които гарантират здравето им и с минимално страдание, от лица със специфична квалификация, инструктирани от ветеринарен лекар.

 (2) Членовете на екипите за залавяне на безстопанствени животни трябва да са преминали курс за обучение за защита и хуманно отношение към животните.

(3) Екипите за залавяне на безстопанствени животни да се ръководят и контролират от ветеринарен лекар.

(4) Ветеринарният лекар по ал.3, ръководи екипите за залавяне на животните чрез инструктаж и осъществява контрол при приемане на заловените животни в приюта.

Чл. 4. Забранява се залавянето на безстопанствени кучета, които са маркирани /ваксинирани, кастрирани и обезпаразитени/  освен в случаите по чл.179 ал.3 от ЗВМД:

1. безнадеждно болни животни с необратими патологични изменения, причиняващи им болка и страдание;

            2. необходимост от предотвратяване и ликвидиране на остро заразно заболяване при животните или заболяване, представляващо опасност за здравето и живота на хората /зоонози/;

            3. животни, чието поведение представлява доказана опасност за живота и здравето на хора и животни.

Чл. 5. За всяка проведена акция за залавяне на кучета се съставя протокол, в който се отбелязва датата, мястото, броя на заловените кучета, техния пол, цвят, особени белези, приблизителни килограми. Протокола се подписва от служителите участвали в залавянето.

На акциите могат да присъстват и представители на дружествата за защита на животите.

Чл. 6 При случай на причинена смърт на куче по време на акция също се съставя констативен протокол с точно описание на обстоятелствата, довели до леталния край. Протокола се подписва от двама служители на екипа.

Чл. 7 Транспортирането до приюта на заловените кучета по чл. 3, ал. 1 се извършва със специално оборудвано и обозначено превозно средство с отговарящо на следните изисквания:

            - да има решетъчна врата;

- да е с ламаринен под;

- да е оборудван с метални клетки;

            - да има осигурен приток на въздух към животните;

- да има отличителни знаци, виждащи се отдалеч;

            - автомобилът се дезинфекцира на територията на изолатора след всяка проведена акция, от ветеринарния лекар на приюта;

Автомобилът не е със специален режим на движение и следва да спазва Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото прилагане.

 

ГЛАВА ІІІ

Приемане и престой на кучетата в приюта

 

            Чл.8 (1) При постъпването им в приюта, кучетата се обезпаразитяват външно и вътрешно, кастрират, ваксинират против бяс и маркират. Маркировката на кучетата е електронен чип и друга видима маркировка.

            (2) Приетите кучета се вписват в регистър, който се заверява от ветеринарния лекар на обекта.

            (3) Регистъра съдържа датата на постъпване на кучето,снимка, цвят, тегло, пол, особени белези, порода, регистрационен номер, проведена ветеринарномедицинска дейност, дата на осиновяване, данни за осиновителя, дата на евтаназиране /ако се налага/.

            (4) Кучетата се преглеждат от ветеринарен лекар като:

            1. безнадеждно болните и стари животни с необратими патологични изменения, причиняващи им болка и страдание, както и доказано злонравите животни се подлагат на евтаназия.

            2. клинично здравите животни се настаняват в клетки, където престояват докато не бъдат върнати на местата, от където са взети или осиновени.

            Чл. 9 (1) В общинския приют не се приемат маркирани кучета, освен в случаите по чл.179 ал.3 от ЗВМД.

            (2) Домашните любимци, временно настанени в приюта по желание на собствениците им се поставят отделно от останалите кучета.

            (3) По време на престоя си в приюта животните получават достатъчно  храна, вода, пространство за движение и почивка.

            (4) Основно измиване на клетките се прави веднъж дневно, сухо почистване се прави през целия ден.

            (5) Обща дезинфекция и общи профилактични мероприятия се извършват съобразно указанията на ОДБХ – Габрово

            (6) При настаняване в приюта на регистрирано куче-компаньон управителят на приюта издирва собственика на животното и го уведомява писмено за местонахождението на кучето.

            (7) Ако в 7-дневен срок от датата на получаването на писменото уведомление собственикът на кучето не се яви да го вземе или не бъде открит, кучето се предоставя на нов собственик по реда на чл. 47, ал. 2 от ЗЗЖ или се настанява в приют на организации за защита на животните.

            (8) Заловеното и настаненото в приюта животно-компаньон може да бъде получено от собственика му само срещу представяне на ветеринарномедицински паспорт или документ за платена такса.

            (9)Не се допуска връщането на кучета в дворове на детски ясли и градини, училища, болници и в близост до площадки за игра, паркове и райони, в които играят деца. В тези случаи на кучетата се намират нови места за обитание.

            (10) Когато се налага евтаназия, тя се извършва с методи и средства, които предизвикват незабавна загуба на съзнание и смърт без да предизвикват страдания.

            (11) Забранява се при евтаназия самостоятелно да се прилагат ветеринарномедицински препарати, които парализират мускулите без да предизвикват загуба на чувствителност към болка и ветеринарномедицински препарати, които не водят до загуба на чувствителност.

            (12) Евтаназията да се извършва от ветеринарния лекар на приюта при условията на чл.179, ал.3, т.1,2 и 4 от ЗВМД, след поставяне на диагноза при клиничен преглед и изследвания.

            1. Труповете на животните в приюта се съхраняват съгласно изискванията на чл.272 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

               

ГЛАВА ІV

Намиране на стопани

 

            Чл. 10 Лицата, пожелали да осиновят куче, могат да го направят след оформяне на съответните документи, в които се записват името и адреса на осиновителя, и данните на кучето.

            (1) Осиновителят да подписва декларация, с която се задължава да полага грижи за кучето, да не го изоставя, да осигури на животното необходимата площ за отглеждане, да го регистрира в общината и при промяна на адреса да уведоми писмено собственика на приюта.

            (2) Осиновеното куче се регистрира по съответния ред съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните.

            (3) Кметът на общината или упълномощени от него лица, може да извършват проверки относно спазване на обстоятелствата по ал. 1.

            (4) При изоставяне на кучето, осиновителят  носи административно наказателна отговорност, съгласно действащите законодателство в Република България.

Чл. 11 (1) Отговорните за надзора и грижата на кучетата лица се задължават да:

1. обезпаразитяват на три месеца и реваксинират срещу бяс;

2. заверяват ежегодно паспорта на кучето в съответната общинска администрация за извършените обезпаразитявания и ваксинации;

3. вземат мерки за предотвратяване на агресивно поведение на кучетата към хора или животни.

 

ГЛАВА V

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

            Чл. 12 (1) Нарушенията на настоящата Наредба се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, упълномощени от Кмета на Общината.

(2) Въз основа на съставените актове Кметът на Общината или упълномощени от него длъжностни лица издават наказателни постановления.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(4) Контролни органи по смисъла на тази Наредба са кметът на Общината, и упълномощените от него  длъжностни лица, упълномощен представител на Общински съвет, ОДБХ гр. Габрово и Дружествата за защита на животните.

(5) За нарушения на Наредбата на нарушителите се налага глоба в размер от 50 до 5000 лв., а за еднолични търговци и юридически лица - имуществени санкции в размер от 1000 до 50 000 лв., а при повторно нарушение и временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност.

            Чл. 13 За неуредени в настоящата Наредба въпроси се прилагат реда и правилата на Закона за защита на животните, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Правилника за неговото прилагане, Наредба 41 за изискванията към обекти, в които се отглеждат, размножават и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни,  Наредба №10 за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Габрово и вътрешното законодателство на Република България.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 88

03.05.2012 год.

 

Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център – Габрово за 2011 г.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 22, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Национален съвет по наркотични вещества, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            Приема отчета за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център – Габрово за 2011 г.

 

Приложение:Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и

                         Превантивно-информационен център – Габрово за 2011 г.

 

 

 

Приложение към Решение № 88/03.05.2012 г.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА - ГАБРОВО

 

 

О Т Ч Е Т

 

за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно – информационен център към Община Габрово

 

2011  г.

 

Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ към Община Габрово е създаден през 2002 г., като орган за осъществяване на националната и местна политика в областта на злоупотребата с наркотици. В ОбСНВ влизат представители на Община Габрово, МКБППМН, ОД на МВР, РЗИ, Районен съд, Районна прокуратура, Митническо бюро – Габрово, Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура, РИО – Габрово, Дирекция „Социално подпомагане”, ОЗ „Изпълнение на наказанията”, Център за обществена подкрепа към Община Габрово.

Основна задача на ОбСНВ е осъществяване координация, ефективно взаимодействие и сътрудничество между институциите, НПО, младежките сдружения и медиите в усилията им за ограничаване на разпространението и употребата на психоактивни вещества. Съветите по наркотични вещества разработват, осигуряват и координират изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества; на базата на данните, получени от различните източници на информация, правят оценка на нуждите в съответната община – от превенция, лечение, рехабилитация.

 При реализирането на Годишните планове за действие, ОбСНВ работи в партньорство с ръководствата на учебните заведения в града, педагогическите съветници и медицинските специалисти в училищата, инспекторите от Детска педагогическа стая, Отдел „Закрила на детето”, МКБППМН, РЗИ, БЧК., неправителствени организации, Центъра за лечение на зависимости в Габрово.

За 2011 г. на територията на ОД на МВР Габрово са задържани 83 лица с наркотични вещества, от които 17 за производство, 9 за разпространие, 58 за притежание и 67 за употреба. Голяма част от задържаните са с повече от един вид нарушение. Заловените количества наркотици са: канабис /суха маса/ - 8, 395кг.; канабис насаждения – 25,385 кг.; хероин – 61,1 гр., амфетамини – 299,7 гр., кокаин – 0,5 г. и метамфетамин – 86 таблетки.

През 2011 г. прокурорите от Габровски съдебен регион са наблюдавали общо 113 досъдебни производства с предмет „наркотични вещества”. От тях новообразувани са били 80, а от предходния период са останали 33 дела. През 2011 г. са приключили 74 досъдебни производства. Прокурорите са решили 68 дела. Неприключени към 31.12.2011 г. са 34 досъдебни производства. Предадени на съд през 2011 г. са 39 лица. Осъдени с влязла сила присъда – 30 лица. През периода има едно оправдано лице, с влязла в сила оправдателна присъда.

За 2011 г. в Центъра за спешна медицинска помощ са регистрирани общо 15 спешни случаи, свързани с наркотици – като 8 от тях са свръхдоза след употреба, 6 – остра реакция след употреба и 1 - абстинентни синдроми. През 2011 г. в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД са регистрирани двама пациенти с не-фатални спешни случая, свързани с употреба на наркотици .

В областта на лечението на зависимости към наркотични вещества, детоксикация на зависими в региона се провежда в Отделение за зависимости към Държавна психиатрична болница – Севлиево. От януари 2009 г. към ИПСМП „Кабинет за психично здраве Д-р Господинова” – гр. Габрово е разкрит Център за лечение на зависимости, предлагащ Програма за лечение с агонисти и агонист-антагонисти /Метадон и Субститол/. По данни на двата центъра, през 2011 г. лечение са потърсили 91 лица с проблемна употреба на психоактивни вещества, като от тях проблемно употребяващи хероин са 26 лица, амфетамини и екстази – 10 лица, канабис – 8 лица и  алкохол - 47 лица. В Програмата за лечение с Метадон през 2011 г. са включени 26 лица, от които 12 жени. Средната им възраст е 28 години. През 2011 г. са регистрирани 22 случая на Хепатит С сред венозно употребяващите наркотици. Освен субституиращо и поддържащо лечение, Програмата към ИПСМП „Кабинет за психично здраве Д-р Господинова” включва индивидуална и групова психотерапия на пациентите, индивидуални и групови консултации за родители и близки на зависими.

 

Превантивно-информационният център /ПИЦ/ към Община Габрово осъществява превантивни дейности и програми на общинско ниво. ПИЦ отговаря за събиране, съхраняване и анализиране на информация от различни институции, работещи по проблема „наркомании”, която е необходима за изготвянето, изпълнението и координирането на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотици.

Главни насоки в работата на ПИЦ – Габрово са превантивно-информационна и  консултативна – разработване и осъществяване на превантивни дейности и програми сред различни целеви групи; разработване и осъществяване на алтернативни форми за осмисляне на свободното време на младите хора; обучения на мултидисциплинарни екипи за превенция употребата на психоактивни вещества; разработване, издаване и разпространение на превантивни и здравно-образователни материали; провеждане на информационни кампании; консултиране на млади хора и родители по въпроси, свързани с наркотиците и зависимостите.

 

І   ПРЕВАНТИВНА  ДЕЙНОСТ

И през 2011 година основните усилия на ОбСНВ и ПИЦ  бяха насочени към превенция употребата на наркотици, чрез активното и целенасочено включване на училището и младите хора в дейностите, насочени към информиране за рисковете от употреба на дрога и предлагане на алтернативна ангажираност за свободното време. Основен партньор в работата на ОбСНВ и ПИЦ е Младежкият съвет по наркотични вещества /МСНВ/, в който са включени ученици на възраст 15-19 години от всички габровски професионални гимназии и СОУ, както и младежи до 25 години.

Основните насоки, в които  работят членовете на МСНВ са: консултиране на връстници и провеждане на тренинг-обучения по подхода „връстници обучават връстници”; повишаване информираността на младите хора; придобиване на умения за разпознаване и устояване на натиск от страна на връстници; оползотворяване на свободното време, чрез провеждане на алтернативни дейности; промоция на здравословен начин на живот, организиране на кампании.

В осъществяване на превантивните дейности, ОбСНВ, ПИЦ и МСНВ разчитат и на подкрепата и съвместните усилия на доброволци и от други младежки организации – ИМКА – Габрово, БМЧК, Младежки клуб „Българи” – гр. Дряново, Сдружение „Социален диалог 2001”, НЧ „Априлов-Палаузов”. Голяма част от кампаниите и дейностите за осмисляне на свободното време ОбСНВ организира и осъществява съвместно с Центъра за обществена подкрепа към Община Габрово.

 

Извършени дейности:

1.      Кампании

·        Организиране и провеждането на кампания по повод 14 февруари.

Кампанията  бе организирана съвместно с Центъра за обществена подкрепа и с участието на доброволците от МСНВ, под мотото „Всичко е любов”. Кампанията се проведе във Терра Мол Габрово. Клиенти на ЦОП и доброволци от МСНВ раздаваха информационни материали за двата центъра, късмети, любовни послания и контрацептивни средства.

·        Провеждане на кампания по повод 1-ви март – „Баба Марта бързала”

Доброволци от МСНВ взеха участие  в организирания от Център за обществена подкрепа празник за деца от начална училищна степен, проведен в зала на НЧ „Априлов - Палаузов”. Доброволците посетиха и ДМСГД за поднасяне на мартеници и почерпка на настанените в дома деца.

В МОЛ Габрово доброволци от МСНВ, съвместно с жени от Дневен център за стари хора в Габрово, помагаха на деца от габровските училища и детски градини за изработването на мартенички и мартенска украса.

·        Пролетен приключенски лагер – занималня – 4-8.04.2011 г.

Той бе организиран от ЦОП към Община Габрово, съвместно с ЦСПК към „SOS- детски селища” и НЧ «Априлов-Палаузов» за клиентите на двата центъра. Доброволци от МСНВ помагаха в грижите и организираха забавления за участниците в лагера.

·        Великденска работилничка

По случай Великден, ОбСНВ и ЦОП към Община Габрово организираха Великденска работилничка в МОЛ Габрово, на която бяха поканени всички желаещи деца от Габрово. Съвместно с доброволците на МСНВ те изработваха Великденски сувенири и украси.

·        Национален ден на природните паркове – 14.05

Доброволци от МСНВ се включиха в организираното от Природен парк „Българка“, съвместно с подкрепата на WWF и Globul, почистване на част от защитената си територия в района на Шипка, Етъра, Соколски манастир, с. Потока.

·        Организиране и провеждане на  празник  «Здравей, лято» по повод Деня на детето – 1-ви юни.

Организатори на празника бяха: МОЛ Габрово, ОбСНВ и Център за обществена подкрепа към Община Габрово. В организираните забавления се включиха активно доброволците от МСНВ. За участие в празника бяха поканени всички желаещи деца от Габрово.

 

·        Кампания  „Щом имаме природа, не ни е нужна дрога”, във връзка с 26 юни– Световен ден за борба с дрогата

„Щом имаме природа, не ни е нужна дрога” – под това мото премина отбелязването в Габрово на Световния ден за борба с дрогата – 26 юни. През този ден Общинският съвет по наркотични вещества и Центърът за обществена подкрепа към Община Габрово, със съдействието на Природен парк Българка, организираха поход по екопътека на територията на парка. Инициативата целеше да акцентира върху алтернативите, които могат да насочат младите хора към здравословен начин на живот и да осмислят свободното им време. В похода взеха участие доброволци на Младежкия съвет по наркотични вещества, клиенти на ЦОП, както и младежи от Програмата за лечение на зависимости в Габрово. Представителите на ПП Българка запознаха участниците с възможностите за туризъм, разходки и алтернативни спортове, които предлага парка. Възхитени от красивата природа, участниците направиха много фотографии. С най-сполучливите от тях  бе подредена изложба в МОЛ Габрово, която показа ПП Българка през очите на  младите хора на Габрово. За авторите на най-красивите фотографии имаше осигурени награди.

 

·        Кампания „Изборът е твой”.

Общинският съвет по наркотични вещества и Центърът за обществена подкрепа към Община Габрово стартираха през учебната 2010/2011 година кампания за превенция на тютюнопушенето сред младите хора под мотото „Изборът е твой”. Стартът на кампанията бе даден през м. септември 2010 г., с представянето пред ученици на филма „Не дишай” от неговата авторка - журналистката от БНР Емилия Антова. Правата за излъчване на документалния филм бяха закупени от ОбСНВ и ЦОП и той се прожектира в габровските училища на ученици от 5-ти до 8-ми клас. През 2011 г. филмът бе представен в ОУ „Иван Вазов” на ученици от 8-ми клас.

През м. ноември 2010  г. бе обявен и конкурс за рисунка и плакат против тютюнопушенето тема „Изборът е твой”. Подреждането на изложба и награждаването на победителите се състоя през м. април 2011 г. в МОЛ Габрово. Участваха над 50 деца и младежи от габровските училища.

 

·        Кампания „Макар и различни, приятели отлични” по повод 16 ноември – Ден на толерантността

Кампанията се  организира на 16 ноември в TERRA MALL Габрово с изложба на рисунки на децата от габровските детски заведения, празник на сцената на TERRA MALL и награждаване на най-добре представилите се участници. В кампанията се включиха 10 детски градини с над 150 рисунки. В организирането и провеждането на празника се включиха и доброволци от МСНВ.

 

·        Благотворителен Коледен базар

На 15.12.2011 г. ОбСНВ и ЦОП Организираха в МОЛ Габрово Коледна работилничка за изработване на картички и сувенири, с помощта на работливите джуджета от Младежкия съвет по наркотични вещества. Изработените сувенири останаха изложени в МОЛ Габрово и бяха разпродадени. Събраните средства се използваха за закупуване на материали за работа на Центровете работещи с деца в неравностойно положение – ДЦДМУ, ЦСРИ за деца от аутистичния спектър „Келер” и ЦОП към Община Габрово.

Организиран бе и коледен празник за деца клиенти на ЦОП при Общива Габрово, клиенти на ЦСКП към  «SOS-детски селища” България и доброволци при МСНВ. Празника се състоя в кафе „Библиотека” при Ректората на Технически университет – Габрово.

 

·        Международен ден на доброволеца /5декември/,

Честването на международния ден на доброволеца се организира за пореден път от ИМКА – Габрово и Национален Алианс за работа с доброволци. В категория „Превенция употребата на наркотици сред младите хора”, доброволецът от МСНВ Ивет Георгиева получи приза „Доброволец на годината”.

По случай Международния ден на доброволчеството - 5 декември, двама доброволци на МСНВ взеха участие в Национална работна среща "Доброволчеството", която се проведе на 4 и 5 декември 2011 г. в парк-хотел "Москва", София. Те се включиха и в подреждането на най-дългото послание на доброволците в света, чрез сътворяването на общо есе, посветено на темата: „Мисия доброволец".

 

2.      Обучения

 

ПИЦ – Габрово e разработил мултимодулна програма за превенция употребата и злоупотребата с психоактивни вещества, насочена към следните целеви групи – учители, педагогически съветници, медицински специалисти, ученици и родители. Програмата включва следните модули:

-    Образователно-информационен модул за учители

- Образователно-информационен модул за педагогически съветници и медицински специалисти

-    Образователно-информационен модул за родители

-    Интерактивна обучителна програма „Информираният избор” за ученици 5-12 клас

-    Прожекции на филми, свързани с темите „наркотици” и „зависимости”, с последващи дискусии – за ученици 5-12 клас

Мултимодулната програма е предложена на всички училища в Габрово и дава възможност на ръководствата на училищата и класните ръководители, според нуждите на съответното учебно заведение, да ползват за провеждане на обученията специалисти от ОбСНВ и ПИЦ, както и обучени доброволци от МСНВ.

 

През 2011 г. са проведени следните обучения:

 

·        Проведени обучения на ученици по Програма „Информираният избор”:

ОУ „ Иван Вазов” :

-         7 и 8 клас – обучение на тема „Фактори, влияещи върху употребата на психоактивни вещества”” – обхванати 30 ученика;

-         7 и 8 клас – обучение на тема „Причини за употреба на наркотичните вещества” – обхванати 30 ученика;

-         5а клас – обучение на тема „Азбука на дрогата” – обхванати 22 ученика;

-         5а клас – обучение на тема „Най-употребяваните наркотици сред младите хора” – обхванати 22 ученика;

-         5а клас –обучение на тема „Цигари и алкохол – митове и факти” – обхванати 22 ученика;

ОУ „Христо Ботев”:

-         6а и 6б клас - обучение на тема „Фактори, влияещи върху употребата на психоактивни вещества” – обхванати 29 ученика;

-         4а и 4б клас - обучение на тема „Вредата от наркотиците” – обхванати 46 ученика;

-         7а клас - обучение на тема „Причини за употребата на наркотични вещества” – обхванати 26 ученика;

-         4а и 4б клас - обучение на тема „Азбука на дрогата” – обхванати 46 ученика;

-         4а и 4б клас - обучение на тема „Цигари и алкохол – митове и факти” – обхванати 46 ученика;

ПТГ „Д-р Никола Василиади”:

-         8а, 8б и 8в клас – обучения на тема „Причини за употребата на наркотици” – обхванати 58 ученика;

 

·        Прожекции на филми  по темата „наркотици и наркомании”, с проведени дискусии:

ОУ „Иван Вазов”:

-         7 и 8 клас – представяне на филма „Зависимост” – обхванати 29 ученика;

-         8 клас - представяне на филма „Не дишай” – обхванати 12 ученика;

ОУ „Христо Ботев”:

-         6а и 6б клас - представяне на филма „Зависимост” – обхванати 25 ученика;

ПТГ „Д-р Никола Василиади”:

- 9г и 9б клас - представяне на филма „Пропуснат живот” – обхванати 39 ученика;

 

3.      Участие на ОбСНВ, ПИЦ и МСНВ в проекти и младежки инициативи

 

·        Проект „ДНЕС – дейности за насърчаване на етническа солидарност”

Проектът се реализира от Младежки клуб „Българи” – Дряново по Програма за малки грантове „Мисията възможна”. Целта на проекта е намаляване на рисковете, свързани с употребата на наркотични вещества, домашното насилие и трафика на хора в ромската общност. В рамките на проекта, през м. януари 2011 г. ОбСНВ – Габрово проведе двудневно обучение по превенция употребата на психоактивни вещества, в което участваха ученици от ВУИ “Св. Св. Кирил и Методий” – с. Керека и ОУ "Васил Априлов" - с. Гостилица.

 

·        Проект „Компас за ново начало”

Община Габрово и ОбСНВ са партньори по Проект „Компас за ново начало” на Гражданска група „И ние можем да дадем”. Проектът се реализира в периода септември 2010 – март 2011 г. с финансовата подкрепа на Институт „Отворено общество”, по Програма „Овластяване на безвластните по време на криза”. Участници са 15 младежи, включени в Програмата за заместващо и поддържащо лечение с Метадон и Субститол към Центъра за лечение на зависимости в Габрово. Основни цели на проект „Компас за ново начало” са ресоциализация и икономическо приобщаване на младежите и промяна в обществените нагласи по отношение на наркозависимите . В рамките на проекта бяха реализирани следните дейности:

-         Проведено 6 месечно обучение на зависимите младежи, в резултат на което те получиха документ за професионална квалификация „Оператор на компютър”.

-         Проведен двудневен тренинг за кариерно развитие на участниците в проекта - развиване на уменията за самооценка и себепредставяне, взимане на решения, планиране, подготовка на автобиография и мотивационно писмо.

-         Проведена среща-дискусия с участието на представители на ОбСНВ, Бюро по труда –Габрово, медии, НПО, както и младежи от Програма за лечение, на която бяха обсъдени проблемите, свързани с трудовата заетост на зависимите млади хора и възможностите, които има в момента за включване в програми за трудова заетост, образование или повишаване на квалификацията им.

 

·        Проект „Имам свободата да избирам”

Проектът се реализира от Сдружение „Социален диалог 2001” по Програма „Младежта в действие” на ЕК. Участници в проекта са доброволци от Младежкия съвет по наркотични вещества и младежи от Програмата за лечение на наркозависими. Целта на проекта бе, от една страна превенция употребата на наркотици сред младите хора и от друга –  създаване на възможности за социална адаптация, професионална ориентация и възможност за спорни занимания за младежите в неравностойно положение. Проект „Имам свободата да избирам” бе с продължителност 10 месеца – от 01.09.2010 г. до 30.06.2011 г. В рамките на проекта бяха осъществени следните дейности:

- 3-дневно обучение на участниците в проекта за развиване на социални умения и умения за здравословен начин на живот, както и за съвременни принципи и подходи при превантивна работа сред млади хора;

- провеждане на превантивна кампания „Имам свободата да избирам” сред учениците в габровските училища;

- провеждане на занимания по алтернативни спортове в м. Узана;

- провеждане на обучение за професионално ориентиране;

- издаване на вестник „Моят избор” и книжка „Имам свободата да избирам”;

 

·        Проект „Слушай детето – подобряване на превенцията и достъпа до услуги на деца и подрастващи, експериментиращи и употребяващи наркотични вещества”

Проектът се изпълнява от Национален център по наркомании, с финансовата подкрепа на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основните цели на проекта са:

- осигуряване на специализирани услуги за деца и подрастващи , експериментиращи и употребяващи наркотици и техните семейства;

- повишаване компетентността на професионалистите и обмена на информация по проблемите на зависимостта;

- промяна на обществените нагласи ;

- проучване и разпространение на добри практики и въвеждане на иновативни програми;

В рамките на проекта през м. януари 2011 г. Общинският съвет по наркотични вещества към Община Габрово организира и проведе двудневно обучение в техники за скрининг, ранни и кратки интервенции и насочване към лечение при лица с проблемна употреба на наркотични вещества и алкохол. Участници в тренинга бяха педагогически съветници от училищата, психолози и социални работници от Отдел «Закрила на детето», Центровете за обществена подкрепа, ЦСКП към SOS „Детски селища”, Звено „Майка и дете”, пробационни служители, инспектори от Детска педагогическа стая.

По желание на МКБППМН в Севлиево и Дряново психолози, педагози и социални работници от двата града също преминаха обучение в  техники за скрининг, ранни и кратки интервенции и насочване към лечение при лица с проблемна употреба на наркотични вещества и алкохол.

Всички участници в обученията получиха скринингови тестове и материали в помощ на пряката им работа с деца и младежи.

·        Проект „Деца срещу дрогата”

На 24.11.2011г. часа в Ритуалната зала на Община Габрово бе представена книгата „Деца срещу дрогата” на Национално движение „Деца срещу дрогата”. Тя е издадена по проект към Столична община, подкрепен от Община Габрово и Общинския съвет по наркотични вещества. В сборника са събрани стотици детски творби срещу дрогата - рисунки, есета, преводи, стихове. Най-масово в книгата са представени децата на Габрово – повече от 50 габровчета са включени със свои прозведения.

Гост на представянето на книгата бе г-жа Бистра Ранева, председател на Национално сдружение «Деца срещу дрогата». Поетеса, която вече 14 години е сред децата на България и със стиховете си води своята майчина война с дрогата.

Всички присъстващи получиха по един екземпляр на сборника, а децата написаха на специален постер посланията на „Децата на Габрово срещу дрогата”.

·        Проект „За да има утре...”, финансиран по Програма «Младежта в действие»

Проектът е с водеща организация Младежки клуб «Българи» - гр. Дряново и партньор - Общински съвет по наркотични вещества към Община Габрово. Продължителността на проекта е 13 месеца – от 01.12.2011г. до 31.12.2012г.

Още през 2009 и 2010 г. Общинският съвет по наркотични вещества – Габрово и Центърът за обществена подкрепа към Община Габрово реализираха кампания срещу насилието сред младите хора под надслов „За да има утре…”. От м. декември 2011 г., благодарение на финансовата подкрепа на Програма „Младежта в действие”, ще бъде продължена и разширена тази кампания, като освен в Габрово, дейности ще бъдат реализирани и в Дряново. Проектът ще бъде организиран и осъществен от доброволци от МК „Българи” и доброволци от Младежкия съвет по наркотични вещества – Габрово. Участие ще вземат и клиенти на ЦОП към Община Габрово.

С проект „За да има утре…” се цели ангажирането на обществеността с проблемите на насилието сред младите хора, неразумното шофиране и агресията по пътищата, провокиране на европейско самосъзнание, толерантност и отговорност у водачите на превозни средства.

 А младежите, помощта на нетрадиционни и иновативни подходи, ще покажат своето непримирение към насилието във всичките му форми и прояви.

Планирани дейности:

-         Обявяване на конкурс за лого на проект „За да има утре...” ;

-         Изработване на рекламни и превантивни материали с логото на проекта, както и клип против насилието и агресията;

-         Организиране и провеждане на хепънинг „За да има утре...” и изработване на инсталация против насилието „Да изхвърлим насилието от живота си”;

-         Организиране на еднодневни информационни шатри „За да има утре…” в Габрово и Дряново;

-         Написване на най-дългото послание срещу насилието „За да има утре...”;

-         Провеждане на дебати „Насилието – избор или предопределеност” в Габрово и Дряново;

След приключване на планираните дейности, се предвижда  провеждане на  кампания по надслов „Утре започва от днес”, чиято основна цел ще бъде да се покаже доброто и красивото в живота. Кампанията „Утре започва от днес” ще включи следните дейности:

-         Конкурс за  разказ „Сподели доброто”;

-         Конкурс за фотография „Покажи красотата”;

-         Уъркшоп „ Днес избирам красотата”;

-         Издаване на малка книжка „За да има утре...” – с посланията на младите хора срещу насилието, информация за проектните дейности и снимки от различните инициативи; с разказите от конкурса за  разказ „Сподели доброто” и снимки от конкурс за фотография „Покажи красотата”.

 

·        Проект „Живей в реалността”, финансиран по Национална програма за младежта (2011 – 2015)

През 2011 г. бе одобрен за финансиране проект „Живей в реалността”, с водеща организация Младежки клуб «Българи» - гр. Дряново и партньор - Общински съвет по наркотични вещества към Община Габрово. Продължителността на проекта е 7 месеца – от 01.01.2011г. до 31.07.2012г.

С реализацията на настоящия проект, в Дряново и Трявна ще бъдат създадени доброволчески екипи от младежи, които с помощта на ОбСНВ и МСНВ – Габрово, ще бъдат обучени по подхода „Връстници обучават връстници” и които ще могат да провеждат обучения на други младежи и да организират инициативи, свързани с превенция на наркоманиите.

В рамките на проекта ще бъде проведена превантивна кампания „Живей в реалността”, включваща:

-         Провеждане на тренинги от доброволците с ученици от 8-12 клас от училищата в Дряново, Трявна и Габрово;

-         Провеждане на конкурс за художествена фотография на тема „Аз живея в реалността”;

-         Провеждане на дискусия на тема „Младите хора и наркотиците”, с участието на младежи от Габрово, Дряново и Трявна;

 

·        Проект „НПО SPEED DATINGна „Сдружение за генериране на идеи 1989 плюс” по Програма «Младежта в действие»

Доброволец от МСНВ взе участие в организираната по Проект „НПО SPEED DATING” среща на младежки доброволчески организации. На срещата бе представена дейността на Младежкия съвет по наркотични вещества в Габрово.

 

ІІ  ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 

Една от задачите на ОбСНВ и ПИЦ - Габрово е осигуряването на адекватна информация относно ситуацията с употребата на наркотични вещества на територията на Община Габрово, с оглед по-прецизното планиране и осъществяване на превантивни дейности. Всяка година ОбСНВ подготвя и представя в Националния съвет по наркотични вещества към Министерство на здравеопазването Годишен доклад относно ситуацията, свързана с наркотиците в гр. Габрово. Структурата на този доклад е взаимствана от проекта “Мулти – сити мрежа “, Група “Помпиду” към Съвета на Европа. ОбСНВ – Габрово работи в много добро сътрудничество с институциите, които предоставят информация, свързана с наркоманиите – ОД на МВР, Окръжен съд, Окръжна прокуратура, РЗИ. Ценна и актуална информация относно пазара и употребата на наркотици в гр.Габрово се получава от младите хора, посещаващи консултации в ПИЦ, а също и от родителите, които все по-често търсят помощта на специалисти.

През месеците май-юни 2011 г. ОбСНВ проведе представително анкетно проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи сред учениците в гр. Габрово. Проучването се осъществи с методическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании – София и обхвана 1204 ученика, от които 908 са основна извадка за възрастова група 9-12 клас и 296 – допълнителна извадка за възрастова група 7-8 клас.

Доклад от проучването – Приложение 1

          

ІІІ  ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, РАБОТЕЩИ В ОБЛАСТТА НА ПРЕВЕНЦИЯТА НА РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА.

 

1.      Център за обществена подкрепа към Община Габрово

Дейностите реализирани от Центъра за обществена подкрепа за 2011 г. са в следните направления:

 1.1. Корекционна работа със деца -  През 2011 г. с решение от Възпитателно дело на МКБППМН са насочени 7 малолетни и непълнолетни за включване в  корекционна програма за преодоляване отклоненията  в поведението, а през отчетната година се е работило по 14 случая .

1.2. Включване в програми за обществено въздействие на осъдени по чл.42. ал2. т.4. от НК- психолог от ЦОП участва във водене на корекционна група на осъдени на „пробация”, злоупотребяващи с алкохол.

  1.3. Свободно консултиране - През отчетната година в ЦОП са извършени 19 свободни психологически консултации на клиенти.

1.4. Предоставяне на дългосрочни социални услуги с направление от отдел „Закрила на детето”-  Насочените през 2011г. с Направления от отдел „Закрила на детето са 29 деца, а през отчетната година се е работило по 52 случая насочени от Отдел „ЗД”, като направленията са за предоставяне на дългосрочна социална услуга- „Психологическа подкрепа”, „Социална подкрепа” , „Оценка и повишаване на родителския капацитет”, „Реинтеграция на деца от социални институция”, „Превенция на риска” за срок от 3 или 6 месеца.  На 7 клиента са удължени направленията.

1.5.  Изнасяне на тематични сесии в училищата, детските заведения и ДДЛРГ- През 2011 година са проведени 10 изнесени тематични сесии на теми „Взаимоотношения”, „Екипност и толерантност”,   „Асертивно поведение”, „Интернет общуване” в учебните заведения на територията на Община Габрово.

1.6. Консултативни кабинети в ОУ „Ран Босилек”, ОУ „Иван Вазов” и НУ „Васил Левски” – През 2011 г. са проведени 94 консултации с деца и родители.

 

2.      БЧК – Габрово

Здравната просвета е една от приоритетните дейности на БМЧК. През 2011 г. са реализирани следните дейности:

2.1.  Превенция на тютюнопушенето

По повод Световния ден за борба с тютюнопушенето- 31 май, РЗИ Габрово, Община Габрово и БМЧК организираха общоградска инициатива, която се проведе на 26 май 2011 г. от 14.30 ч. в Ритуалната зала на Община Габрово. Мотото на кампанията бе: “Рамковата конвенция за контрол на тютюна на световната здравна организация”. Бяха представени, изработени от доброволци в училищата скулптурни елементи / пластики, илюстриращи възгледите на ученици за борбата с тютюнопушенето. Проведе се дебат по проблема, в който участваха отбори от училищата, собственици /съдружници, управители/ на заведения и търговски обекти, както и представители на институциите, които организират инициативата.

Отбелязан бе и Международният ден за борба с тютюнопушенето- 18.11.2011г. с кампания, организирана съвместно от БМЧК, Община Габрово и РЗИ Габрово.

Кампанията премина под мотото “Ден без тютюн за благотворителен бум”.

Със събраните средства от миналогодишната кампания бяха закупени материали за обновяване на една детска площадка в гр. Габрово, където доброволците в рамките на 3 дни боядисваха и освежаваха.

 

2.2.  Превенция на наркоманиите

През отчетният период са обучени 7 доброволци на БМЧК – Габрово по превенция на наркомании и наркоманно рисково поведение, проведени са две обучения по превенция на наркомании и наркоманно рисково поведение на  ученици от ПМГ „ Акад.Иван Гюзелев”от 8 клас и едно обучение в ПГС – Габрово.

  

3.      Регионална здравна инспекция – Габрово

РЗИ - Габрово работи в областта на организиране и провеждане на проучвания и масови прояви по проблемите на зависимостите; разработване и разпространение на здравно-образователни материали; оказване на методическа помощ на медицински специалисти и педагогически кадри от училищата.

През 2011 г. по Национална програма за ограничаване на тютюнопушенето в Република България 2011-2015г. са проведени следните дейности:

-  Кампания по повод  Световния ден без тютюнопушене 31.05.2011г., включваща провеждане на дебат, изложение на ученически скулптури с превантивни послания срещу тютюнопушене в заведения в гр. Габрово, изготвяне материал за областните печатни издания;

-  Кампания по повод 17 ноември- Международен ден без тютюнев дим, като общо в четирите общини, в т.ч. и от доброволци на БМЧК бяха раздадени 2200 дипляни „Аз не пуша! Опитай и ти!”, изготвени от отдел ПБПЗ, РЗИ Габрово и тиражирани за тазгодишната кампания. Изготвен бе и материал за областните печатни издания/публикуван/;

- Проведени 19 консултации в Кабинет за отказване от тютюнопушенето;

- Подготвени и проведени са 4 беседи с млади хора /ученици/ от областта относно последствията от тютюнопушенето върху репродуктивното здраве;

 

ІV  КОНСУЛТАТИВНА  ДЕЙНОСТ

ПИЦ – Габрово, наред с превантивната и информационна дейност, предлага и консултации на деца и семейства по проблеми, свързани с наркотиците и зависимостите. Консултативната дейност е с няколко основни направления:

-         Консултиране за видовете наркотични вещества: въздействие, признаци за употреба, последици от употребата;

-         Информиране относно възможности за лечение и рехабилитация  на зависимости в страната и в чужбина;

-         Съдействие за постъпване в терапевтични общности;

-         Консултиране на родители и близки на хора с проблемна употреба на наркотици;

-         Оценка тежестта на злоупотреба и мотивационно интервюиране;

-         Насочване към доставчици на социални услуги за деца и семейства за дългосрочно консултиране;

През 2011 г. три деца с противообществени прояви са насочени от МКБППМН към ОбСНВ с възпитателна мярка по чл.13, ал.1, т.3 за участие в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението.

ОбСНВ поддържа контакти с всички места за лечение на зависимости в България – Психиатрични болници, Отделения за детокс, Програми за субституиращо и поддържащо лечение с Метадон и Субститол, Терапевтични общности, Дневни центрове за рехабилитация. Голяма подкрепа в дейността си получаваме от Сдружение „Майки срещу дрогата” – Пловдив, с чието съдействие имаме възможност да изпращаме младежи за дългосрочно лечение в не само в страната, но и в чужбина.

ОбСНВ си сътрудничи и с Центъра за лечение на зависимости в Габрово, към който са насочвани голяма част от потърсилите помощ родители и младежи.

Липсата на дългосрочна подкрепяща програма за превенция на рецидив за преминалите лечение на зависимости, както и липсата на Дневен център за рехабилитация и ресоциализация на зависими в Габрово, правят много трудно интегрирането в обществото на младите хора, провеждащи лечение в Програмата за дългосрочно и поддържащо лечение с Метадон и Субститол. Чрез реализирането на два проекта с тяхно участие, те имаха възможност за социализация и ангажираност с алтернативни дейности, които от своя страна да помогнат за промяна на обществените нагласи по отношение на наркозависимите. Зависимите младежи са канени и се включват и други инициативите, организирани от ОбСНВ и МСНВ.

През 2011 г. 9 родители са потърсилите помощ в ПИЦ – Габрово във връзка със съмнения относно употреба на наркотици от децата им. Две лица са насочени за дългосрочно лечение.

 

 

Изготвил: /п/

Габриела Йосифова

Председател на ОбСНВ

 

 

                                                                                                                      Приложение 1                                                                                                                 

ДОКЛАД

 

ПО ПРОУЧВАНЕ

 

НА ЗДРАВНОТО ПОВЕДЕНИЕ, ОЦЕНКИТЕ И НАГЛАСИТЕ

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПСИХОАКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА СРЕД УЧЕНИЦИТЕ В ГРАД ГАБРОВО

 

 

2011 ГОДИНА

 

 

            През 2011г., със съдействието на Национален фокусен център за наркотици и наркомании, изследователски екип от Общински съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) - гр. Габрово проведе изследване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи сред учениците в града. Целта на изследването е да подпомогне оформянето на адекватна картина на социално значими проблеми и явления и по-специално употребата на цигари, алкохол и други психоактивни вещества сред учениците, както и тяхното отношение и информираност относно наркоманиите.

          

            Във връзка с това Националния фокусен център за наркотици и наркомании представи на екипа от ОбСНВ анкетна карта, разделена на няколко основни групи въпроси:

-         Въвеждащи въпроси, засягащи учениците и тяхното ежедневие;

-         Въпроси, свързани с училището;

-         Въпроси за приятелския кръг на учениците;

-         Въпроси, засягащи употребата от учениците на цигари, алкохол и други психоактивни вещества;

-         Въпроси, засягащи информираността на учениците и нагласите им относно употребата на психоактивни вещества.

 

В периода април-май 2011 г. бяха анкетирани общо 1204 ученици от 65 паралелки в 15 училища в гр. габрово, от които 908 ученици от 9 до 12 клас като основна извадка (над 40 % от цялата страна в посочения диапазон) и 296 ученици от 7 и 8 клас като контролна група.

 

УЧЕНИЦИТЕ И ТЯХНОТО ЕЖЕДНЕВИЕ

 

            По първия блок въпроси (засягащи учениците и тяхното ежедневие) резултатите показват, че само 3,5 % са живели с друг човек ( извън родителите и роднините). 24,7 % са живяли с брат, 19,2 % - със сестра, 71,7 % - с баща и 85,5 % - с майка. Близо две трети

(64,6 %) от учениците живеят и с двамата си родители. Поне от формална гледна точка те живеят в пълноценни семейства.

            Учениците най-често влизат в конфликт с родителите си (39,2%), а също и с приятели и връстници( 37,7%) и брат или сестра (13,9%). Една пета от анкетираните не влизат в конфликт с никого.

            64,8 % от учениците са изпитвали чувство на самота - 2,4 % постоянно, 10,1 % често, 33,6 % никога не са изпитвали такова чувство.

            13,0 % от учениците са склонни да вземат някакво лекарство, за да постигнат временен ефект, като 7,6 % са го правили вече. Повече от половината ученици (57,7 %) обаче не са склонни да го направят.

 

УЧЕНИЦИТЕ И УЧИЛИЩЕТО

 

            По-голяма част от учениците в град Габрово определят, че учението им върви добре (28,0 % - много добре и 54,3 % - сравнително добре). Само за 2,2 % учението върви зле.

 

            Според голямата част (около 80%) от учениците от гимназиалния курс (9-12кл.) в училище трябва да се разговаря открито по въпросите, свързани с употребата на наркотици, безопасен секс и насилието в живота.  В малко по-малка степен (около 70 %) това се отнася за въпросите, свързани с алкохол и тютюнопушенето. В контролна група на учениците от 7 и 8 клас употребата на наркотици отново има водещо място, а следващите теми, по които те искат да се разговаря открито в училище са тютюнопушенето и безопасния секс (виж Таблица 1).

 

Таблица 1

 

ОТНОСИТЕЛНИ ДЯЛОВЕ ( в %) НА УЧЕНИЦИТЕ, СПОРЕД КОИТО В УЧИЛИЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ ГОВОРИ ПО ПОСОЧЕНИТЕ ТЕМИ

 

ТЕМИ

7 - 8 клас

9 - 12 клас

тютюнопушене

73,0

71,5

безопасен секс

72,6

80,7

употреба на алкохол

67,6

70,3

употреба на наркотици

78,7

80,8

насилието в живота

68,6

79,0

 

Близо 3/4 (72,8%) от учениците от гимназиалния курс (9-12 кл.) разговарят по въпросите за употребата на наркотици преди всичко със съучениците и приятелите извън училище. Повече от половината разговарят по тези проблеми и с родителите си – 57,0%. При по-малките (7 и 8 кл.) тази подредба е обърната – разговорите са предимно с родителите (67,2%) и в по-малка степен със съучениците; най-малко разговарят за наркотиците с учителите и ученическите съветници в училище – съответно 29,9 % и 48,3%. (виж Таблица 2)

 

Таблица 2

 

ОТНОСИТЕЛНИ ДЯЛОВЕ (в %) НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО РАЗГОВАРЯТ ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ С ЛИЦА ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ГРУПИ

 

РАЗГОВАРЯТ С:

7 - 8 клас

9 - 12 клас

родителите си

67,2

57,0

съучениците и приятелите си извън училище

57,1

72,8

Учители и педагогически съветници

48,3

29,2

 

            Приблизително всеки девети (11,8%) признава, че през последния месец преди попълването на анкетата е отсъствал от училище повече от 5 дни, защото е избягъл. 16,0 % изтъкват като причини за отсъствието си това, че са се разболели.

 

УЧЕНИЦИТЕ И ПРИЯТЕЛСКИЯТ ИМ КРЪГ

 

72,4% от учениците смятат, че приятелите им не биха одобрили, ако разберат, че употребяват наркотик и биха се опитали да ги спрат. Според тях само 6,3 % биха одобрили такова поведение.

9,6% предполагат, че може би всички техни приятели са опитвали някакъв наркотик, а 1/4 - че голяма част са го правили, 17,1% смятат, че никой техен приятел не е опитвал досега.

            Половината (50,8%) от учениците в Габрово споделят, че са присъствали на купон, на който са се вземали наркотици. Трябва да се отбележи, че всеки шести (17,8 %) е присъствал често на такива партита.

            На въпроса дали биха са се съгласили да опитат някакъв наркотик, ако техен приятел им предложи, по-голяма част (63,3%) от учениците биха отказали. Все пак е показателно, че всеки девети ( 10,9 %) би приел, а всеки четвърти (24,0 %) не е сигурен как би постъпил. Или общо малко над една трета (34,9%) от учениците в Габрово са в различна степен с потенциална бъдеща употреба.

 

УПОТРЕБА НА ЦИГАРИ, АЛКОХОЛ И

ДРУГИ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

 

            34,6% от учениците заявяват, че не са пушили никога цигари, 35,8% признават, че са пушили в деня, когато ги анкетират. 12,2% са пушили, но то е било преди повече от 12 месеца.

             На въпроса, кога са запалили първата си цигара, 37,9% отговарят, че това е била, когато са били между 13 и 15 години, 11,0% -че това е било между 10-та и 12-та им годишнина, а за 4,4 % това е било още преди да навършат 10 години.

33,4 % от учениците в град Габрово признават, че пушат ежедневно или почти ежедневно.

            2,5 % от пушещите ученици употребяват повече от един пакет дневно, като за мъжете това се отнася два пъти повечи. (виж Таблица 3). Жените най-често пушат по една или две цигари на ден (19,3%), докато мъжете - от 3 до 6 цигари на ден (16,5%).

47,5 % от тях не са пушили през последните 12 месеца преди провеждане на изследването, докато при жените този процент и по-нисък (42,8%).

            В контролната група на учениците от 7 и 8 клас само 1,0 % пушат повече от един пакет дневно. В същото време 63,9 твърдят, че не са пушили цигари през последните

12 месеца.

 

Таблица 3

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ (в %) НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГР. ГАБРОВО СПОРЕД СРЕДНИЯ

ДНЕВЕН БРОЙ ЦИГАРИ, КОИТО СА ПУШИЛИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦА

 

 

Мъже

Жени

Общо

Не съм пушил през посл. 12 месеца

47,5

42,8

42,8

По 1 или 2 цигари на ден

15,0

19,3

16,2

От 3 до 6 цигари дневно

16,5

15,6

15,2

Около половин пакет цигари дневно

11,8

14,7

12,3

Около един пакет дневно

5,5

6,0

5,5

Повече от един пакет дневно

3,8

1,6

2,5

 

В разпределението по класове прави впечатление, че почти половината ученици от 9 клас не са пушили през последните 12 месеца преди провеждане на изследването.

(виж Таблица 4). За учениците от 10-11 клас процентът е в рамките 43-46 %. Учениците от 12 клас в най-голяма степен признават, че са пушили повече от един пакет дневно и съответно най-малка част от тях не са пушили през последната година.

 

Таблица 4

 

ПРЕЗ ДНИТЕ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦА, ПО КОЛКО ЦИГАРИ ПУШАТ

УЧЕНИЦИТЕ НА ДЕН-ПО КЛАСОВЕ (в %)

 

 

9 клас

10 клас

11 клас

12 клас

Не съм пушил през посл. 12 месеца

47,8

43,3

45,9

34,0

По 1 или 2 цигари на ден

19,8

13,4

14,9

17,2

От 3 до 6 цигари дневно

8,7

16,0

15,7

20,0

Около половин пакет цигари дневно

9,2

13,0

12,5

14,4

Около един пакет дневно

5,3

6,5

4,7

5,6

Повече от един пакет дневно

1,0

0,9

3,5

4,7

 

             По отношение на употребата на някои видове психоактивни медикаменти без лекарско предписание данните сочат, че всеки девети (11,1%) е употребявал поне веднъж успокоителни ( диазепам, реланиум, рудотел, транксен, лексотан, ксанакс и др.). Двойно по-ниска е употребата без лекарско предписание на сънотворни ( фенобарбитал, хексадорм, рохипнол и др. ), а още по-ниска - на антидепресанти (психофорин, амитриптилин).

 

            Първата употреба на алкохол сред учениците в град Габрово започва най-често във възрастта между 13-15 година - това се отнася за половината от тях (50,8 %).

79,1% от анкетираните ученици заявяват, че са употребявали алкохол пред последните 30 дни и още 13,5% през последната година. Едва 3,0% никога не са пили алкохол. Ежедневно през последните 30 дни са употребявали алкохол 5,6% от учениците в Габрово.  В Габрово е най-голям и делът (24,9%) на консумиралите алкохол средно 1-2 дни седмично, което отговаря на ритмичността на дискотечния живот.

            Близо 1/4 от учениците не са пили през последния месец преди попълване на анкетата. 16,9% са пили повече от 2 стандартни питиета дневно, а 8,1% са пили дори 5 и повече стандартни питиета (за нуждите на проучването едно стандартно питие означава или бутилка /кутия бира, или чаша вино, или 50гр. концентрат/

             В разпределението по пол, жените най-често пият до 1 питие дневно (43,7%). Същото се отнася и до мъжете, но техния процент е по-нисък - 34,8%. Затова пък делът сред мъжете, които употребяват 5 и повече питиета е повече от 3 пъти по-голям от този при жените. (виж Таблица 5)

 

Таблица 5

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ (в %) В ГАБРОВО СПОРЕД СРЕДНИЯ БРОЙ

СТАНДАРТНИ ПИТИЕТА, КОИТО СА КОНСУМИРАЛИ

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

 

 

Мъже

Жени

Общо

Не съм пил(а) през последния месец

21,3

27,4

23,9

До 1 питие дневно

34,8

43,7

37,6

2 питиета дневно

19,9

17,9

18,0

3-4 питиета дневно

10,8

6,9

8,7

5 или повече питиета

13,2

4,1

8,1

 

            На близо 4/5 от учениците в град Габрово им се е случвало да се напият, на

16,1 % това се случва често. 19,2 % от тях никога не са се напивали.

            Очаквано учениците от 9 клас имат най-висок процент от всички класове на отговори, че не са се напивали (22,7 %) и че са се напивали само веднъж (24,6 %), но те имат и сравнително весок процент на отговори, че са се напивали няколко пъти (43,0 %). Най-много се напиват учениците от 11 и 12 клас – на 1/5 от тях им се случва често.

(виж Таблица 6)

 

Таблица 6

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ (в %) В ГАБРОВО СПОРЕД ЧЕСТОТАТА НА НАПИВАНИЯТА

 

 

9 клас

10 клас

11 клас

12 клас

Не

22,7

21,6

18,4

14,0

Да, само веднъж

24,6

17,3

12,5

14,9

Да, няколко пъти

43,0

43,7

45,9

50,2

Да, често ми се случва

8,7

13,9

20,8

20,0

                      

            Най-предпочитаният алкохол сред учениците в град Габрово е бирата - близо 2/3 от тях заявяват, че пият бира. Следват концентратите (ракия, коняк, водка, уиски и др.) -

54,0 % и виното (47,6 %). (виж Таблица 7)

            Само 22,0 % от мъжете предпочитат коктейлите, докато при жените този процент е почти два пъти по-голям (41,5 %). Жените предпочитат повече от мъжете да пият вино. Мъжете надделяват в предпочитанията си към концентратите и бирата.

Таблица 7

 

ПРЕДПОЧИТАН ВИД АЛКОХОЛ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ В ГАБРОВО (в %)

 

Какъв алкохол пиете предимно?

Мъже

Жени

Общо

Бира

74,0

56,0

64,9

Вино

41,7

54,7

47,6

Концентрати (ракия, коняк, водка, уиски и др. )

59,3

50,5

54,0

Коктейли

22,0

41,5

31,6

Пия различно, нямам   предпочитания

17,8

10,5

14,0

Не пия алкохол

4,2

4,4

4,6

 

Във връзка с употребата на алкохол, учениците имат най-вече проблеми в семейството (21,4 %), а сащо - с непознати (14,5 %) и приятелите (13,5 %). 8,9 % са имали здравни проблеми.

 

ИНФОРМИРАНОСТ ОТНОСНО НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА

 

            Повече от 2/3 от учениците знаят какво е марихуана, хероин, кокаин, екстази и амфетамини. По-малка е информираността им за това какво е хашиш, ганджа, LSD и анаболни стероиди. В най-малка степен те познават метадона, кодеина и пикото.

При актуалната употреба (през последните 30 дни) учениците посочват най-много марихуаната (15,1 %). Следват хашиш (4,2 %), амфетамини (2,7 %) и инхаланти (1,8 %). Метадонът, хероинът и другите опиати запазват позициите си на най-малко употребявани психоактивни вещества. 

            Няма съществена разлика по отношение на половата структура на употребяващите наркотици. Все пак прави впечатление, че момчетата употребяват малко повече наркотични вещества, отколкото момичетата.

Във връзка с първата употреба на някое от веществата учениците посочват най-често следните причини: от любопитство (29,2 %), за удоволствие (24,3 %), от скука (6,8 %) и за да се откъснат от действителността (6,5 %).  Учениците от град Габрово в съвсем редки случаи употребяват психоактивни вещества, за да скандализират родителите си и за да покажат, че са самостоятелна личност. Само 0,9 % от анкетираните ученици твърдят, че са били принудени от други, за да извършат първата си употреба.

(виж Таблица 8)

 

Таблица 8

 

ПРИЧИНИ ЗА ПЪРВА УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ОТ УЧЕНИЦИ (в %)

 

 

На  анкетираните

На  връстниците им

За да бъдат приети от другите (групата, компанията)

2,9

43,6

За да се почувстват самите те едни от тях

1,8

24,1

За удоволствие

24,3

55,4

За да подтиснат собствени проблеми при общуването

2,2

30,6

Защото се чувстват самотни

2,9

22,8

Защото човек или хора, които харесват, употребяват дроги

1,2

19,6

От любопитство

29,2

46,9

Защото младите хора употребяват дрога

1,5

9,3

Защото възрастните не харесват такова поведение и това ги скандализира

0,6

4,8

Защото е лисно достъпно

2,5

12,0

От скука

6,8

24,1

За да покажат, че са самостоятелни личности

1,1

16,7

За да отстранят психологически стрес

2,8

25,3

За да се откъснат от действителността

6,5

37,4

Били са принудени от друго лици(други лица)

0,9

9,8

Друго

2,3

4,8

 

            Според тях причините връстниците им да употребяват наркотици са доближават да тези, поради които употребяват и самите те: за удоволствие (55,4 %), от любопитство (46,9 %). Като причина учениците изтъкват и това те да бъдат приети от другите (групата, компонията). 43,6 % от учениците са на това мнение, което в голяма степен се различава от онова, което те определят като причина за първа употреба на самите тях (2,9 %). Същото се наблюдава и по отношение на други причини - за да подтиснат собствени проблеми при общуването, за да се откъснат от действителността, защото се чувстват самотни.

 

ИНФОРМИРАНОСТТА НА УЧЕНИЦИТЕ И НАГЛАСИТЕ ИМ ОТНОСНО УПОТРЕБАТА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

 

            На въпроса, откъде предимно знаят за въздействието и последствията от употребата на наркотици, учениците в град Габрово споделят, че информацията им за това идва най-често от филмите, които гледат (66,1 %), от разказите на приятели

(59,8 %), а също и от родители (41,1 %) и от учители (38,4 %). В по-малка степен информация получават от личните им наблюдения на наркомани (31,3 %), от книги (28,0 %) и отспециализирани лекции, курсове и семинари (20,7 %). Не се интересуват от такава информация 8,5 % от анкетираните. 17,1% от анкетираните заявяват, че знаят за въздействието и последиците на наркотиците от личен опит.

В контролната група на учениците от 7 и 8 клас знанията за въздействието и последствията от употребата на наркотици отново предимно идват от филмите (59,8 %), но разказите на приятели са четвърти източник на такава информация (38,5 %), след родителите (44,3 %) и учителите (43,6 %).

Според 42,4 % от учениците в град Габрово зависимите лица трябва да бъдат наказвани за притежание на наркотични вещества в количества за еднократна употреба.

20,8 % са на противоположното мнение.

            Половината от учениците в град Габрово смятат, че употребата на наркотици е проблем за града. За 19,6 % такъв проблем не съществува. Според тях употребата на наркотици е най-вече е проблем на страната ни - 62,7 % са на това мнение. Оценката на учениците за това дали употребата на наркотици е проблем за училището, в което учат, е приблизително равна на този за града.

            Учениците от град габрово смятат, че за да бъде решен проблемът с наркоманията у нас, трябва да се наложат строги закони за производителите и разпространителите на наркотици - 56,6 % от тях са на това мнение. А също и да се говори открито за проблемите на наркозависимите (47,5 %) и да се създадат повече медицински служби за лечение ( 43,6 %). Строги закони за употребяващите наркотици са от важно значение за 37,6 % от анкетираните. Всеки десети ученик е за това да се узаконят дрогите. (виж Таблица 9)

 

Таблица 9

 

КАКВИ МЕРКИ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ, ЗА ДА БЪДЕ РЕШЕН ПРОБЛЕМА С НАРКОМАНИЯТА (в %)

 

Строги закони за производителите и разпространителите на наркотици

56,6

Строги закони за употребяващите наркотици

37,6

Да се отделя повече внимание на превенцията

25,0

Наркоманите да се изолират от обществото

11,0

Да се узаконят дрогите

11,6

Да се създадат повече медицински служби за лечение

43,6

Да се говори открито за проблемите на тези хора

47,5

Друго

4,6

Не могат да преценят

10,4

Не трябва да се предприемат никакви мерки, защото наркоманите не заслужават внимание

1,0

Не съществува такъв проблем

6,3

 

Според учениците, голям риск за здравето на хората има, ако употребяват редовно хероин (86,0 %) и екстази (81,9 %). Прави впечатление, че за тях редовната употреба на цигари има по-голям риск за здравето, отколкото редовната употреба на марихуана. Малко над половината ученици (53,2 %) смятат, че редовната употреба на  алкохол представлява голям риск за здравето на хората и тя се определя като по-малко рискова, отколкото употребата на цигари и марихуана. (виж Таблица 10)

 

Таблица 10

 

ИМА ЛИ РИСК ЗА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА, КОИТО: (в %)

 

 

Няма

риск

Умерен риск

Голям риск

Не

знам

Пушат цигари:

- от време на време;

- редовно.

 

24,4

2,9

 

56,1

23,2

 

10,4

65,4

 

2,8

2,2

Пушат марихуана:

- от време на време;

- редовно.

 

19,8

7,7

 

37,2

16,4

 

30,2

64,6

 

5,7

5,0

Пият алкохол:

- от време на време;

- редовно.

 

44,9

6,4

 

40,3

31,6

 

6,6

53,2

 

1,8

2,1

Употребяват хероин:

- от време на време;

- редовно.

 

1,9

1,1

 

14,4

2,2

 

71,0

86,0

 

6,4

5,5

Употребяват екстази:

- от време на време;

- редовно.

 

3,1

1,4

 

20,9

4,4

 

61,2

81,9

 

8,8

6,9

 

Само 2,6 % приемат безрезервно употребата на наркотици, 8,7 % са склонни да я приемат, а 51,3 % категорично не я премат. Подобна оценка за пушенето дават едва 13,5 %, а за пиенето - 2,8 % от учениците в град Габрово. (виж Таблица 13)

 

Таблица 11

 

КАКВО Е ОТНОШЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ КЪМ: ( в%)

 

 

Приемат

безрезервно

Склонни са да приемат

По-скоро не приемат

Категорично не приемат

Нямат отношение

Пушенето

23,5

28,3

19,4

13,5

10,8

Пиенето

27,3

48,8

9,3

2,8

7,2

Употребата на наркотици

2,6

8,7

20,0

51,3

11,9

 

В контролната група на учениците от 7 и 8 клас близо 3 пъти повече са тези, които категорично не приемат пушенето на цигари и пиенето на алкохол в сравнение с учениците от 9 до 12 клас. Що се отнася до употребата на наркотици, и двете групи по-равен дял (малко над половината) категорично не я премат.

 

Според учениците от град Габрово отношението на техните родители към употребяващите наркотици е по-скоро отрицателно -75,0 % смятат така. Само за 4,1 % та е толерантно, а 11,5 % никога не са говорили на тази тема.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 89

03.05.2012 год.

 

Предоставяне за безвъзмездно управление на обособена част от сграда – частна общинска собственост, находяща се на ул. Чардафон №17 на Държавен архив – Габрово

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 3 от ЗОС, чл. 14, ал. 4 и при условията и реда на чл. 10, ал. 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Предоставя за безвъзмездно управление обособена част от сграда - частна общинска находяща се на ул. Чардафон № 17 представляваща седем помещения в южното крило, първото източно и първато западно помещение от северното крило, една стая с вход от юг, санитарен възел, избено помещениеизбено помещение и ½ идеална част от входното фоайе с обща площ 165 кв.м., находящи се на  партерния етаж на сградата, за срок от 5 /пет/ години, считано от датата на издаване на заповедта, на Държавна агенция „Архиви”, с Булстат 000697600, адрес ул. Московска № 5, София 1000, за нуждите на Държавен архив – Габрово за административна дейност – за изпълнение на функциите, като орган за управление на Националния архивен фонд на територията на Габровска област и предоставяне на административно обслужване на гражданите.

2. Задължава Кмета на Община Габрово в срок от 1 месец след влизане в сила  на настоящото решение да предприеме действия по издаване на заповед и предоставяне на управлението на горепосочения имот.      

 

Приложение: Копие от АОС № 527/04.02.1998 г.  

                      

                                 

РЕШЕНИЕ  № 90

03.05.2012 год.

 

Вземане на решение за определяне на земеделски земи  по чл. 19 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 8 от ЗОС, чл. 38, чл. 39, ал. 1 и 2,  чл. 86, ал. 1, т. 8  от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

І. Определя земеделски земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем, за срок от 3 години от датата на подписване на договорите, както следва:

 

1. в землище Армени:

1.1. Имот № 051008 в местността „ЛЪЧКИТЕ”, землище с. Армени, код по ЕКАТТЕ 00638, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ОСМА, с площ 2,591 дка, за имота има Скица № Ф00801/19.03.2009 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1269/26.03.2009 г. Началната тръжна цена  е размер на 12,00 лв. /дванадесет лева/.

 

1.2. Имот № 051026 в местността „ЛЪЧКИТЕ”, землище с. Армени, код по ЕКАТТЕ 00638, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ОСМА, с площ 1,800 дка, за имота има Скица № Ф00802/19.03.2009 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1270/26.03.2009 г. Началната тръжна цена  е размер на 9,00 лв. /девет лева/.

 

1.3. Имот № 051031 в местността „ЛЪЧКИТЕ”, землище с. Армени, код по ЕКАТТЕ 00638, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ОСМА, с площ 28,052 дка, за имота има Скица № Ф00803/19.03.2009 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1271/26.03.2009 г. Началната тръжна цена  е размер на 125,00 лв. /сто двадесет и пет лева/.

 

1.4. Имот № 032001 в местността „ТРУСТЯ ЛОКВАТА”, землище с. Армени, код по ЕКАТТЕ 00638, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ПЕТА, с площ 2,483 дка, за имота има Скица № К00900 /27.05.2010 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1495/08.06.2010 г. Началната тръжна цена  е размер на 23,00 лв. /двадесет и три лева/.

 

1.5. Имот № 032013 в местността „ТРУСТЯ ЛОКВАТА”, землище с. Армени, код по ЕКАТТЕ 00638, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ОСМА, с площ 0,875 дка, за имота има Скица № К00901/27.05.2010 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1496/08.06.2010 г. Началната тръжна цена  е размер на 4,00 лв. /четири лева/.

 

2. в землище Борики:

2.1. Имот № 011042  в местността „ГРАДИЩЕ”, землище с. Борики, код по ЕКАТТЕ 05400, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ОСМА, с площ 3,100 дка, за имота има Скица № Ф00552/05.02.2009 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1243/09.03.2009 г. Началната тръжна цена  е размер на 14,00 лв. /четиринадесет лева/.

 

3. в землище Враниловци:

3.1. Имот № 013059 в местността „АВРАМОША”, землище с. Враниловци, код по ЕКАТТЕ 12168, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ПЕТА, с площ 2,344 дка, за имота има Скица № К01062/01.03.2010 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1383/24.03.2010 г. Началната тръжна цена е размер на 21,00 лв. /двадесет и един лева/.

 

3.2. Имот № 013074 в местността „АВРАМОША”, землище с. Враниловци, код по ЕКАТТЕ 12168, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – СЕДМА, с площ 1,976 дка, за имота има Скица № К01063/01.03.2010 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1384/24.03.2010 г. Началната тръжна цена е размер на 12,00 лв. /дванадесет лева/.

 

4. в землище Гръблевци:

4.1. Имот № 072014 в местността „ЛУКОВО”, землище с. Гръблевци, код по ЕКАТТЕ 17991, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ШЕСТА, с площ 1,061 дка, за имота има Скица № К00566/24.03.2010 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1428/01.04.2010 г. Началната тръжна цена е размер на 8,00 лв. /осем лева/.

 

4.2. Имот № 151003 в местността „КРЪСТА”, землище с. Гръблевци, код по ЕКАТТЕ 17991, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ДЕВЕТА, с площ 2,606 дка, за имота има Скица № К00567/24.03.2010 г. от Общинска служба Земеделие  - Габрово и АОС № 1429/01.04.2010 г. Началната тръжна цена  е размер на 10,00 лв. /десет лева/.

 

4.3. Имот № 151004 в местността „КРЪСТА”, землище с. Гръблевци, код по ЕКАТТЕ 17991, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ДЕВЕТА, с площ 0,940 дка, за имота има Скица № К00568/24.03.2010 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1430 / 01.04.2010 г. Началната тръжна цена  е размер на 4,00 лв. /четири лева/.

 

4.4. Имот № 151008 в местността „КРЪСТА”, землище с. Гръблевци, код по ЕКАТТЕ 17991, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ДЕВЕТА, с площ 2,243 дка, за имота има Скица № К00569/24.03.2010 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1431/01.04.2010 г. Началната тръжна цена е размер на 9,00 лв. /девет лева/.

 

4.5. Имот № 151013 в местността „КРЪСТА”, землище с. Гръблевци, код по ЕКАТТЕ 17991, с начин на трайно ползване – ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория на земята при неполивни условия – ДЕВЕТА, с площ 2,650 дка, за имота има Скица № К00570/24.03.2010 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1432/01.04.2010 г. Началната тръжна цена  е размер на 10,00 лв. /десет лева/.

 

4.6. Имот № 151024 в местността „КРЪСТА”, землище с. Гръблевци, код по ЕКАТТЕ 17991, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ШЕСТА, с площ 1,500 дка, за имота има Скица № К00571/24.03.2010 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1433/01.04.2010 г. Началната тръжна цена  е размер на 12,00 лв. /дванадесет лева/.

 

4.7. Имот № 151027 в местността „КРЪСТА”, землище с. Гръблевци, код по ЕКАТТЕ 17991, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ШЕСТА, с площ 0,917 дка, за имота има Скица № К00572/24.03.2010 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1434/01.04.2010 г. Началната тръжна цена  е размер на 7,00 лв. /седем лева/.

 

4.8. Имот № 132027 в местността „ЧЕРЕШКА”, землище с. Гръблевци, код по ЕКАТТЕ 17991, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ДЕВЕТА, с площ 1,295 дка, за имота има Скица № К00573/24.03.2010 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1435/01.04.2010 г. Началната тръжна цена  е размер на 5,00 лв. /пет лева/.

 

5. в землище Гъбене:

5.1. Имот № 056059 в местността „ГЪРКОВО ЛИВАДЕ”, землище с. Гъбене, код по ЕКАТТЕ 18215, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ШЕСТА /2,016 дка/ и ПЕТА /6,050 дка/, с обща площ 8,067 дка, за имота има Скица № К00651/31.03.2010 г. от Общинска служба Земеделие  - Габрово и АОС № 1456/09.04.2010 г. Началната тръжна цена  е размер на 69,00 лв. /шестдесет и девет лева/.

 

5.2. Имот № 083083 в местността „ЛИВАДЕТО”, землище с. Гъбене, код по ЕКАТТЕ 18215, с начин на трайно ползване - ЛИВАДА, категория на земята при неполивни условия – ШЕСТА, с площ 8,205 дка, за имота има Скица № К00650/24.03.2010 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1426/01.04.2010 г. Началната тръжна цена  е размер на 61,00 лв. /шестдесет и един лева/.

 

5.3. Имот № 058015 в местността „КАРАБОВО”, землище с. Гъбене, код по ЕКАТТЕ 18215, с начин на трайно ползване – ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория на земята при неполивни условия – ШЕСТА, с площ 2,499 дка, за имота има Скица № К00671/04.05.2010 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1493/12.05.2010 г. Началната тръжна цена  е размер на 19,00 лв. /деветнадесет лева/.

 

5.4 Имот № 085039 в местността „ОГРАДАТА”, землище с. Гъбене, код по ЕКАТТЕ 18215, с начин на трайно ползване – ЛИВАДА, категория на земята при неполивни условия – ДЕСЕТА, с площ 1,915 дка, за имота има Скица № К00673/04.05.2010 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1494/12.05.2010 г. Началната тръжна цена  е размер на 6,00 лв. /шест лева/.

 

5.5. Имот № 035029 в местността „ОГРАДАТА”, землище с. Гъбене, код по ЕКАТТЕ 18215, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ПЕТА, с площ 0,896 дка, за имота има Скица № К00672/04.05.2010 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1492/12.05.2010 г. Началната тръжна цена е размер на 8,00 лв. /осем лева/.

 

5.6. Имот № 060035 в местността „КОВАЧЕВОТО”, землище с. Гъбене, код по ЕКАТТЕ 18215, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ШЕСТА, с площ 2,700 дка, за имота има Скица № К00670/22.04.2010 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1467/30.04.2010 г. Началната тръжна цена  е размер на 20,00 лв. /двадесет лева/.

 

5.7. Имот № 060040 в местността „КОВАЧЕВОТО”, землище с. Гъбене, код по ЕКАТТЕ 18215, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ШЕСТА, с площ 3,096 дка, за имота има Скица № К00671/22.04.2010 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС№ 1468/30.04.2010 г. Началната тръжна цена е размер на 23,00 лв. /двадесет и три лева/.

 

5.8. Имот № 060085 в местността „ОСМАНОВОТО”, землище с. Гъбене, код по ЕКАТТЕ 18215, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ПЕТА, с площ 4,629 дка, за имота има Скица № К00672/22.04.2010 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1469/03.05.2010 г. Началната тръжна цена  е размер на 42,00 лв. /четиридесет и два лева/.

 

5.9. Имот № 060092 в местността „ОСМАНОВОТО”, землище с. Гъбене, код по ЕКАТТЕ 18215, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ПЕТА, с площ 3,506 дка, за имота има Скица № К00673/22.04.2010 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1470/03.05.2010 г. Началната тръжна цена е размер на 32,00 лв. /тридесет и два лева/.

 

5.10. Имот № 060097 в местността „ОСМАНОВОТО”, землище с. Гъбене, код по ЕКАТТЕ 18215, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ПЕТА, с площ 1,399 дка, за имота има Скица № К00674/22.04.2010 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1471/03.05.2010 г. Началната тръжна цена  е размер на 13,00 лв. /тринадесет лева/.

 

5.11. Имот № 060125 в местността „ОСМАНОВОТО”, землище с. Гъбене, код по ЕКАТТЕ 18215, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ПЕТА, с площ 2,501 дка, за имота има Скица № К00675/22.04.2010 от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1472/03.05.2010 г. Началната тръжна цена е размер на 23,00 лв. /двадесет и три лева/.

 

5.12. Имот № 060144 в местността „СРЕДОЦИ”, землище с. Гъбене, код по ЕКАТТЕ 18215, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ПЕТА, с площ 4,397 дка, за имота има Скица № К00676/22.04.2010 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1473/03.05.2010 г. Началната тръжна цена  е размер на  39,00 лв. /тридесет и девет лева/.

 

5.13. Имот № 060152  в местността „ПОПИНИ НИВИ”, землище с. Гъбене, код по ЕКАТТЕ 18215, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ПЕТА, с площ 2,603 дка, за имота има Скица № К00677/22.04.2010 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС№ 1474/03.05.2010 г. Началната тръжна цена е размер на 24,00 лв. /двадесет и четири лева/.

 

5.14. Имот № 060183 в местността „ПОПИНИ НИВИ”, землище с. Гъбене, код по ЕКАТТЕ 18215, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ШЕСТА, с площ 1,000 дка, за имота има Скица № К00678/22.04.2010 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1475/03.05.2010 г. Началната тръжна цена  е размер на 8,00 лв. /осем лева/.

 

5.15. Имот № 060210 в местността „ОСМАНОВОТО”, землище с. Гъбене, код по ЕКАТТЕ 18215, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ПЕТА, с площ 0,822 дка, за имота има Скица № К00679/22.04.2010 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1476 / 03.05.2010 г. Началната тръжна цена е размер на 8,00 лв. /осем лева/

 

5.16. Имот № 060261 в местността „САДИНА”, землище с. Гъбене, код по ЕКАТТЕ 18215, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ПЕТА, с площ 1,301 дка, за имота има Скица № К00680/22.04.2010 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС№ 1477/03.05.2010 г. Началната тръжна цена е размер на 12,00 лв. /дванадесет лева/.

 

 

5.17. Имот № 060320 в местността „ПОПИНИ НИВИ”, землище с. Гъбене, код по ЕКАТТЕ 18215, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ШЕСТА, с площ 2,303 дка, за имота има Скица № К00681/22.04.2010 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1478/04.05.2010 г. Началната тръжна цена е размер на 18,00 лв. /осемнадесет лева/.

 

5.18. Имот № 060321 в местността „СРЕДОЦИ”, землище с. Гъбене, код по ЕКАТТЕ 18215, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ПЕТА, с площ 1,726 дка, за имота има Скица № К00682/22.04.2010 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1479/04.05.2010 г. Началната тръжна цена е размер на 16,00 лв. /шестнадесет лева/.

 

5.19. Имот № 060322  в местността „ПОПИНИ НИВИ”, землище с. Гъбене, код по ЕКАТТЕ 18215, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ШЕСТА, с площ 2,204 дка, за имота има Скица № К00683/ 22.04.2010 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1480/04.05.2010 г. Началната тръжна цена  е размер на 17,00 лв. /седемнадесет лева/.

 

5.20. Имот № 060323 в местността „ПОПИНИ НИВИ”, землище с. Гъбене, код по ЕКАТТЕ 18215, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ПЕТА, с площ 1,395 дка, за имота има Скица № К00684/22.04.2010 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1481/04.05.2010 г. Началната тръжна цена  е размер на 13,00 лв. /тринадесет лева/.

 

5.21. Имот № 060325  в местността „ПОПИНИ НИВИ”, землище с. Гъбене, код по ЕКАТТЕ 18215, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ПЕТА, с площ 0,799 дка, за имота има Скица № К00685/22.04.2010 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1482/04.05.2010 г.  Началната тръжна цена  е размер на  8,00 лв. /осем лева/.

 

5.22. Имот № 060326 в местността „ПОПИНИ НИВИ”, землище с. Гъбене, код по ЕКАТТЕ 18215с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ПЕТА, с площ 0,997 дка, за имота има Скица № К00686/22.04.2010 г. от Общинска служба Земеделие  - Габрово и АОС№ 1483/04.05.2010 г. Началната тръжна цена  е размер на 9,00  лв. /девет лева/.

 

5.23. Имот № 060329 в местността „КОВАЧЕВОТО”, землище с. Гъбене, код по ЕКАТТЕ 18215, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ПЕТА, с площ 0,838 дка, за имота има Скица № К00687/22.04.2010 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1484/04.05.2010 г. Началната тръжна цена  е размер на 8,00 лв. /осем лева/.

 

5.24. Имот № 065010 в местността „ОРНИЦИТЕ”, землище с. Гъбене, код по ЕКАТТЕ 18215, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – СЕДМА /1,687 дка/, ШЕСТА /0,519 дка/ и ПЕТА /0,390 дка/,  с  обща площ 2,597 дка, за имота има Скица № К00688/22.04.2010 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1485/04.05.2010 г. Началната тръжна цена  е размер на 18,00 лв. /осемнадесет лева/.

 

5.25. Имот № 065011 в местността „ОРНИЦИТЕ”, землище с. Гъбене, код по ЕКАТТЕ 18215, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – СЕДМА /0,050 дка/ и  ШЕСТА /0,951 дка/, с обща площ 1,002 дка, за имота има Скица № К00689/22.04.2010 г. от Общинска служба Земеделие  - Габрово и АОС № 1486/04.05.2010 г. Началната тръжна цена е размер на 8,00 лв. / осем лева/.

 

6. в землище Драгановци:

6.1. Имот № 017005 в местността „РАЙНОВО”, землище с. Драгановци, код по ЕКАТТЕ 23159, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ПЕТА, с площ 0,529 дка, за имота има Скица № Ф01235/01.04.2009 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1272/09.04.2009 г. Началната тръжна цена  е размер на 5,00 лв. /пет лева/.

 

7. в землище Златевци:

7.1. Имот № 032010  в местността „ШИРОКИ ЛЪКИ”, землище с.Златевци , код по ЕКАТТЕ 30973, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – СЕДМА, с площ 0,966 дка, за имота има Скица № К00438/01.04.2010 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1453/09.04.2010 г.  Началната тръжна цена  е размер на 6,00 лв. /шест лева/.

 

8. в землище Кметовци:

8.1 Имот № 008025  в местността „ПЕНКИНА ОГРАДА”, землище с. Кметовци, код по ЕКАТТЕ 37352, с начин на трайно ползване - ЛИВАДА, категория на земята при неполивни условия – ШЕСТА, с площ 2,820 дка, за имота има Скица № Ф01532/05.02.2009 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1253/11.03.2009 г. Началната тръжна цена  е размер на  21,00 лв. /двадесет и един лева/.

 

9. в землище Кози рог:

9.1. Имот № 074037 в местността „ДРУМА–НЕДКОВО ЛОЗЕ”, землище с. Кози рог, код по ЕКАТТЕ 37722, с начин на трайно ползване - ЛИВАДА, категория на земята при неполивни условия – ПЕТА, с площ 2,970 дка, за имота има Скица № К00901/01.04.2010 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1448/09.04.2010 г. Началната тръжна цена  е размер на 27,00 лв. /двадесет и седем лева/.

 

9.2. Имот № 074040 в местността „ДРУМА–НЕДКОВО ЛОЗЕ”, землище с. Кози рог, код по ЕКАТТЕ 37722, с начин на трайно ползване - ЛИВАДА, категория на земята при неполивни условия – ПЕТА, с площ 2,011 дка, за имота има Скица № К00902/01.04.2010 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1449/09.04.2010 г. Началната тръжна цена  е размер на 18,00 лв. /осемнадесет лева/.

 

10.  в землище Мичковци:

10.1. Имот № 023026 в местността „ОБЛИЗАНИЦА”, землище с. Мичковци, код по ЕКАТТЕ 48605, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ПЕТА, с площ 2,250 дка, за имота има Скица № К00656/25.03.2010 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1400/01.04.2010 г. Началната тръжна цена  е размер на 20,00 лв. /двадесет лева/.

 

10.2. Имот № 025007 в местността „ЧЕРНИКОВА ЛИВАДА”, землище с. Мичковци, код по ЕКАТТЕ 48605, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ДЕСЕТА, с площ 3,219 дка, за имота има Скица № К00657/25.03.2010 г. г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1401/01.04.2010 г. Началната тръжна цена  е размер на 10,00 лв. /десет лева/.

 

10.3. Имот № 025051 в местността „ЧЕРНИКОВА ЛИВАДА”, землище с. Мичковци, код по ЕКАТТЕ 48605, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ОСМА, с площ 1,900 дка, за имота има Скица № К00658/25.03.2010 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1402/01.04.2010 г. Началната тръжна цена е размер на 9,00 лв. /девет лева/.

 

10.4. Имот № 041024 в местността „НАД КОРИЯТА”, землище с. Мичковци, код по ЕКАТТЕ 48605, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ШЕСТА, с площ 2,000 дка, за имота има Скица № К00659/25.03.2010 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1404/01.04.2010 г. Началната тръжна цена  е размер на 15,00 лв. /петнадесет лева/.

 

10.5. Имот № 041035 в местността „НАД  КОРИЯТА”, землище с. Мичковци, код по ЕКАТТЕ 48605,, с начин на трайно ползване – ИЗОСТАВЕНА НИВА, категория на земята при неполивни условия – ШЕСТА, с площ 17,972 дка, за имота има Скица № К00660/25.03.2010 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС №  1405/01.04.2010 г. Началната тръжна цена е размер на 133,00 лв. /сто тридесет и три лева/.

 

10.6. Имот № 021016  в местността „РЯДКОТО”, землище с. Мичковци, код по ЕКАТТЕ 48605, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ШЕСТА, с площ 4,662 дка, за имота има Скица № К00657/14.04.2010 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1464/20.04.2010 г. Началната тръжна цена е размер на 35,00 лв. /тридесет и пет лева/.

 

11. в землище Поповци:

11.1. Имот № 046005 в местността „ДИВЕШКИ КРАЧЕЛ”, землище с. Поповци, код по ЕКАТТЕ 57675, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ПЕТА, с площ 2,541 дка, за имота има Скица № Ф01220/31.01.2006 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1244/09.03.2009 г. Началната тръжна цена е размер на 23,00 лв. /двадесет и три лева/.

 

11.2. Имот № 046006 в местността „ДИВЕШКИ КРАЧЕЛ”, землище с. Поповци, код по ЕКАТТЕ 57675, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия –ПЕТА, с площ 2,180 дка, за имота има Скица № Ф01221/31.01.2006 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1245/09.03.2009 г. Началната тръжна цена  е размер на 20,00 лв. /двадесет лева/.

 

11.3. Имот № 046007 в местността „ДИВЕШКИ КРАЧЕЛ”, землище с. Поповци, код по ЕКАТТЕ 57675, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на земята при неполивни условия – ПЕТА, с площ 1,807 дка, за имота има Скица № Ф01222/31.01.2006 г. от Общинска служба Земеделие - Габрово и АОС № 1246/09.03.2009 г. Началната тръжна цена  е размер на 17,00 лв. /седемнадесет лева/.

 

12. в землище Габрово:

12.1. Поземлен имот с идентификатор 14218.317.122, в местността „АЗМАКА”, землище. Смирненски, общ. Габрово, трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване - ЛИВАДА, категория на земята при неполивни условия – ШЕСТА, с площ 2,322 дка, за имота има Скица № 2083/22.04.2010 г. от Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Габрово и АОС № 1489/12.05.2010 г. Началната тръжна цена е размер на 18,00 лв. /осемнадесет лева/.

 

12.2. Поземлен имот с идентификатор 14218.316.114, в местността „ЛИВАДАТА”, землище Смирненски, общ. Габрово, трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – ОВОЩНА ГРАДИНА, категория на земята при неполивни условия – ШЕСТА, с площ 3,006 дка, за имота има Скица № 2085/22.04.2010 г. от Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Габрово и АОС № 1491/12.05.2010 г. Началната тръжна цена е размер на 23,00 лв. /двадесет и три лева/.

 

12.3. Поземлен имот с идентификатор 14218.316.49, в местността „СТЪРНАТА”, землище Смирненски, общ. Габрово, трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – ОВОЩНА ГРАДИНА, категория на земята при неполивни условия – ШЕСТА, с площ 4,854 дка, за имота има Скица № 2084/22.04.2010 г. от Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Габрово и АОС № 1490/12.05.2010 г. Началната тръжна цена  е размер на 36,00 лв. /тридесет и шест лева/.

 

ІІ. Задължава Кмета на Община Габрово да открие процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, по реда на Глава шеста от НРПУРОИ, при начална тръжна цена, съгласно т.11 /в зависимост от категорията/ от Тарифата и т. 5 от Забележката от Тарифа, Приложение 2 към НРПУРОИ приета от Общински съвет Габрово, в двумесечен срок от влизане в сила на решението на Общински съвет Габрово.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 91

03.05.2012 год.

 

Изменение на Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет Габрово – второ четене

          

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Приема на второ четене изменение в Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет – Габрово, както следва:

 

РАЗДЕЛ X

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ДРУЖЕСТВАТА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

§ 1. Чл. 39. се изменя така:

1. Ал. 1 Регистърът на общинските търговски дружества и търговските дружества с общинско участие се създава и поддържа в Община Габрово, отдел „Стопанска дейност и жилищна политика”.

2. Ал. 2. Образецът на регистъра е утвърден съгласно приложение 10 от НАРЕДБА № 8 от 17.12.2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им.

Ал. 3 се отменя.

 

§ 2. Чл. 40 се изменя така:

В регистъра се вписват:

1. наименованието на търговското дружество (графа № 2);

2. данните за търговската регистрация на търговското дружество, в това число за преобразуването и прекратяването му (графа № 3);

3. размерът на общинското участие в капитала на търговското дружество (графа № 4);

4. лицата, които представляват общината в органите за управление и контрол на търговското дружество (графа № 5);

5. възнаграждението на лицата, които представляват общината в тези органи (графа № 6).

 

§ 3. Чл. 41 се изменя така:

 

1. Създава се нова ал. 1 със следния текст:

Размерът на всеки отделен лист на регистъра е във формат "А3". Регистърът съдържа общо 200 листа.

 

2. Създава се нова ал. 2 със следния текст:

За всяко търговско дружество в регистъра се отделя партида с необходимия брой двойни страници, на които се написва наименованието му.

 

§ 4. Чл. 42. се изменя и допълва така:

 

1. Ал. 1 Вписването в регистъра се извършва от упълномощено от  Кмета длъжностно лице (длъжностни лица),  което:

            2. Ал. 1, т. 1. Извършва вписванията в регистъра въз основа на заверен препис от акта, удостоверяващ подлежащите на вписване обстоятелства или по данни от Общински съвет за прехвърляне на акции, или по справка от Агенция по Вписванията.

            3. Създава се нова ал.4 със следния текст:

Регистърът за търговските дружества с общинско участие се съхранява безсрочно.

 

§ 5.Чл. 43. се изменя така:

 

1. Ал. 1 Органите на управление на общинските търговски дружества - еднолични търговски дружества, и лицата, упълномощени да представляват Общината в търговските дружества, изпращат до упълномощеното от кмета лице по чл. 42, ал. 1, преписи от издадените от тях актове, удостоверяващи обстоятелствата, подлежащи на вписване, в 3-дневен срок от издаването им.

2. Ал. 2 Лицата по ал. 1 изпращат до Кмета и копие от документите за вписване на обстоятелствата в търговския регистър.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 92

03.05.2012 год.

 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост /Аптека в Първа поликлиника, бул. Трети март № 3/

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1506/20.09.2010 г., представляващ Самостоятелен обект /Аптека/ с идентификатор 14218.550.133.1.1 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин и петдесет, точка, сто тридесет и три, точка, едно, точка, едно/ по кадастралната карта на гр. Габрово, намиращ се на първия етаж в сграда № 1 /Първа поликлиника/, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.550.133, представляващ УПИ І – поликлиника от кв. 5 по действащия план на кв. Дядо Дянко, гр. Габрово – 50 част.

            Предназначение на обекта: За здравни и социални услуги.

            Брой нива на обекта: 1 /едно/.

            Застроена площ на обекта: 245.64 кв.м

            Към обекта принадлежат: Склад в сутерена с площ 20.00 кв.м. и 8.10% идеални части от общите части на сградата.

            Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 1506/20.09.2010 г.

            Сградата е законно построена – строително разрешение № 115 от 16.03.1970 г.

            Начална тръжна цена 137 410 /сто тридесет и седем хиляди четиристотин и десет/, в т.ч. 114 160.00 лв. за самостоятелния обект и 23 250.00 лв. за правото на строеж.

            Самостоятелният обект /Аптека/ е построен с отстъпено право на строеж върху поземлен имот 14218.550.133 по одобрената и влязла в сила кадастрална карта на гр.Габрово, включен в активите на "ДКЦ 1 - Габрово" ЕООД.

            Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

 

Приложение:  Схема и АОС № 1506/20.09.2010 г.                      

   

 

РЕШЕНИЕ  № 93

03.05.2012 год.

 

Продажба на имот – частна общинска собственост /Самостоятелен обект  - гараж 2, етаж - 1, ул.”Станционна” № 9, гр. Габрово/

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:                                                           

            1. Да се открие процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 1583 от 15.02.2012 г., представляващ самостоятелен обект /Гараж 2, етаж - 1/ с идентификатор 14218.504.429.5.2 /едно четири две едно осем точка пет нула четири точка четири две девет точка пет точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, със застроена площ  763.00 /седемстотин шестдесет и три/ кв.м., намиращ се в сграда № 5 /пет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.504.429 /едно четири две едно осем точка пет нула четири точка четири две девет/, актуван с АОС № 1584 от 15.02.2012 г., находящ се на ул. „Станционна” № 9, гр. Габрово, заедно с отстъпено право на строеж върху поземления имот и 38.849 % ид.части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: 14218.504.429.5.1, при начална тръжна цена в размер на 308 474.00 /триста и осем хиляди четиристотин седемдесет и четири /лева, в т.ч. 234 418.00 лв. за сградата и 74 056.00 лв. за отстъпеното право на строеж, без ДДС.

            Имотът се намира в първа зона на гр.Габрово.

            Сградата е законно построена и по действащия ЗРП  на  гр. Габрово е запазена  като елемент на застрояване.     

            Възстановяването на строителните книжа е за сметка на купувача.

            Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

 

Приложение: 1. АОС №  1583 от 15.02.2012 г.;

                        2. АОС № 1584 от 15.02.2012 г.;

                        3. Схема№ 1404/16.03.2012 г.;

                          4. Скица № 1402/16.03.2012 г.    

 

 

РЕШЕНИЕ  № 94

03.05.2012 год.

 

Продажба на имот – частна общинска собственост, /ПИ 14218.501.1079, находящ се  в кв. „Голо Бърдо”, гр. Габрово/

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46, ал. 1, т. 1 и  чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на  земеделска земя - частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 14218.501.1079 /едно четири две едно осем точка пет нула едно точка едно нула седем девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, находящ се в кв. Голо Бърдо, гр. Габрово, незастроен, с площ от 1 152 /хиляда сто петдесет и два/ кв.м., при граници: имоти 14218.33.3, 14218.33.11, 14218.501.759, 14218.501.757, 14218.501.1052 и 14218.33.511; трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: ливада, актуван с АОС № 1587/13.03.2012 г., при начална тръжна цена 17 142.00 /седемнадесет хиляди сто четиридесет и два/ лева.

            Имотът  граничи с път с трайна настилка.

            Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

 

Приложение: 1. АОС № 1587/13.03.2012 г.       

                        2. Скица  

 

 

РЕШЕНИЕ  № 95

03.05.2012 год.

 

Продажба на имот – частна общинска собственост /ПИ № 089063, находящ се в землището на с. Драгановци, общ. Габрово/

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46, ал. 1, т. 1 и  чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се включи в Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост през 2012 г. в раздел 2.2. Имоти - частна общинска собственост за продажба по реда на чл. 35 и учредяване право на строеж по чл. 37 от ЗОС, точка 6: Продажба на земеделски земи, като т. 6.12:  Поземлен имот № 089063, землище  Драгановци, общ. Габрово.

2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на  земеделска земя – частна общинска собственост, представляваща поземлен имот № 089063 /осемдесет и девет хиляди и шестдесет и три/, м. „Дурак чаир” в землището на с. Драгановци с ЕКАТТЕ 23159, незастроен, с площ от 7.944 дка /седем декара и деветстотин четиридесет и четири кв.м./, при граници: имоти №№ 089064-храсти, 000024-полски път, 000985-полски път, 100007- храсти;  начин на трайно ползване: използваема ливада, категория на земята при неполивни условия: пета , актуван с АОС № 1184 от 30.06.2008 г., при начална тръжна цена 14 283.00 /четиринадесет хиляди двеста осемдесет и три/ лева.

Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            3. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

       

Приложение: АОС № 1184/30.06.2008 г.

            Скица  

 

 

РЕШЕНИЕ  № 96

03.05.2012 год.

 

Прекратяване на съсобственост между Община Габрово и физическо лице върху УПИ ХVІ-313,314 – за производствена и складова дейност /ул.”Орловска”/

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 46, ал. 1, т. 6 и чл. 61, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се прекрати съсобствеността между Община Габрово и „Бизнес център Габрово” ЕООД, представлявано и управлявано от Иван Спасов Събчев, върху Урегулиран поземлен имот ХVІ-313,314 – за производствена и складова дейност от кв.68 по действащия ПРЗ на гр. Габрово – Северна зона, като „Бизнес център Габрово” ЕООД изкупи общинската част от поземлен имот № 313, попадаща в УПИ, 313,314, представляващ поземлен имот с идентификатор 14218.503.640 по кадастралната карта на гр. Габрово, с площ 77 кв.м., незастроен, начин на трайно ползване: За друг производствен, складов обект, при граници: ПИ 14218.503.312; ПИ 14218.503.314 и ПИ 14218.503.641, актуван с акт за частна общинска собственост № 1595/05.04.2012 г., при цена от 6 000.00 /шест хиляди/ лева.

            Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за прекратяване на съсобствеността.

            2.Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички дейности за неговото правилно и законосъобразно изпълнение.

 

Приложение: Скица и АОС № 1595/05.04.2012 г.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 97

03.05.2012 год.

 

Промяна начина на трайно ползване на общински поземлен имот

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45и от ППЗСПЗЗ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Да се промени начина на трайно ползване  на  поземлен имот 14218.705.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, незастроен, с площ 4 208 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: дере при граници: 14218.705.9, 14218.706.3, 14218.420.1, 14218.705.7, 14218.705.4, съгласно изготвена  скица – проект за делба на имот 14218.705.8, с която същият се разделя на  три поземлени имота с нови идентификатори – 14218.705.13, 14218.705.14, 14218.705.15. Новообразуваният поземлен имот с идентификатор 14218.705.14 запазва начина си на трайно ползване – дере, а на другите два нови поземлени имоти да се променят съответно 14218.705.13 – изоставена нива и 14218.705.15 – ливада.

2. Възлага на кмета на Община Габрово, в едномесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

 

Приложение: АОС №1229/09.12.2008г.  

             Скица  №113/10.01.2009г. от СГКК – Габрово

               Скица-проект

 

 

РЕШЕНИЕ  № 98

03.05.2012 год.

 

Безвъзмездно придобиване на собственост  върху недвижими имоти – частна държавна собственост на основание чл. 54, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавната собственост

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и чл. 34, ал. 1 от ЗОС и чл. 3, т. 2 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 54 от Закона за държавната собственост, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Дава съгласие Община Габрово да придобие безвъзмездно право на собственост върху недвижими имоти – частна държавна собственост, представляващи:

            Самостоятелни обекти в масивна триетажна сграда, построена в поземлен имот с идентификатор 14218.510.77 по КККР на гр. Габрово, общ. Габрово, с административен адрес ул. ”Петкова нива” № 5 и предназначение на обектите: за  делова и административна дейност, както следва:

·        самостоятелен обект с идентификатор 14218.510.77.1.1 със ЗП 1 308 кв.м. при съседи: на същия етаж – няма; под обекта – няма; над обекта – 14218.510.77.1.2, 14218.510.77.1.3;

·         самостоятелен обект с идентификатор 14218.510.77.1.2 със ЗП 1 201 кв.м., при съседи: на същия етаж – 14218.510.77.1.3; под обекта – 14218.510.77.1.1; над обекта – 14218.510.77.1.5, 14218.510.77.1.4;

·         самостоятелен обект с идентификатор 14218.510.77.1.4 със ЗП  373 кв.м. при съседи: на същия етаж – 14218.510.77.1.5; под обекта – 14218.510.77.1.2; над обекта – няма;

заедно с 67,80 % идеални части от общите части на сградата.

      2. Упълномощава Кмета на Община Габрово в двумесечен срок от приемане на настоящото решение да предприеме необходимите действия по изпълнението му.

 

Приложения: 1. АДС № 2002/31.01.2012 г.

                    2. Схема № 8826/22.12.2011 г. от СГКК

                    3. Схема № 8827/22.12.2011 г. от СГКК

                    4. Схема № 8828/22.12.2011 г. от СГКК

 

 

РЕШЕНИЕ  № 99

03.05.2012 год.

 

Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - първо четене

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            Приема на първо четене изменение и допълнение на разпоредби на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

     

В глава четвърта

Раздел III

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ДВИЖИМИ ВЕЩИ -

ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

Бил:

            Чл. 79. (1) Право на ползване върху движими вещи, се учредява след решение на Общинския съвет от Кмета чрез публичен търг като за начална тръжна цена се приема определената пазарна оценка от оценител на движими вещи.

(2) Учреденото правото на ползване се учредява за срок не по-дълъг от 10 години.

(3) Когато лицата, на които може да се учреди възмездно право на ползване, са определени със закон, то се учредява без търг след решение на Общинския съвет прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. В този случай Кмета внася предложение до Общинския съвет, към което се прилага копие от искането на заинтересованите лица.

(4) Безвъзмездно право на ползване може да се учреди след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.

(5) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно - на решението на Общинския съвет, Кметът издава заповед и сключва договор.

(6) Бракуването на движими вещи се извършва от Кмета на Общината след проведена годишна инвентаризация съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството.

 

Става:

Чл. 79. (1) Право на ползване върху движими вещи с балансова стойност над 1500 /хиляда и петстотин/ лева, се учредява след решение на Общинския съвет от Кмета чрез публичен търг, като за начална тръжна цена се приема определената пазарна оценка от оценител на движими вещи. Право на ползване върху движими вещи с балансова стойност под 1500 /хиляда и петстотин/ лева се учредява от кмета на общината чрез публичен търг по определени от него ред и условия.

(2) Срокът на правото на ползване не може да бъде по-дълъг от 10 години, освен когато в закон е предвидено друго.

(3) Когато лицата, на които може да се учреди възмездно право на ползване, са определени със закон, то се учредява без търг след решение на Общинския съвет прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. В този случай Кмета внася предложение до Общинския съвет, към което се прилага копие от искането на заинтересованите лица.

(4) Безвъзмездно право на ползване върху движими вещи може да се учреди след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.

(5) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно - на решението на Общинския съвет, Кметът издава заповед и сключва договор.

(6) Бракуването на движими вещи се извършва от Кмета на Общината след проведена годишна инвентаризация съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 100

03.05.2012 год.

 

Изменение Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет, гр. Габрово

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 2, ал. 2 от НУРУЖННОЖ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

                                                                                                  

            1. Изменя Решение № 19 от 31.01.2008 г., както следва:

 

1.1. І-ва група - „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”

Било: 528 броя                             Става: 527 броя

1.2. ІІІ-та група - „Ведомствени жилища”

Било: 15 броя                               Става: 16 броя

2. Изменя Приложение № 1 към Решение № 19 от 31.01.2008 г., както следва:

            Намалява броя на жилищата за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди с 1 брой:

Ø ул. „Софроний Врачански” № 9, ет. 18, ап. 2.

3. Изменя Приложение № 3 към Решение № 19 от 31.01.2008 г., както следва:

            Увеличава броя на ведомствените жилищата с 1 брой:

Ø ул. „Софроний Врачански” № 9, ет. 18, ап. 2.

4. Да бъде настанена под наем Стилияна Стефанова Топузова, клиничен лаборант в „ДКЦ І Габрово” ЕООД, в общинско ведомствено жилище, намиращо се в гр. Габрово, ул. „Софроний Врачански” № 9, ет. 18, ап. 2.

5. Задължава кмета на Община Габрово, на основание чл. 17, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 18, ал. 3 от НУРУЖННОЖ да сключи Договор за отдаване под наем на общинското ведомствено жилище със Стилияна Стефанова Топузова, за срок до прекратяване на трудовите й правоотношения с „ДКЦ І Габрово” ЕООД.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 101

03.05.2012 год.

 

Изразяване на предварително съгласие за учредяване на сервитут върху земеделски земи с НТП: пасище, мера във връзка с ПУП – ПП за обект „Газоснабдяване на Община Габрово”, подобект:”Главен разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия за газоснабдяване на Община Габрово”

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 25, ал.4 от ЗСПЗЗ, както и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ,  Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

      1. Изразява предварително съгласие за учредяване на сервитут върху земеделски земи с начин на трайно ползване: пасище, мера - имоти №№ 22.126, 22.127, 22.179 от землище Яворец, имот №37027 от землище Златевци, имот № 14218.29.36 по КК на гр. Габрово, имот № 12071 от землище Враниловци във връзка с ПУП – ПП за обект „Газоснабдяване на Община Габрово”, подобект: ”Главен разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия за газоснабдяване на Община Габрово” по приложеното трасе и извадка от регистъра на имотите по разработения първи вариант.

      2. Срокът на валидност на предварителното съгласие определяме на 2 /две/

години.

 

Приложения: 1. Трасе на проектен газопровод – вариант 1

              2. Извадка от регистъра на имотите по разработения първи

                  вариант на трасето

              3. Обяснителна записка към предварителен проект на ПУП –

                  избор на трасе

 

 

РЕШЕНИЕ  № 102

03.05.2012 год.

 

Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2012 г.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, Общински съвет ГабровоРЕШИ:

 

Приема Общинска програма за закрила на детето за 2012 г.

 

Приложение:Общинска програма за закрила на детето за 2012 г.

 

 

                                                           Приложение към Решение № 102/03.05.2012 г.

 

ОБЩИНСКА  ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

2012 г.

 

1.   Реформиране на ДДЛРГ – Габрово в съответствие с препоръките на междуведомствената комисия, извършила оценка на институцията. Търсене на източници за финансиране разкриване на социални услуги, резидентен тип.

 

                                                                       Отговорник:          Община Габрово         

                                                                                              ДДЛРГ - Габрово

                                                                       Срок:                        месец  декември 2012 г.

 

РЕЗУЛТАТ: Повишаване качеството на живот и подготовка за извеждането на децата.

 

2. Развиване на социални услуги в ДДЛРГ – Габрово за подкрепа на децата, според индивидуалните им потребности, работа със семействата, с цел създаване на условия за успешна реинтеграция в партньорство с всички социални услуги в общността.

 

                                                                        Отговорник:        Община Габрово-ЦОП

                                                                                              ДДЛРГ - Габрово

                                                                                              ИМКА – Габрово-ЦОП    

                                                                                                          SOS “Детски селища”

                                                                                              България-ЦСКП

                                                                                                          ДСП – Габрово, ОЗД

                                                                                                          ЦНСТ

                                                                                                          ДМСГД

                                                                        Срок:                      месец  декември 2012 г.

 

РЕЗУЛТАТ: Създаване на условия за успешна реинтеграция и подобряване качеството на живот на децата, насърчаване ползването на социални услуги в общността.

                                                    

3. Осигуряване на подкрепа и съдействие за търсене на работа на деца, напускащи специализирани институции или настанени в социална услуга, резидентен тип.

 

                                                                       Отговорник:          Община Габрово

                                                                                              Дирекция БТ

                                                                                              ДСП - Габрово

                                                                                                          ДДЛРГ

                                                           Срок :                       месец декември 2012 г.

                                                                                      

РЕЗУЛТАТ: Подкрепа в осигуряването на професионална реализация на напускащите институции или настанени в социална услуга резидентен тип.

 

4. Предотвратяване изоставянето на деца в специализирани институции на ниво родилен дом.

 

                                                                       Отговорник:          Изпълнителен Директор

                                                                                              на МБАЛ

                                                                                              SOS “Детски селища”

                                                                                              България - ЦСКП

                                                                                              ДСП - Габрово

                                                                                              Община Габрово-

           Звено “Майка и бебе”

                                                                       Срок:                        месец  декември 2012 г.

 

РЕЗУЛТАТ: Защитаване правото на всяко дете да бъде отглеждано от биологичното си семейство.

 

5.   Стартиране изграждането на:

-      Център за майчино и детско здраве, предоставящ и здравна интервенция на деца със специални нужди до 3г.в. годишна възраст;

-      Дневен център за деца до 3г. със специални нужди, предоставящ дневна, седмична и заместваща грижа;

-      Център за настаняване от семеен тип за деца до 3 г., нуждаещи се от непрекъснати медицински грижи.

   

                                                                       Отговорник:          Община Габрово

          ДСП - Габрово                                                                                                                                                                                

                                                                                                          ДМСГД – Габрово

                                                                       Срок:                        месец декември 2012 г.

 

РЕЗУЛТАТ: Осигуряване на семейна среда за оглеждането на децата и превенция на институционализацията.

 

6.   Стартиране изграждането на два Центъра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания на територията на гр. Габрово, с капацитет 2x12 (+2).

   

                                                                       Отговорник:          Община Габрово

                                   ДСП - Габрово

                      ДЦДМУ - Габрово                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                 Срок:                        месец декември 2012 г.

 

РЕЗУЛТАТ: Осигуряване на среда, близка до семейната за отглеждане на децата и младежите с увреждания, с цел предоставяне на алтернативна на институционалния тип грижа.

 

7.   Ефективно използване ресурсите на социалните услуги в общността за консултиране и подкрепа на семейства при възникване на проблемни ситуации, свързани с отглеждане и възпитание на деца.                                                                              

                                                                       

                                                                       Отговорник:          ДСП - Габрово

           SOS “Детски селища”

                                                                                                    България - ЦСКП

                                                                                        Община Габрово - ЦОП

                                                                                                    ИМКА – Габрово-ЦОП

                                                                                                    МКБППМН

                                                                                                    ЦНСТ

                                                                                  ЦСРИ за деца

                                                                                  от аутистичния спектър

                                                                                                  ЗМБ

                                                                                                   ДЦДМУ

                                                                 Срок:                        месец декември 2012 г.

 

РЕЗУЛТАТ: Намаляване броя на децата, настанени в специализирани институции и повишаване на родителският капацитет, чрез ефективно взаимодействие между всички социални услуги.

 

8. Насочване на родители, които отглеждат деца с увреждания за ползване на социални услуги, предоставени в ДЦДМУ  - Габрово, ДМСГД – Габрово, Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от аутистичния спектър - Габрово.

                                                               

                                                                       Отговорник:          ДСП – Габрово

                                                                                                         ДМСГД -Габрово

                                                                                                          ДЦДМУ- Габрово

                                   РЗИ                                                                                                  

                                                                                  ЦСРИ за деца от

                                                                                  аутистичния спектър

                                                                       Срок :                       месец декември 2012 г.

 

РЕЗУЛТАТ: Подпомагане на семействата в грижите по отглеждане на деца с увреждания.

 

9.   Превенция отпадането от училище. Работа с деца с обучителни затруднения. Посредничество при решаване на конфликтни ситуации в училище. Осъществяване на комуникация между класния ръководител и родителите чрез провеждане на родителски срещи.

 

                                                                       Отговорник:          Община Габрово

                        ЦОП

                                                                                                          РИО-Габрово

                                                                                                          ИМКА - Габрово - ЦОП

           SOS “Детски селища”

                                                                                                    България - ЦСКП

                                                                                                          ДСП – Габрово

                                                                       Срок :                       декември 2012 г.

 

РЕЗУЛТАТ: Намаляване броя на отпадналите ученици от задължително обучение.

 

10. Осигуряване на педагогически съветник или психолог във всяко общинско училище с цел превантивна работа с децата. Изготвяне на педагогически оценки на всеки ученик, а при необходимост – на психолого–педагогическа. Индивидуална работа с децата, при които са констатирани проблеми и включване в извънкласни и извънучилищни дейности, съобразени с образователните им потребности и интереси. 

 

                                                                 Отговорник:          Община Габрово

                                                                                                    МКБППМН

                                                                                                    Общински училища

                                                                                                    РИО

                                                                 Срок:                        декември 2012 год.

 

РЕЗУЛТАТ: Понижаване нивото на агресия сред учениците, оказване на адекватна и своевременна подкрепа и намаляване броя на отпадналите ученици от задължително обучение.

 

11.   Интегрирано обучение за деца и ученици със специални образователни потребности или хронични заболявания:

-      изграждане на достъпна архитектурна среда;

-      сформиране на екипи от специалисти;

-      изработване на индивидуални образователни програми.

 

                                                                       Отговорник:          Община Габрово

                                                                                                          РИО – Габрово

                                                                                                           Общински училища

                                                                       Срок:                        декември 2012 год.

 

РЕЗУЛТАТ: Осигурен достъп до интегрирано обучение на деца и ученици със специални образователни потребности.

 

12.    Работа с деца с отклонения в поведението и техните родители за усвояване на умения при решаване на конфликти, снемане на напрежението и преодоляване на личностните дефицити.

                                                                       Отговорник:          МКБППМН

           Училищни комисии за

                                                                                                          ранна превенция

                                                                                                          ДПС към РУ на МВР

                                                                                                          Община Габрово-ЦОП

                                                                                                          ИМКА – Габрово-ЦОП

                                                                                                          ДСП - Габрово   

                                                                                                          Педагогически съветници

                                                           Срок:                      декември 2012 год.

 

РЕЗУЛТАТ: Превенция на асоциалното поведение на деца и повишаване на родителският капацитет.

 

13. Провеждане на периодични обходи за идентифициране на безнадзорни и просещи деца. Включване на “децата от улицата” в индивидуални и групови дейности.

                                                                       Отговорник:          ДПС към РУ на МВР

                                                                                                          ДСП – Габрово, ОЗД

Община Габрово - ЦОП

ИМКА – Габрово - ЦОП

БЧК

                                                                       Срок:                        декември 2012 год.

 

РЕЗУЛТАТ: Социализация и социална интеграция. Превенция на асоциалното поведение.

 

14.   Периодични проверки в увеселителните заведения и компютърни клубове за спазване разпоредбите на чл. 8, ал.3, 4 и 5 от Закона за закрила на детето.

 

                                                                       Отговорник:         РПУ - Габрово

                                                                                                          ДСП - Габрово

                                                                                                          Община Габрово

                                                                       Срок:                        декември 2012 год.

 

РЕЗУЛТАТ: Констатиране на извършени нарушения и налагане на санкции на родителите и собствениците на заведенията и клубовете. Повишаване на ефективното взаимодействие между институциите.

 

15.   Създаване на кабинет по семейно планиране и репродуктивно здраве, насочен предимно към работа със семейства с нисък социален статус, с цел консултация и превенция на нежелана бременност. Осигуряване на финансови средства в размер на 1500 лв.

 

                                                                       Отговорник:          ДСП - Габрово

                                                                                                          Община – Габрово

                                                                                                          РЦЗ      

                                                                       Срок:                        декември 2012 год.

 

РЕЗУЛТАТ: Повишаване нивото на сексуалната и здравна култура.

 

16.   Провеждане на регулярни кампании за информиране на обществеността за приемната грижа, като алтернатива на институционалното отглеждане на деца.

 

                                                                       Отговорник:          ДСП – Габрово

                                                                                                          ИМКА – Габрово-ЦОП

                                                                                                          SOS „Детски селища”

                                                                                                          БългарияЦСКП

                                                                                                          Община Габрово - ЦОП

                                                                       Срок:                        месец  декември 2012 г.

 

РЕЗУЛТАТ: Популяризиране на приемната грижа, като мярка за закрила и даване на възможност за кандидатстване и одобряване на приемни семейства.

 

17.       Оценяване, обучение и последваща подкрепа на приемни родители.

                                               

       Отговорник:              ДСП – Габрово

                                                                                                          SOS „Детски селища”

                                                                                                          България - ЦСКП

                                                                                                          ИМКА – Габрово-ЦОП

                                                                                                         Община Габрово – ЦОП

                                                                       Срок:                        месец  декември 2012 г.

 

РЕЗУЛТАТ: Осигуряване на подходяща семейна среда за отглеждане на деца, лишени от родителска грижа и намаляване броя на децата, отглеждани в институция.

 

18.   Организиране на дейности и работа с деца, в периода на ваканциите за ангажиране на свободното им време.

 

                                                                       Отговорник:          ИМКА – Габрово-ЦОП

                                                                                                          Община Габрово-ЦОП

                                                                                                          Учебните заведения

                                                                                                          Други НПО

                                                                       Срок:                        юни - септември 2012 г.

 

РЕЗУЛТАТ: Ограничаване участието на деца в неформални групи, които оказват неблагоприятно въздействие върху поведението им и са предпоставка за извършване на противообществени прояви.

 

19.   Популяризиране e-mail адреса на ОЗД - Габрово и пощенската кутия за приемане на сигнали и жалби от деца, които се нуждаят от подкрепа, новата национална телефонна линия за деца – 116 111 (безплатно за цялата страна) и интернет страницата: www.116111.bg

                                                                        

                                                                       Отговорник:          ДСП - Габрово

                                                                       Срок:                        декември 2012 г.

 

РЕЗУЛТАТ: Предоставяне на възможност за адекватна и навременна помощ на деца в риск.

 

20. Провеждане на срещи на Мултидисциплинарен екип за работа в случаи на деца, жертви на насилие, жертви на трафик, в риск от насилие или при кризисна интервенция, съгласно Споразумение за прилагане на Координационен механизъм за взаимодействие между различни министерства и НСОРБ.

 

                                                                       Отговорник:          ДСП – Габрово

                                                                                                          Община Габрово

                                                                                                          РУ на МВР

                                                                                              Доставчици на социални

                                                                                                          услуги

                                                           Срок:                        декември 2012 г.

 

РЕЗУЛТАТ: Оказване на навременна подкрепа и реакция, в случаи на деца в риск или при кризисна интервенция. Обединяване на усилията на различните институции, включени в екипа на Координационния механизъм.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ НА ДЕТЕТО:

 

                /п/

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на Община Габрово

 

 

РЕШЕНИЕ  № 103

03.05.2012 год.

 

Продажба на движими активи, собственост  на “Общински пътнически транспорт”- ЕООД, гр. Габрово

 

            На основание на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 2 от НРУСОЧКТД, Общински сьвет Габрово РЕШИ:

                                                     

            1. Да се извьрши продажба на тьрг на описаните в точки 1.1 до 1.12 активи при така определените справедливи пазарни стойности на сьщите от лицензираната фирма, а менно:

 

      1.1. Павилион до Областна управа  - площ 2 кв.м. – 1 720 лв.

             Щендер за вестници - 210 лв.

      1.2. Павилион до  ТЕРАМОЛ – площ 4 кв.м. – 2 080 лв.

      1.3. Товарен автомобил ГАЗ 53 /самосвал/ с ДК № ЕВ 77 92 АВ – 3 580 лв.

      1.4. Товарен автомобил  ЗИЛ 555 с ДК №ЕВ 82 75 АК – 4 650 лв.

      1.5. Лек автомобил ВАЗ 21213 с ДК №  ЕВ 38 98 – 4 450 лв.

      1.6. Лек автомобил ВАЗ 21213 с ДК №  ЕВ 76 08 АК – 4 040 лв.

      1.7. Автобус Чавдар С5 с ДК №  ЕВ 69 28 АА – 2 650 лв.

      1.8. Кафе – машина „Бразилия” – 320 лв.

            1.9. Кафе-машина AEG – 430 лв.

            1.10. Хладилник LG – 140 лв.

      1.11. Хладилник  Indezit – 190 лв.

            1.12. Телевизор LG – 120 лв.

                                           

      2. Общински сьвет – Габрово вьзлага на Управителя на дружеството да организира продажбата при спазване на всички изисквания на НРПУРОИ.

      3. Средствата от реализираната продажба да се използват за покриване на стари задьлжения  кьм доставчици и обезщетения на работници от дружеството.

 

Приложение: Заключителната страница от оценката сьс справедливите пазарни

                          стойности на активите, собственост на “ОПТ” – ЕООД, гр. Габрово,

                          предложени за продажба.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 104

03.05.2012 год.

 

Вземане на решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото общо събрание на съдружниците на „В и К” ООД

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 29 и чл. 31 от НРУСОЧКТД, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

Упълномощава представителят на Община Габрово в Общото събрание на съдружниците на ”ВиК” ООД, гр. Габрово – Таня Христова, да гласува по предварително обявеният днавен ред на редовното общо събрание, което ще се състои на 12.05.2012 г. от 14.00 ч., в Административната сграда на дружеството, находяща се в гр. Габрово, бул.”3-ти март” № 6, както следва:

 

·        По т. 1 –  Отчет на управителя за дейността на дружеството през 2011 г.

–        ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  

·        По т. 2 – Приемане на годишния финансов отчет, отчета за приходите и разходите на ”ВиК” ООД за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор.

–        ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

·        По т. 3 – Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2011 г.

–        ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

·        По т. 4 – Избор на дипломиран експерт-счетоводител за текущи проверки и заверка на годишния финансов отчет за 2012 г.

–        ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

·        По т. 5 – Избор на одитен комитет, съгласно изискванията на чл.40е от Закона за независимия финасов одит.

–        ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

·        По т. 6 – Вземане на решение на Общото събрание за бракуване на ДМА.

–        ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

            2. Задължава представителят на Община Габрово - Таня Христова в десетдневен срок след провеждане на Общото събрание на съдружниците да предостави в Общински съвет отчет за участието си в Общото събрание, протокол от заседанието на събранието, както и всички материали получени във връзка със същото.

 

Приложение: Покана

 

 

РЕШЕНИЕ  № 105

03.05.2012 год.

 

Отмяна на т. 2, 3 и 4 от Решение № 109/05.05.2011 г. на Общински съвет Габрово

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Отменя свое решение № 109/05.05.2011 г., в частта му на т. 2, 3 и 4. В останалата част решението остава непроменено.

            2. Възлага на кмета да предприеме необходимите действия за монтирането на дарения паметник на определеното от Главния архитект място.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 106

03.05.2012 год.т

 

Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – първо и второ четене

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Приема на първо четене изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово, както следва:

          

            В Глава втора Раздел VІ Такси за административни услуги към чл. 36, ал. 1 се създава нова

            т. 13 – за сключване на граждански брак от длъжностно лице по гражданско състояние извън отдел ГРАО без ритуал – 30 лв.

 

            2. Приема на второ четене изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово, както следва:

          

            В Глава втора Раздел VІ Такси за административни услуги към чл. 36, ал. 1 се създава нова

            т.. 13 – за сключване на граждански брак от длъжностно лице по гражданско състояние извън отдел ГРАО без ритуал – 30 лв.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 107

03.05.2012 год.

 

Одобряване параметри на инвестиционен кредит на „Общински пътнически транспорт” ЕООД

 

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 13 и чл.10, ал. 3 от Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Одобрява параметрите на кредит за нуждите на „Общински пътнически транспорт” ЕООД – Габрово за закупуване на 20 броя автобуси на метан и за погасяване на задълженията към НАП, както следва:

§  Вид на кредита – инвестиционен;

§  Размер на кредита – 1 500 000 лв.;

§  Срок на кредита – 120 месеца;

§  Годишен лихвен процент – до 9 %;

§  Погасяване на 120 намаляващи вноски;

§  Обезпечение на кредита – ипотека върху недвижима собственост – „Тролейбусно депо”.

            2. Възлага на управителя на дружеството да проведе необходимите процедури по избор на кредитна институция.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 108

03.05.2012 год.

 

Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Габрово” и с почетния знак на града

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, чл. 5 във връзка с чл. 3, т. 2 и т. 3 от Статут за целите, принципите и критериите при обявяване официалните отличия на Община Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Габрово”

            Г-н ЦВЯТКО ХРИСТОВ - /член на „Съюз на габровските индустриалци”/ за: „Дългогодишна активна гражданска позиция и значим принос в икономическото израстване на Габрово”.

          

            2. Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Габрово”

            Г-н ЛЪЧЕЗАР ЗАХАРИЕВ - /Главен художествен ръководител на Детски фолклорен ансамбъл „Габровче”/, за: „Активна творческа дейност, висок професионализъм в работата и значим принос в издигане авторитета на Габрово и популяризирането  на българските фолклорни традиции сред младите хора, и във връзка с 60 – годишния му юбилей”.

 

            3. Удостоява с почетния знак на град Габрово:

            Г-н НИКОЛАЙ КОЛЕВ - /режисьор, художествен ръководител и създател на Куклен театър – Габрово /посмъртно/ за: „Дългогодишна активна творческа дейност и принос в културния живот на град Габрово”.

                   

            4. Удостоява с почетния знак на град Габрово

            Г-н НЕДЯЛКО БРАТОВ - /музикант, дългогодишен диригент на редица габровски хорове и състави, дърворезбар, за: ”Принос в развитието на художествената самодейност на град Габрово”.

                 

            5. Удостоява с почетния знак на град Габрово:

            ГРАД МЬIТИЩИ, РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ /побратимен с Габрово град от 2002 г./, за: „Значителен принос в развитието на двустранните отношения и във връзка с 10 годишнината от установяването на партньорски взаимоотношения между двата града”.