РЕШЕНИЕ № 20
22.12.2011 год.

Доклад по процедура за предоставяне на концесия с предмет на изпълнение на услуга „хотелиерски и ресторантьорски услуги в обекти общинска собственост в пакет, състоящ се от две къщи със стопански постройки и ханче - недвижими културни ценности и почивна база, находящи се в с. Боженци, общ. Габрово. - публична общинска собственост”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 60, ал. 1, т. 1 от Закона за концесиите, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Прекратява откритата с Решение № 100/05.05.2011 г., процедура за предоставяне на концесия с предмет на изпълнение на услуга „хотелиерски и ресторантьорски услуги в обекти общинска собственост в пакет, състоящ се от две къщи със стопански постройки и ханче - недвижими културни ценности и почивна база, находящи се в с. Боженци, общ. Габрово - публична общинска собственост:
1. Къща на композиторите, т.н. Къща „Гана Кадиева”, НКЦ 1539/64 – на два етажа, частично със сутерен ЗП 87,40 кв.м и Стопански постройки „Гана Кадиева” НКЦ 1540/64, представляващи сграда на един етаж, със сутерен и навес ЗП 51,60 кв.м.; сграда на един етаж с навес ЗП 42,00 кв.м.; сграда на един етаж ЗП 26,20 кв.м.; външна тоалетна ЗП 10,00 кв.м. находящи се в УПИ ХI-59 от кв. 4 по плана на с. Боженци, с площ 1038 кв.м, АОС № 711/07.05.2007 г.;
2. Къща „баба Ана”, т.н. Къща „Ана Русинова”, НКЦ 1492/64 - двуетажна, състояща се от масивен приземен етаж ЗП 71,40 кв.м., паянтов етаж ЗП 76,80 кв.м. с пристройка на един етаж ЗП 20,20 кв.м., находящи се в УПИ I-198 от кв. 21 по плана на с. Боженци,с площ 354 кв.м, АОС№1671/19.04.2005 г.;
3. Почивна база /Къща № 5/, т.н. Къща „Иванца Бончева” - сграда на два етажа и сутерен ЗП 109,20 кв.м. и част на един етаж със ЗП 29,70 кв.м., масивна сграда на един етаж със ЗП 35,40 кв.м., находящи се в УПИ III -176, кв. 13 по плана на с. Боженци с площ 3930 кв.м., АОС № 766/ 24.10.2000 г.;
4. Боженско ханче, т.н. Ханче Старата община, НКЦ 1493/64 – сграда на един етаж, частично на маза, със ЗП 90 кв.м., външни тоалетни ЗП 14,70 кв.м., находящи се в УПИ IV - 166, кв. 17 по плана на с. Боженци с площ 200 кв.м., АОС № 762/13.10.2000 г.

Приложение: Копие от Протокола на Комисията по провеждането на откритата
процедура за предоставяне на концесията

РЕШЕНИЕ № 21
22.12.2011 год.

Изменение на Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ - първо четене

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Приема на първо четене изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ, в частта на Приложения №, № 4, 5 и 7, както следва:

Приложение № 4
бил:
Чл. 1 При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер на 1.5 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-високата стойност.
става:
Чл.1. При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер на 2.0 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-високата стойност.

Приложение № 5
бил:
Чл. 6 Данъкът за товарен автомобил до 12 тона технически допустима максимална маса е в размер 11 лв. за всеки започнат тон товароносимост.
става:
Чл. 6 Данъкът за товарен автомобил до 12 тона технически допустима максимална маса е в размер 15 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

Приложение № 7
Средства за подслон и места за настаняване съгласно Закона за туризма
бил:
ІІ. За туристически хижи:
а/ категория 1 еделвайс – 0.20 лв.
б/ категория 2 еделвайса – 0.20 лв.
в/ категория 3 еделвайса – 0.20 лв.
става:
ІІ. отменя се
а/ отменя се
б/ отменя се
в/ отменя се

РЕШЕНИЕ № 22
22.12.2011 год.

Определяне състава на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ /Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове/

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, чл. 16 от Правилника за прилагането му и писмо вх. № РД-05-01-55/14.11.2011г., Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Отменя Решения № 15/21.12.2007 г., № 26/28.02.2008 г. и № 116/19.06.2008 г. на ОбС Габрово.
2. Определя броя на членовете на местната комисия да бъде от 7/седем/ члена.
3. Определя персонален състав на местната комисия, както следва:

Председател: Николай Цветанов Сираков Председател на Общински съвет
Габрово, тел. 066 804 475
Членове: Ирена Димитрова Митева гл. юрисконсулт в Община
Габрово, тел. 066 818 306
Грета Донева Косева гл.експерт, Община Габрово
тел. 066 818 314
Марияна Вълчева Костадинова директор дирекция ”БиС”,
Община Габрово,
тел. 066 818 334
Румяна Ганчева Ангелова ст.счетоводител, Община Габрово
тел.066 818 354
Николай Иванов Аянов общински съветник в Общински
съвет Габрово, тел. 066 804 475
Диана Цолова Николова началник отдел УЧР,
Община Габрово
тел. 066 818 315
4. Настоящото решение да се изпрати на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд /НКЖФ/ с оглед утвърждаването и обнародването му в “Държавен вестник”.

РЕШЕНИЕ № 23
22.12.2011 год.

Одобряване разходите за командировки на кмета на Община Габрово за трето тримесечие на 2011 г., съгласно приложена справка

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, Общинския съвет Габрово РЕШИ:

Одобрява направените разходи за командировки на Кмета на Община Габрово за трето тримесечие на 2011 г. в размер на 250,00 /Двеста и петдесет/ лева.

Приложение: Справка


РЕШЕНИЕ № 24
22.12.2011 год.

Определяне поименен състав на комисия за извършване на проверка за установяване на конфликт на интереси съгласно чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Изменя Решение № 3/29.01.2009 г., като изменя т. 2, в частта на персоналния състав на комисията за извършване на проверка за установяване на конфликт на интереси съгласно чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както следва:

Председател: Добромир Проданов
Членове: 1. Веселин Пешев
2. Пенчо Пенчев
3. Любомир Линков
4. Рачо Шейтанов

РЕШЕНИЕ № 25
22.12.2011 год.

Реализиране на програма „Здрави деца в здрави семейства” - детска компонента на програма СИНДИ на територията на Община Габрово

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Приема Програма «Здрави деца в здрави семейства» и финансов план за изпълнение на фаза 2 през 2012 г.
2. В бюджета за 2012 г. на Община Габрово да бъдат заложени финансови средства в размер на 5 000 лв. за подпомагане реализацията на планираните дейности за 2012 г. по програма «Здрави деца в здрави семейства» в Община Габрово, като предоставя на сдружение с нестопанска цел „Обществена коалиция за здраве – Габрово”за изпълнение на програмата.
3. Задължава Кмета на Община Габрово в срок до 31 януари 2013 г. да предостави информация за изпълнение на програмата.

Приложение: Програма „Здрави деца в здрави семейства”

РЕШЕНИЕ № 26
22.12.2011 год.

Отпускане на финансови средства от Общинския бюджет за подпомагане на терминално болни пациенти, настанени в „Регионален Хоспис” – ЕООД, живущи на територията на Община Габрово за 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. В бюджета за 2012 г. на Община Габрово да бъдат заложени финансови средства в размер на 40 000 лв. за индивидуална помощ на лица, отговарящи на критериите с Решение № 34/26.02.2009 г на Общински съвет Габрово за ползване на услугите в Регионален Хоспис.
2. Упълномощава Кмета на Община Габрово със Заповед да определя отпускането на индивидуална помощ, на лицата насочени за ползване на услугите, в рамките на средствата по т. 1 от настоящото решение.

РЕШЕНИЕ № 27
22.12.2011 год.

Назначаване на кметски наместници в кметства на територията на община Габрово

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА; §3 от ЗР на ЗИД на ЗАТУРБ, във връзка с чл. 46а от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Да се назначат кметски наместници в кметствата на територията на община Габрово, както следва:
- кметство Гергини
- кметство Гъбене
- кметство Донино;
- кметство Враниловци;
- кметство Жълтеш;
- кметство Лесичарка;
- кметство Чарково.
2. Определя следните пълномощия на кметските наместници на територията на община Габрово:
- в рамките на утвърдените за съответната година бюджетни средства, организират провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия, в кметското наместничество/кметството;
- упражняват контрол за законосъобразното използване и отговарят за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на кметското наместничество/кметството;
- приемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организират охраната на полските имоти;
- водят регистрите на населението и за гражданско състояние и изпращат актуализационни съобщения до отдел ГРАО;
- осигуряват извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
- организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии;
- подпомагат организацията при евентуално свикване и провеждане на общо събрание на населението в кметското наместничество/кметството;
- изпълняват функции, възложени им от кмета на общината;
- изпълняват други функции възложени им със закон или друг нормативен акт.
3. Възлага на Кмета на Община Габрово в едномесечен срок от вземане на настоящото решение да предприеме действия по неговото изпълнение.

РЕШЕНИЕ № 28
22.12.2011 год.

Приватизация на 30 351 броя дялове от “ Спомагателни дейности в социалната сфера” ЕООД представляващи 100% от капитала на дружеството, чрез публичен търг с явно наддаване

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 2, т. 1 от ЗПСК, и чл. 5, във връзка с чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Да се приватизира чрез публичен търг с явно наддаване от 14,00 ч., който да се проведе в Приемна зала на първия етаж в сградата на Община Габрово до ЦИУГ, на 17-я ден от датата на обнародването на настоящото решение в “Държавен вестник”, 30 351 броя дялове от “Спомагателни дейности в социалната сфера” ЕООД представляващи 100 % от капитала на дружеството със седалище гр. Габрово, адрес на управление: гр. Габрово, ул. Д-р Илиев-детския № 1. Предмет на дейност: стерилизация на болничен инвентариум и оперативно работно облекло, експлоатация на поддръжка на парови стопанства, строителни дейности, хранене, изпиране и дезинфекция на болнично бельо и други дейности, незабранени със Закон. В капитала на дружеството са апортирани два недвижими имота представляващи:
- Самостоятелен обект, законно построен с идентификатор 14218.514.72.20; 14218.514.72.37, 14218.514.72.38 предназначен за пералня на един етаж, със застроена площ 470 кв.м;
- Самостоятелен обект, законно построен с идентификатор 14218.514.72.24 предназначен за дезкамера на един етаж, недействаща, ЗП63 кв.м., при граници: ПИ №14218.514.72 ; северозапад – сграда с идентификатор 14218.514.72.23.
Обектите ще се продават с отстъпеното право на строеж върху ПИ № 14218.514.72.
2. Търгът да се проведе при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 87 500 лв.
2.2. Стъпка на наддаване- 8 000 лв.
2.3. Депозитът за участие в размер на 5 000 лв, да се внесе по набирателна сметка с IBAN № BG52STSA93003305016910, BIC код на“Банка ДСК” е STSABGSF, не по-късно от работния ден предхождащ датата на търга.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
2.4. Тръжната документация ще се получава от следващия ден, след датата на обнародване на това решение в Държавен вестник, в центъра за информация и услуги на гражданите, срещу представяне на документ за внесена такса от 800 лв. без ДДС в касата на Общината, но не по-късно от работния ден предхождащ датата на търга.
2.5. Предложенията за участие в търга се подават в деловодството на общината в надписан, запечатан, непрозрачен плик, не по-късно от 16.50 ч. на работния ден предхождащ датата на търга.
2.6. Огледът на обекта може да се извършва всеки работен ден, но не по късно от 16.00 ч. на работния ден предхождащ датата на търга, след закупуване на тръжната документация.
2.7. Начин на плащане - изцяло на една вноска в деня на сключване на договора или 30% /тридесет на сто/ от постигнатата цена на търга, се изплащат в деня на сключане на договора, а останалата сума, увеличена с размера на основния лихвен процент на БНБ за периода от сключване на договора до деня на плащането, да се изплати в срок до седем месеца, считано от същата дата и разплащане изцяло в левове - без използване на други законови платежни средства.
3. Утвърждава тръжната документация и проекта на договор за приватизационната продажба на обекта на търга.
4. Ако търгът не се проведе поради липса на кандидати на 17-я ден от датата на обнародването на решението в “Държавен вестник”, да се проведе нов търг, при същите условия на 42–я ден от обнародването на настоящето решение в ДВ. Тръжната документация ще се получава до деня предхождащ датата на търга, срок за подаване на предложенията - до 16.50 ч. на работния ден предхождащ датата на търга. Огледът на обекта може да се извършва всеки работен ден до 16.00 ч. на работния ден предхождащ датата на търга.
5. Решението да се обнародва в двумесечен срок в Държавен вестник и се публикува в два централни ежедневника и един местен вестник.
Възлага на Кмета на Община Габрово и на Комисията за приватизация да предприеме всички необходими действия съобразно Правилника за дейността на Комисията за приватизация и Комисията за следприватизационен контрол и Решение № 136/24.06.2004 г. на Общински съвет Габрово.

Приложение: Препис извлечение на Решение по т. 2 от дневния ред на проведеното
заседание на 09.12.2011 г. на КП и тръжна документация.

РЕШЕНИЕ № 29
22.12.2011 год.

Изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ - второ четене

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Приема на второ четене изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ в частта на Приложения №, № 4, 5 и 7, както следва:

§ 1. чл. 1 на Приложение № 4 към чл. 35, ал. 2 се изменя така:
Чл.1. При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер на 2.0 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-високата стойност.

§ 2. чл. 6 на Приложение № 5 към чл. 41, ал. 6 се изменя така:
Чл. 6 Данъкът за товарен автомобил до 12 тона технически допустима максимална маса е в размер 15 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

§ 3. Приложение № 7 към чл. 57, ал. 1 се изменя така:
ІІ. отменя се
а/ отменя се
б/ отменя се
в/ отменя се

РЕШЕНИЕ № 30
22.12.2011 год.

Приемане на първо четене на изменение в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

На основание чл. 4, ал. 3 и чл. 5 ал. 1, т. 26 от Правилник за организацията на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Било:
Чл. 18 /изм. Решение № 25/26.02.2004 г./
/3а/ /нова – Решение № 5/17.11.2011 г./ В месеците, в които Общинският съвет не провежда заседание, общинският съветник получава 40 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.
Става:
Чл. 18 /изм. Решение № 25/26.02.2004 г./
/3а/ /нова – Решение № ......./22.12.2011 г./ В месеците, в които Общинският съвет не провежда заседание, общинският съветник не получава възнаграждение.

Гласуване:
За – 10 Против – 18 Въздържали се – 3
Не се приема.

РЕШЕНИЕ № 31
22.12.2011 год.

Продажба на имот – частна общинска собственост, /ПИ 14218.35.283, находящ се в м. „Шенини”, землище Габрово/

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ,Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя - частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 14218.35.283 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, тридесет и пет, точка, двеста осемдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, местност „Шенини”, незастроен, с площ от 894 /осемстотин деветдесет и четири/ кв.м., при съседи: 14218.35.282, 14218.35.16, 14218.35.228, 14218.35.43, 14218.506.60; трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: овощна градина, актуван с АОС № 1381/24.03.2010 г., вписан в том ІІ-128, вх.№ 549/26.03.2010 год., партида 11332 в Агенция по вписванията, Служба по вписванията - Габрово, при начална тръжна цена 7304.00 / седем хиляди триста и четири/ лева.
Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.
Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.
2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

Приложение: АОС № 1381/24.03.2010 г.
Скица

РЕШЕНИЕ № 32
22.12.2011 год.

Определяне годишен размер за такса “битови отпадъци” за 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, чл. 14, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Одобрява план-сметките за годишния размер на разходите за 2012 г. съгласно Приложения от № 1 до № 15, които са неразделна част от решението.
2. Определя такси за 2012 г. по видове услуги и населени места, както следва:
2.1. На база количество битови отпадъци за сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО и на база данъчна оценка за поддържане чистота на териториите за обществено ползване само за нежилищни имоти
гр. Габрово-обслужване 12 месеца
Честота на извозване
- контейнери с обем 4 м3 – средно четири пъти седмично;
- контейнери с обем 1.1 м3 – ежедневно;
Сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на
битови отпадъци в депо за ТБО според количеството
на отпадъците и вида на съдовете за съхранение
За 1 брой контейнер с обем 4 м3 17 056 лв.
За 1 брой контейнер 1.1 м3 8 208 лв.
Чистота на териториите за обществено ползване
на база данъчна оценка 1.1 %0
2.2. На база данъчна оценка на имота
гр. Габрово-обслужване 12 месеца
Честота на извозване
- контейнери с обем 4 м3 – средно четири пъти седмично;
- контейнери с обем 1.1 м3 – ежедневно;
- качета с обем 110 лит. и пластмасови кофи с обем 140 лит. – един път седмично
при 80% намаление за общинските и държавни училищата 3.13 %0
Сметосъбиране и сметоизвозване 1.33 %0
Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО 0.70 %0
Чистота на териториите за обществено ползване 1.1 %0

Общински и държавни училища
0.63 %
Сметосъбиране и сметоизвозване 0.27 %
Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО 0.14 %
Чистота на териториите за обществено ползване 0.22 %

с. Боженци, с. Кметовци, с. Трапезковци, с. Черневци - обслужване 12 месеца
Честота на извозване
Контейнери с обем 0,8 м3, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - 6 пъти месечно
5.3 %
Сметосъбиране и сметоизвозване 4.7 %
Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО 0.6 %

с. Борики, с. Малини, с. Стойковци, с. Зелено дърво, с. Стомонеци - обслужване 12 месеца
Честота на извозване
Контейнери с обем 0,8 м3, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от годината
8.9%
Сметосъбиране и сметоизвозване 8.0 %
Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО 0.9 %

с. Драгановци, Драгиевци, с. Новаковци -– обслужване 12 месеца
Честота на извозване
Контейнери с обем 0,8 м3, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от годината
5.2 %
Сметосъбиране и сметоизвозване 2 %
Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО 1.0 %

с. Жълтеш - обслужване 12 месеца
Честота на извозване
Контейнери с обем 0,8 м3, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от годината
7.1 %
Сметосъбиране и сметоизвозване 5.8 %
Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО 1.3 %

с. Трънето, с. Дебел дял, с. Камещица, с. Музга, с. Гъбене, с. Борското, с. Смиловци, – обслужване 12 месеца
Честота на извозване
Контейнери с обем 0,8 м3, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от годината
4.8 %
Сметосъбиране и сметоизвозване 3.9 %
Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО 0.9 %

с. Кметчета, с. Велковци, с. Междене, с. Мичковци, с. Шарани, с. Банковци, с. Гръблевци, с. Солари, с. Иванили, с. Спанци, с. Кози рог, с. Влайчовци, с. Здравковец, с. Ветрово, с. Читаковци, с. Седянковци – обслужване 12 месеца
Честота на извозване
Контейнери с обем 0,8 м3, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от годината
3.5%
Сметосъбиране и сметоизвозване 2.7 %
Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО 0.8 %

с. Киевци, с. Николчoвци, с. Гарвани, с. Пейовци, с. Гергини, с. Рачевци, с. Думници, с. Гайтани, с. Рязковци - обслужване 12 месеца
Честота на извозване
Контейнери с обем 0,8 м3, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от годината
5.7%
Сметосъбиране и сметоизвозване 4.7 %
Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО 1.0 %

с. Балани, с. Генчoвци, с. Фърговци, с. Богданчовци, с. Орловци, с. Копчелии, с. Донино, с. Балиновци, с. Стойчовци, с. Лесичарка, с. Костенковци, с. Карали, с. Раховци - обслужване 12 месеца
Честота на извозване
Контейнери с обем 0,8 м3, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от годината
4.1%
Сметосъбиране и сметоизвозване 3.3% Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО 0.8 %

с. Яворец - обслужване 12 месеца
Честота на извозване
Контейнери с обем 0,8 м3, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от годината
4.0%
Сметосъбиране и сметоизвозване 3.1%
Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО 0.9 %

с. Михайловци, с. Райновци, с. Стоевци, с. Враниловци, с. Армени - обслужване 12 месеца
Честота на извозване
Контейнери с обем 0,8 м3, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от годината
4.1%
Сметосъбиране и сметоизвозване 3.3%
Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО 0.8 %
с. Петровци, с. Лоза, с. Златевци, с. Янковци, с. Милковци, с. Чавеи, с. Гледаци, с. Поповци - обслужване 12 месеца
Честота на извозване
Контейнери с обем 0,8 м3, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от годината
3.9%
Сметосъбиране и сметоизвозване 3.1 %
Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО 0.8 %

с. Ясени, с. Източник, с. Стефаново - обслужване 12 месеца
Честота на извозване
Контейнери с обем 0,8 м3, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от годината
10.6%
Сметосъбиране и сметоизвозване 9.5%
Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО 1.1 %

с. Чарково - обслужване 12 месеца
Честота на извозване
Контейнери с обем 0,8 м3, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - четири пъти месечно
10.5%
Сметосъбиране и сметоизвозване 9.1%
Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО 1.4 %

3. Освободените средства по бюджетите на училищата в резултат на намаления размер на такса „битови отпадъци” за 2012 г. да се изразходват целево за подобряване на материално техническата база свързана с подобряване качеството на образователния процес.
4. Задължава директорите на училища в бюджетите си за 2012 г. да планират дейностите, които ще финансират в изпълнение на т. 3 от настоящото Решение и ги представят в общинска администрация.
5. Задължава кмета на база на отчети на директорите на училищата, едновременно с отчета на бюджета за 2012 г. да внесе информация за изпълнението по т. 3 и т. 4.

РЕШЕНИЕ № 33
22.12.2011 год.

Изменениe в транспортната схема на Община Габрово

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 1 от Закона за автомобилните превози и чл. 8, ал. 1 и 4, чл. 17, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5, чл. 19, ал. 1 и чл. 22, ал. 2 от Наредба № 2 от 15.03.2002 год. на МТС за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Променя вътрешноградската общинска транспортна схема на Община Габрово, като създава нова основна автобусна линия № 17 „Русевци – СОУ „Райчо Каролев” - Дом на хумора и сатирата – Русевци” с маршрутно разписание, съгласно Приложение № 1
2. Да се проведе конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по новосъздадената основна автобусна линия № 17 „Русевци – СОУ „Райчо Каролев” - Дом на хумора и сатирата – Русевци”.
3. Определя комисия за провеждането на конкурса и оценка на постъпилите предложения в състав:
Председател: инж. Климент Кунев – зам.кмет на Община Габрово
Секретар: Ирена Митева – гл. юрисконсулт при Община Габрово
Членове: 1. инж.Тихомир Цонев – началник областен отдел ”КД-ДАИ” – Габрово
2. Камен Дянков – ВНД началник сектор „Пътна полиция”
3. Галина Перчемлиева - представител на Национална транспортна камара
4. инж.Недялко Ценков – директор дирекция „ОССД”
5. Радостина Христова – ст.експерт отдел „ДССД”
6. Добромир Проданов – общински съветник
Резервен член: Кристина Папазова – мл.юрисконсулт при Община Габрово

4. Конкурсът да се проведе по следните критерии:
Критерии и начин на оценка и класиране на кандидатите за конкурса за разпределение на автобусните линии
I. Квалификационни изисквания към кандидатите за участие в конкурса:
1. Всички кандидати да отговарят на изискванията на чл. 25 от Наредба № 2 /15.03.2002 год. на МТС.
2. Моторните превозни средства, с които кандидатите ще участват да са от категориите М2 и М3 класове I или II, /до 10 м. дължина и 2,5 м ширина/, съгласно чл. 149, ал. 2 от Закона за движението по пътищата.
3. Моторните превозни средства да са оборудвани за превоз на трудноподвижни лица.
4. Организационна обезпеченост за предпътен медицински преглед на водачите, включващ общото им здравословно състояние, проверка на техническото състояние на автомобилите и ежедневен контрол върху своевременното отчитане на превозните документи в изпълнение на чл. 30 от Наредба № 2 / 15.03.2002 год. на МТС.

II. Ограничения при изпълнение на превозите:
1. Превозите на пътниците да се изпълняват от лицензирани превозвачи;
2. Лицензията да бъде издадена на името на лицето по чл. 2 от Наредба № 2 от 15.03.2002 год.
3. Превозите да се изпълняват съгласно маршрутното разписание разработено от Възложителя по Приложение № 1 към чл. 6, т. 1 от Наредба № 2/15.03.2002 год. на МТС;
III. Критерии и показатели за оценка на кандидатите:
1. Екологичност на превозните средства /максимален брой точки – 10 т./. Оценката по този критерий се формира от сбора на точките за всяко отделно превозно средство, разделен на броя на оценяваните превозни средства:
1.1 евростандарт 5 10 т.
1.2 евростандарт 4 8 т.
1.3 евростандарт 3 6 т.
1.4 евростандарт 2 4 т.
1.5 евростандарт 1 2 т.
1.6 без евростандарт 1 т.

2. Възраст на превозните средства /максимален брой точки – 15 т./ Оценката по този критерий се формира от сбора на точките за всяко отделно превозно средство, разделен на броя на оценяваните превозни средства:
2.1 възраст до 5 год. 15 т.
2.2 възраст от 5 до 10 год. 10 т.
2.3 възраст над 10 год. 5 т.
3. Цени и социални облекчения /цени с включен ДДС за билет при единично пътуване и абонаментните карти/. Крайната оценка по този критерий представлява сбора от точките получени за предложената цена на билет при единично пътуване и абонаментните карти, разделен на две: /максимален брой точки – 10 т./
за билета:
3.1 най-ниска цена 10 т.
3.2 за второ място 8 т.
3.3 за трето място 6 т.
3.4 за всеки следващ по две точки по-малко
за абонаментните карти, при валидност на картите за времетраенето на договора:
3.5 най-ниска цена 10 т.
3.6 за второ място 8 т.
3.7 за трето място 6 т.
3.8 за всеки следващ по две точки по-малко
4. Техническа обезпеченост /максимален брой точки – 20т./:
4.1 наличие на собствена сервизна база 10 т.
4.2 наличие на договорирана сервизна база 8 т.
4.3 наличие на собствена гаражна база 10 т.
4.4 наличие на договорирана гаражна база 8 т.
5. Оборудване на превозните средства с GPS средства за проследяване /Максималния брой точки по този критерий не може да надвишава броя на необходимите превозни средства за изпълнение на линията/ :
За всяко оборудвано превозно средство по 10 т.
6. Собственост на превозните средства, с които ще се извършва превоза /максимален брой точки – 10 т./:
6.1 собственост на превозвача / може и с договор за лизинг/ 10 т. 6.2 наети превозни средства 5 т.
7. Общият брой точки за всеки кандидат се определя като сума от получените точки по всички критерии.
8. За класирал се на първо място се счита кандидатът, получил най-голям брой точки и отговарящ на изискванията на Наредба № 2 от 15.03.2002 год. на МТС.

5. Задължава Кмета на Община Габрово да издаде Заповед по чл.17, ал.4 от Наредба № 2 от 15.03.2002 год. на МТС и да публикува условията на конкурса съгласно решението, по реда на чл. 20 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси от 15.03.2002 год. на МТС в срок до 31.12.2012 г.
6. Определя цена 50.00 лева с ДДС на документацията за участие в конкурса.
7. Определя размера на гаранцията за участие в конкурса 500 лв.
8. Делегира изпълнението на своите функции относно провеждането на конкурса на Кмета на община Габрово.

Приложения :
1. Проект на маршрутно разписание на основна автобусна линия № 17 „Русевци – СОУ „Райчо Каролев” - Дом на хумора и сатирата – Русевци”.
2. Протокол от 07.12.2011 год. на комисията по чл. 8 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.


РЕШЕНИЕ № 34
22.12.2011 год.

Отмяна на Решение № 181/25.09.2008 г. на Общински съвет и определяне на състав на наблюдателна комисия по смисъла на Закон за изпълнение на наказанията и задържане под стража

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Отменя Решение №181/25.09.2008 г. на Общински съвет – Габрово.
2. Създава към Общински съвет Габрово Наблюдателна комисия по смисъла на чл.170 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
3. Определя числения състав на комисията да е от седем члена и предлага на председателя на ОбС Габрово да утвърди комисията в състав:

Председател: Николай Сираков – Председател на Общински съвет Габрово;
Членове: 1. Нора Ганчева Цветкова – инспектор в сектор „Пробация” при ОЗ „ИН” Габрово;
2. Елена Атанасова Балабанова – Председател на РС на КНСБ – Габрово;
3. Полина Пенчева – психолог в Център за Общиствена подкрепа – Габрово;
4. Данче Илиева Пенчева – Директор на Обл. Съвет на БЧК- Габрово;
5. Рачо Шейтанов - общински съветник
6. Лена Георгиев - общински съветник
7. Представител на вероизповеданията в Община Габрово

РЕШЕНИЕ № 35
22.12.2011 год.

Вземане на Решение за изменение на Решение № 30/27.01.2011 г. за избор на представители на Община Габрово в Общото събрание на РСО „Централна стара планина”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА във връзка с чл. 12, ал. 3 от Устава на РСО „Централна стара планина”, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Изменя т. 1 на Свое Решение № 30/27.01.2011 г., както следва:

БИЛО:
Определя за представители на Община Габрово в Общото събрание на Регионалното сдружение на общини „Централна стара планина”.
• Николай Сираков – Кмет на община Габрово;
• Валерий Василев – Председател на Общински съвет Габрово;
• Снежана Сидерова – Общински съветник

СТАВА:
Определя за представители на Община Габрово в Общото събрание на Регионалното сдружение на общини „Централна стара планина”:
• Таня Христова – Кмет на община Габрово;
• Николай Сираков – Председател на Общински съвет Габрово;
• Снежана Сидерова – общински съветник