РЕШЕНИЕ № 1
26.01.2012 год.

Изменение и допълнение на Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет – първо четене

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 „а” от ЗОБ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Приема на първо четене изменение и допълнение на Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет както следва:

РАЗДЕЛ VІ
ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

Било:
Чл. 40. (1)
2. капиталови разходи, средствата за които ще бъдат осигурени в рамките на бюджетната година от бюджетни приходи, помощи или влязъл в сила договор за дългосрочен дълг.
Става
Чл. 40. (1)
2. капиталови разходи, средствата за които предстои да бъдат осигурени от бюджетни приходи, помощи или влязъл в сила договор за дългосрочен дълг

Било:
Чл. 40. (2)
Краткосрочния дълг по ал. 1 трябва да бъде погасен в рамките на бюджетната година в която е поет, но не по-късно от 25 декември на съответната година
Става
Чл. 40. (2)
Краткосрочния дълг по ал. 1, освен в случаите по ал. 1, т. 2 трябва да бъде погасен в рамките на бюджетната година, в която е поет, но не по-късно от 25 декември на съответната година

Към чл. 41 се създава ал. 3 /нова/ със следния текст:

Разпоредбите на ал. 2 не се прилагат за предложения относно удължаване на срока за погасяване на общински дълг, поет за финансиране на разходи за подготовка или изпълнение на проекти и програми, съфинасирани от Европейския съюз.

Било:
Чл. 43 (1) Годишния размер на плащанията по обслужването на дълга не може да надвишава 25 на сто от общата сума на собствените приходи и изравнителната субсидия по отчета за последната година.

Става:
Чл. 43 (1) Годишния размер на плащанията по обслужването на дълга не може да надвишава 15 на сто от общата сума на собствените приходи и изравнителната субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнение на бюджета на общината.

Нов:
Чл. 45 (1) Общинският съвет не може да приема решения за поемане на дългосрочен общински дълг след изтичане на 39 месеца от неговото избиране.
(2) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат за поетия общински дълг, за който със закон е предвидено, че не попада в обхвата на разпоредбата на чл. 43

РЕШЕНИЕ № 2
26.01.2012 год.

Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово и Тарифа Приложение по чл. 45а към същата – І-во четене

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 30, ал. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет Габрово РЕШИ:

І. Променя и допълва Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово, както следва:

1. В Глава втора „Местни такси”, Раздел ІХ „Други местни такси определени по закон” променя чл. 45 със следния текст:
БИЛ:
Чл. 45. Други местни такси определени по закон се събират от общинска администрация в размери определени в закона или в тарифа определена от Министерски съвет.
СТАВА:
Чл. 45. Други местни такси определени по закон се събират от общинска администрация в размери определени в закона или в тарифа определена от Министерски съвет, както и по Тарифа приета от Общински съвет, когато в закон е предвиден такъв ред.
2. В Глава втора „Местни такси”, Раздел ІХ „Други местни такси определени по закон” създава нов чл. 45а. със следния текст:
Чл. 45а. Такса за промяна на предназначението на земеделски земи от ОПФ. Събира се от общинска администрация в размер определен по тарифа приета от Общински съвет /ПРИЛОЖЕНИЕ по чл. 45а/, към тази наредба.

ІІ. Приема на първо четене промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово.

Приложение: Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на
предназначението на земеделски земи от ОПФ /Приложение по чл.45а/

Приложение към Решение № 2/26.01.2012 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ по чл. 45а

ТАРИФА
за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от ОПФ

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тарифата се определя размерът на таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от ОПФ за неземеделски нужди.
Чл. 2. При изграждане на оранжерии, разсадници и други обекти за производство на земеделска продукция такса се заплаща само за тази част от земята, която се застроява със спомагателни сгради, съоръжения и комуникации и от нея пряко не се получава земеделска продукция, като същата земя се определя с подробния устройствен план.
Чл. 3 (1) Таксата за всички спомагателни и допълнителни обекти, за инженерната инфраструктура и комуникациите, намиращи се във и извън границите на площадката (трасето) на основния обект, се определя в зависимост от вида на обекта, за който се иска промяна на предназначението на земеделските земи.
(2) В случаите когато при промяна на предназначението на земята, се променя за повече от един вид дейности или обекти, таксата се определя чрез по-високия коефициент от чл. 5, ал. 3 /Кк/.

Раздел II
Определяне на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя от ОПФ за неземеделски нужди

Чл. 4. Размерът на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя от ОПФ се определя от:
1. бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за категоризация, изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение.
2. размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе на обекта;
3. местонахождението на земята съобразно категорията на населеното място, определена по реда на чл. 36, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България;
4. вида на обекта;
5. възможността за напояване.
Чл. 5. (1) Размерът на таксата се определя по формулата:

Т = СББ x Кплощ x Кк x Кпол,
където: Т е таксата за промяна на предназначението на 1 дка земеделска земя (лв.);
СББ - средният бонитетен бал за съответната категория земеделска земя при неполивни условия; за некатегоризируема земя СББ е 2,5;
Кплощ - коефициентът за площта на земята, необходима за обекта;
Кк - коефициентът за категорията на населеното място;
Кпол - коефициентът за поливност.

(2) Коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от размера на земята, необходима за обекта, и от вида на обекта, както следва:
1. за обектите по чл. 6:
а) при площ до 1 дка включително - 2,00;
б) при площ над 1 до 5 дка включително - 3,00;
в) при площ над 5 до 10 дка включително - 4,00;
г) при площ над 10 дка - 5,00;
2. за обектите по чл. 7 независимо от размера на площта, която се засяга - 2,00;
3. за имоти, които са разположени в едно и също землище и за които предложения за промяна на предназначението са внесени от един и същ собственик или лице, което има право да строи в чужд имот, коефициентът за площ по т. 1 се определя въз основа на сумата от площите на всички имоти независимо от броя на изработените за тях подробни устройствени планове.
(3) Коефициентът за категорията на населеното място се определя в зависимост от групата по категория на населеното място и от вида на обекта, както следва:

Групи по категория Вид на обекта
по чл. 6 по чл. 7
1. Населени места от I, II
и III категория и курорти.
13,00
1,20
2. За земи в землищата на
населени места от IV и
V категория.
9,00
0,80
3. За земи в землищата на
населени места от VI,
VII и VIII категория.
6,00
0,50

(4) За линейни обекти коефициентът по ал. 3 е 1,00.
(5) Коефициентът за поливност при поливни условия е 1,20, а при неполивни - 1,00.
Чл. 6. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 5, като се ползва съответният коефициент в колона 2 на таблицата към чл. 5, ал. 3, при промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане на:
1. търговски обекти, в т.ч. заведения за хранене и развлечения, бензиностанции и газстанции;
2. производствени обекти и обекти за извършване на услуги;
3. складови обекти;
4. административни обекти;
5. хотелиерство, курортни и туристически обекти, в т.ч. вилни селища;
6. развлекателни и спортни обекти;
7. жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи.
Чл. 7. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 5, като се ползва съответният коефициент в колона 3 на таблицата към чл. 5, ал. 3, при промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане на:
1. здравни обекти и ветеринаро-медицински обекти;
2. обекти на науката, образованието, културата и вероизповеданията;
3. обекти и съоръжения на енергетиката, транспорта и съобщенията;
4. обекти със социално предназначение, в т.ч. центрове за настаняване;
5. обекти за опазване и възстановяване на околната среда;
6. обекти свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии;
7. обекти на отбраната и националната сигурност;
8. обекти, свързани с производството, съхранението и преработката на селскостопанска продукция, както и обекти на хранително-вкусовата промишленост; стокови тържища за непреработена растителна и животинска продукция; обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника;
9. хидромелиоративна инфраструктура;
10. игрални полета на игрища за голф, стадиони, ски-писти и съоръжения към тях.
11. гробищни паркове, зоопаркове, ботанически градини и аквапаркове.
Чл. 8 Не се заплаща такса по чл. 30, ал. 2 от ЗОЗЗ от държавата и от общините, когато се променя предназначението на земеделска земя от държавния или от общинския поземлен фонд за изграждането на обекти публична държавна или публична общинска собственост.
Чл. 9 (1) Исканията за заплащане на такса за промяна на предназначението на земеделска земя от ОПФ, се отправят до Кмета на Общината и към тях се прилагат следните документи:
1. заверено копие от акта за категоризиране на земеделската земя от ОПФ при промяна на нейното предназначение.
2. заверено копие от ПУП или ПУП за ЧИ на ПУП, заедно с обяснителна записка.
3. заверено копие от удостоверението за характеристиките на поземления имот.
4. заверено копие от удостоверението за поливност на земеделската земя от ОПФ.
5. заверено копие от документа за собственост на земеделската земя или документа за учредени вещни права или сервитути.
(2) Исканията по ал. 1 се разглеждат от експерти от дирекция ОССД и в седемдневен срок от депозирането им, на вносителя се изпраща уведомително писмо за размера на дължимата такса и начина на плащане.

РЕШЕНИЕ № 3
26.01.2012 год.

Споразумение със Сдружение с идеална цел “SOS Детски селища България” във връзка с изпълнение на Проект „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с изпълнението на Проект „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., Схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме”, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Одобрява споразумението за партньорство между Община Габрово и Сдружение с идеална цел “SOS Детски селища България”, във връзка с изпълнението на дейности по Проект „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., Схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме”.

Приложение: Споразумение за партньорство между Община Габрово и Сдружение с
идеална цел “SOS Детски селища България”

РЕШЕНИЕ № 4
26.01.2012 год.

Искане за внасяне на предложение за отпускане на персонална пенсия на Маргарита Венциславова Величкова, живуща в гр. Габрово, ул. „Митко Палаузов” № 1

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 4, т. 3 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Да се внесе предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Маргарита Венциславова Величкова, живуща в гр. Габрово, ул. „Митко Палаузов” № 1.

РЕШЕНИЕ № 5
26.01.2012 год.

Предоставяне на земи по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на Общинска служба „Земеделие” за възстановяване на собствениците

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с параграф 27, алинея 2, точка 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, писмо № РД-07-1356/09.09.2011 на Общинска служба „Земеделие” – Габрово и протоколно решение номер 1/29.12.2008 г. на комисия на ОДЗ, ОСЗ, Община Габрово и ДГС – Габрово в състав определен със заповед номер РД-ЗА53/17.12.2008 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Предоставят се на Общинска служба „Земеделие” – Габрово следните имоти по землища, по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи:

1. землище Габрово

Данни от протокол 1 Данни за собственика остатък
имот по чл. 19 Пр. Вх. №| №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ Новообразуван имот. №| площ Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ Площ
14218.114.531
14218.56.59 70473/30.08.2011
Ь305/13.09.1991 Н.А.№ 72/1968
3184/16.01.1997 14218.114.541
14218.56.510 1.967
1.800 14218.114.531
14218.56.59 1.435
10.668

РЕШЕНИЕ № 6
26.01.2012 год.

Изменение Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет, гр. Габрово

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 2, ал. 2 от НУРУЖННОЖ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Изменя Решение № 19 от 31.01.2008 г., както следва:

1.1. І-ва група - “Жилища за настаняване на граждани с установени жилищни нужди”
Било: 536 броя Става: 532 броя
1.2. ІІ-ра група - „Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени”
Било: 6 броя Става: 4 броя
2. Изменя Приложение № 1 към Решение № 19 от 31.01.2008 г., както следва:
2.1. Намалява броя на жилищата за настаняване на граждани с установени жилищни нужди с 4 броя:
 ул. „Стефана Богдан Генчева” № 6 - премахнато;
 ул. „Еделвайс” № 1 - премахнато;
 ул. „Никола Михов” № 12А и 12Б - премахнато;
 ул. „Опълченска” № 7 - премахнато.
2. Изменя Приложение № 2 към Решение № 19 от 31.01.2008 г., както следва:
2.1. Намалява броя на жилищата за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени с 2 броя:
 ул. „Аврам Гачев” № 5 - продадено;
 ул. „Лазурна” № 14, ет. 6, ап. 16 - продадено.

РЕШЕНИЕ № 7
26.01.2012 год.

Изменение на Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет гр. Габрово

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 2, ал. 1 и ал. 2 и чл. 23 от НУРУЖННОЖ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Изменя Решение № 19 от 31.01.2008 г. както следва:
1.1. І-ва група - „Жилища за настаняване на граждани с установени жилищни нужди”
Било: 532 броя Става: 527 броя
1.2. ІІ-ра група - „Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени”
Било: 4 броя Става: 9 броя
2. Изменя Приложение № 1 към Решение № 19 от 31.01.2008 г., както следва:
2.1. Намалява броя на жилищата за настаняване на граждани с установени жилищни нужди с 5 (пет) броя:
 ул. „Люлякова градина” № 4, ет. 6 ап. 17, гр. Габрово;
 бул. „Столетов” № 66, ет. 8, ап. 23, гр. Габрово;
 ул. „Петър Падалски” № 6, ет. 12, ап. 46, гр. Габрово;
 ул. „Осми март” № 24, вх. Д, ет. 5, ап. 24, гр. Габрово и
 ул. „Найден Геров” № 58, ет. 4, ап. 12, гр. Габрово (след пожар в него).
2.2. Увеличава броя на жилищата за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици с 5 (пет) броя:
 ул. „Люлякова градина” № 4, ет. 6 ап. 17, гр. Габрово - на наемател;
 бул. „Столетов” № 66, ет. 8, ап. 23, гр. Габрово - на наемател;
 ул. „Петър Падалски” № 6, ет. 12, ап. 46, гр. Габрово - на наемател;
 ул. „Осми март” № 24, вх. Д, ет. 5, ап. 24, гр. Габрово - на търг и
 ул. „Найден Геров” № 58, ет. 4, ап. 12, гр. Габрово (след пожар в него) - на търг
3. Да бъдат продадени 3 (три) броя жилища, собственост на Община Габрово, на наемателите настанени в тях, съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от решението.
4. Възлага на Кмета на Община Габрово в срок до 2 (два) месеца от настоящото Решение да проведе всички действия по смисъла на чл. 25 от НУРУЖННОЖ за оценка на жилищата, за продажба по т. 3 от настоящото Решение и внесе предложение в Общински съвет гр. Габрово за утвърждаване.

Приложение: Списък на общинските жилища за продажба на наематели, които
отговарят на условията на чл. 26, ал. 1 от НУРУЖННОЖ

 

Приложение към Решение № 7/26.01.2012 г.

С П И С Ъ К
на общинските жилища за продажба на наематели,
които отговарят на условията по чл. 26, ал. 1 от НУРУЖННОЖ
(Протокол № 19 от 22.11.2011 г. и Протокол № 21 от 29.12.2011 г.)

№ по ред Адрес на общинското жилище АОС
(№, дата) Вид
на жилището Наемател Членове на семейството Заповед за настаняване
1. ул. „Люлякова градина” № 4, ет. 6, ап. 17, гр. Габрово № 641 от
23.02.1999 г двустайно Веско Драганов Вълчев
Филотея Драганова Вълчева едночленно
едночленно № 329 от
29.04.1999 г.
2. бул. „Столетов” № 66, ет. 8, ап. 23, гр. Габрово № 361 от
28.07.1997 г. двустайно Илия Иванов Трифонов четиричленно № 119 от 01.02.2005 г.
3. ул. „Петър Падалски” № 6, ет. 12, ап. 46, гр. Габрово № 461 от 30.07.1997 г. двустайно Катя Данчева Робова двучленно № 1468 от 31.07.2006 г.

РЕШЕНИЕ № 8
26.01.2012 год.

Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – публична общинска собственост, представляваща паркомясто в общински гараж, разположен в сутерена на зала ”Възраждане”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинска собственост и чл. 10, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Предоставя на Окръжна прокуратура - Габрово безвъзмездно за управление, за срок от 3 години, част от имот – публична общинска собственост, представляваща паркомясто № 5 в гараж, собственост на Община Габрово, с АОС № 251/20.01.1997 г., разположен в сутерена на зала ”Възраждане”, за паркиране на един брой служебен автомобил.
2. Задължава Кмета в едномесечен срок от получаване на решението да издаде заповед, в която се определят всички необходими действия по управлението на имота, както и заплащането на всички разходи по ползването.

РЕШЕНИЕ № 9
26.01.2012 год.

Продажба на автоцистерна марка “Мерцедес”- модел 2534 - 19 000 литра, собственост на “Общински пътнически транспорт”- ЕООД, гр. Габрово

На основание на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 2 от НРУСОЧКТД, Общински сьвет Габрово РЕШИ:

1. Да се извьрши продажба на автоцистерна марка “Мерцедес”, модел 25341 с рег. № ЕВ 39 43 АК на тьрг с явно наддаване при начална цена за тьрг от 29 400 /двадесет и девет хиляди и четиристотин/ лева.
2. Общински сьвет Габрово вьзлага на Управителя на дружеството да проведе тьрг с явно наддаване при спазване на всички изисквания на НРПУРОИ.
3. Средствата от реализираната продажба да се използват за покриване на стари задьлжения кьм доставчици и обезщетения на работници от дружеството.

Приложение: Оценка за определяне началната цена за тьрг на автоцистерна марка
“Мерцедес”, модел 25341, /соло автомобил/ с рег. № ЕВ 39 43 АК,
производство 1992 год. с полезен обем 19 000 литра.

РЕШЕНИЕ № 10
26.01.2012 год.

Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово и Тарифа Приложение по чл.45а към същата – ІІ-ро четене

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 30, ал. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, и във връзка със Заповед № 42/11.01.2012 г. на Кмета на Община Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ:

І. Приема на второ четене изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово както следва:

ГЛАВА ВТОРА
МЕСТНИ ТАКСИ
РАЗДЕЛ ІХ
ДРУГИ МЕСТНИ ТАКСИ ОПРЕДЕЛЕНИ ПО ЗАКОН

§ 1. Чл. 45 се изменя така:
Други местни такси определени по закон се събират от общинска администрация в размери определени в закона или в тарифа определена от Министерски съвет, както и по Тарифа приета от Общински съвет, когато в закон е предвиден такъв ред.

§ 2. Създава нов Чл. 45а със следния текст:
Такса за промяна на предназначението на земеделски земи от ОПФ. Събира се от общинска администрация в размер определен по тарифа приета от Общински съвет /ПРИЛОЖЕНИЕ по чл. 45а/, към тази наредба.

Измененията и допълненията на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово влизат в сила с приемането им от Общински съвет Габрово.

Приложение: Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението
на земеделски земи от ОПФ /Приложение по чл.45а/

Приложение към Решение № 10/26.01.2012 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ по чл.45а

ТАРИФА
за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от ОПФ

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тарифата се определя размерът на таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от ОПФ за неземеделски нужди.
Чл. 2. При изграждане на оранжерии, разсадници и други обекти за производство на земеделска продукция такса се заплаща само за тази част от земята, която се застроява със спомагателни сгради, съоръжения и комуникации и от нея пряко не се получава земеделска продукция, като същата земя се определя с подробния устройствен план.
Чл. 3 (1) Таксата за всички спомагателни и допълнителни обекти, за инженерната инфраструктура и комуникациите, намиращи се във и извън границите на площадката (трасето) на основния обект, се определя в зависимост от вида на обекта, за който се иска промяна на предназначението на земеделските земи.
(2) В случаите когато при промяна на предназначението на земята, се променя за повече от един вид дейности или обекти, таксата се определя чрез по-високия коефициент от чл.5 ал.3 /Кк/.

Раздел II
Определяне на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя от ОПФ за неземеделски нужди

Чл. 4. Размерът на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя от ОПФ се определя от:
1. бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за категоризация, изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение.
2. размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе на обекта;
3. местонахождението на земята съобразно категорията на населеното място, определена по реда на чл. 36, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България;
4. вида на обекта;
5. възможността за напояване.
Чл. 5. (1) Размерът на таксата се определя по формулата:

Т = СББ x Кплощ x Кк x Кпол,
където: Т е таксата за промяна на предназначението на 1 дка земеделска земя (лв.);
СББ - средният бонитетен бал за съответната категория земеделска земя при неполивни условия; за некатегоризируема земя СББ е 2,5;
Кплощ - коефициентът за площта на земята, необходима за обекта;
Кк - коефициентът за категорията на населеното място;
Кпол - коефициентът за поливност.

(2) Коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от размера на земята, необходима за обекта, и от вида на обекта, както следва:
1. за обектите по чл. 6:
а) при площ до 1 дка включително - 2,00;
б) при площ над 1 до 5 дка включително - 3,00;
в) при площ над 5 до 10 дка включително - 4,00;
г) при площ над 10 дка - 5,00;
2. за обектите по чл. 7 независимо от размера на площта, която се засяга - 2,00;
3. за имоти, които са разположени в едно и също землище и за които предложения за промяна на предназначението са внесени от един и същ собственик или лице, което има право да строи в чужд имот, коефициентът за площ по т. 1 се определя въз основа на сумата от площите на всички имоти независимо от броя на изработените за тях подробни устройствени планове.
(3) Коефициентът за категорията на населеното място се определя в зависимост от групата по категория на населеното място, съгласно Приложение 1 към Методиката за категоризация на административно-териториалните и териториалните единици в Република България и от вида на обекта, както следва:

Групи по категории
Обекти по чл. 6 Обекти по чл. 7
1. Населени места от I, II
и III категория и курорти.
13,00
1,20
2. За земи в землищата на
населени места от IV и
V категория.
9,00
0,80
3. За земи в землищата на
населени места от VI,
VII и VIII категория.
6,00
0,50

(4) За линейни обекти коефициентът по ал. 3 е 1,00.
(5) Коефициентът за поливност при поливни условия е 1,20, а при неполивни - 1,00.
Чл. 6. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 5, като се ползва съответният коефициент от таблицата към чл. 5, ал. 3, при промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане на:
1. търговски обекти, в т.ч. заведения за хранене и развлечения, бензиностанции и газстанции;
2. производствени обекти и обекти за извършване на услуги;
3. складови обекти;
4. административни обекти;
5. хотелиерство, курортни и туристически обекти, в т.ч. вилни селища;
6. развлекателни и спортни обекти, с изключение на посочените в чл. 7, т. 10;
7. жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи.
Чл. 7. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 5, като се ползва съответният коефициент от таблицата към чл. 5, ал. 3, при промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане на:
1. здравни обекти и ветеринаро-медицински обекти;
2. обекти на науката, образованието, културата и вероизповеданията;
3. обекти и съоръжения на енергетиката, транспорта и съобщенията;
4. обекти със социално предназначение, в т.ч. центрове за настаняване;
5. обекти за опазване и възстановяване на околната среда;
6. обекти свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии;
7. обекти на отбраната и националната сигурност;
8. обекти, свързани с производството, съхранението и преработката на селскостопанска продукция, както и обекти на хранително-вкусовата промишленост; стокови тържища за непреработена растителна и животинска продукция; обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника;
9. хидромелиоративна инфраструктура;
10. игрални полета на игрища за голф, стадиони, ски-писти и съоръжения към тях.
11. гробищни паркове, зоопаркове, ботанически градини и аквапаркове.
Чл. 8. Не се заплаща такса по чл. 30, ал. 2 от ЗОЗЗ от държавата и от общините, когато се променя предназначението на земеделска земя от държавния или от общинския поземлен фонд за изграждането на обекти публична държавна или публична общинска собственост.
Чл. 9. (1) Исканията за заплащане на такса за промяна на предназначението на земеделска земя от ОПФ, се отправят до Кмета на Общината и към тях се прилагат следните документи:
1. заверено копие от акта за категоризиране на земеделската земя от ОПФ при промяна на нейното предназначение.
2. заверено копие от ПУП или ПУП за ЧИ на ПУП, заедно с обяснителна записка.
3. заверено копие от удостоверението за характеристиките на поземления имот.
4. заверено копие от удостоверението за поливност на земеделската земя от ОПФ.
5. заверено копие от документа за собственост на земеделската земя или документа за учредени вещни права или сервитути.
(2) Исканията по ал. 1 се разглеждат от експерти от дирекция ОССД и в седемдневен срок от депозирането им, на вносителя се изпраща уведомително писмо за размера на дължимата такса и начина на плащане.

РЕШЕНИЕ № 11
26.01.2012 год.

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Център за обществена подкрепа при Сдружение SOS „Детски селища България”, върху част от имот - частна общинска собственост /ул. Райчо Каролев № 2 /

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 73, ал. 5 и 6 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово реши:

1. Учредява безвъзмездно право на ползване на Център за обществена подкрепа при Сдружение SOS „Детски селища България”, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при СГС под № 431, том 8, стр. 195, по фд № 8027/1990 г. по описа на същия съд, ЕИК 000647906, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Паскал Тодоров № 8а, представлявано от Иван Христофоров Иванов – Директор Програма детско селище В. Търново – Габрово – Трявна, върху две самостоятелни помещения – кабинет № 30, първи по ред отдясно в ляво от стълбищната клетка, с площ 12,40 кв.м. и кабинет № 31, първи по ред от ляво в дясно от стълбищната клетка, с площ 11,56 кв.м., находящи се на третия етаж от сградата на ул. Р. Каролев № 2, със срок до 31.01.2014 г., считано от датата на подписване на договора, за нуждите и целите на сдружението по Проект „И аз имам семейство” по ОПРЧР 2007-2013, схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG051PO001-5.2.11 „Приеми ме”.
2. Задължава Kмета на Община Габрово в едномесечен срок след влизане в сила на настоящото Решение да предприеме действие по издаване на заповед и сключване на договор.

РЕШЕНИЕ № 12
26.01.2012 год.

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Социален диалог – 2001” Габрово, върху част от имот - частна общинска собственост /ул. Радецка № 18/

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 73, ал. 5 и 6 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Учредява безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Социален диалог – 2001” Габрово, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Габровски окръжен съд с Решение № 122/29.12.2009 г., том 9, стр. 168, партида 54, по фирмено дело № 51/2009 г. по описа на същия съд, ЕИК 175830712, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, ул. Свищовска № 67, вх. Б, ет. 3, ап. 5, представлявано от Председателя на УС – Светла Пенчева Пенева, върху две самостоятелни помещения свързани с фоайе, с площ 47,80 кв.м., находящи се на третия етаж от сградата на ул. Радецка № 18, за срок до 31 декември 2012 г., за нуждите и целите на сдружението по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН – Компонент 7 и намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск, чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите насочени към младежите”.
2. Задължава Kмета на Община Габрово в едномесечен срок след влизане в сила на настоящото решение да предприеме действие по издаване на заповед и сключване на договор.

РЕШЕНИЕ № 13
26.01.2012 год.

Упълномощаване кмета на Община Габрово да дава предварително съгласие и да провежда процедурите за учредяване право на прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура за нуждите на физически или юридически лица през земи от общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, на основание чл. 29,
ал. 1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Упълномощава Кмета на Община Габрово да дава предварително съгласие и да провежда процедурите за учредяване право на прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура, предвидени в чл. 193, ал. 4 от ЗУТ през земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ или през земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, въз основа на одобрен парцеларен план /ПУП – ПП/, след заплащане на цена, определена по реда на чл. 210 от ЗУТ.

РЕШЕНИЕ № 14
26.01.2012 год.

Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Габрово, приети
в периода от 27 януари 2011 година до 22 декември 2011 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 46, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Приема представения отчет относно изпълнение решенията на Общински съвет – Габрово, приети в периода от 27 януари 2011 година до 22 декември 2011 година.

Приложение: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Габрово,
приети в периода от 27 януари 2011 година до 22 декември 2011 г.

РЕШЕНИЕ № 15
26.01.2012 год.

Кандидатстване на Община Габрово за финансиране на проект „Реконструкция и разширение на канализационната мрежа АИР Боженци, община Габрово - първи етап” от ПУДООС

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Габрово да кандидатства за финансиране чрез предоставяне на безвъзмездна помощ на проект „Реконструкция и разширение на канализационната мрежа АИР Боженци, община Габрово - първи етап” от ПУДООС.
2. Изразява становище, че проектът е приоритетен за Община Габрово.

РЕШЕНИЕ № 16
26.01.2012 год.

Кандидатстване на Община Габрово по Проект Красива България за 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Дава съгласието си Община Габрово да кандидатства за финансиране на обекти: Административна сграда на Община Габрово и Детска ясла „Първи юни” по Проект Красива България.
2. Възлага на Кмета на Община Габрово да извърши всички необходими действия, свързани с кандидатстването и реализирането на проектните предложения.
3. Задължава Кмета на Община Габрово да включи необходимите средства за съфинансиране по проектните предложения в общинския бюджет за 2012 г.

РЕШЕНИЕ № 17
26.01.2012 год.

Изваждане от списъка на обект по чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК за приватизация
в Община Габрово

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 2, във връзка чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК и Решение№ 28/17.03.2005 г. на Общински съвет, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Изважда от списъка на обектите по по чл. 1,ал. 2, т. 6 от ЗПСК следния обект:

- Магазин в с.Стоманеци

2. Възлага на Кмета на Община Габрово и на Комисията за приватизация да предприеме всички необходими действия съобразно Правилника за дейността на Комисията за приватизация и Комисията за следприватизационен контрол и Решение № 136/24.06.2004 г. на Общински съвет Габрово.

Приложение: Препис извлечение от протокола на КП от 11.01.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 18
26.01.2012 год.

Приемане на годишен план за работа по приватизация за 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от ЗПСК, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Приема годишен план за работа на Общински съвет Габрово по приватизация за 2012 г.
2. Възлага на Кмета на Община Габрово да оповести годишния план, чрез поставяне на таблото за обяви в “Центъра за информация и услуги на гражданите” при общината в двуседмичен срок от получаване на решението.

Приложения: 1. Препис извлечение от протокола на КП от 11.01.2012г.
2. Годишен план за работа на Общински съвет – Габрово по
приватизация през 2012 г.

Приложение към Решение № 18/26.01.2012 г.

Годишен план

за работа на Общински съвет –Габрово по приватизация на обекти, предмет
на приватизационни сделки, по смисъла на ЗПСК за 2012 г.

Приватизационният процес в община Габрово е ориентиран към постигането на определени социално-икономически цели, съобразени с политиката на Общински съвет-Габрово.
Изготвянето на годишния план по приватизация за 2012 г. се основава на събиране, систематизиране, обработване и анализ на информацията за правно и финасово-икономическо състояние на общинските търговски дружества и общински обекти, на общинското участие в капитала на търговски дружества.
1. Основните приоритети на приватизацията през 2012 г. в съответствие със ЗПСК са:
- прозрачност на процедурите и ясни правила за участниците, осигуряване на равнопоставеност при осъществяване на процедурата за инвеститорите;
- осъществяване на икономически ефективна приватизация като предпоставка за оптимални постъпления от продажбите, които в по-голямата си част ще бъдат използвани за инвестиционни цели и за придобиване на дълготрайни материални активи.
2. При изготвяне на плана за работа по приватизация на обектите са взети следните съображения:
- наложителни основни ремонти, финансирането, на които е непосилно или нерентабилно;
- системни посегателства и кражби;
- без наематели, поради лоши икономически резултати от дейността им;
- целесъобразност и икономическа обоснованост от поддържане на общинско участие в търговски дружества.
3. Прогноза за приходите и разходите по приватизация.
Прогнозата за приходите и разходите по приватизация с конкретните стойности се отразяват в приложение – специална сметка за приходите по ЗПСК към проекта за Бюджет на Община Габрово за 2012 г. Приходите от приватизация на обектите се разпределят съгласно чл.10 от ЗПСК.
Информацията съдържаща се в настоящия план няма окончателен характер. Общински съвет – Габрово, актуализира приходите и разходите в зависимост от потребностите и приоритетите на Община Габрово.
4.Обекти общинска собственост за приватизация през 2012г.
Списък по чл.3, ал.2, изречение първо от ЗПСК
Търговски дружества Дялове собственост
на Община Габрово, %
1 “Хлебозавод” ООД- Габрово 19,84
2 “Спомагателни дейности в социалната сфера” ЕООД 100

Обект, по чл. 1, ал. 2, т. 6:
УПИ с едноетажна сграда /старо кметство/ в с.Лесичарка.

РЕШЕНИЕ № 19
26.01.2012 год.

Промяна в състава на Експертната комисия по програма култура на Община Габрово

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с раздел II, чл. 2 и чл. 3, ал. 2 от Правилник за финансиране на проекти по Програма Култура от бюджета на Община Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Избира за свои представители в състава на Експертната комисия по Програма Култура, следните общински съветници:
1. Митко Даскалов – председател на ПК ”Култура и вероизповедания”
2. Цеца Данаилова – председател на ПК ”Финанси и бюджет”

Задължава Кмета на Община Габрово в едномесечен срок след влизане в сила на настоящото решение, да предприеме действия по издаване на заповедта за назначаване на Експертната комисия.

РЕШЕНИЕ № 20
26.01.2012 год.

Изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища -първо четене

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 45а, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Приема на І-во четене изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища, както следва:

§ 1. Чл. 4, ал. 2, т. 1
Било:
„1. не притежават жилище или вила годни за постоянно обитаване или идеални части от такива имоти, на територията на страната, които отговарят на или превишават нормите за жилищно задоволяване, определени с чл. 3 от тази Наредба;”
Става:
„1. не притежават жилище или вила годни за постоянно обитаване на територията на страната;”
§ 2. Чл. 4, ал. 2, т. 2
Било:
„1. не притежават жилищен или вилен парцел в района на населеното място, в населени места от I и ІІ функционален тип; парцели в курортните зони и комплекси и във вилните зони към тях; земи до 10 км. от морската брегова ивица;”
Става:
„1. не притежават идеални части от имоти по т. 1, които отговарят на или превишават нормите за жилищно задоволяване, определени с чл. 3 от тази Наредба, не притежават жилищен или вилен парцел в района на населеното място, в населени места от I и ІІ функционален тип; парцели в курортните зони и комплекси и във вилните зони към тях; земи до 10 км. от морската брегова ивица;”
§ 3. Чл. 4, ал. 2, т. 6
Било:
„6. имат адресна регистрация в гр. Габрово не по-малко от 5 години;”
Става:
„6. имат адресна регистрация в гр. Габрово, по постоянен адрес, през последните 7 години без прекъсване. Тази разпоредба, не се прилага за семейства с определена жилищна нужда до влизане в сила на това изменение;”
§ 4. Чл. 6, ал. 1, т. 5
Било:
„5. заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите установени в чл.3.”
Става:
„5. заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите установени в чл.3, за която не заплащат наемна цена.”
§ 5. Чл. 7, ал. 2, т. 5
Било:
„5. данни за предишни вписвания в картотеката.”
Става:
отменя се
§ 6. Чл. 9, т. 1
Било:
„1. отбива срочна военна служба;”
Става:
„1. е на военна служба;”
§ 7. Чл. 16, ал. 1, т. 9
Било:
„9. Незаплащане на такса “Битови отпадъци” за предходната година;”
Става:
„9. Невъзстановяване на такса “Битови отпадъци” за предходната година;”
§ 8. Чл. 16, ал. 4
Било:
„(4) При изтичане на срокът за настаняване, наемното правоотношение може да бъде продължено, ако наемателят отговаря на условията за настаняване под наем в общинско жилище.”
Става:
„(4) При изтичане на срокът за настаняване, наемното правоотношение с наемател на общинско жилище, може да бъде продължено, ако наемателя отговаря едновременно на следните условия:
1. да отговаря на изискванията за настаняване под наем в общинско жилище по тази наредба.
2. да няма задължения от неизплатени наемни вноски и консумативни разноски свързани с ползване на жилището;
3. да е изпълнил задължението си по чл. 14, ал. 7 от наредбата;
4. до изтичане на срока за настаняване да е подал искане - декларация (по образец) за продължаване на наемните му правоотношения.
Продължаването на наемното правоотношение се извършва със заповед на Кмета на общината.”
§ 9. Чл. 18, ал. 1
Било:
„(1) Със заповед на Кмета на общината се назначава комисия по настаняване на лицата по чл. 17 във ведомствени жилища.”
Става:
„(1) Кметът на общината назначава комисия по настаняване на лицата по чл. 17, ал. 1 във ведомствени жилища.”
§ 10. Чл. 23, ал. 2, т. 1
Било:
„1. Правоимащи по ЗУЖВГМЖСВ”
Става:
„1. Правоимащи по ЗУПГМЖСВ”
§ 11. Чл. 24, ал. 1
Било:
„Чл. 24. (1) На правоимащи по ЗУЖВГМЖСВ се продават свободни общински жилища, които са включени в списъка по чл. 23, ал. 1, при условия и ред по ЗУЖВГМЖСВ и ППЗУЖВГМЖСВ.”
Става:
„Чл. 24. На правоимащи по ЗУПГМЖСВ се продават свободни общински жилища, които са включени в списъка по чл. 23, ал. 1, при условия и ред по ЗУПГМЖСВ и ППЗУПГМЖСВ.”
§ 12. Чл. 26, ал. 1, т. 2
Било:
„2. Да отговаря на условията за настаняване под наем в общинско жилище по тази наредба;”
Става:
„2. Да отговаря на условията на чл. 16, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 3 от тази наредба;”
§ 13. Чл. 26, ал. 1, т. 3
Било:
„3. Да не дължи суми от неизплатени наеми или консумативни разноски;”
Става:
„3. Да не е извършвал през последната година нарушаване клаузите на договора за отдаване под наем на общинското жилище и при подаване на искане - декларация (по образец) за закупуване на общинското жилище да няма задължения от неизплатена наемна цена и консумативни разноски;”
§ 14. Чл. 26, ал. 1, т. 4
Било:
„4. Да е наемател на общинско жилище, на основание на настанителна заповед, не по-малко от 5 години без прекъсване. Когато жилището е в крайно лошо състояние и се нуждае от основен и неотложен ремонт, наемателят може да го закупи и без да отговаря на условието по предходното изречение, след изрично решение на Общински съвет;”
Става:
„4. Да е наемател на общинско жилище, на основание на настанителна заповед, не по-малко от 5 години без прекъсване;”
§ 15. Чл. 26, ал. 2
Било:
„(2) Специализираното звено в Общинска администрация проучва дали са налице обстоятелствата по ал. 1.”
Става:
„(2) Комисията, назначена от Кмета на общината на основание чл. 8, ал. 1 от тази Наредба, проучва дали са налице обстоятелствата по ал. 1.”
§ 16. Чл. 26, ал. 3
Било:
„(3) Оценката и продажбата на жилищата се извършва по реда на чл. 25 от тази наредба.”
Става:
„(3) Оценката и продажбата на жилищата се извършва по реда на чл. 25 от тази наредба. За възлагане на оценката наемателят на общинско жилище внася в касата на общината депозит в размер на 100.00 (сто) лева, като при осъществяване на продажбата, депозитът се приспада от продажната цена.”
§ 17. Чл. 27, ал. 1
Било:
„(1) Продажбата на жилища на лица по чл. 23, ал. 1, т. 3 се извършва от Кмета на общината, след решение на Общински съвет.”
Става:
„(1) Продажбата на жилища на лица по чл. 23, ал. 2, т. 3 се извършва от Кмета на общината, след решение на Общински съвет.”
§ 18. Чл. 35
Било:
„Чл. 35. Когато наетото жилище от едно семейство е над нормите за жилищно задоволяване, съгласно чл. 3, ал. 1, разликата за всяка стая се заплаща в двоен размер, по установената наемна цена за кв. м. полезна площ.”
Става:
„Чл. 35. Когато наетото жилище от едно семейство е над нормите за жилищно задоволяване, съгласно чл. 3, ал. 1, разликата за всяка стая се заплаща в двоен размер, по установената наемна цена за кв. м. полезна площ. Това разпореждане не се прилага когато общината, не разполага със свободно, отговарящо на нормите за жилищно задоволяване, подходящо за пренастаняване на семейството общинско жилище.”

РЕШЕНИЕ № 21
26.01.2012 год.

Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – първо четене.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с промените в Закона за общинската собственост /ДВ бр.15 от 18.02.2011г./, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Приема на първо четене изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

БИЛО: Чл. 2а (2) В изпълнение на стратегията по ал.1, Общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на Кмета на Общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на Общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. Програмата съдържа:
1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;
2. описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия;
3. описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които Общината желае да получи в замяна;
4. описание на имотите, които Общината има намерение да придобие в собственост, и способите за тяхното придобиване;
СТАВА: Чл. 2а (2) В изпълнение на стратегията по ал. 1, Общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на Кмета на Общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на Общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. Програмата съдържа:
1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;
2. описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия;
3. описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които Общината желае да получи в замяна;
4. описание на имотите, които Общината има намерение да придобие в собственост, и способите за тяхното придобиване;
5. Обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;
6. Обектите по т.5 от първостепенно значение.

Глава втора
ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИ И ВЕЩИ

НОВ: Чл. 9а. Принудително отчуждаване на имоти – частна собственост за обществени нужди се извършва по реда и условията на Глава трета от ЗОС.

Глава трета
УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ – ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ
Раздел І
УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ –
ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

БИЛО: Чл. 10. (6) Желаещите да им бъдат предоставени за безвъзмездно управление имоти и вещи публична общинска собственост подават молба до Кмета, в която се посочва: дейностите, които ще бъдат осъществявани в имота и срока за управление, който не може да бъде по-дълъг от 5 /пет/ години. В молбата се посочва правният статут на кандидата и се прилага декларация от представляващия юридическото лице, че същото не притежава в собственост имоти и не ползва такива на територията на общината, които да задоволяват съответната нужда.
СТАВА: Чл. 10. (6) Желаещите да им бъдат предоставени за безвъзмездно управление имоти и вещи публична общинска собственост подават искане до Кмета, в което се посочват: дейностите, които ще бъдат осъществявани в имота и срока за управление, който не може да бъде по-дълъг от 10 /десет/ години. В искането се посочва правният статут на кандидата и се прилага декларация от представляващия юридическото лице, че същото не притежава в собственост имоти и не ползва такива на територията на общината, които да задоволяват съответната нужда.

БИЛО: Чл. 11. (1) Части от имоти – публична общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем до 5 години, след решение на Общински съвет, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на глава шеста на тази Наредба при условие, че се използват съобразно предназначението им и наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват.
СТАВА: Чл. 11. (1) Свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем до 10 /десет/ години, след решение на Общински съвет, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на глава шеста на тази Наредба при условие, че се използват съобразно предназначението им и наемането им не възпрепятства дейностите за които съответният имот е предоставен за управление.

БИЛО: Чл. 12. (2) Части от имоти – публична общинска собственост предоставени по ал. 1, могат да се отдават под наем, при условие че са самостоятелно обособени, използват се съобразно предназначението им и наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват, по реда на глава VІ от тази Наредба, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс след решение на Общински съвет.
СТАВА: Чл. 12. (2) Части от имоти – публична общинска собственост предоставени по ал. 1, могат да се отдават под наем, при условие че са самостоятелно обособени, използват се съобразно предназначението им и наемането им не възпрепятства осъществяването на дейностите за които е предоставен, по реда на глава VІ от тази Наредба, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс след решение на Общински съвет.

БИЛО: Чл. 13а (2) Желаещите да им се предоставят за ползване спортните и/или туристически обекти, съоръжения и уреди по ал. 1 подават молба до Кмета, в която посочват:
1. необходимостта от обекта и/или съоръжението, за който ще се иска безвъзмездно предоставяне;
2. подробно описание на спортните дейности, които ще се осъществяват в обекта и/или съоражението;
3. срок, за предоставяне на спортните обекти/или съоръжение.
СТАВА: Чл. 13а (2) Желаещите да им се предоставят за ползване спортните и/или туристически обекти, съоръжения и уреди по ал. 1 подават искане до Кмета, в която посочват:
1. необходимостта от обекта и/или съоръжението, за който ще се иска безвъзмездно предоставяне;
2. подробно описание на спортните дейности, които ще се осъществяват в обекта и/или съоражението;
3. срок, за предоставяне на спортните обекти/или съоръжение.

БИЛО: Чл. 13а (3) Към молбата по ал. 2, представляващите спортните клубове прилагат и следните документи:
1. Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от три месеца от подаване на молбата;
2. Декларация, че спортният клуб вписан в Националния регистър на лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове, воден от Държавната агенция за младежта и спорта
3. Декларация, че спортният клуб е вписан в Националния регистър на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност, воден от Министерството на правосъдието.
4. Документ удостоверяващ, че юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност е изпълнило задълженията си съгласно чл. 46 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
5. Декларация, удостоверяваща, че спортният клуб не извършва стопанска дейност;
6. Декларация, че лицето не притежава в собственост спортни обекти годни за развитие на спорта и туризма;
7. График за провеждане на тренировките;
8. Справка за дейността на спортния клуб през предходната година;
9. Декларация за липса на публични финансови задължения към държавата и общината
СТАВА :Чл. 13а (3) Към искането по ал. 2, представляващите спортните клубове прилагат и следните документи:
1. Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от три месеца от подаване на молбата;
2. Декларация, че спортният клуб е вписан в Националния регистър на лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове, воден от Министерство на физическото възпитание и спорта.
3. Декларация, че спортният клуб е вписан в Националния регистър на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност, воден от Министерството на правосъдието.
4. Документ удостоверяващ, че юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност е изпълнило задълженията си съгласно чл. 46 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
5. Декларация, удостоверяваща, че спортният клуб не извършва стопанска дейност;
6. Декларация, че лицето не притежава в собственост спортни обекти годни за развитие на спорта и туризма;
7. График за провеждане на тренировките;
8. Справка за дейността на спортния клуб през предходната година;
9. Декларация за липса на публични финансови задължения към държавата и общината.

БИЛО: Чл. 13б. Кметът на Общината може да сключи договор със спортни клубове, със седалище на територията на Община Габрово, регистрирани за осъществяване на дейност в обществена полза и вписани в националния регистър на лицензираните спортни организации при Държавна агенция за младежта и спорта, за използване без заплащане на такса, на спортни и/или туристически обекти, съоръжения и уреди, за тренировъчна и състезателна дейност, съгласно утвърден от Общината график. Спортните клубове подават молба до кмета, която съдържа реквизитите посочени в чл. 13, ал. 2 и ал. 3.
СТАВА: Чл. 13б. Кметът на Общината може да сключи договор със спортни клубове, със седалище на територията на Община Габрово, регистрирани за осъществяване на дейност в обществена полза и вписани в националния регистър на лицензираните спортни организации при Министерство на физическото възпитание и спорта, за използване без заплащане на такса, на спортни и/или туристически обекти, съоръжения и уреди, за тренировъчна и състезателна дейност, съгласно утвърден от Общината график. Спортните клубове подават молба до кмета, която съдържа реквизитите посочени в чл. 13, ал. 2 и ал. 3.

Раздел ІІ
УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВЕЩИ –
ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

БИЛО: Чл. 15. (2) Отдаването под наем на имоти по ал. 1 се извършва от Кмета след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. Провеждането на търговете и конкурсите се извършва по реда на глава шеста от тази Наредба. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от Кмета.
СТАВА: Чл. 15. (2) Отдаването под наем на имоти по ал. 1 се извършва от Кмета след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако по закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс. Провеждането на търговете и конкурсите се извършва по реда на глава шеста от тази Наредба. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от Кмета.

БИЛО: Чл. 17. (1) С решение на Общинския съвет свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем без търг или конкурс на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза.
СТАВА: Чл. 17. (1) С решение на Общинския съвет свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза.

БИЛО: Чл. 17. (2) Желаещите да бъдат настанени в помещенията по ал.1 подават молба до Кмета, която съдържа:
1. наименование на юридическо лице
2. подробно описание на дейностите, които ще бъдат осъществявани
3. срок за настаняване, но не по-дълъг от четири години
4. решение за съдебна регистрация
5. Декларация, че НПО не притежава в собственост или не ползва друго помещение за задоволяване на същите нужди.
СТАВА: Чл. 17. (2) Желаещите да бъдат настанени в помещенията по ал.1 подават искане до Кмета, което съдържа:
1. наименование на юридическо лице
2. подробно описание на дейностите, които ще бъдат осъществявани
3. срок за настаняване, но не по-дълъг от четири години
4. решение за съдебна регистрация
5. Декларация, че юридическото лице не притежава в собственост или не ползва друго помещение за задоволяване на същите нужди.
6. Декларация за липса на публични задължения към бюджета на Община Габрово.

БИЛО: Чл. 19. (2) Желаещите по ал.1 подават молба до Кмета, която съдържа:
1. наименование на юридическото лице;
2. подробно описание на дейностите, които ще бъдат осъществявани;
3. срок на временното ползване
4. Удостоверение за актуално състояние или декларация, че лицето е пререгистрирано по ЗТР.
5. декларация от представляващия юридическото лице, че нуждата не може да бъде удовлетворена по друг начин.
СТАВА: Чл. 19. (2) Желаещите по ал.1 подават искане до Кмета, която съдържа:
1. наименование на юридическото лице и ЕИК;
2. подробно описание на дейностите, които ще бъдат осъществявани;
3. срок на временното ползване
4. отменя
5. декларация от представляващия юридическото лице, че нуждата не може да бъде удовлетворена по друг начин.

Глава четвърта
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Раздел I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

БИЛО:Чл. 46. (1) Разпореждането с недвижими имоти - частна общинска собственост се осъществява чрез:
1. продажба на имоти или на идеални части от тях;
2. замяна на имоти или на идеални части от тях и на вещни права върху тях;
3. учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване – възмездно или безвъзмездно;
4. учредяване на вещно право на ползване - възмездно или безвъзмездно;
5. /отм. с Решение № 171/25.09.2008 г./
6. доброволна или съдебна делба;
7. премахване на сгради, постройки и съоръжения;
8. дарение;
9. сделки по чл. 15, ал. 3 и чл. 17, ал. 3 от Закона за устройство на територията;
10. даване вместо изпълнение;
11. по силата на закон.
СТАВА:Чл. 46. (1) Разпореждането с недвижими имоти - частна общинска собственост се осъществява чрез:
1. продажба на имоти или на идеални части от тях;
2. замяна на имоти или на идеални части от тях и на вещни права върху тях;
3. учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване – възмездно или безвъзмездно;
4. учредяване на вещно право на ползване - възмездно или безвъзмездно;
5. /отм. с Решение № 171/25.09.2008 г./
6. доброволна или съдебна делба;
7. премахване на сгради, постройки и съоръжения;
8. дарение;
9. сделки по чл. 15, ал. 3 и чл. 17, ал. 3 от Закона за устройство на територията;
10. отменя
11. по силата на закон.

БИЛО:Чл. 46. (2) Разпореждането с движими вещи - частна общинска собственост се осъществява чрез:
1. продажба;
2. замяна;
3. предоставяне право на ползване;
4. дарение;
5. бракуване.
СТАВА:Чл. 46. (2) Разпореждането с движими вещи - частна общинска собственост се осъществява чрез:
1. продажба;
2. замяна;
3. предоставяне право на ползване;
4. дарение;
5. бракуване.
6. делба;
7.възмездно или безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права.

БИЛО:Чл. 52. (3) Въз основа на предложението по ал. 2, Кметът възлага със заповед на комисия изготвянето на доклад, който трябва да съдържа:
1. Данни за недвижимия имот – точно местонахождение, описание,
предназначение, градоустройствен и правен статут, благоустройствени показатели, фактическо състояние.
2. Целесъобразност на разпореждането с имота.
3. Други условия на бъдещата сделка – срок, начин на плащане и др.
СТАВА:Чл. 52. (3) Предложенията по ал. 2 се разглеждат от комисия, назначена със заповед на Кмета. Комисията изразява становище за всяко предложение, което трябва да съдържа:
1. Данни за недвижимия имот – точно местонахождение, описание,
предназначение, градоустройствен и правен статут, благоустройствени показатели, фактическо състояние.
2. Целесъобразност на разпореждането с имота.
3. Други условия на бъдещата сделка – срок, начин на плащане и др.

БИЛО:Чл. 52. (4) При положително становище в доклада изработен от Комисията по ал.3, Кметът възлага на оценител на имоти определянето на пазарната цена на имота, който подлежи на разпореждане по реда на глава четвърта от тази Наредба и внася мотивирано предложение до Общинския съвет за вземане на решение за разпореждане с имота.
СТАВА:Чл. 52. (4) При положително становище на Комисията по ал.3, Кметът възлага на оценител на имоти определянето на пазарната оценка на имота, който подлежи на разпореждане по реда на глава четвърта от тази Наредба и внася мотивирано предложение до Общинския съвет за вземане на решение за разпореждане с имота.

Раздел II
РАЗПОРЕЖДАНЕ С НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ

БИЛО:Чл. 53. (1) Разпоредителните сделки с имоти и вещни права се извършват въз основа на пазарни оценки, определени по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС. Оценките се одобряват от Общинския съвет и не могат да бъдат по-ниски от данъчните. Общинският съвет може да определи и по-висока оценка, освен ако в закон е установено друго. Началните цени при провеждането на търговете или конкурсите не могат да бъдат по-ниски от определените от Общинския съвет.
СТАВА:Чл. 53. (1) Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, освен ако в закон е предвидено друго. Началните цени при провеждане на търгове или конкурси за разпореждане с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, не могат да бъдат по-ниски от цените, определени от общинския съвет.

БИЛО:Чл. 56. (2) В едномесечен срок от получаване на решението на Общински съвет, Кметът издава заповед за провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, в съответствие с решението на Общински съвет. Заповедта съдържа всички задължителни реквизити на чл. 87, ал.1 от тази Наредба.
(4) Началната тръжна цена е цената определена от Общинския съвет.
СТАВА:Чл. 56. (2) В срока, определен с решението на Общински съвет, Кметът издава заповед за провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, в съответствие с решението. Заповедта съдържа всички задължителни реквизити на чл. 87, ал.1 от тази Наредба.
(4) Началната тръжна цена е пазарната цена определена от Общинския съвет.

БИЛО: Чл. 65. (6) В условията на търга или конкурса може да се предвиди заплащането на цената на правото на строеж или на част от нея да се извърши чрез прехвърляне в собственост на общината на равностоен имот в новопостроената сграда.
СТАВА: Чл. 65. (6) С решението по ал. 1 Общинският съвет може да разреши в условията на търга или конкурса да се предвиди заплащането на цената на правото на строеж или на част от нея да се извърши с предоставяне в собственост на Общината на обекти в новопостроената сграда или на обекти в друга сграда, които са собственост на лицето, в полза на което е учредено правото на строеж, или то да изгради за своя сметка друг обект за нуждите на общината. В тези случаи условията на търга или конкурса се одобряват от Общинския съвет. Стойността на обектите, предоставяни в собственост на Общината, не може да бъде по-малка от цената на правото на строеж или на съответната част от него.

НОВ: Чл. 68а. По изключение възмездно право на пристрояване може да се учреди върху имот – публична общинска собственост в случаите по чл.184, ал. 2 от ЗУТ.

БИЛО:Чл. 73. (7) Желаещите да им се учреди безвъзмездно право на ползване по ал. 4 и ал. 5 подават молба до Кмета, в която посочват:
а) основанието, на което се иска учредяване безвъзмездно право на ползване;
б) необходимост от недвижимия имот - частна общинска собственост;
в) подробно описание на дейностите (проектите), които ще се осъществяват в имота;
г) декларация, че не притежават в собственост други годни имоти за осъществяване на дейността (проекта).
СТАВА:Чл. 73. (7) Желаещите да им се учреди безвъзмездно право на ползване по ал. 4 и ал. 5 подават искане до Кмета, в която посочват:
а) основанието, на което се иска учредяване безвъзмездно право на ползване;
б) необходимост от недвижимия имот - частна общинска собственост;
в) подробно описание на дейностите (проектите), които ще се осъществяват в имота;
г) декларация, че не притежават в собственост други годни имоти за осъществяване на дейността (проекта).

БИЛО: Чл. 73. (8) Към молбата по ал. 7 се прилагат следните документи:
а) Решение за съдебна регистрация;
б) Удостоверение за актуално състояние;
в) Годишна програма за дейността;
г) Декларация за осигурено финансиране на дейността;
д) Декларация за липса на публични задължения към бюджета на Община Габрово
СТАВА: Чл. 73. (8) Към искането по ал. 7 се прилагат следните документи:
а) Решение за съдебна регистрация;
б) Удостоверение за актуално състояние;
в) Годишна програма за дейността;
г) Декларация за осигурено финансиране на дейността;
д) Декларация за липса на публични задължения към бюджета на Община Габрово

БИЛО:Чл. 74. (1). Замяната на имот - частна общинска собственост, на право на строеж върху имот - частна общинска собственост, или на право на строеж в полза на общината с имот или с право на строеж - собственост на държавата, на физически лица или на юридически лица, може да се извършва по инициатива на Общината или по писмено предложение на заинтересованите лица и в съответствие с програмата по чл.2а, ал.2 от настоящата наредба.
(2) Замяна по ал.1 може да се извърши:
1. при прекратяване на съсобственост върху имоти между Общината и трети лица;
2. когато с влязъл в сила подробен устройствен план се предвижда отчуждаване на имоти за нуждите на Общината;
3. между Общината и друга община или между Общината и държавата;
4. в други случаи, определени в закон.
СТАВА:Чл. 74. (1). / Не може да се извършва замяна на имот - частна общинска собственост, на право на строеж върху имот - частна общинска собственост, или на учредено в полза на общината право на строеж с имот или с право на строеж - собственост на физически лица или на юридически лица, освен в случаите, посочени в закона.
(2) Освен в случаите, посочени в този закон, замяна на имот - частна общинска собственост, на право на строеж върху имот - частна общинска собственост, или на учредено в полза на общината право на строеж, с имот или с право на строеж върху имот - собственост на други лица, може да се извършва:
1. за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор;
2. между общината и друга община или между общината и държавата;
3. в други случаи - при условия и по ред, определени в закон.

ОТМЕНЯ : чл.74 (6)

БИЛО: Чл. 74. (8) Не се допускат замени:
1. когато имотите - собственост на трети лица, са обременени с ипотека или други тежести, отдадени са под наем или под аренда;
2. на общински урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно строителство, срещу нежилищни имоти, освен в случаите по ал. 2, т. 2;
3. на общински имоти с имоти на лица, за които е установено, че без правно основание ползват общински имот, договорите за наем или за вещни права върху общински имоти са прекратени по тяхна вина или с които общината води съдебни имуществени спорове;
4. в други случаи, определени в закон.
СТАВА: Чл. 74. (8) Не се допускат замени:
1. когато имотите - собственост на трети лица, са обременени с ипотека или други тежести, отдадени са под наем или под аренда;
2. на общински урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно строителство, срещу нежилищни имоти.
3. на общински имоти с имоти на лица, за които е установено, че без правно основание ползват общински имот, договорите за наем или за вещни права върху общински имоти са прекратени по тяхна вина или с които общината води съдебни имуществени спорове;
4. в други случаи, определени в закон.

Глава пета
НАДЗОР, АКТУВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ –
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

БИЛО: Чл. 82. Актовите книги за общинска собственост са общодостъпни и всеки може да иска справка по тях, по следния ред:
1. за преглед на акта – на определеното от Кмета място в Община Габрово.
2. за копие от акт – чрез подаване на молба до Кмета и заплащане на такса, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Габрово.
СТАВА: Чл. 82. Актовите книги за общинска собственост са общодостъпни и всеки може да иска справка по тях, по следния ред:
1. за преглед на акта – на определеното от Кмета място в Община Габрово.
2. за копие от акт – чрез подаване на искане до Кмета и заплащане на такса, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Габрово.

Глава шеста
ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
Раздел I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

БИЛО:Чл.86.(1) По реда и условията, предвидени в тази Наредба, се провеждат публични търгове и публично оповестени конкурси за:
1.отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, по чл.14, ал.7 от ЗОС;
2.отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост;
3.продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост;
4.учредяване право на строеж върху общинска земя;
5.учредяване право на надстрояване или пристрояване върху общински недвижими имоти;
6.учредяване право на ползване върху имоти - общинска собственост;
7. продажба на движими вещи по чл.76, ал.1 от тази Наредба;
8. отдаването за временно възмездно ползване на земи от общинския поземлен фонд под аренда.
СТАВА:Чл.86.(1) По реда и условията, предвидени в тази Наредба, се провеждат публични търгове и публично оповестени конкурси за:
1.отдаване под наем на свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, по чл.14, ал.7 от ЗОС;
2.отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост;
3.продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост;
4.учредяване право на строеж върху общинска земя;
5.учредяване право на надстрояване или пристрояване върху общински недвижими имоти;
6.учредяване право на ползване върху имоти - общинска собственост;
7. продажба на движими вещи по чл.76, ал.1 от тази Наредба;
8. отдаване под наем и аренда на земи от общинския поземлен фонд, земеделски земи по § 4 от ЗСПЗЗ и земеделски земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.

Раздел II
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ НА ОТДАВАНИ ПОД НАЕМ ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ

БИЛО:Чл. 98. (2) За останалите населени места на територията на Общината, началната или наемната цена се определя, като цената по чл.97 се умножава с коефициент както следва: за населени места до 100 жители – 0,3; за населени места до 250 жители – 0,5; за населени места над 250 жители – 0,6. За обекти магазини за хранителни и дребни промишлени стоки в населени места с население под 50 души с постоянен адрес с коефициент 0,2.
СТАВА:Чл. 98. (2) За останалите населени места на територията на Общината, началната или наемната цена се определя, като цената по чл.97 се умножава с коефициент както следва: за населени места до 100 жители с постоянен адрес – 0,3; за населени места до 250 жители с постоянен адрес – 0,5; за населени места над 250 жители с постоянен адрес – 0,6. За обекти магазини за хранителни и дребни промишлени стоки в населени места с население под 50 души с постоянен адрес с коефициент 0,2.

Раздел IIІ
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

БИЛО: Чл. 100. (1) Когато на публичния търг се яви само един кандидат, извън случаите за имоти от идеален център и първа зона, кандидатът се обявява за спечелил търга по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.
СТАВА: Чл. 100. (1) Когато на публичния търг се яви само един кандидат, извън случаите за имоти от идеален център и първа зона, кандидатът се обявява за спечелил търга по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена. При публичен търг с явно наддаване цената не може да бъде по–ниска от началната тръжна цена, увеличена със стъпката, определена по реда на чл. 101, ал. 1 от тази Наредба.

БИЛО: Чл.100. (3) Когато на търга, провеждан повторно в случаите по ал. 2, се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил търга по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.
СТАВА: Чл.100. (3) Когато на търга, провеждан повторно в случаите по ал. 2, се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил търга по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена. При публичен търг с явно наддаване цената не може да бъде по–ниска от началната тръжна цена, увеличена със стъпката, определена по реда на чл.101, ал.1 от тази Наредба.

БИЛО: Чл. 101. 2) Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал, като всяко увеличение трябва да бъде равно на стъпката по ал. 1.
СТАВА: Чл. 101. 2) Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал, като всяко увеличение трябва да бъде равно на стъпката по ал. 1. При публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти или части от тях – общинска собственост, увеличението може да бъде равно на една или повече стъпки.

НОВА: Чл. 101. (6) В случай че някой от допуснатите участници откаже да потвърди началната тръжна цена, той не се допуска до по-нататъшно участие в търга, а внесеният от него депозит се задържа.

НОВА: Чл. 101. (7) В случай че участниците в търга потвърдят началната тръжна цена, но никой от тях не обяви следващата по размер цена, по-висока от началната с една стъпка, търгът се закрива и внесените от тях депозити за участие в търга се задържат.

БИЛО:Чл. 103. (4) При предложена еднаква най-висока цена от повече участници, търгът продължава между тях с открито наддаване и започва от тази цена.
СТАВА:Чл. 103 (4) При предложена еднаква най-висока цена от повече участници, търгът продължава между тях с явно наддаване и започва от тази цена.

БИЛО: Приложение 1 към НРПУРОИ
Т А Р И Ф А
за определяне на начални или наемни цени за отдаване под наем за 1 кв.м реална площ от общински недвижими имоти, движими вещи и земеделски земи от общински поземлен фонд
/изм. Решение № 68/30.09.2006 г., № 75/08.03.2007 г., № 51/13.03.2008 г.,
№ 171/25.09.2008 г.№ 37/26.02.2009 г., № 194/16.09.2010 г.№ 55/10.03.2011 г. /


Предназначение на обекта
Зони

ИЦ
І
ІІ
ІІІ
ІV села
до 100 до 250 над 250
1. Търговска дейност
1.1 Заведения за хранене и развлечения
1.1.1 Ресторанти, барове, питейни заведения 6,90 5,17 3,46 2,59 1,72 0,51 0,87 1,03
1.1.2 Заведения за бързо обслужване и кафе сладкарници 5,17 3,89 2,59 1,93 1,30 0,40 0,64 0,78
1.2 Магазини 6,90 5,17 3,46 2,59 1,72 0,51 0,87 1,03
1.2.1 Магазини за хранителни и други промишлени стоки в населени места с население под 50 души с пост. адрес. 0,28
2. Производствена дейност 2,30 1,72 1,15 0,87 0,59 0,18 0,28 0,36
3. Складове 2,02 1,50 1,01 0,76 0,49 0,17 0,26 0,29
4. Помещения по чл.16 и чл.17 от Наредбата: Синдикални организации и Юридически лица с нестопанска цел 1,39 1,03 0,69 0,51 0,36 0,09 0,14 0,18
5. Административни дейности: Офиси 5,76 4,33 2,87 2,15 1,44 0,43 0,71 0,87
6. Гаражи и паркоместа в гаражи 5,76 4,33 2,87 2,15 1,44 0,43 0,71 0,87
7. Социална, културна, образователна и здравна дейност
7.1 Стоматологични и лекарски кабинети 5,76 4,33 2,87 2,15 1,44 0,43 0,71 0,87
7.2 Ученически бюфети 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46
7.3 Ученически столове 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72
7.4 Щандове за книжарски стоки 4,60 3,46 2,30 1,72 1,15 0,36 0,59 0,69
7.5 Офиси за културни, образователни и творчески дейности 2,87 2,15 1,44 1,08 0,71 0,21 0,38 0,43
7.6 Детски, учебни и, социални заведения
(школи). 1,72 1,30 0,87 0,64 0,43 0,14 0,21 0,26
7.7 Услуги 2,02 1,50 1,01 0,76 0,49 0,17 0,26 0,29
8. Други:
8.1 Места за временни постройки /павилиони/ с разрешение за строеж или разрешение за поставяне 4,60 3,46 2,30 1,72 1,15 0,36 0,59 0,69
8.2 Места за поставяне на слънцезащитни съоръжения с разрешение за поставяне или разрешение за строеж
- за периода от 01.04 до 30.09
- за периода 01.10 до 31.03

14,38
1,44

10,78
1,08

8,63
0,87

4,66
0,47

3,58
0,37

1,08
0,13

1,81
0,19

2,15
0,22
8.3 Спортни обекти – открити 2,30 1,72 1,15 0,87 0,59 0,18 0,28 0,36
8.4 Спортни обекти - закрити 2,89 2,15 1,44 1,08 0,71 0,21 0,38 0,43
8.5 Поземлени имоти по чл.19 от
Наредбата 0,82 0,61 0,41 0,29 0,20 0,05 0,09 0,13
8.6 Площ за инсталиране на технически съоръжения в закрити помещения 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00
8.7 Монтиране на антени и съоръжения към тях 836,00 836,00 836,00 836,00 836,00 836,00 836,00 836,00
9. Места за сглобяеми гараж 25,87 14,38 14,38 14,38 14,38
10. Наемна цена за движимо имущество В границите от 3% върху балансовата стойност до десетократния р-р на актива
11. Земеделски земи от
Общински поземлен фонд І
кат. ІІ
кат. ІІІ
кат. ІV кат. V
кат. VІ
кат. VІІ
кат. VІІІ
кат. ІХ
кат. Х
кат.
17,24 15,82 12,23 11,50 8,63 7,20 5,76 4,33 3,58 2,87

СТАВА: Приложение 1 към НРПУРОИ
Т А Р И Ф А
за определяне на начални или наемни цени за отдаване под наем за 1 кв.м реална площ от общински недвижими имоти, движими вещи и земеделски земи от общински поземлен фонд
/изм. Решение № 68/30.09.2006 г., № 75/08.03.2007 г., № 51/13.03.2008 г.,
№ 171/25.09.2008 г.№ 37/26.02.2009 г., № 194/16.09.2010 г.№ 55/10.03.2011 г. /


Предназначение на обекта
Зони

ИЦ
І
ІІ
ІІІ
ІV села
до 100 до 250 над 250
1. Търговска дейност
1.1 Заведения за хранене и развлечения
1.1.1 Ресторанти, барове, питейни заведения 6,90 5,17 3,46 2,59 1,72 0,51 0,87 1,03
1.1.2 Заведения за бързо обслужване и кафе сладкарници 5,17 3,89 2,59 1,93 1,30 0,40 0,64 0,78
1.2 Магазини 6,90 5,17 3,46 2,59 1,72 0,51 0,87 1,03
1.2.1 Магазини за хранителни и други промишлени стоки в населени места с население под 50 души с пост. адрес. 0,28
2. Производствена дейност 2,30 1,72 1,15 0,87 0,59 0,18 0,28 0,36
3. Складове 2,02 1,50 1,01 0,76 0,49 0,17 0,26 0,29
4. Помещения по чл.16 и чл.17 от Наредбата: Синдикални организации и Юридически лица с нестопанска цел 1,39 1,03 0,69 0,51 0,36 0,09 0,14 0,18
5. Административни дейности: Офиси 5,76 4,33 2,87 2,15 1,44 0,43 0,71 0,87
6. Гаражи и паркоместа в гаражи 5,76 4,33 2,87 2,15 1,44 0,43 0,71 0,87
7. Социална, културна, образователна и здравна дейност
7.1 Стоматологични и лекарски кабинети 5,76 4,33 2,87 2,15 1,44 0,43 0,71 0,87
7.2 Ученически бюфети 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46
7.3 Ученически столове 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72
7.4 Щандове за книжарски стоки 4,60 3,46 2,30 1,72 1,15 0,36 0,59 0,69
7.5 Офиси за културни, образователни и творчески дейности 2,87 2,15 1,44 1,08 0,71 0,21 0,38 0,43
7.6 Детски, учебни и, социални заведения
(школи). 1,72 1,30 0,87 0,64 0,43 0,14 0,21 0,26
7.7 Услуги 2,02 1,50 1,01 0,76 0,49 0,17 0,26 0,29
8. Други:
8.1 Места за временни постройки /павилиони/ с разрешение за строеж или разрешение за поставяне 4,60 3,46 2,30 1,72 1,15 0,36 0,59 0,69
8.2 Места за поставяне на слънцезащитни съоръжения с разрешение за поставяне или разрешение за строеж
- за периода от 01.04 до 30.09
- за периода 01.10 до 31.03

14,38
1,44

10,78
1,08

8,63
0,87

4,66
0,47

3,58
0,37

1,08
0,13

1,81
0,19

2,15
0,22
8.3 Спортни обекти – открити 2,30 1,72 1,15 0,87 0,59 0,18 0,28 0,36
8.4 Спортни обекти - закрити 2,89 2,15 1,44 1,08 0,71 0,21 0,38 0,43
8.5 Поземлени имоти по чл.19 от
Наредбата 0,82 0,61 0,41 0,29 0,20 0,05 0,09 0,13
8.6 Площ за инсталиране на технически съоръжения в закрити помещения 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00
8.7 Монтиране на антени и съоръжения към тях 836,00 836,00 836,00 836,00 836,00 836,00 836,00 836,00
9. Места за сглобяеми гараж 25,87 14,38 14,38 14,38 14,38
10. Наемна цена за движимо имущество В границите от 3% върху балансовата стойност до десетократния р-р на актива
11. Земеделски земи от
ОПФ и земи по §4 от ЗСПЗЗ І
кат. ІІ
кат. ІІІ
кат. ІV кат. V
кат. VІ
кат. VІІ
кат. VІІІ
кат. ІХ
кат. Х
кат.
17,24 15,82 12,23 11,50 8,63 7,20 5,76 4,33 3,58 2,87

Забележка:
БИЛО: 1. Началната наемна цена за заведения за хранене и развлечения и магазини в населени места с туристически характер /в т.ч. АИР “Боженци” и ЕМО “Етър”/ се определя по цени за идеален център.
СТАВА: 1. Началната наемна цена за заведения за хранене и развлечения и магазини в населени места с туристически характер /в т.ч. АИР “Боженци” и АЕК “Етър”/ се определя по цени за идеален център.

БИЛО: 5. Размерът на наема по т. 11 е годишен размер и сумата е с дименсия лв./дка и е в зависимост от категорията на земеделската земя.
СТАВА: 5. Размерът на наема по т. 11 е годишен размер и сумата е с дименсия лв./дка и е в зависимост от категорията на земеделската земя. За отдаване под наем на земеделска земя по §4 от ЗСПЗЗ, началната тръжна цена се изчислява по т.11 за І категория и сумата се умножава с коефициент 5.

РЕШЕНИЕ № 22
26.01.2012 год.

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на акционерите на „ОБЩИНСКА БАНКА” АД

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 13 и чл. 31 от НРУСОЧКТД, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Упълномощава представителят на Община Габрово в Общото събрание на съдружниците на „Общинска банка” АД, гр. Габрово, Лена Георгиева - общински съветник да гласува по предварително обявеният дневен ред на извънредното общо събрание, което ще се състои на 27.01.2012 г. от 14,00 ч. в заседателната зала на Централното управление на банката в гр. София, ул.”Врабча” № 6 при предварително определен дневен ред /при липса на кворум общото събрание ще се проведе на 17.02.2012 г. от 14. 00 ч. на същото място и при същия дневен ред/, както следва:

По Точка единствена: Избор на ръководител на специализирана служба за вътрешен одит на Общинска банка АД
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

2. Задължава представителят на Община Габрово, Лена Георгиев в десетдневен срок след провеждане на Общото събрание на акционерите да предостави в Общински съвет и на Кмета на Общината отчет за участието си в Общото събрание, протокол от заседанието на събранието, както и всички материали получени във връзка със същото.

Приложение: Покана; Дневен ред; проект за решение

РЕШЕНИЕ № 23
26.01.2012 год.

Отмяна на Решение № 23/10.02.2009 г. на Общински съвет и избиране на временна комисия по именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Отменя Решение № 23/10.02.2009 г. на Общински съвет Габрово;
2. Създава временна комисия по именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение с общ числен състав от 7 /седем/ човека и персонален такъв, както следва:

Председател: Димитър Димитров – общински съветник
и членове:
1. Добромир Валачев - общински съветник
2. Николай Лазаров - общински съветник
3. Мирослав Михайлов - общински съветник
4. Маринела Събева – н-к отдел „Култура и вероизповедания” в Община Габрово
5. Соня Корназова – н-к отдел „Градоустройство” в Община Габрово
6. Евгения Попова – юрист

РЕШЕНИЕ № 24
26.01.2012 год.

Изменение на решение № 168/21.07.2011 г. на Общинки съвет Габрово

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от ЗОС, чл. 73, ал. 4 от НРПУРОИ на Общински съвет Габрово, чл. 8, ал. 1, т. 1 и 4, във връзка с чл. 6, т. 1 от Наредба № Н-1 за условията и реда за финансово подпомагане от МФВС на спортни дейности, издадена от министъра на финансите и председателя на държавната агенция за младежта и спорта, във връзка с предложение вх. № РД-01-01-299/19.12.2011 г. от председателя на УС на ФК”ГАБРОВО” – Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Изменя т. 1 от свое решение № 168/21.07.2011 г., както следва:
1. Учредява безвъзмездно право на ползване на Сдружение „ФУТБОЛЕН КЛУБ ГАБРОВО” – гр. Габрово върху терен от 10 955 кв.м. /ограничен с червена линия върху скица № 37/2012 г., издадена от Община Габрово/, включен в УПИ І - спортен терен от кв. 36 по действащия план на кв. Трендафила 1, гр. Габрово – І етап, ІІІ част - частна общинска собственост, актуван с АОС № 1507/23.02.2004 г., който терен обхваща I етап от изграждането на спортния комплекс, съгласно изготвените инвестиционни проекти за изграждане на проектирания от Община Габрово „Тренировъчен спортен комплекс”кв. Трендафил за срок от 10 /десет/ години.
В останалата си част решението остава непроменено.
2. Задължава кмета на Община Габрово да предприеме действия за промяна на договор № 496-ОССД-11/03.11.2011 г., вписан в том X-61, вх. № 2922/08.12.2011 г., партида 21225 в Службата по вписванията – Габрово в съответствие с настоящото решение.
Приложения: 1. Писмо вх. № РД-01-01-299/19.12.2011 г. от Сдружение
„ФУТБОЛЕН КЛУБ ГАБРОВО” – Габрово
2. Скица № 37/2012 г. по действащия план на гр. Габрово

РЕШЕНИЕ № 25
26.01.2012 год.

Изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на Община Габрово на Общински съвет – Габрово, както следва – първо четене

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Приема на първо четене изменение в Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на Община Габрово на Общински съвет – Габрово, както следва:

Било:
Чл. 1. С тази наредба се уреждат реда и условията за извършване на амбулантна търговия, поставяне на маси, столове или сервиране на открито върху терени, общинска собственост и безконфликтното функциониране на търговски обекти на територията на Община Габрово.
Става:
Чл. 1. С тази наредба се уреждат реда и условията за извършване на търговия на открито, поставяне на маси и столове за сервиране на открито върху терени, общинска собственост и безконфликтното функциониране на търговски обекти на територията на Община Габрово.

Било:
Чл. 2. /1/ Търговски обекти по смисъла на тази наредба са:
1. магазини за хранителни и нехранителни стоки;
2. заведения за хранене и развлечения;
3. обекти за комунални и други услуги;
4. хотели и други места за настаняване;
5. обекти за търговия по електронен път.
Става:
Чл. 2. /1/ Търговски обекти по смисъла на тази наредба са всички места, помещения и/или съоръжения (например маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, от които се извършват продажби на стоки и услуги, независимо от факта, че помещенията или съоръжениата може да служат същевременно и за други цели, да са част от притежаван недвижим имот, или да са производствени складове или превозни средства, от които се извършват продажби.

Било:
Чл. З. Търговските обекти се разкриват от физически или юридически лица, регистрирани по съответния ред и отговарящи на всички изисквания на специалните нормативни актове, в зависимост от предмета на осъществяваната от тях дейност и следва да отговарят на условията на тази наредба.
Става:
Чл. З. Търговските обекти се разкриват от физически или юридически лица, и следва да отговарят на всички изисквания на специалните нормативни актове, в зависимост от предмета на осъществяваната от тях дейност и на условията на тази наредба.

Било:
Чл. 4. /1/ На витрината на търговския обект могат да се поставят надписи на български език, указващи вида и наименованието на обекта, както и наименованието на предлаганите стоки и услуги.
/2/ На търговците се разрешава да поставят на витрините надписи на чужд език, само ако те дублират надписите на български език или представляват търговска марка, фирмен знак /лого/.
/3/ Надписът на чужд език да бъде от същият вид и с не по-големи размери от съответните надписи изписани на български език.
/4/ Надписът на чужд език да бъде превод на съответния език или транскрипция на непреведимите български думи.
Става:
Чл. 4 – отменя се

Било
Чл. 5. /1/ Търговецът, ползващ търговски обект, е длъжен на входа на търговския обект да постави табела изписана на български език, която съдържа данни за:
1. наименование и седалище на търговеца експлоатиращ обекта;
2. работно време и време за почивка;
3. почивни дни на обекта;
4. име, фамилия и телефон на лицето, отговорно за търговския обект /управител/.
/2/ Когато обектът е пазар, базар, търговски център или друг подобен търговски обект с участие на повече търговци, всеки един от тях е длъжен да постави табелата по ал. /1/ над щанда, който заема.
/3/ Когато търговският обект или търговецът не работи, търговецът, обслужващ търговския обект /щанд, маса или др./ задължително обявява това на мястото на което обявява работното време.
/4/ Търговецът, ползващ търговски обект е длъжен:
1. да организира работата в търговския обект в съответствие със законовите и поднормативни изисквания с цел недопускане нарушаване на националната сигурност, обществения ред, личните и имуществени права на гражданите и на юридическите лица, околната среда и други.
2. да следи и сигнализира на органите на РПУ - Габрово за нарушение на обществения ред в търговският обект и прилежащата му територия.
3. да поддържа чистотата и почиства снега в района на търговския обект.
4. да спазва обявеното работно време.
5. да извършва зареждане на търговския обект и товаро-разтоварни работи свързани с това при спазване на изискванията за осигуряване на обществения ред и спокойствието на гражданите.
6. да издава на купувача гаранционна карта, съгласно изискванията на ЗЗППТ, при продажбата на стоки, подлежащи на гаранционно поддържане.
7. да изпълняват точно и в срок разпорежданията, издавани в случаите и от органите по чл.29, ал.2 от наредбата.
/5/ Търговецът, ползващ търговски обект, е длъжен да предостави на лицето, работещо в/на търговския обект /павилион, щанд, маса или др./ на разположение на контролните органи в зависимост от предмета на дейност:
1. разрешение за ползване на терен, общинска собственост, за извършване на амбулантна търговия или разрешение за ползване на терен, общинска собственост, за поставяне на маси, столове или сервиране на открито;
2. оригинали на лиценз за търговия с вино, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки;
3. оригинал на разрешение за търговия с тютюн и тютюневи изделия;
4. оригинал на удостоверение за категоризация на обекта,
5. оригинал на удостоверение за регистрация по Закона за храните.
/6/ Лицето, работещо в търговския обект /щанд, маса или др./ е длъжно при поискване от контролните органи да представи документите по ал. 5.

Става:
Чл.5, ал.1 – отменя се.
ал.2 – отменя се.
ал. 3 – отменя се.
ал.4 Търговецът, ползващ търговски обект е длъжен:
1. да организира работата в търговския обект в съответствие със законовите и поднормативни изисквания.
2. да следи и сигнализира на органите на РУ Полиция - Габрово за нарушение на обществения ред в търговският обект и района му.
3. да поддържа чистотата и почиства снега в района на търговския обект.
4. – отменя се
5. да организира зареждане на търговския обект и товаро-разтоварни работи свързани с това при спазване на изискванията за осигуряване на обществения ред и спокойствието на гражданите.
6. – отменя се.
7. да изпълняват точно и в срок разпорежданията, издавани в случаите и от органите по чл.29, ал.2 от наредбата.
ал.5 – отменя се
ал.6 Лицето, работещо в търговския обект /щанд, маса или др./ е длъжно при поискване от контролните органи да представи разрешение за ползване на терен, общинска собственост, за извършване на търговия на открито или разрешение за ползване на терен, общинска собственост, за поставяне на маси и столове за сервиране на открито.

Било:
Чл. 6. /1/ Търговците, извършващи дейност в заведения за хранене или развлечения с работно време след 22.00 ч. и с над 30 /тридесет/ места за сядане, да организират охрана на обекта като съгласуват охранителните си планове с РПУ Габрово.
/2/ Собствениците, наемателите, ползвателите или управителите на търговски обекти, кина или театри и др. подобни, чиито обекти се посещават от деца, са длъжни да предприемат необходимите действия за осигуряване безопасността на децата и недопускане на инциденти съгласно Наредбата за осигуряване безопасността на децата на обществени места.
Става:
Чл. 6. /1/ Търговците, извършващи дейност в заведения за хранене и развлечения с работно време след 24.00 ч. да организират охрана на обекта като съгласуват охранителните си планове с РУ Полиция -Габрово.
/2/ Собствениците, наемателите, ползвателите или управителите на търговски обекти, кина или театри и други подобни, чиито обекти се посещават от деца, са длъжни да предприемат необходимите действия за осигуряване безопасността на децата и недопускане на инциденти съгласно Наредбата за специализирана закрила на децата на обществени места.

Било:
Чл. 7. /1/ /изм. с Решение № 188/23.09.2004 г./ На търговците на територията на община Габрово се забранява:
1. извършването на търговска дейност без надлежно издадено или с изтекъл срок разрешение за ползване на терен, общинска собственост, за извършване на амбулантна търговия, разрешение за ползване на терен, общинска собственост, за поставяне на маси, столове или сервиране на открито;
2. продажбата на промишлени стоки на открито пред стационарните
търговски обекти или павилиони освен на обособените за това места /пазари, базари и др. подобни/.
3. сервирането и продажбата на алкохолни напитки на лица под 18
години, както и на лица във видимо нетрезво състояние;
4. допускане в обекти със сервиране на алкохол или игрални зали за нехазартни игри по смисъла на Закона за хазарта:
4.1. на лица до 14 години - след 22,00 часа без пълнолетен придружител.
4.2. на лица от 14 до 18 години - след 23,00 часа без пълнолетен придружител.
5. допускане в интернет клубове и зали:
5.1. на лица до 14 години - след 22,00 часа без пълнолетен придружител.
5.2. на лица от 14 до 16 години - след 23,00 часа без пълнолетен придружител.
6. допускането на лица под 18 - годишна възраст до обществени места, в които се представят програми с еротично или порнографско съдържание, в игрални зали или игрални казина или други обекти за хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта.
7. допускането на:
7.1. въоръжени лица в заведения за обществено хранене, увеселителни заведения, игрални зали, Интернет клубове с изключение на служители на МВР и МО при изпълнение на служебните им задължения.
7.2. лица във видимо нетрезво състояние или под влияние на други упойващи вещества;
7.3. лица, които носят други общоопасни средства, наркотични вещества или други упойващи вещества;
7.4. лица без документ за самоличност или ученическа лична карта;
7.5. лица, които отказват да бъдат проверени във връзка с прилагането на т.7;
8. сервирането и продажбата на алкохолни напитки в учебни, възпитателни и лечебни заведения, на младежки забави, спортни игри и други подобни;
9. продажбата на тютюн и тютюневи изделия на територията на детски, учебни и лечебни заведения
10. предлагането и продажбата на порнографска литература, вестници,списания и предмети от този вид от и на лица под 18 години.
11. излагането с комерсиална цел на печатни материали и промишлени стоки с порнографско съдържание по витрините на обекти и други места с широк обществен достъп.
12. ползването на зелените площи, тротоарите и другите места, предназначени за общо ползване или около търговски обект за съхраняване на стоки и амбалаж;
13. озвучаването над допустимите по закон норми за шум, установено с протокол на ХЕИ, на заведения за обществено хранене и развлечения за времето от 22.00 до 06.00 часа.
14. разполагането на търговски обекти на територията на зелената
система на община Габрово, с изключение на предвидените в подробния устройствен план или одобрен паркоустройствен проект места.
15./изм.–Решение № 188/23.09.2004 г./ продажбата на пиротехнически или взривоопасни стоки на открито.
16. /нова – Решение № 38/24.03.2005 г./ продажбата на пневматични оръжия, газови и сигнални пистолети на лица под 18 години.
Става: Чл. 7. /1/ На търговците на територията на община Габрово се забранява:
1. извършването на търговска дейност без надлежно издадено или с изтекъл срок разрешение за ползване на терен, общинска собственост, за извършване на търговия на открито, разрешение за ползване на терен, общинска собственост, за поставяне на маси и столове за сервиране на открито, както и заемането на по-голяма от разрешената площ;
2. продажбата на промишлени стоки на открито пред стационарните търговски обекти или павилиони освен на обособените за това места /пазари, базари и др. подобни/;
3. сервирането и продажбата на алкохолни напитки на лица под 18 години, както и на лица във видимо нетрезво състояние;
4. допускане в обекти със сервиране на алкохолни напитки:
4.1. на лица до 14 години - след 20,00 часа без пълнолетен придружител.
4.2. на лица от 14 до 18 години - след 22,00 часа без пълнолетен придружител.
5. допускане в интернет клубове и зали:
5.1. на лица до 14 години - след 20,00 часа без пълнолетен придружител.
5.2. на лица от 14 до 16 години - след 22,00 часа без пълнолетен придружител.
6. допускането на лица под 18 - годишна възраст до обществени места, в които се представят програми с еротично или порнографско съдържание, в игрални зали или игрални казина или други обекти за хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта.
7. допускането на:
7.1. въоръжени лица в заведения за обществено хранене, увеселителни заведения, игрални зали, Интернет клубове с изключение на служители на МВР и МО при изпълнение на служебните им задължения.
7.2. лица във видимо нетрезво състояние или под влияние на други упойващи вещества;
7.3. лица, които носят други общоопасни средства, наркотични вещества или други упойващи вещества;
7.4. лица без документ за самоличност или ученическа лична карта;
7.5. лица, които отказват да бъдат проверени във връзка с прилагането на т.7;
8. сервирането и продажбата на алкохолни напитки в учебни, възпитателни и лечебни заведения;
9. продажбата на тютюн и тютюневи изделия на територията на детски ясли и градини, училища, общежития за ученици, лечебни и здравни заведения;
10. предлагането и продажбата на порнографска литература, вестници, списания и предмети от този вид от и на лица под 18 години.
11. излагането с комерсиална цел на печатни материали и промишлени стоки с порнографско съдържание по витрините на обекти и други места с широк обществен достъп.
12. ползването на зелените площи, тротоарите и другите места, предназначени за общо ползване или около търговски обект за съхраняване на стоки и амбалаж;
13. - отменя се
14. разполагането на търговски обекти на територията на зелената система на община Габрово, с изключение на предвидените в подробния устройствен план или одобрен паркоустройствен проект места, или одобрена схема от главен архитект;
15. - отменя се
16. - отменя се
Нова т. 17. разполагането на автомати за напитки и за пакетирани стоки на открито, върху терени - общинска собственост на ул. ”Радецка” и ул. ”Априловска”, както и на 30 м. отстояние от осите им.

Било:
Глава трета
ОРГАНИЗИРАНЕ НА АМБУЛАНТНА ТЪРГОВИЯ И
ПОСТАВЯНЕ НА МАСИ, СТОЛОВЕ ИЛИ СЕРВИРАНЕ НА ОТКРИТО
ВЪРХУ ТЕРЕН - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Раздел първи
Организиране на амбулантна търговия върху терен общинска собственост

Става:
Глава трета
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО И
ПОСТАВЯНЕ НА МАСИ И СТОЛОВЕ ЗА СЕРВИРАНЕ НА ОТКРИТО
ВЪРХУ ТЕРЕН - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Раздел първи
Организиране на търговия на открито върху терен общинска собственост

Било:
Чл. 8. /1/ Амбулантна търговия е търговията на дребно на публични места - улици, тротоари, площади, панаири, пазари, базари и други подобни, извършвана:
1. в или от превозни средства;
2. на сергии, палатки и други подобни.
/2/ Местата се определят със заповед на кмета на община Габрово по схема, предварително одобрена от главния архитект на Община Габрово като върху схемата се посочва общия брой на местата, видовете съоръжения и вида на търговската дейност, която ще се извършва на тях.
/3/ Не се разрешава извършването на амбулантна търговия извън местата, определени със заповедта по предходната алинея.
/4/ Не се разрешава извършването на амбулантна търговия без издадено от кмета на Община Габрово или упълномощено от него длъжностно лице разрешение.
/5/ Разрешение по предходната алинея за ползване на терен общинска собственост за извършване на амбулантна търговия се издава по реда на чл.15 от наредбата.
Става:
Чл. 8. /1/ Търговия на открито е търговията на дребно на публични места - улици, тротоари, площади, панаири, пазари, базари и други подобни, извършвана:
1. в или от превозни средства;
2. от маси и щендери, колички, фризери и машини за сладолед, хладилни витрини за безалкохолни напитки, автомати за напитки и за пакетирани стоки, скари и други подобни.
/2/ - отменя се.
/3/ - отменя се
/4/ Не се разрешава извършването на търговия на открито без издадено от Kмета на община Габрово или упълномощено от него длъжностно лице разрешение.
/5/ Разрешение по предходната алинея за ползване на терен общинска собственост за извършване на търговия на открито се издава по реда на чл.15 от наредбата.

Било:
Чл. 9. Не е амбулантна търговия или сервиране на открито разнасянето по домовете на закупена или поръчана стока.
Става:
чл.9 Не е търговия на открито или сервиране на открито разнасянето по домовете на закупена или поръчана стока.

Било:
Чл. 10. На територията на община Габрово не могат да бъдат предмет на амбулантна търговия:
Става:
Чл. 10. На територията на община Габрово не могат да бъдат предмет на търговия на открито:

Било:
Раздел втори
Поставяне на маси, столове или сервиране на открито
върху терен - общинска собственост
Става:
Раздел втори
Поставяне на маси и столове за сервиране на открито
върху терен - общинска собственост

Било:
Чл. 11. /1/ Забранява се поставяне на маси, столове или сервиране на открито върху общински терен - пред заведения за хранене и развлечения без издадено разрешение от кмета на община Габрово за ползване на терен - общинска собственост и поставяне на маси, столове или сервиране на открито.
/2/ Разрешението се издава на търговеца, стопанисващ съответния обект за хранене и развлечение
Става:
Чл. 11. /1/ Забранява се поставяне на маси и столове за сервиране на открито върху терен общинска собственост - без издадено разрешение от Кмета на Община Габрово за ползване на терен - общинска собственост за сервиране на открито.
/2/ Разрешение се издава на лицето извършващо дейност в обекта.

Било:
Чл. 12. Забранява се разполагането на маси, столове или сервиране на открито върху общински терен - пред магазини за хранителни, промишлени стоки, павилиони и други търговски обекти, които не са заведения за хранене или развлечения
Става:
Чл. 12. Забранява се разполагането на маси и столове за сервиране на открито върху общински терен - пред магазини за хранителни, промишлени стоки, павилиони и други търговски обекти, които не са заведения за хранене или развлечения

Било:
Чл. 13. /1/ /изм. – Решение № 188/23.09.2004 г./ Минимално разрешената площ за ползване на терен - общинска собственост и поставяне на маси и столове, или сервиране на открито пред заведения за хранене и развлечения се определя както следва:
Става:
Чл. 13. /1/ Минимално разрешената площ за ползване на терен - общинска собственост и поставяне на маси и столове за сервиране на открито пред заведения за хранене и развлечения се определя както следва:

Било: Чл. 14. Месечната или дневна такса се заплаща при издаване на разрешението за посочения в него период и е свързана с площта по предходния член.

Става:
Чл. 14. Месечната или дневна такса се заплаща за посочения в разрешението период и е свързана с площта по предходния член.

Било:
Глава четвърта
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРЕН - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АМБУЛАНТНА ТЪРГОВИЯ, ПОСТАВЯНЕ НА МАСИ, СТОЛОВЕ ИЛИ СЕРВИРАНЕ НА ОТКРИТО
Става:
Глава четвърта
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРЕН - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО, ПОСТАВЯНЕ НА МАСИ И СТОЛОВЕ ЗА СЕРВИРАНЕ НА ОТКРИТО

Било:
Чл. 15. /1/ Разрешения за ползване на терен - общинска собственост, за извършване на амбулантна търговия и разрешение за поставяне на маси, столове или сервиране на открито върху терен - общинска собственост, се издава от кмета на община Габрово или упълномощено от него длъжностно лице по предложение на комисия, назначена с негова заповед.
Става:
Чл. 15. /1/ Разрешения за ползване на терен - общинска собственост, за извършване на търговия на открито и разрешение за поставяне на маси и столове за сервиране на открито, се издават от Кмета на Община Габрово или упълномощено от него длъжностно лице по предложение на комисия, назначена с негова заповед.

Било:
Чл. 16. /1/ Разрешенията се издават въз основа на молба – декларация по образец Приложение № 1, до кмета на община Габрово, подадена до 20-то число на предходния месец лично от търговеца или надлежно упълномощен негов представител в “Общо деловодство” при Община Габрово.
/2/ В молбата се посочва желанието за извършване на амбулантна търговия, за разполагане на маси, столове и други подвижни съоръжения около обекта, свързани с дейността му или сервиране на открито, и съответния период.
/3/ /изм. с Решение № 236/04.12.2008 г./ Към молбата се прилагат следните документи:
1.Удостоверение за актуално състояние или Декларация, че лицето е пререгистрирано по ЗТР /Закон за търговския регистър/.
2. Схема /извадка от кадастрален план/ за възможността и начина на разполагане на маси, столове и други подвижни съоръжения за амбулантна търговия, с регламентирана квадратура.
3. При необходимост, други документи, на които търговецът се позовава.
4. Декларация за наличие или липса на публични задължения към бюджета на Община Габрово.
Става:
Чл. 16. /1/ Разрешенията се издават въз основа на искане – декларация по образец Приложение № 1 или Приложение 2, до Кмета на община Габрово, подадено най-малко 14 дни преди исканата начална дата на ползване, лично от търговеца или надлежно упълномощен негов представител в Община Габрово.
/2/ В искането се посочва желанието за извършване на търговия на открито, или за разполагане на маси и столове за сервиране на открито, както и съответния период.
/3/ Към искането се прилагат следните документи:
1.Удостоверение от Агенция по вписванията или Декларация, че лицето е пререгистрирано по ЗТР /Закон за търговския регистър/.
2. Схема /извадка от кадастрален план/ за възможността и начина на разполагане на маси, столове и други подвижни съоръжения за търговия на открито..
3. Декларация за наличие или липса на задължения към бюджета на Община Габрово.
4. При необходимост, други документи, на които търговецът се позовава.

Било:
Чл. 17. /1/ Главният архитект на Община Габрово или упълномощено от него длъжностно лице, изготвя схема по ал. 3, т. 2 на предходния член, съдържаща:
1. обозначение местонахождението на обекта.
2. възможността за разполагане на маси, столове или други подвижни съоръжения около обекта, доколкото с тях не се създават затруднения за нормалното и безпрепятствено придвижване на хора и превозни средства,
3. максимално възможната позволена квадратура за разполагане на маси или столове, или други помощни съоръжения.
/2/ Когато към молбата не са приложени необходимите документи, на молителя се изпраща съобщение да отстрани пропуските в седемдневен срок от получаване на известието.
/3/ При надлежно комплектовани документи, разрешението се издава в 14 -дневен срок от подаване на молбата или от изправяне нередовностите по молбата.
/4/ Разрешението се издава по образец Приложение № 2 за извършване на амбулантна търговия върху терен - общинска собственост и Приложение № 3 за поставяне на маси, столове или сервиране на открито върху терен общинска собственост и има задължителна обвързваща сила за страните.
/5/ /изм. с Решение № 236/04.12.2008 г./ За издаване на разрешението за търговия на открито, търговецът задължително представя Декларация за регистрация по Закона за храните, когато съответната дейност изисква такова. В противен случай разрешение не се издава.
/6/ /нова - Решение № 236/04.12.2008 г./ Обстоятелствата по ал. 5 се установяват чрез извършване на служебна справка

Става:
Чл. 17. /1/ - отменя се
ал.2 Когато към искането не са приложени необходимите документи, на заявителя се изпраща съобщение да отстрани пропуските в седемдневен срок от получаване на известието.
ал.3 При надлежно комплектовани документи, разрешението се издава в 14 -дневен срок от подаване на искането или от изправяне на нередовностите.
ал. 4 Разрешението се издава по образец Приложение № 3 за извършване на търговия на открито върху терен - общинска собственост и Приложение № 4 за поставяне на маси и столове за сервиране на открито върху терен общинска собственост.
/5/ - отменя се
/6/ - отменя се

Било:
Чл. 18. /1/ /изм. – Решение № 188/23.09.2004 г./ Не се издава разрешение в следните случаи:
1. когато към молбата не са приложени необходимите документи и молителя не отстрани пропуските в седемдневен срок от получаване на известието.
2. /отм. – Решение № 188/23.09.2004 г./
3. при липса на градоустройствена възможност за заемане на заявения в молбата общински терен
4. при нецелесъобразност за заемане на заявения в молбата общински терен
5. когато с молбата за издаване на разрешение за поставяне на маси,столове или сервиране на открито върху терен - общинска собственост, се иска издаване на такова разрешение на търговец различен, от този, стопанисващ обекта.
6. при две нарушения по тази наредба, установени с влязло в сила наказателно постановление за срок от една година.
7. /нова – Решение № 318/30.11.2006 г., изм. с Решение № 236/04.12.2008 г./ Заявителят има задължения към бюджета на Община Габрово.
/2/ Не се разглеждат молби и не се издават разрешителни за срок от 1 година ,след налагане на последната санкция на лица, на които са налагани 2 /два/ пъти санкции от Община Габрово, с влязло в сила НП за нарушение по тази наредба.
Става:
Чл. 18. /1/ Не се издава разрешение в следните случаи:
1. когато към искането не са приложени необходимите документи и заявителя не отстрани пропуските в седемдневен срок от получаване на известието.
2. /отм. – Решение № 188/23.09.2004 г./
3. при липса на градоустройствена възможност за заемане на заявения в искането терен общинска собственост.
4. при нецелесъобразност за заемане на заявения в искането терен общинска собственост.
5. когато искането по чл.16, ал.1 се отнася за търговец различен от този, извършващ дейност в обекта.
6. – отменя се
7. Заявителят има задължения към бюджета на Община Габрово.
Нова т 8. при неподходящ външен и естетически вид, който не се вписва в архитектурно градоустройствено отношение.
/2/ - отменя се

Било:
Чл. 19. /1/ При промяна на обстоятелствата, въз основа на които е издадено разрешението, търговецът е длъжен в 14 - дневен срок от настъпването им да уведоми кмета на община Габрово, който издава ново удостоверение в срока по чл. 17, ал. 3 със съответните промени.
/2/ За издаване на разрешенията, както и за издаване на заверен препис от удостоверение за регистрация или вписване промяна на обстоятелства, молителят заплаща такса, определена с решение на Общински Съвет - Габрово.
Става:
Чл. 19. /1/ При промяна на обстоятелствата, въз основа на които е издадено разрешението, с изключение на заеманата площ, търговецът е длъжен в 14 - дневен срок от настъпването им да подаде искане – декларация до Кмета на Община Габрово, за издаване на ново разрешение в срока по чл. 17 със съответните промени.
/2/ - отменя се

Било:
Чл. 20. Издадените разрешения се вписват в регистър “Амбулантна търговия, поставяне на маси, столове или сервиране на открито върху терен - общинска собственост” от упълномощено със заповед на кмета на община Габрово длъжностно лице.
Става:
Чл. 20. Издадените разрешения се вписват в регистър “ Търговия на открито, поставяне на маси и столове за сервиране на открито върху терен - общинска собственост” от упълномощено със заповед на Кмета на Община Габрово длъжностно лице.

Било:
Чл. 21. /1/ Кметът на община Габрово може по своя преценка, на база схема на главния архитект на Община Габрово, със заповед да разреши за ползване допълнителни места върху терен - общинска собственост, за извършване на амбулантна търговия, поставяне на маси или столове или сервиране на открито за провеждането на национални или общоградски празници.
/2/ В случая на предходната алинея, разрешение се издава на търговеца без прилагане на удостоверение за актуално състояние, при заплатена такса за целия желан период, но не по-дълъг от периода на изявата по ал. 1.
Става:
Чл. 21. /1/ Кметът на Община Габрово може по своя преценка и при необходимост, на база схема на главния архитект на Община Габрово, да разреши за ползване места върху терен - общинска собственост, за търговия на открито, поставяне на маси и столове за сервиране на открито за провеждане на обществени мероприятия.
/2/ В случаи по предходната алинея, разрешение се издава на търговеца при заплатена такса за целия разрешен период.

Било:
Чл. 22. Разрешението за ползване на общинско място може да бъде отнето от кмета на община Габрово по предложение на комисията по чл.15, ал.1 от наредбата, когато мястото не се използва по предназначение, когато не се използва от лицето, на което е предоставено, или когато обществени нужди налагат това.
Става:
Чл. 22. Разрешението за ползване на терен общинска собсвеност може да бъде отнето от Кмета на Община Габрово по предложение на комисията по чл.15, ал.1 от наредбата, когато:
1. терена не се използва по предназначение;
2. терена не се използва от лицето, на което е предоставен;
3. обществени нужди налагат това;
4. съоръжението не е разположено на разрешеното място;
5. съоръжението или прилежащия му район не се поддържат в добър естетически вид.
6. не се заплащат дължимите такси, в определения с тази наредба срок.

Било:
Чл. 23. /1/ Разрешението губи своята правна сила с изтичането на срока за който то е издадено.
Става:
Чл. 23. /1/ Разрешението губи своята правна сила с изтичането на срока за който то е издадено, или с отнемането му.

Било:
Чл. 24. /1/ При издаване на съответното разрешение търговецът заплаща такса, определена с Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Габрово, за квадратен метър разрешена площ - общинска собственост.
Става:
Чл. 24. /1/ При издаване на съответното разрешение търговецът заплаща такса, определена с Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово, за квадратен метър разрешена площ - общинска собственост.

Нова ал. 3 към чл. 25 За остатъка от периода представляващ непълен месец се заплаща такса, пропорционална на месечната.

Било:
Чл. 27. Таксите се внасят на касата в Община Габрово. Номерът на вносната бележка и размерът на таксата задължително се нанасят в разрешението по приложение № 2 и № 3 от длъжностно лице в специализирания отдел при Община Габрово.
Става:
Чл. 27. Таксите се внасят в касата в Община Габрово. Номерът на вносната бележка и размерът на таксата задължително се нанасят в разрешението по приложение № 3 и № 4 от длъжностно лице в ЦИУГ при Община Габрово.

Било:
Чл. 28. /1/ /изм. с Решение № 318/30.11.2006 г./ Нарушителите на тази наредба се наказват с глоба до 1000 лева, а за еднолични търговци и юридически лица – имуществени санкции до 10000 лева. При повторно нарушение – глоба в размер от размера на глобата при първото нарушение до 5000 лева - за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица – имуществени санкции в размер от размера на глобата при първото нарушение до 50000 лева и временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност за срок не по-малко от три месеца, освен ако по друг нормативен акт не подлежи на по – тежко наказание.
Става:
чл.28. /1/ Нарушителите на тази наредба се наказват с глоба, за физически лица от 50 до 1000 лева, а за еднолични търговци и юридически лица - с имуществени санкции от 200 до 5000 лева. При повторно нарушение по тази наредба – с глоба от 100 до 5000 лева - за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица – с имуществени санкции в размер от 400 до 10000 лева.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Било:
§. 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Потребител" е всяко лице, което придобива стоки или ползва услуги за свои нужди или за нуждите на свои близки, а не за продажба, производство или упражняване на професия или занаят.
4. "Компютърни и интернет зали" са помещения, снабдени с компютърна техника, които са на разположение за обществено ползване.
Става:
§. 1.
т. 1 - отменя се
т. 4 - отменя се
нова: т.5 „Район на търговски обект” е прилежащия тротоар на търговския обект, а там, където няма такъв, по дължина на обекта и ширина 2 метра от него, включително и заетата от него площ за търговия на открито.
Било: §. 2. След издаването на заповедта по чл. 8, ал. 3, всички съществуващи съоръжения на амбулантната търговия, извън обхвата на заповедта, да се премахнат в тримесечен срок.
Става: §. 2 – отменя се

Било: §. 4. Издадените разрешения по старата наредба запазват своята сила до изтичане на заплатената такса за съответният срок. След изтичане на този срок търговецът подава молба по общият ред упоменат в тази наредба.

Става: §. 4. Издадените разрешения преди измененията приети с решение № ……………… запазват своята сила до изтичане на 1 месец от влизане в сила на решението. За издаване на следващо разрешение, търговецът подава ново искане - декларация по общият ред упоменат в тази наредба.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Било: §.8. Контролът по изпълнение на наредбата се възлага на началника на Районно Полицейско Управление – Габрово, директора на ХЕИ - Габрово и кмета на община Габрово.
Става: Контролът по изпълнение на наредбата се възлага на началника на РУ Полиция – Габрово, Кмета на Община Габрово или упълномощени от тях лица.

Приложения към Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово:

Било:
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
/изм. с Решение № 102/20.04.2006 г./

ДО
Г-Н КМЕТА НА
ОБЩИНА ГАБРОВО

М О Л Б А – Д Е К Л А Р А Ц И Я
от

наименование на търговеца:………...…………………………………………
представлявано от: …………………………………………….……………….
седалище: ……….………………………………………………………………
адрес на управление: …………………………………………………………...
Булстат:…………………………………….. дан.№……………………………
телефон:………………………; GSM:……….………………. факс:………….

На основание чл.15 от Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово, МОЛЯ, да ми бъде издадено разрешение за:
1. Ползване на терен - общинска собственост за извършване на амбулантна търговия и поставяне на:
……….………………………………………………………………………………………
/открит търговски щанд, хладилна витрина, количка, фризер за сладолед и др./
2. Ползване на терен общинска собственост за поставяне на маси, столове или сервиране на открито на ул. ………………………………………
заета площ: ……… кв. м., за периода от ……………………… до ………………………
/изм. с Решение 236/04.12.2008 г./
Прилагам заверени с подпис и мокър печат ксерокопия от следните документи:
1.Удостоверение за актуално състояние или Декларация, че лицето е пререгистрирано по ЗТР /Закон за търговския регистър/.
2. Схема /извадка от кадастрален план/ за начина на разполагане на съоръжението.
3. Други документи при необходимост.
4. Приходен касов ордер за платена такса по Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Габрово.
ДЕКЛАРИРАМ, че разполагам с необходимите документи изисквани съгласно българското законодателство за извършване на съответната търговска дейност.
ДЕКЛАРИРАМ, съгласието си и се задължавам да спазвам всички изисквания и условия на Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово и съответното разрешително.

Дата …………………………… Подпис: .……………
гр. Габрово

Става:
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА ГАБРОВО
И С К А Н Е – Д Е К Л А Р А Ц И Я

от

наименование на търговеца:………...…………………………………………....................
представлявано от: …………………………………………….………………....................
седалище: ……….…………адрес на управление: ………………………………………...
ЕИК:…………………………………телефон:…………………….........................................

На основание чл.15 от Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово, желая да ми бъде издадено разрешение за:
Ползване на терен - общинска собственост за извършване на търговия на открито и поставяне на:
……….………………………………………………………………………………………....
……….………………………………………………………………………………………....

за продажба на .................................................................................................................
................................................................................................................................................
на ............……………………………….............................................................................
заета площ: ………................ кв. м., за периода от ……………….... до ………………

Прилагам оригинали/заверени копия от следните документи:

1.Удостоверение от Агенция по вписванията или Декларация, че лицето е пререгистрирано по ЗТР /Закон за търговския регистър/.
2. Схема /извадка от кадастрален план/ за желаното разполагане на подвижни съоръжения за търговия на открито.
3. Декларация за наличие или липса на задължения към бюджета на Община Габрово.
4. Следните допълнителни документи:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, че разполагам с необходимите документи изисквани съгласно българското законодателство за извършване на съответната търговска дейност.
ДЕКЛАРИРАМ, съгласието си и се задължавам да спазвам всички изисквания и условия на Наредбата за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на Община Габрово и издаденото ми разрешение.

Дата …………………………… Подпис: .……………
гр. Габрово

ново: Приложение 2
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА ГАБРОВО
И С К А Н Е – Д Е К Л А Р А Ц И Я

от

наименование на търговеца:………...…………………………………………......................
представлявано от: …………………………………………….……………….......................
седалище: ……….…………адрес на управление: ………………………………………...
ЕИК:…………………………………телефон:…………………….........................................

На основание чл.15 от Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово желая да ми бъде издадено разрешение за:
ползване на терен общинска собственост за поставяне на маси и столове за сервиране на открито към заведение за хранене и развлечение:

Вид: .............................................................................. категория......................................

на ………………………………………............................................................................

заета площ: ………................ кв. м., за периода от ………......….. до …………………

Прилагам оригинали/заверени копия от следните документи:

1.Удостоверение от Агенция по вписванията или Декларация, че лицето е пререгистрирано по ЗТР /Закон за търговския регистър/.
2. Схема /извадка от кадастрален план/ за желаното разполагане на подвижни съоръжения за търговия на открито.
3. Декларация за наличие или липса на задължения към бюджета на Община Габрово.
4. Следните допълнителни документи:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, че разполагам с необходимите документи изисквани съгласно българското законодателство за извършване на съответната търговска дейност.
ДЕКЛАРИРАМ, съгласието си и се задължавам да спазвам всички изисквания и условия на Наредбата за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на Община Габрово и издаденото ми разрешение.

Дата …………………………… Подпис: .……………
гр. Габрово

Било:
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
О Б Щ И Н А Г А Б Р О В О
Р А З Р Е Ш И Т Е Л Н О
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРЕН - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АМБУЛАНТНА ТЪРГОВИЯ

На основание чл.15 във връзка с чл.8, ал.4 и ал.5 от Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово и въз основа на протокол No …… / .……… г. на комисия назначена със заповед No
РАЗРЕШАВАМ
ползване на общински терен терен за извършване на амбулантна търговия

НА /наименование на търговеца/: ……………..……………………………..…
представлявано от: ….…………………………………………………….………............
седалище: ……………….…………………. адрес на управление: …..…………………
дан.№…………………………..; Булстат:………….……………………;
телефон:…………………..; GSM:……….…….………..… факс:………………….....…….
и поставяне на:……………..…………………………… …………………………......….
/открит търговски щанд, хладилна витрина, количка, фризер за сладолед и др./
На адрес:……… ………………………………………………………………………………
заета площ:……………… кв. м., за периода от ….…..…………… до ……….…..........…
ПРИ СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:
1. Изрично спазване разпоредбите на Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово.
2. / отм. С Решение 5504/14.06.2005 на ВАС/ На основание чл.15, ал.2 от наредбата, при ползване на терен - общинска собственост, за повече от един месец, разрешението се издава със срок за един месец. Ако няма констатирани нарушения на търговеца по тази наредба и след заплащане на съответната такса, срокът на разрешителното може да бъде продължен.
3. На основание чл.22 от наредбата, разрешението за ползване на общинско място може да бъде отнето от кмета на община Габрово, по предложение на комисията по чл. 15, ал. 1 от наредбата, когато мястото не се използва по предназначение, когато не се използва от лицето, на което е предоставено, или когато обществени нужди налагат това.
4. На основание чл. 23., ал. 1 от наредбата, разрешението губи своята правна сила с изтичането на срока, за който то е издадено.
5. на основание чл. 23, ал. 2 от наредбата и в случаите по предходната точка, търговецът е длъжен да освободи заеманата площ в тридневен срок.
6. При неосвобождаване на общински терен в посочения в предходната точка срок, се пристъпва към освобождаване на същия, по реда на чл. 65 от Закона за общинската собственост.
7. Разрешителното не може да се преотстъпва на други физически или юридически лица.
8. Разрешителното се съхранява от лицето, работещо в /на/ обекта по време на работа и се представя при поискване от съответните контролни органи.
9. Месечна /дневна/ ……………………… такса в размер на ……………………… се заплаща при издаване на разрешителното за посочения в него период.
КМЕТ:
/……………………………/

Запознат съм с условията и се задължавам стриктно да ги спазвам:
…………………………………………………………………………………………………………
/фирма, име, фамилия/ /подпис/ /дата/
Платена такса: Заверка:
заета площ ………...кв.м.; пр. No……; за периода от …….. до ………; кв. No …..…;....
заета площ ……….. кв.м.; пр. No…… ; за периода от …..... до ……...; кв. No …..…; .....

Става:
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
О Б Щ И Н А Г А Б Р О В О
Р А З Р Е Ш Е Н И Е №
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРЕН - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО
На основание чл.15, във връзка с чл.8, ал.4 и ал.5 от Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово и протокол No ……... / .………... ..........г. на комисия назначена със заповед No .................
РАЗРЕШАВАМ:
ползване на терен общинска собственост за извършване на търговия на открито на:

наименование на търговеца:………...………………………………………….................
представлявано от: …………………………………………….………………................
седалище: ……….…………адрес на управление: ……………………………………...
ЕИК:…………………………………телефон:……………………............................
За поставяне на:……………..…………………………………………………….….........
.....................................................................................................................................................
За продажба на .................................................................................................................
на адрес:…………………………………….………………………… ………………………
върху площ:…………….....… кв. м., за периода от ….…...……… до ……….…...........….

ПРИ СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:
1. Спазване разпоредбите на Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово.
2. На основание чл.22 от наредбата, разрешението за ползване на терен общинска собственост може да бъде отнето от кмета на Община Габрово, по предложение на комисията по чл. 15, ал. 1 от наредбата, когато: терена не се използва по предназначение; не се използва от лицето, на което е предоставен; обществени нужди налагат това; съоръжението не е разположено на разрешеното място; съоръжението или прилежащия му район не се поддържат в добър естетически вид; не се заплащат дължимите такси, в определения с тази наредба срок.
3. На основание чл. 23., ал. 1 от наредбата, разрешението губи своята правна сила с изтичането на срока, за който то е издадено, или с отнемането му.
4. На основание чл. 23, ал. 2 от наредбата и в случаите по предходната точка, търговецът е длъжен да освободи заеманата площ в тридневен срок.
5. При не освобождаване на общински терен в посочения в предходната точка срок, се пристъпва към освобождаване на същия, по съответния ред.
6. Разрешението не може да се преотстъпва на други физически или юридически лица.
7. Разрешението се съхранява от лицето, работещо в /на/ обекта по време на работа и се представя при поискване от съответните контролни органи.
8. Заплащане на месечна/дневна такса в размер на ...................................... лв, при такса .................... лв/кв.м , заплащана в определените с наредбата срокове.

КМЕТ:
/……………………/

Запознат съм с условията и се задължавам стриктно да ги спазвам:
…………………………………………………………………………………………………
/фирма, име, фамилия/ /подпис/ /дата/
Платена такса: Заверка:
заета площ ….....кв.м.; пр. No….........…; за периода от ……...... до …….; кв. No …….....
заета площ ........кв.м.; пр. No…..............; за периода от …......... до ……..; кв. No ….........

Било:
ПРИЛОЖЕНИЕ №3

О Б Щ И Н А Г А Б Р О В О
Р А З Р Е Ш И Т Е Л Н О
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРЕН - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,
ЗА ПОСТАВЯНЕ НА МАСИ, СТОЛОВЕ ИЛИ СЕРВИВАРЕНЕ НА ОТКРИТО,
ПРЕД ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

На основание чл.15 във връзка с чл.11, ал.1 и ал.3 от Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово и въз основа на протокол No ……… / ……………………… г. на комисия назначена със заповед No ……………,
Р А З Р Е Ш А В А М
ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРЕН - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,
ЗА ПОСТАВЯНЕ НА МАСИ, СТОЛОВЕ ИЛИ СЕРВИВАРЕНЕ НА ОТКРИТО,
ПРЕД ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Наименование на заведението………………………………………………………
на ул. ……………………………………..…………………………….. Nо ...……….
заета площ: ……………… кв. м.,за периода от ……………………… до ..……………..
На ………………….……………….…………………………дан.№………………….; Булстат:……………………, представлявано от: ……………..…………………………
седалище: ……………………………………… адрес на управление: …..……….
телефон:……………….………; GSM:………………………….. факс:……………………………………...
ПРИ СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:
1. Изрично спазване разпоредбите на Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово.
2. /отм. С Решение 5504/14.06.2005 на ВАС/ На основание чл. 15, ал. 2 от наредбата, при ползване на терен - общинска собственост, за повече от един месец, разрешението се издава със срок за един месец. Ако няма констатирани нарушения на търговеца по тази наредба и след заплащане на съответната такса, срокът на разрешителното може да бъде продължен.
3. На основание чл. 22 от наредбата, разрешението за ползване на общинско място, може да бъде отнето от кмета на община Габрово, по предложение на комисията по чл. 15, ал. 1 от наредбата, когато мястото не се използва по предназначение, когато не се използва от лицето, на което е предоставено, или когато обществени нужди налагат това.
4. На основание чл. 23., ал. 1 от наредбата, разрешението губи своята правна сила с изтичането на срока, за който то е издадено.
5. На основание чл. 23, ал. 2 от наредбата и в случаите по предходната точка, търговецът е длъжен да освободи заеманата площ в тридневен срок.
6. При неосвобождаване на общински терен в посочения в предходната точка срок, се пристъпва към освобождаване на същия, по реда на чл. 65 от Закона за общинската собственост.
7. Разрешителното не може да се преотстъпва на други физически или юридически лица.
8. Разрешителното се съхранява от лицето, работещо в /на/ обекта по време на работа и се представя при поискване от съответните контролни органи.
9. /изм. – Решение № 188/23.09.2004 г./ Разрешената площ за сервиране на открито пред заведения за хранене и развлечения се определя, съгласно Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Габрово
10. Месечна /дневна/ ……………………… такса в размер на ……………………… се заплаща при издаване на разрешителното за посочения в него период.
КМЕТ:
/ …………………………… /

Запознат съм с условията и се задължавам стриктно да ги спазвам:
………………………………………………………………………/……………………/…
/фирма, име, фамилия/ /подпис/ /дата/
Платена такса за: Заверка:
заета площ ……….кв.м.; пр. No……; за периода от ……. до ……; кв. No …….; .………
заета площ ……….кв.м.; пр. No……; за периода от …….. до ……; кв. No …....; .………

Става:
ПРИЛОЖЕНИЕ №4

О Б Щ И Н А Г А Б Р О В О
Р А З Р Е Ш Е Н И Е №
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРЕН - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,
ЗА ПОСТАВЯНЕ НА МАСИ И СТОЛОВЕ ЗА СЕРВИВАРЕНЕ НА ОТКРИТО, КЪМ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

На основание чл.15, във връзка с чл.11, ал.1 и ал.3 от Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово и протокол No …… / ……………… г. на комисия назначена със заповед No ……………,
Р А З Р Е Ш А В А М
ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРЕН - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ПОСТАВЯНЕ НА МАСИ И СТОЛОВЕ ЗА СЕРВИВАРЕНЕ НА ОТКРИТО, ПРЕД ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Вид на заведението……………………………....... .... категория…………......................
На............. …………………………………………………………… Nо ...……….............
заета площ: ……………… кв. м., за периода от ………… ...… до ..…..............................
лице извършващо дейност в обекта ………………….……………….……………………… ЕИК :…………………..............…, представлявано от: ............……………..………………………………
седалище: ……………………………… адрес на управление: …...............................….
телефон:……………….……….........................

ПРИ СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:
1. Спазване разпоредбите на Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово.
2. На основание чл.22 от наредбата, разрешението за ползване на терен общинска собственост може да бъде отнето от кмета на Община Габрово, по предложение на комисията по чл. 15, ал. 1 от наредбата, когато: терена не се използва по предназначение; не се използва от лицето, на което е предоставен; обществени нужди налагат това; съоръжението не е разположено на разрешеното място; съоръжението или прилежащия му район не се поддържат в добър естетически вид; не се заплащат дължимите такси, в определения с тази наредба срок.
3. На основание чл. 23., ал. 1 от наредбата, разрешението губи своята правна сила с изтичането на срока, за който то е издадено, или с отнемането му.
4. На основание чл. 23, ал. 2 от наредбата и в случаите по предходната точка, търговецът е длъжен да освободи заеманата площ в тридневен срок.
5. При не освобождаване на общински терен в посочения в предходната точка срок, се пристъпва към освобождаване на същия, по съответния ред.
6. Разрешението не може да се преотстъпва на други физически или юридически лица.
7. Разрешението се съхранява от лицето, работещо в /на/ обекта по време на работа и се представя при поискване от съответните контролни органи.
8. Заплащане на месечна/дневна такса в размер на ...................................... лв, при такса .................... лв/кв.м , заплащана в определените с наредбата срокове.

КМЕТ:
/ ………………… /

Запознат съм с условията и се задължавам стриктно да ги спазвам:
…………………………………………………………………………………………………
/фирма, име, фамилия/ /подпис/ /дата/
Платена такса: Заверка:
заета площ …....кв.м.; пр. No…......…; за периода от ….......... до ……..; кв. No …..….....
заета площ …....кв.м.; пр. No…......…; за периода от ….......... до ……..; кв. No …..….....
заета площ …....кв.м.; пр. No…......…; за периода от ….......... до ……..; кв. No …..….....
заета площ …....кв.м.; пр. No…......…; за периода от ….......... до ……..; кв. No …..….....
заета площ …....кв.м.; пр. No…......…; за периода от ….......... до ……..; кв. No …..….....
заета площ …....кв.м.; пр. No…......…; за периода от ….......... до ……..; кв. No …..….....
заета площ …....кв.м.; пр. No…......…; за периода от ….......... до ……..; кв. No …..….....
заета площ …....кв.м.; пр. No…......…; за периода от ….......... до ……..; кв. No …..….....

РЕШЕНИЕ № 26
26.01.2012 год.

Одобряване Структура на общинска администрация

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, §5, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Постановление № 161 на Министерски съвет от 14.06.2011 г., Общински съвет Габрово РЕШИ:

Одобрява структура на общинска администрация на Община Габрово, съгласно Приложение № 1 и № 2 (неразделна част от настоящото решение), с обща численост 191 щатни бройки.

Приложение: 1. Структура на общинска администрация на Община Габрово.
2. Органиграма на структура на общинска администрация на Община
Габрово