О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме инвестиционно намерение 

„Изграждане на фотоволтаична централа в ПИ с идентификатор 37352.82.14 по КККР на с.Кметовци, община Габрово“с местонахождение: с. Кметовци, Община Габрово

с възложител: “ДАМЯНА ЕООД” със седалище гр.Пловдив ул. Кукленско Шосе №12,

Уведомление за инвестиционно намерение от “ДАМЯНА ЕООД” ,  е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 17.11.2021 г. до 30.11.2021 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.