РЕШЕНИЕ № 27
16.02.2012 год.

Изменение и допълнение на Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет – второ четене

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 „а” от ЗОБ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Приема на второ четене изменение и допълнение на Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет както следва:

РАЗДЕЛ VІ
ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

§ 1. Чл. 40
Ал. 1 се изменя така:
2. капиталови разходи, средствата за които предстои да бъдат осигурени от бюджетни приходи, помощи или влязъл в сила договор за дългосрочен дълг.
Ал. 2 се изменя така:
Краткосрочния дълг по ал.1, освен в случаите по ал. 1 т. 2 трябва да бъде погасен в рамките на бюджетната година, в която е поет, но не по-късно от 25 декември на съответната година.
§ 2. Чл. 41
Създава се ал. 3 /нова/ със следния текст:
Разпоредбите на ал. 2 не се прилагат за предложения относно удържаване на срока за погасяване на общински дълг, поет за финансиране на разходи за подготовка или изпълнение на проекти и програми, съфинасирани от Европейския съюз.
§3. Чл. 43
Ал. 1 се изменя така:
Годишния размер на плащанията по обслужването на дълга не може да надвишава 15 на сто от общата сума на собствените приходи и изравнителната субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнение на бюджета на общината.
§ 4. Чл. 45 /нов/
Създава се Чл. 45 със следните текстове:
Ал. 1. Общинският съвет не може да приема решения за поемане на дългосрочен общински дълг след изтичане на 39 месеца от неговото избиране.
Ал. 2. Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат за поетия общински дълг, за който със закон е предвидено, че не попада в обхвата на разпоредбата на чл. 43


РЕШЕНИЕ № 28
16.02.2012 год.

Технически и финансов отчет на Програма Култура за 2011 г., промени в Правилник за финансиране на проекти в областта на културата и приемане на Годишна работна програма за финансиране на проекти в областта на културата за 2012 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 1, т. 2 и т.5 от Правилник за финансиране на проекти в областта на културата от бюджета на Община Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Приема технически и финансов отчет на Програма Култура за 2011 година.
2. Приема промени в Правилника за финансиране на проекти в областта на културата от бюджета на Община Габрово.
3. Одобрява Годишна работна програма за финансиране на проекти в областта на културата на стойност 35 000 лв. от бюджета на Община Габрово.
4. Задължава Кмета на общината, да предприеме необходимите действия за изпълнението на програма за финансиране на проекти в областта на културата от бюджета на Община Габрово.

Приложение: Приложение 1 - Технически и финансов отчет на Програма Култура за
2011 година
Приложение 2 - Правилник за финансиране на проекти по програма
Култура от бюджета на Община Габрово
Приложение 3 - Годишна работна програма за финансиране на проекти в
областта на културата от бюджета на Община Габрово


Приложение към Решение № 28/16.02.2012 г.

Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКИ И ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ПРОГРАМА КУЛТУРА 2011 г.


През 2011 година Община Габрово подготви процедура за финансиране на проекти в областта на културата, като за целта бяха разработени Правилник и Годишна работна програма, приети съответно с решения № 11/27.01.2011 г. и № 41/17.02.2011 г. на Общински съвет – Габрово. Одобрените средства в бюджета на второстепенен разпоредител „Култура” за годината са 30 000 лева, разпределени в две проектни сесии – пролетна и есенна.

Целите на програмата през годината са насочени с предимство към стимулиране на активното участие на младите хора в културния живот на общината чрез съфинансиране на проекти, които:
- насърчават и подпомагат развитието на младежта и активното и участие в куртурния живот на общината
- разнообразяван културния живот с оригинални и новаторски подходи и обогатяват вече утвърдени инициативи
- спомагат за децентрализация на културния живот, културни събития на открито и естетизиране на нови културни пространства.
- създават условия и позволяват равен достъп до културата и изкуствата на граждани от различни социални и етнически групи и спомагат за тяхното включване в културните процеси на общината
- развиват любителското творчество и творчеството за деца

В рамките на пролетната проектна сесия, Община Габрово обяви три приоритета за кандидатстване – „Изкуството в ръцете на младите”, „Събития, свързани с различни видове изкуства, насочени към широка целева аудитория” и „Проекти, естетизиращи градската среда”. Постъпиха 15 проектни предложения, които бяха оценявани от Експертната комисия, назначена със заповед на кмета. Шест от постъпилите предложения бяха одобрени за финансиране.

ФИНАНСИРАНИ ПРОЕКТИ:

ПРИОРИТЕТ 1 – ИЗКУСТВОТО В РЪЦЕТЕ НА МЛАДИТЕ

„Да твориш е прекрасно” /ИМКА Габрово/
– провеждане на пленер и творческа работилница за 30 млади творци на възраст 7-12 години, организиране на изложба и среща с родителите, с цел създаване на среда за споделяне на опит и обмен на идеи за подкрепа развитието на творческите способности на децата и поощряване на интереса им към изкуството и културата.

РЕЗУЛТАТИ: Обхванати 55 деца и 12 доброволци – обучители. Организирани и проведени пленер и едноседмична творческа работилница за деца и младежи. Реализирана изложба. Привлечена публика – над сто гости от страната и чужбина. Опитът от реализацията от проекта е обощен и представен в удобен за ползване формат, тип „Наръчник”.

Обща стойност на проекта 5398,50 в т ч.
- програма „Култура” 3998,89
- собствен принос 1399,61

Отчетени 5712,51 в т ч.
- програма „Култура” 3984,67
- собствен принос 1727,84

„Моето шарено лято” /Народно читалище „Христо Ботев 2008” - с. Гарван/
- създаване на три творчески ателиета – приложни изкуства, рисунка и фотография, за деца на възраст от 5 до 10 години, организиране изложба и арт-презентация на открито, демонстриране на усвоените умения, разработване на методологически материали и видеофилм с цел споделяне на опит и мултиплицирането му в детски градини, училища, творчески и други организации.

РЕЗУЛТАТИ: Изработка и разпространение на образователни материали за самостоятелна и групова работа. Прилагане на практика на нестандартни методи за обучение с тенденция за развитие и повторно използване. Ефективен работен процес, в резултат на който участниците се представят като млади автори с желание за развитие. Реализирана изложба.

Обща стойност на проекта 3630,50 в т ч.
- програма „Култура” 2870,50
- собствен принос 760,00

Отчетени 3696,03 в т ч.
- програма „Култура” 2870,50
- собствен принос 825,53

ПРИОРИТЕТ 2 - СЪБИТИЯ, СВЪРЗАНИ С РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ИЗКУСТВА

Национален фестивал „Песни в полите на Балкана” /Народно читалище „Светлина 1927” - с. Жълтеш/
- провеждане на национален фестивал за автентичен фолклор, чиято цел е да бъдат издирени, обследвани и запазени забравени вече песни, обичаи и традиционни носии.

РЕЗУЛТАТИ: Успешна реализация на Втори национален фестивал за автентичен фолклор, който фокусира вниманието върху Габрово и региона и привлече много публика. В рамките на двата фестивални дена на сцената са се изявили над 1000 самодейци от различни краища на страната. Изработен е диск с пълната програма на фестивала за бъдещото му промотиране.

Обща стойност на проекта 5260,15 в т ч.
- програма „Култура” 4200,15
- собствен принос 1060,00


Отчетени 4904,47 в т ч.
- програма „Култура” 3910,74
- собствен принос 993,73

„Не ходи там след залез слънце до трети петли” /Сдружение „Фабриката”/
- създаване и представяне на спектакъл, посветен на нощта в народните традиции и вярвания - съвременна интерпретация на фолклорната ритуалност и обредност на българина със средствата на съвременния танц и пърформанс. Спектакълът въздейства с оригиналната си тематика, хореография, музика и естествения декор на АЕК „Етър”.

РЕЗУЛТАТИ: Създаден изключително атрактивен спектакъл с модерно звучене, който стимулира предлагането и търсенето на неконвенционални творчески проекти. Реализирани три представления – едно дневно и две вечерни, привлечена публика – 400 души.

Обща стойност на проекта 5000,00 в т ч.
- програма „Култура” 4000,00
- собствен принос 1000,00

Отчетени 4993,00 в т ч.
- програма „Култура” 3543,00
- собствен принос 1450,00

„Мистик – фестивал за един ден” /Сдружение „Артерия”/
- представяне на етномузика със съвременно звучене, вдъхновена от етноритмите, останали ни като наследство от древните траки, славяни и прабългари. Фестивалът се съпътства от различни артистични атракции – въртене на огньове и улични изкуства.

РЕЗУЛТАТИ: Организиране на иновативно културно събитие, в отговор на потребностите на младежката аудитория. Използвани нетрадиционни похвати за промотиране на събитието, както и атрактивни съпътстващи изяви с характеристиките на уличното изкуство.

Обща стойност на проекта 6965,00 в т ч.
- програма „Култура” 4960,00
- собствен принос 2005,00

Отчетени 6940,00 в т ч.
- програма „Култура” 4744,00
- собствен принос 2196,00

ПРИОРИТЕТ 3 - ПРОЕКТИ, ЕСТЕТИЗИРАЩИ ГРАДСКАТА СРЕДА

„Сентенции за изкуството в градска среда” /Сдружение „Артерия”/
- поставяне на девет винила с изписани кратки фрази за изкуството на седем ключови места в Габрово и представянето им от млади артисти, работещи в областта на съвременните изкуства. Фразите представляват свежи и увлекателни изречения, като например: „Изкуството не бие, не хапе, не чупи!”. Дългосрочната цел на проекта е провокиране вниманието на гражданите върху изкуството и културните събития, като част от ежедневието.

РЕЗУЛТАТИ: Изработени винили със свежи и увлекателни изречения, изписани в стилен дизайн и експонирани в градската среда. Реализирани артистични дейности на открито. Реално предоставена възможност за творческа изява на най-младите артисти, работещи в областта на съвременните и алтернативни изкуства.

Обща стойност на проекта 5020,00 в т ч.
- програма „Култура” 3970,00
- собствен принос 1050,00

Отчетени 5020,00 в т ч.
- програма „Култура” 3970,00
- собствен принос 1050,00

В есенната проектна сесия на Програма „Култура” бе обявен само един приоритет – издателска дейност, насочен към краеведски издания.

ПРИОРИТЕТ 4 – ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

По Приоритета, който беше обявен за кандидатстване в края на месец август, бяха подадени 4 проектни предложения.
Експертната комисия одобри за финансиране проекта:

„150 години на фокус” на НЧ „Априлов – Палаузов 1861”
В модерен фотоалбум, изданието проследява историята на читалище „Априлов – Палаузов 1861” от създаването му преди 150 години, до днес.

РЕЗУЛТАТИ: Издаден фотоалбум с тираж 500 броя, от които 50 бр. за Община Габрово. Представено в рамките на празничната програма по повод честването на 150-ата годишнина на НЧ „Априлов – Палаузов 1861”.

Обща стойност на проекта 2400,00 в т ч.
- програма „Култура” 1800,00
- собствен принос 600,00

Отчетени 2400,00 в т ч.
- програма „Култура” 1800,00
- собствен принос 600,00


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Реализацията на програма Култура през 2011 година показа засилен интерес от страна на местните организации към обявените приоритети и възможностите за финансиране на различни културни прояви. В рамките на проектните сесии се откроиха няколко проекта, които са доказателство, че в Габрово има потенциал за създаване на високо стойностно изкуство, модерни възгледи, иновативни подходи към културния продукт и натрупана енергия, която търси своето поле за изява. От своя страна Община Габрово показа готовност да отговори на различните търсения и на потребностите на публиката, отчитайки характеристиките на съвремието ни. Програма „Култура” доказа своята целесъобразност едновременно като форма и съдържание


Приложение към Решение № 28/16.02.2012 г.

Приложение 2
ПРАВИЛНИК
ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА КУЛТУРА ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

Раздел I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Било:
Този правилник урежда реда и условията за финансиране на проекти в областта на културата на организации от община Габрово, които не са включени в общинския културен календар и не се финансират целево от бюджета на Общината. Правилникът има за цел да подкрепя и стимулира създаването на културен продукт и реализирането на културни събития, съответстващи с приоритетите на Общината, като:

Чл. 1. Става:
Този правилник урежда реда и условията за финансиране на проекти в областта на културата на организации от община Габрово, за събития, които не са включени в общинския културен календар и не се финансират целево от бюджета на Общината. Правилникът има за цел да подкрепя и стимулира създаването на културен продукт и реализирането на културни събития, съответстващи с приоритетите на Общината, като:

Чл.1.т.1. Било:
подпомага културни институти, творчески формации, сдружения и организации – в това число и организации с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, в създаването и разпространението на произведения от различни видове изкуства.

Чл.1.т.1 Става:
подпомага културни институти, творчески формации, сдружения и организации – в това число и организации с нестопанска цел, регистрирани в обществена и частна полза, в създаването и разпространението на произведения от различните видове изкуства.

Раздел III
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА

Чл. 6. Било:
Годишният размер на средствата за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата и максималният размер на средствата за финансиране на съответната област се определят и приемат ежегодно от Общински съвет с бюджета на Община Габрово.

Чл. 6. Става:
Годишният размер на средствата за подкрепа на проекти в областта на културата и максималният размер на средствата за отделните приоритети се определят и приемат ежегодно от Общински съвет с бюджета на Община Габрово.

Чл. 7. Било:
(1) Програмата се финансира в рамките на бюджета на Второстепенен разпоредител “Култура” – “Други дейности по културата”, параграф 1098.
(2) Средствата за финансиране на проектни предложения се осигуряват от бюджета на Община Габрово, дарения и спонсорства.

Чл. 7. Става:
(1) Програмата се финансира и отчита в рамките на бюджета на Второстепенен разпоредител “Култура”.
(2) Средствата за финансиране на проектни предложения се осигуряват от бюджета на Община Габрово, дарения и спонсорства.

В чл. 14. се създава нова точка 9
9. разходи за издръжка на офиси /ел. енергия, вода, телефон и др./

Чл. 19. Било:
(1) За разглеждане и оценяване на постъпилите проекти, кметът на Община Габрово назначава комисия от състава на Експертната комисия по чл.3, ал.2 и ал.3.
(2) Членове на комисията и привлечените външни експерти за оценка на проектите не могат да бъдат лица, които са:
1. съдружници, членове на управителни или контролни органи на юридически лица, подали документи за участие в процедурата;
2. свързани лица или такива, които имат родствени отношения по права или съребрена линия;
3. при които е налице конфликт на интереси;
(3) За наличието или липсата на обстоятелства по ал. 2 членовете на комисията по оценка подписват декларация преди първото заседание.
(4) Членовете на комисиите по оценка са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка с работата си в комисиите.

Чл. 19. Става:
(1) За разглеждане и оценяване на постъпилите проекти, кметът на Община Габрово, назначава към съществуващата Експертна комисия по чл. 3, ал. 2, в случай на необходимост, допълнителни външни специалисти съгл. Чл. 3, ал. 3.
(2) Членове на комисията и привлечените външни експерти за оценка на проектите не могат да бъдат лица, които са:
1. съдружници, членове на управителни или контролни органи на юридически лица, подали документи за участие в процедурата;
2. свързани лица или такива, които имат родствени отношения по права или съребрена линия;
3. при които е налице конфликт на интереси;
(3) За наличието или липсата на обстоятелства по ал. 2 членовете на комисията по оценка подписват декларация преди първото заседание.
(4) Членовете на комисиите по оценка са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка с работата си в комисиите.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Правилникът за финансиране на проекти в областта на културата е приет с Решение на Общински съвет – Габрово № 11/27.01.2011 г. и изменен с Решение № 28/16.02.2012 г. на Общински съвет - Габрово

Приложение към Решение № 28/16.02.2012 г.

Приложение 3

Годишна работна програма за финансиране
на проекти в областта на културата

І. Цели на програмата за финансиране на проекти в областта на културата
1. Подпомага културни институти, творчески формации, сдружения и организации (в това число и организации с нестопанска цел), регистрирани в обществена и частна полза, в създаването и разпространението на произведения от различните видове изкуства.
2. Насърчава развитието на конкурентноспособен културен продукт чрез равнопоставеност на различните субекти.
3. Съдейства за опазването и популяризирането на културно-историческото наследство на региона.
4. Стимулира въвеждането на иновативни практики в създаването и разпространението на културния продукт.
5. Стимулира въвеждането на съвременни образователни практики, насочени към развитието на детската и младежка аудитории.
6. Стимулира развитието на гражданската инициатива в областта на културата и изкуството.
7. Насърчава международните контакти и обмен в областта на културата и изкуството.
ІІ. Съдържателен обхват и приоритети на Програмата през 2012 г.

През 2012 г. Програма „Култура” ще финансира:

 проекти, които насърчават и подпомагат развитието на младежта и активното й участие в културния живот на общината.
 проекти, които разнообразяват културния живот с оригинални и новаторски подходи и обогатяват вече утвърдени инициативи.
 проекти, които спомагат за децентрализацията на културния живот, културни събития на открито и естетизиране на нови културни пространства.
 проекти, които създават условия и позволяват равен достъп до културата и изкуствата на граждани от различни социални и етнически групи и спомагат за тяхното включване в културните процеси на общността.
 проекти, развиващи любителското творчество и творчество за деца.

Времевият обхват на програмата за финансиране на проекти в областта на културата
е в рамките на календарната 2012 г.

ІІІ. През 2012 г. Програмата не подкрепя:

 разходи за текущата дeйност по поддръжка на сгради и покриване на режийни разноски
 разходи за възнаграждения на служители в общински и държавни институции
 проекти, които са обезпечени финансово в културния календар за 2012 г.
 проекти, които са финансирани по Програма „Култура” през 2011 г.
 инвестиционни проекти и строително-монтажни работи
 закупуване на ДМА, оборудване и представителни разходи
 проекти с неуредени права, съгласно Закона за авторските и сродни права
 честването на лични юбилеи, бенефиси и други подобни
 банкови такси и разходи, свързани с гаранции и други подобни
 данъци и такси, извън пряко възникналите от дейностите на проекта
 разходи, финансирани по други програми и/или инициативи на Община Габрово
 разходи, извършени преди сключването на договора за реализирането на проекта
 проекти за акции и дейности на политически партии
 разходи за издръжка на офиси/ел. енергия, вода и пр./

ІV. Приоритети и сесии на Програмата за финансиране на проекти в областта на културата през 2012 г.

През 2012 година всички приоритети по Програма „Култура” ще бъдат обявени в рамките на една проектна сесия, не по-късно от 14 март 2012 г.

ПРОЕКТНА СЕСИЯ И ПРИОРИТЕТИ:

Приоритет 1
Изкуство край реката
По този приоритет ще се финансират проекти, които ще осмислят по нов творчески начин новоизградената крайречна улица „Аврам Гачев” и прилежащите й пространства. Събитията могат да включват творчески дни на открито, които ангажират широка публика и провокират интереса и участието й в различни форми и жанрове на изкуството. Те следва да стимулират включването на широк кръг заинтересовани страни, да насърчават нестандартното мислене, да активизират и провокират.

Максималната сума, която се разпределя по Приоритет 1 - 9 000 лв.

Приоритет 2
Иновативни културни събития
По този приоритет ще се финансират проекти, които създават, развиват и реализират нови и неконвенционални форми на културни изяви, основават се на иновативни идеи и практики за представяне на културни събития. Приоритетът няма да налага рамки на заложените в проектите видове изкуства, начина на представяне, места за изява, използвани техники за ангажиране на публика и участници.

Максималната сума, която се разпределя по Приоритет 2 - 12 000 лв.

Приоритет 3
Изкуството – мост между поколенията
Приоритетът дава възможност за широка интерпретация на зададената тема, без да ограничава творческите виждания на кандидатите. Дейностите и събитията, които ще се провеждат, трябва да бъдат подготвени и реализирани така, че да е на лице взаимовръзка между хора от няколко поколения, а диалогът между тях да е на универсалния език на Изкуството.

Максималната сума, която се разпределя по Приоритет 3 - 8 000 лв.

Приоритет 4
Културно-историческо наследство
Приоритетът ще подкрепя проекти, които изследват и популяризират културно-историческото наследство на Габрово, или са предпоставка за развитието на културен туризъм.

Максималната сума, която се разпределя по Приоритет 4 - 6 000 лв.

Документацията за участие в процедурата се публикува на интернет страницата на Община Габрово www.gabrovo.bg и съдържа формуляр за кандидатстване, изисквания към кандидатите, методика за оценяване на проектите, проект на договор за финансиране. Срокът за подаване на документи е не по-кратък от 30 календарни дни от датата на публикуване на обявата.


РЕШЕНИЕ № 29
16.02.2012 год.

Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма на територията на община Габрово през 2011 г. и Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на община Габрово през 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 1 от ЗТ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Приема отчета за изпълнение на Програма за развитие на туризма на територията на община Габрово през 2011 г.
2. Приема Програмата за развитие на туризма на територията на община Габрово през 2012 г.

Приложение: 1. Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма на
територията на община Габрово през 2011 г.
2. Програмата за развитие на туризма на територията на община Габрово през 2012 г.

 


Приложение към Решение № 29/16.02.2012 г.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ПРЕЗ 2011 г.

О Т Ч Е Т

На територията на Община Габрово през 2011 г. са реализирани 72 747 нощувки, като от тях 65 185 са от българи, а 7 562 – от чужденци. Следствие осъществените нощувки за 2011 г., в общинския бюджет са постъпили 6 107 лв. туристическа такса и 33 932 лв. Туристически данък. През 2010 г. на територията на общината са реализирани 61 030 нощувки, като от тях 54 793 са от българи, а 6 237 – от чужденци.
Вижда се, че общият брой отчетени нощувки през 2011 г. е нараснал с 11 717 спрямо 2010 г.
По данни от културни институти през 2011 г. те са посетени от 220 520 души, като от тях 194 041 са българи, а 26 479 са чужденци. (Приложение №1) През 2010 г. същите са били посетени от 203 532 души, като от тях 179 933 са българи, а 23 599 са чужденци. Данните сочат увеличено посещение на музеите като цяло през 2011 г. спрямо 2010 г. с 14 888 души, което се наблюдава при почти всички културни институти. Посетителите на АИР „Боженци” са се увеличили със 126%, на Дома на хумора и сатирата – със 17%, на АЕК „Етър” – с 4%. Най-много са посетителите в АЕК „Етър” – 158 259, което е 75% от общия брой посетители на всички музеи през 2011 г.

ЦЕЛ: РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБЩИНА ГАБРОВО КАТО КОНКУРЕНТНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР


ПРИОРИТЕТ 1. РАЗВИТИЕ И ПРОМОЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ “ГАБРОВО”. МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
ДЕЙНОСТ РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАН
(лв.) ОТЧЕТ
(лв.)
1.1. Доразработване на туристически Интернет портал


Набиране на информация и въвеждането й в подходящ формат в подстраниците на портала


Реклама на Интернет портала
Порталът www.visit.gabrovo.bg е технически и структурно разработен през месец март и е приет от общинска администрация. Той е триезична версия, съдържаща множество модули, сред които: добавяне на нов обект, публикуване на събития, новини, абонамент, оценка на обект, анкети към различните видове обекти, музикално оформление. Раздерелн е в секции, порталът предлага виртуални обиколки – на АЕК „Етър” и АИР „Боженци” и виртуални панорами – пл.„Възраждане”, Узана, Етъра, Боженци. Чрез него могат да се наблюдават уеб камери, предаващи в реално време от различни точки на общината – Узана, Етъра, Боженци, централна градска част, кв. Младост.
Екопътеките са заснети с GPS координати. 10 500


4 000

 

5 000 10 500


480

 

-----
1.2. Участие в туристически изложения на територията на България – София, В.Търново, Варна, Бургас, Смолян, Контактна туристическа борса, организирана от РТА „Стара планина” Община Габрово участва със собствен щанд на туристическите изложения „Ваканция и СПА експо” в София и „Вашата ваканция” в Бургас. На борсата „Културен туризъм” във В. Търново Общината участва чрез представители, а със собствен щанд на това изложение участва АЕК „Етър”.
Община Габрово беше представена и на Контактната туристическа борса, организирана от РТА „Стара планина”, където пред журналисти и туроператори бе направена презентация за новостите в туристическото предлагане на общината.
През 2011 г. туристическо изложение в гр. Варна не беше провеждано. 5 000 3 264
1.3. Организиране и провеждане на Национални екоинициативи в местността Узана
На 16 и 17 юли в местността Узана се проведе „Узана Поляна фест”. Събитието акцентира на екологични практики, които могат да бъдат полезни в нашето ежедневие. Представени бяха екоакадемия, чаршия с биопродукти, технопарк с демонстрационни проекти за алтерантивна енергия, мегдан-сцена, дзен-център за духовно здраве, велопарк.. Програмата включваше атрактивни демонстрации в разнообразни сфери: състезание по радиопроследяване на двойки костенурки, тъкане на традицонно сватбено знаме, месене на квасен хляб, интерактивни игри за опознаване на биоразнообразието и др. Успоредно с развлекателната програма се проведоха и серозни дискусии на екологични теми. 7 000 2 086
1.4. Разработване и отпечатване на пакет рекламни материали с актуална информация и адреса на туристическия интернет портал Разработен е дизайн на пакет тематични рекламни материали, който включва печатно тяло, комплект картички и тематична карта.
Подготвена е съобръзена с този дизайн брошура „Пестеливо за Габрово” с текст и снимки, която ще бъде отпечатана през месец февруари т.г.

Отпечатано е рекламно каре с адреса на портала в рубриката „Опознай България” на пътен атлас „България”, издателство „Домино”.

Община Габрово участва с 2 рекламни страници в коледно-новогодишния брой на сп. „Черга Бг” с тема културен и исторически туризъм. Списанието е двуезично и се предлага безплатно на борда на 15 авиолинии, в българските посолства и мисии в чужбина, търговски представителства и чуждестранни посолства в страната, големи хотели и туристически обекти и др. 14 966

 

 


480

 

600

ПРИОРИТЕТ 2. ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА И ПОДДЪРЖАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ТЕХНИЧЕСКА И ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

ДЕЙНОСТ РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАН
(лв.) ОТЧЕТ
(лв.)
2.1. Рехабилитация и развитие на системата от указателни табели към туристическите места През 2011 г. са подменени кафявите пешеходни табелки, указващи туристическите места. Поставени са 8 бр. стълба с кафяво антикорозионнно покритие и 40 бр. Стрелки с двустранен надпис и светлоотразително фолио.
На завоя на с. Черневци е посставена кафява табела, указваща посоката и разстоянието до АИР „Боженци”. 10 000 5 826
2.2. Поддръжка и монтаж на допълнително оборудване в рамките на изградените екопътеки по Програми 2004 - 2010г. Подновени бяха пътеките „Боженци – Източник” и „Градище – пазителката на прохода”. Съоръженията по пътеката „Боженци – Източник” са изцяло подменени – поставени са 5 информационни табла, 13 указателни стрелки, 5 пейки, 3 комплекта маса с по две пейки, ремонтирана е беседката. На екопътеката „Градище – пазителката на прохода” са ремонтирани 13 пейки, като част от тях са с метална основа, 1 маса, поставени са 4 бр. указателни стрелки, 5 м. нов парапет, изграден е нов мост. Маркировката и по двете пътеки е подновена. 11 000 6 608

ПРИОРИТЕТ 3. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНО ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

ДЕЙНОСТ РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАН
(лв.) ОТЧЕТ
(лв.)

3.1.
Доставка и инсталиране на 2 бр. Информационни КИОСК терминала
- за вътрешен монтаж
- за външен монтаж в ЦГЧ на гр. Габрово
След събиране и разглеждане на оферти, Община Габрово сключи договор за доставка на 2 бр. Информационни терминала.
Терминалът за вътрешен монтаж е доставен и готов за употреба.
При доставката на терминала за външен монтаж се оказа, че екранът не е достатъчно чувствителен на допир, поради което не е възможна калибровката му – производствен дефект, чието отстраняване е извън компетенциите на вносителя. Терминалът бе върнат на доставчика.


5 000
7 000


3 552
-----
3.2. Изработване и отпечатване на листовка с контактна и ценова информация за местата за настаняване на територията на община Габрово Листовката е отпечатана за първото ни участие в туристическа борса - през м. февруари в София. Тя се разпространява в Туристическото информационно бюро, по участията ни във форуми и изложения, чрез места за настаняване и музеи в Габрово. 1 000 800
3.3. Поставяне на web камери в АЕК “Етър”, кулата на Община Габрово и др. Подходящи места
Доставени и монтирани са 3 бр. камери. Поставени са на кулата на Община Габрово, в АЕК „Етър” и АИР „Боженци” и са видими от туристическия портал и страницата на Общината. По отношение на други потенциално интересни за наблюдение през web места, се из ползват налични, монтирани от трети лица камери. 6 000 3 652

ПРИОРИТЕТ 4. ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

ДЕЙНОСТ РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАН
(лв.) ОТЧЕТ
(лв.)
4.1. Почистване, косене, кастрене на храсти около разкопките в местността Градище. Дейността ще се извърши с ресурси на Община Габрово без заплащане на външен изпълнител През месец април са почистени храстите и тревата около зидовете на разкопките, чрез групите лица /временна заетост / , работещи по програми.
----
----
ОБЩО 85 950 37 848

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БРОЙ ПОСЕТИТЕЛИ В МУЗЕИ И КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ
Архитектурно-етнографски комплекс “Етър”
Година Брой българи Брой чужденци Общ брой посетители
2009 158 063 18 105 176 168
2010 132 151 20 124 152 275
2011 136 306 22 259 158 259

Архитектурно-исторически резерват “Боженци”
Година Брой българи Брой чужденци Общ брой посетители
2009 1 849 524 2 373
2010 2 861 363 3 224
2011 6 917 366 7 283
Дом на хумора и сатирата
Година Брой българи Брой чужденци Общ брой посетители
2009 24 177 1 763 25 940
2010 25 090 2 260 27 350
2011 29 050 2 900 31 950

Национален музей на образованието
Година Брой българи Брой чужденци Общ брой посетители
2009 9 014 786 9 800
2010 7 852 455 8 307
2011 8 977 408 9 385

Исторически музей – Дечкова къща
Година Брой българи Брой чужденци Общ брой посетители
2009 1 340 38 1378
2010 1 462 94 1 556
2011 1 046 71 1 117

Исторически музей – Експозиция “Габрово и габровци”
Година Брой българи Брой чужденци Общ брой посетители
2009 3 147 117 3 264
2010 2 637 83 2 720
2011 1 850 170 2 020

Народна обсерватория и планетариум
Година Брой българи Брой чужденци Общ брой посетители
2009 9 637 140 9 777
2010 7 880 220 8 100
2011 9 895 305 10 200

ОБЩ БРОЙ ПОСЕТИТЕЛИ ВЪВ ВСИЧКИ МУЗЕИ
Година Брой българи Брой чужденци Общ брой посетители
2009 207 227 21 473 228 700
2010 179 933 23 599 203 532
2011 194 041 26 479 220 520
ТУРИСТИЧЕСКО ИНФОРМАЦИОННО БЮРО

Приложение към Решение № 29/16.02.2012 г.

П Р О Г Р А М А

ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ПРЕЗ 2012 г.

ЦЕЛ: РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБЩИНА ГАБРОВО КАТО КОНКУРЕНТНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР

ПРИОРИТЕТ 1. ПРОМОТИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ “ГАБРОВО”.

ДЕЙНОСТ СРОК /ПЕРИОД/ ПРОГНОЗНА
СТОЙНОСТ (лв.)
1.1. МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

1.1.1. Участие в национални туристически изложения – гр.София, гр.В. Търново, гр. Варна, гр. Бургас, гр. Русе, гр.Смолян февруари - декември 2 000
1.1.2. Участие в чуждестранни туристически изложения, посредством електронни информационни материали март - декември 1 000
1.1.3. Разработване на рекламни материали:
• Габрово – екологичен туризъм,
• Габрово – църкви и манастири,
• Габрово – културен туризъм,
• Габрово – класьор
май
юли
септември
септември 2 000
1.1.4. Отпечатване на рекламни материали:
• Пестеливо за Габрово
• Карта на туристическите обекти
• Туристическа карта на м.Узана и околностите
• Габрово – екологичен туризъм
• Габрово – църкви и манастири
февруари
февруари
април
юни
август
3 000
1 000
1 500
3 000
3 000
1.2. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯ

1.2.1. „Узана поляна фест – зелените идеи в действие“ юли 5 000
1.2.2. Дни на градското планиране – състезания и демонстрации на добри практики юни - септември 3 000
1.2.3. Есенна национална екоинициатива в м. Узана септември 7 000
1.2.4. Разнообразни маломащабни дневни инициативи /съзтезания, демонстрации, конкурси и др./ в м. Узана февруари - октомври 2 000
ПРИОРИТЕТ 2. ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА И ПОДДЪРЖАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ТЕХНИЧЕСКА И ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА


ДЕЙНОСТ

СРОК ПРОГНОЗНА
СТОЙНОСТ (лв.)
2.1. Разработване, доставка и монтаж на система от унифицирани указателни табели към туристически бази и обекти в м. Узана. Възстановяване на съществували информационни табели в района на крепост „Градище“. юни 4 000
2.2. Поддръжка на съществуващо и монтаж на допълнително оборудване в рамките на изградените екопътеки юли 10 000

2.3. Провеждане на конкурс – идеен проект на скулптура „Закачлива фигура“. Фигурата е предназначена за позициониране в района на погледната площадка на ул.“Аврам Гачев“ – до мост „Игото“. април 2 000
2.4. Доставка и монтаж на художествено осветление на сградата на читалище Априлов – Палаузов август 10 000
2.5. Доставка и монтаж в ЦГЧ на информационен терминал за работа на открито – КИОСК юни 8 000
2.6. Доставка и монтаж на табла – Габрово вчера / днес (преди / сега) юли 4 000
ПРИОРИТЕТ 3. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНО ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

ДЕЙНОСТ СРОК СТОЙНОСТ
(лв.)
3.1. Поддържане на електронен туристически портал www.visit.gabrovo.bg
От публикуването му през м. май до края на м. декември 750
3.2. Изработване и отпечатване на листовка с информация за местата за настаняване на територията на община Габрово февруари 700
3.3. Разработване на баркодова туристическа информационна система декември 1 500
ПРИОРИТЕТ 4. ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

ДЕЙНОСТ СРОК СТОЙНОСТ
(лв.)
4.1. Почистване от трева и храсти на крепостта в местност Градище - двукратно
април
август 1 200
ОБЩО
75 650

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2011 г. - 28657 лв. .

ПРИХОД ОТ ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ЗА 2012 г. - 47000 лв.

ОБЩО: - 75 657 ЛВ.

 РЕШЕНИЕ № 30
16.02.2012 год.

Отчет за изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2011 г. и приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост през 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 66а от ЗОС и чл. 85, ал. 1 от НРПУРОИ чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл. 2а, ал. 2 от НРПУРОИ Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Приема Отчет за изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2011 година
2. Приема Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост през 2012 година

Приложения: 1. Отчет за изпълнение на Програмата за придобиване, управление и
разпореждане с общинска собственост за 2011 г.
2. Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост през 2012 г.


Приложение към Решение № 30/16.02.2012 г.

О Т Ч Е Т

за изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска
собственост на Община Габрово за периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г.

Общински съвет – Габрово с решение № 17/27.01.2011 г. прие Програма за управление на собствеността на Община Габрово за 2011 година.
Общинската администрация поддържа публичните регистри, съгласно Закона за общинската собственост и Наредба № 8 от 17.12.2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им. С проект по ОПАК, администрацията си постави за цел да подобри качеството на административното обслужване в областите: кадастър, устройство на територията и общинска собственост. Географската информационна система, създадена в резултат от реализацията на проекта включва базов ГИС софтуер и приложните системи за кадастър, устройство на територията и общинска собственост. От началото на м. октомври 2011 г. започна съставянето на актове за общинска собственост по тази система, която дава възможност за връзка с кадастралната карта на гр. Габрово и картите на възстановената собственост - визуализация на имота, прикачване на скица и други сканирани документи.
За по-голяма пригледност и достъпност на информацията относно местоположение, атрактивност и състояние на имота, се организира в сайта на Община Габрово – www.gabrovo.bg банер с информация за имотите, включени в разпоредителната програма на Общината. Имотите, обявени за продажба се публикуват и в сайтове за недвижими имоти /imot.bg и imoti.bg/. Допълнително от м.май 2011г. откритите търгове за продажба на имоти се публикуват на още две електронни интернет страници: www.properties-bulgarian.info и www.bgimot.com. На витринните стъкла на обектите са поставени обяви, свързани с управлението или разпореждането им.
За периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. са съставени 72 броя актове за общинска собственост от които:
 64 броя за частна общинска собственост;
 8 броя актове за публична общинска собственост.
Отписани имоти като общинска собственост – 24 броя.
Проведени са 17 броя заседания на комисията по чл.52, ал.3 от НРПУРОИ на Общински съвет - Габрово, като след проучване и огледи на място са разгледани 97 броя преписки от юридически и физически лица и институции.
 Във връзка с разпоредителни сделки с имоти – общинска собственост са изготвени 6 броя доклади на комисията по чл.52, ал.3 от НРПУРОИ на Общински съвет - Габрово и са възложени 41 броя оценки на недвижими имоти и актуализации на такива;
 Подготвени и внесени за разглеждане в Общински съвет – Габрово са 53 броя предложения;
 Проведени са 82 броя публични търгове за продажба на имоти – частна общинска собственост.

І. ПРИДОБИВАНЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Отчуждаване на имоти на основание чл. 25 ал.2 от ЗОС, във връзка с чл. 21, ал.1 от ЗОС


№Заповед
на Кмета
За изграждане на
обекти от инфраструктурата Отчужден имот
- площ, кв.м. Собственици Обезщете-
ние
/лв./
1. 466
/16.03.11г. Предстоящо изграж-
дане на ул.о.т.747-
740
ул. Еп.Софроний Част от ПИ с ин. 14218.504.477 по КК - представляващ
ПИ 451 кв. 179 по ПРЗ на Габрово – ІІетап, ІІІ част
- 176 кв.м. Наследници на Никола Йонков Негенцов –Йонко Николов Негенцов 54 695
2. 1442
/01.08.11г. Отваряне на тупико-
ва улица с о.т. 19-
21-21а кв.5 по плана
на с. Чавеи.
Община Габрово Част от ПИ 16а кв. 5
- 52 кв.м. Наследници на Христо
Иванов Ганев – Румяна Христова Банчева 403
3. 1443
/01.08.11г. Отваряне на тупико-
ва улица с о.т. 19-
21-21а кв. 5 по плана
на с. Чавеи. Община Габрово Част от ПИ 15 кв. 5
- 15.кв.м. Наследници на Веско
Белчев Василев – Недка
Рачева Василева и Богомил
Весков Василев 60
4. 1444
/01.08.11г. Отваряне на тупико-
ва улица с о.т. 19-
21-21а кв. 5 по плана
на с. Чавеи,Община Габрово Част от ПИ 16 кв. 5
-40 кв.м. Собствеността не е
установена 160
5. 1445
/01.08.11г. Отваряне на тупико-
ва улица с о.т. 19-
21-21а кв. 5 по плана
на с. Чавеи. Община Габрово Част от ПИ 16а кв. 5
- 110 кв.м. Собствеността не е
установена 440
6. 2449
/09.12.11г.

2358
/20.12.11г. Отваряне на улица
с о.т. 46-158
/ул.Роса/ Част от ПИ 199 кв. 25 по
предходния ПРЗ на
Габрово – Іетап, І част
- 329 кв.м. Собствеността не е
установена 9 858
7. 1447
/01.08.11г. Отваряне на улица
с о.т. 95-94-93
кв. 13
/ул.Боженци/ Част от ПИ с №14218.
501.131 по КК – предста
501.132 вляващ ПИ 214 .
501.133 кв. 13 по ПРЗ
501.134 на
501.135 Габрово–Іетап,
501.136 І част- 43 кв.м. Борислав Атанасов
Василев и Ценка Иванова Василева
1 505
8 1448
/01.08.11г. Отваряне на улица
с о.т. 95-94-93
кв. 13 /ул.Боженци/ Част от ПИ с №14218.501
.132 по КК – представля
Ващ ПИ 215 кв. 13 по
ПРЗ на Габрово – Іетап,
І част- 40 кв.м. Милена Атанасова Димова, Веселин Николов Миланов, Йовка Димова Миланова
1 702
9. 2473
/12.12.11г. Отваряне на тупико-
ва улица с о.т. 617
и 618 кв. 70 Част от ПИ с № 14218.69.
28 по КК /зем.земя/
- 100 кв.м. Н-ци на Стефан Иванов
Иванов – Цанка Стефанова Радославова 275
10. 2322
/28.11.11г. Отваряне на улица ул.о.т.745-744-
10150 кв. 145
/ул.Ав.Гачев/ Част от ПИ с ин. 14218.
504.506 по КК – предста-
Вляващ ПИ 481 кв. 145
по ПРЗ на Габрово –
ІІетап, ІІІ част- 7 кв.м. Русин Христов Русинов и Румянка Колева Русинова 2 170
11.. 2323
/28.11.11г. Отваряне на улица ул.о.т.745-744-
10150 кв. 145
/ул.Ав.Гачев/ Част от ПИ с ин. 14218.
504.510 по КК - предста
вляващ ПИ 485 кв. 145
по ПРЗ на Габрово – ІІетап, ІІІ част- 10 кв.м. Петко Христов Христов,
Паулина Недялкова
Христова, наследници на
Никола Василев Иванов-

3 312

ІІ. РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ

Извършени са следните разпоредителни сделки, като приходите от тях са както следва:

№ по ред Видове разпоредителни сделки
Брой
Стойност
/лв./
1. Продажба на урегулирани поземлени имоти, заедно със сгради 2 23 650
2. Продажба на жилища 1 27 150
3. Продажба на урегулирани поземлени имоти/незастроени/ 1 55 400
4. Учредяване допълнително право на строеж 1 52 815
5. Продажба на земеделски земи 3 160 670
6. Приходи от право на ползване по чл.55 от ЗУТ 1 9 619
Всичко: 329 304
В това число от:

№ по ред Описание на имота
Цена приета от Общински съвет /лв./
Продажна цена
/лв./
1. Продажба на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ и сгради
1. УПИ І – 67 от кв.1 по плана на с.Източник, с площ 2 150 кв.м., заедно с построената в него двуетажна сграда с РЗП 301.30 кв.м.
Георги Стоянов Кочевски


12 000


13 000
2. ПИ 14756.503.9, с площ 110 кв.м. и Магазин с.Генчевци
Кирил Иванов Церовски

9 750

10 650
Приходи от продажба на УПИ и сгради: 23 650
2.Продажба на жилища
1. Апартамент ап. 16 ул.”Лазурна” №14, ет. 6,
Емил Василев Василев
24 750
27 150
Приходи от продажба на жилища: 27 150
3. Продажба на урегулирани поземлени имоти
1.
УПИ V-147-жил.стр. кв.240, ІІІ етап, 84 кв.м., ул.”Рачо Ковача” № 1
Кремена Василева Колева

50 400

55 400
Приходи от продажба на урегулирани поземлени имоти:

55 400
4.Учредяване допълнително право на строеж
1 Допълнително право на строеж за надстрояване на сграда, построена в УПИ І, кв.78 по плана на гр.Габрово – І етап, V част, бул.”Могильов – ул.”Елха”
„ДИРЕНА” ООД

 

39 400
2 Допълнително право на строеж за надстрояване на сграда, построена в УПИ І, кв.78 по плана на гр.Габрово – І етап, V част, бул.”Могильов – ул.”Елха”
„ДИРЕНА” ООД

9 844
3 Допълнително право на строеж за пристрояване на сграда, построена в ПИ 14218.517.147 по КК на гр.Габрово, ул.”Митко Палаузов” № 32
Страхил Шибилов Велев
563
4 Допълнително право на строеж за изграждане на външни стъпала към магазин в партера на жил.блок на ел.”Йосиф Соколски” № 21, построен в УПИ VІІ, кв.34 по плана на гр.Габрово – 14 част,
„ПИВЕМА” ЕООД

3 008
Приходи от учредяване допълнително право на строеж:
52 815
5. Земеделски земи
1 Имот 14218.705.7, с площ 768 кв.м., кв.Войново
„НИКО” ЕООД
4 143
4 543
2 Имот № 028228, землище Жълтеш, площ 4.883 дка
Пламен Иванов Радев
7 977
8 677
3 Имот 14218.859.6 по КК на гр.Габрово, м. „Хаджийска усойна”, площ 9 892 кв.м.
ЕТ „БРАЙТ-Иван Даскалов”

140 450

147 450
Приходи от продажба на земеделски земи: 160 670
6. Право на ползване по чл.55 от ЗУТ
1 Възмездно срочно право на ползване на част с площ 252 кв.м. от УПИ от кв.28 и 29 по плана на гр.Габрово – 85, 86, 91 и 92 г. на „ДЗАЛЛИ” ООД
9 619
Приходи от право на ползване по чл.55 от ЗУТ: 9 619
7. Учредяване безвъзмездно право на ползване
1. НЧ „Отец Паисий–1931” с. Стоевци с Председател Цанка Георгиева Метева, дог. №243-ОССД-11/01.06.2011 г., за Сграда от УПИ ХІІІ – 140, читалище и параклис от кв.2 по плана на с. Стоевци
2. НЧ „Христо Ботев – 1923”- с. Драгановци с Председател
Новак Георгиев Иванов, дог. №298-ОССД-11/08.07.2011 г. за Сграда в УПИ І от кв. 24 по плана на с. Драгановци, западна част едноетажна със ЗП 236,25 кв.м. и източна част двуетажна със ЗП 144,45 кв.м.??
3. НЧ „Христо Ботев–2008” с. Гарван, Председател Росица
Николаева Колева, дог. №383-ОССД-11/30.08.2011 г., за Едноет. сграда с метална конструкция - УПИ за клуб и магазин от кв.17 по плана на с. Николчовци
4. СДР „СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ – 2001”-Габрово, Светла Пенчева Пенева-Председател, дог. №102-ОССД-11 от 21.02.2011 г., за две помещения с фоайе, на третия етаж в сградата на ул. Радецка №18
5. Сдружение „Пациенти с онкологични заболявания и приятели” с Председател Минка Андреева Дучева, дог.№ 218-ОССД-11/26.05.2011 г., за Партер от сграда на ул. Македония №1, състоящ се от зала, офис, санитарен възел и коридор
6. Сдружение „СПОРТ МОДЕЛ КЛУБ”, Председател Алтимир Димитров Воденичаров, дог. № 222-ОССД-11 от 30.05.2011 г., за част от ІІ-ри ет. в сграда на ул. „Станционна” № 9, вх. Г
7. НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО гр. Габрово, Директор Мая Георгиева Карагьозова, дог. № 272-ОССД-11/28.06.2011 г., за Обособена част от бивше начално у-ще в с. Поповци- помещения на първия етаж от сграда в УПИ VІІ от кв.6 по плана на с. Поповци -Куката
8. Сдружение СК „ОРЛОВЕЦ-ЕКСТРЕМУМ”, Председател
Атанас Йорданов Митев, дог. №316-ОССД-11/29.07.2011г. за Едно помещение, на третия етаж в сградата на ул. Радецка №18
9. Международна социална служба – България, гр.Велико Търново, предст. от Събина Тодорова Събева, дог. №365-ОССД-11/17.08.2011 г., за 2 бр.помещения на третия етаж в сградата на ул. Р. Каролев №2 - кабинет № 30 и №31
10. БК „ЧАРДАФОН ОРЛОВЕЦ”, предст. от Иван Димитров Господинов, дог. №410-ОССД-11/07.09.2011 г., за Поземлен имот с идент. №14218.501.1069, ул. Свищовска
Общо приходи 329 304


I I.1 ПРИВАТИЗАЦИЯ
С Решение № 46/10.03.2011 г. на Общински съвет Габрово бе приет годишен план за работа по приватизация за 2011 г. През 2011 г.се изготви и прие приватизационната оценка на ”СДСС” ЕООД. С ограничен конкурс се откри процедура за изготвяне на информационен меморандум на “СДСС” ЕООД. Подготви се предложение за приватизация на 30 351 броя дялове от “Спомагателни дейности в социалната сфера” ЕООД, представляващи 100% от капитала на дружеството, чрез публичен търг с явно наддаване при начална тръжна цена 175 000 лв. Проведени са два търга, на които не се явиха кандидати.
С решение № 177/21.07.2011 г. цената на дяловете на “Спомагателни дейности в социалната сфера” ЕООД беше намалена от 175 000 лв. на 140 000 лв. Проведени са два търга при новите условия, на които не се явиха кандидати. С решение № 28/22.12.2011 г. цената на дяловете на “Спомагателни дейности в социалната сфера” ЕООД беше намалена с 50 % - на 87 500 лв. Предстоят търгове при новата цена.
Разгледана е възможността за продажба на остатъчните дялове в размер на 19,84% от „Хлебозавод” ООД, проведена е среща-разговор с екип от ”Хлебозавод” ООД. Чрез ограничен конкурс е избран оценител и е изготвена приватизационна оценка на остатъчния дял от ”Хлебозавод” ООД. Продължават следващи действия по приватизация.
Подготви се предложение за приватизация на магазина в с. Стоманеци, общ.Габрово.
Осъществи се следприватизационнен контрол по изпълнение на договор от 07.12.2009 с №715-ОССД-09. Цитираният договор е за продажба на ”Габрово фарм” ЕООД на ”ВАРНАФАРМА ХОЛДИНГ” ООД, които по договор трябва да запазят дейността на дружеството за 3 /три/ години от датата на сключване на договора и се задължават да работят със здравната каса по цялата номенклатура от позитивния списък от медикаменти от НЗОК за срок от 3 години. Във връзка с това се изиска писмен отчет за изпълнението на задълженията през 2010 г., съгласно договора. На свое заседание комисията за следприватизационен контрол, разгледа депозираните отчети на фирмата купувач и изрази становище, че поетите ангажименти за 2010 г. са спазени, за което е уведомен Общински съвет- Габрово.

І І.2. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИИ
През 2011 година продължиха действията по следните концесионни процедури:
1. Концесия за „Изграждане със средства на концесионера, съгласно утвърдена схема на 113 броя спиркозаслона на 86 броя автобусни спирки, с рекламни пана и преместваеми съоръжения за продажба на печатни изделия, карти и ваучери на мобилните оператори, билети и абонаментни карти на градския транспорт, продажба на интернет услуги, телефония, факс и др., банкомат и инкасова дейност - заплащане на месечните сметки на гражданите за ел. енергия, вода, телефон и др., както и разполагане на автомати за продажба на топли и студени напитки и пакетирани изделия, върху земя публична общинска собственост, представляваща прилежаща инфраструктура и принадлежност към общински улици; управление, поддържане и право на стопанска експлоатация на спиркозаслоните и останалите съоръжения за извършване на рекламна дейност и описаните услуги и стопански дейности”.
Откритата с Решение № 202/21.10.2010 г. на Общински съвет - Габрово процедура е прекратена с решение 49/10.03.2011 г. на ОбС. Заедно с решението за прекратяване, на основание чл. 60, ал.2, т.1 от ЗК е открита нова процедура. В изпълнение на решениe 49/10.03.2011 г., изменена с решение № 88/07.04.2011 г. и нормативните изисквания са извършени всички действия, уреждащи процедурата по предоставяне на обекти на концесия. Въпреки проявения интерес, няма закупена документация за участие. Откритата с решение № 49 и изменена с решение № 88/07.04.2011 г. процедура е прекратена с решение № 125/16.06.2011 г. на основание чл.60, ал.1, т.1 от ЗК - не са подадени оферти. Предстои преработка на концесионните анализи и ново обявяване при намален обхват на спиркозаслоните.

2. Концесия за услуга с предмет: „Хотелиерски и ресторантьорски услуги в обекти – общинска собственост в АИР „Боженци” в пакет, състоящ се от:
• Къща на композиторите ,т.н.Къща „Гана Кадиева”, НКЦ 1539/64 и Стопански постройки „Гана Кадиева” НКЦ 1540/64 - с. Боженци, АОС № 711/ 07.05.2007 г.;
• Къща „баба Ана” , т.н. Къща „Ана Русинова”, НКЦ 1492/64 – с. Боженци АОС № 1671/ 19.04.2005 г.;
• Почивна база / Къща № 5 /, т.н.Къща „Иванца Бончева”– с. Боженци АОС № 766/ 24.10.2000 г.;
• Боженско ханче, т.н. Ханче Старата община, НКЦ 1493/64 – с. Боженци”, АОС № 762/ 13.10.2000 г.
Процедурата е открита с Решение № 27/27.01.2011 г. на Общински съвет – Габрово. Същата е прекратена с решение № 100/05.05.2011 г. на основание чл.60, ал.1, т.1 от ЗК - не са подадени оферти, като заедно с решението за прекратяване, на основание чл. 60, ал.2, т.1 от ЗК, се откри нова процедура, като срокът на концесията от 15 години се увеличава на 20 години. В изпълнение на решението се проведоха всички необходими действия, в това число и трикратно удължаване на сроковете за получаване на оферти. Закупени бяха два броя документация за участие, но оферти не бяха подадени.
С решение № 20/22.12.2011 г. се прекрати откритата с решение №100/05.05.2011 г. процедура на основание чл.60, ал.1, т.1 от ЗК - не са подадени оферти. Предстои преработка на концесионните анализи и ново обявяване.
3. „Концесия за управление и експлоатация на фитнес и спортно – възстановителни услуги в самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 14218.509.596.1.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, одобрени със заповед № РД–18–64/26.10.2007 г. на изпълнителен директор на АГКК, представляващ фитнес зала, съгласно идеен проект за Преустройство на кафе бюфет от Спортна зала „Орловец” във фитнес зала и кафене, с обща площ 506.00 кв.м., находящ се на ул .Орловска № 111, ет. 1, в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 14218.509.596, както и извършване на частични строителни и монтажни работи, поради необходимостта от частична реконструкция, ремонт и преустройство на обекта на концесията”
Завършени са подготвителните действия и ще бъде внесено предложение в Общински съвет за откриване на процедура.
4. С Решение № 33/18.03.2010 г. е прекратена процедура относно концесия за управление и експлоатация на услуги със спортно възстановителен характер в обект Плувен басейн, находящ се в СОУ „Отец Паисий”. Училище е включено през 2011 г. в проект: „Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност”. Дейностите по проекта покриват част от предвидените инвестиции от страна на концесионера. Предстои преработка на концесионните анализи и ново обявяване.
5. През 2011 г. с Решение № 178/21.07.2011 г. ОбС – Габрово се стартира процедура по предоставяне на концесия за управление и експлоатация на услуги с музикално-артистичен характер и търговска дейност, свързана с предлагане на асортимент, съответстващ за Бар-клуб в самостоятелен обект - “АРТ ВАРИЕТЕ ГАБРОВО”, находящ се в сградата „Дом на хумора”. В обявените срокове не бе проявен инвеститорски интерес и процедурата бе прекратена, поради липса на кандидати. Предстои преработка на концесионните анализи и ново обявяване.

ІІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ
Отдадени под наем или предоставени за възмездно ползване са следните групи общинските нежилищни имоти:.
Брой действащи договори за наем към 31.12.2011 г. 391
в това число:
• магазини 29
• заведения 7
• земя за гаражи 129
• земя за павилиони 50
• клубове и офиси 24
• паркоместа в гаражи 2
• производствени помещения и ДМА 33
• здравни кабинети 22
• рекламно – информационни елементи /РИЕ/ 16
• язовири 2
• земеделски земи 77

ДК „Ем. Манолов” - брой действащи договори за наем към 31.12.2011 г.:- 19 броя.
Сключени договори за наем за периода 01.01.2011 г.- 31.12.2011 г. – 20 бр., 11 броя договори са сключени без тръжна процедура /3 бр.– клубове на политически партии, синдикални организации и НПО; 1 бр. слънцезащитно съоръжение; 7 бр. – РИЕ /.
Прекратени договори за наем за периода 01.01.2011 г.- 31.12.2011 г. – 50 бр.,
Проведени тръжни процедури от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. за помещения – общинска собственост – 35 бр., сключени договори за наем – 9 бр.
Проведени тръжни процедури за земеделска земя - 5 бр. сключени договори за наем от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. – 1 бр.
Отдел „Общинската собственост” работи за подобряване на събираемостта на наемите. Продължени са системните действия на служителите от отдела свързани с този проблем, изразяващи се в уведомителни писма, разговори, а в случаите на забавяне за повече от 2 месеца, нотариални покани и прекратяване на договорите на длъжниците. Просрочени вземания за 2011 г., предявени за съдебно събиране са наеми по прекратени договори в размер на 12906 лв.
Начислени наеми за периода 01.01.2011 - 31.12.2011 г. – 453 579 лв. /с лихви, без ДДС/;
Събрани наеми за периода 01.01.2011 - 31.12.2011 г. – 452 610 лв. /с лихви, без ДДС/;
-приходи от наеми за земя 120 283 лв.,
в т.ч. и лихви за просрочие в размер на 975 лв.,

-приходи от РИЕ 51 760 лв. /с включен ДДС/,
в т.ч. и лихви за просрочие в размер на 470 лв.

-приходи от сгради 346 504 лв. /с включен ДДС/,
в т.ч. и лихви за просрочие в размер на 2169 лв.

Събрани наеми за периода 518 548 лв. /наеми, лихви и ДДС/;

Приходи от язовири – 780,00 лв. /с включен ДДС/

Приходи от земеделски земи – 4929 лв.;

Обща реализирана сума 524 257 лв. /наеми, лихви и ДДС/

Дължимите суми към 31.12.2011 г. - 83 223 лв., /включително просрочени вземания, за които са спечелени съдебни дела, но сумите не са внесени и просрочени суми от наеми и лихви/.
Забележка: Посочените приходи не включват тези от договори за наем на общинска собственост в ДК „Ем. Манолов”.

ІV.УПРАВЛЕНИЕ НА ЖИЛИЩНИ ИМОТИ
Политиката на Община Габрово, по отношение разпореждането и управлението на общинските жилища, се изразява в извършването на всички действия, които са по финансовите й възможности, за осигуряване и предоставяне под наем на общински жилища за разрешаване жилищните нужди на млади семейства и на такива с ниски доходи. Осъществяването на строг контрол относно стопанисването на общинските жилища, е сред приоритетите й. През 2011 г., в зависимост от променящите се жилищни нужди на гражданите в Община Габрово и премахването на застрашени от самосрутване, негодни за живеене и вредни в санитарно - хигиенно отношения сгради, броят на жилищата в отделните групи бе променян, със съответните Решения на Общински съвет - Габрово.

№ Групи жилища. Предназначение на общинските жилища На
31.12.2010 г. На
31.12.2011 г.
1. І-ва група „Жилища за настаняване на граждани с установени жилищни нужди" 534 532
2. ІІ-ра група „Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени" 5 4
3. ІІІ-та група „Ведомствени жилища" 16 15
4. ІV-та група „Резервни жилища" 27 25
Общ брой: 582 576

Ремонт на жилищни имоти през 2011 г., изпълнен с малка обществена поръчка без провеждане на процедура по НВМОП

№ Наименование на обекта Брой офер-
ти № и дата на сключения договор Изпълнител Стойност на договора
без ДДС в лв. Осчетоводени
разходи с ДДС в лв.
1. Ремонт на апартамент на ул. „Зелена ливада” № 18, ет. 1, ап. 2 4 № 452-ОССД-11 г.
от 07.10.2011 г. „Валентин Петров 2004 ЕООД, гр. Габрово 4 220,58 5 064,69
2. Ремонт на апартамент на ул. „Люлякова градина” № 6, ет. 1, ап. 3 4 № 452-ОССД-11 г.
от 07.10.2011 г. „Валентин Петров 2004 ЕООД, гр. Габрово 4 592,82 5 511,39
3. Ремонт на апартамент на ул. „Люлякова градина” № 6, ет. 6, ап. 16 4 № 452-ОССД-11 г.
от 07.10.2011 г. „Валентин Петров 2004 ЕООД, гр. Габрово 5 676,54 6 811,85
4. Ремонт на апартамент на бул. „Хемус” № 33, ет. 1, ап. 2 4 №452-ОССД-11 г.
от 07.10.2011 г. „Валентин Петров 2004 ЕООД, гр. Габрово 5 569,20 6 683,04
5. Ремонт на апартамент на ул. „Видима” № 23,ет.1, ап.2 4 № 452-ОССД-11 г.
от 07.10.2011 г. „Валентин Петров 2004 ЕООД, гр. Габрово 3 958,51 4 750,21
6. Ремонт на апартамент на ул. „Младост” № 5, вх.А, ет.5, ап.46 4 № 452-ОССД-11 г.
от 07.10.2011 г. „Валентин Петров 2004 ЕООД, гр. Габрово 3 427,27 лв. 4 112,72
7. Ремонт на апартамент на ул. „Найден Геров” № 58, ет. 4, ап. 12 - само остъкляване 4 № 452-ОССД-11 г.
от 07.10.2011 г. „Валентин Петров 2004 ЕООД, гр. Габрово 198,77 238,53
Изразходени средства към 31.12.2011 год. 27 643,69 33 172,43
Остават неизразходени средства до провеждане на нов търг 1 356,31
8. Ремонт на хидроизолация на покрив на жил. блок на ул. „Д-р Тота Венкова” № 11 ф/ра № 0000000300 от 17.08.2011 г. 690,00 828,00
9. Ремонт на хидроизолация на покрив на жил. блок на ул. „Клокотница” № 13 ф/ра № 0000000330 от 16.09.2011 год. 370,00 444,00
10. Ремонт на хидроизолация на покрив на жил. блок на ул. „Чавдар” № 2 ф/ра № 0000000149 от 30.09.2011 год. 578,28 693,93
11. Ремонт на хидроизолация на покрив на жил. блок на ул. „Д-р Тота Венкова” № 15 ф/ра № 0000000085 от 29.12.2011год. 504,49 605,39
ОБЩО: 2 142,77 2 571,32


12. Изразходени средства за събаряне на само-срутващи се къщи 3 № 164-ОССД-11 от 14.04.2011 г. „ЕКОСТРОЙ ТРЯВНА”
13 900,00
16 680,00

През 2011 г. са премахнати 4 броя недвижими имоти (къщи), частна общинска собственост, освидетелствани като негодни за живеене, вредни в санитарно - хигиенно отношение и застрашени от самосртутване, намиращи се на:
1. ул. „Стефана Богдан Генчева” № 6
2. ул. „Еделвайс” № 1
3. ул. „Никола Михов” № 12А и 12Б
4. ул. „Опълченска” № 7

Наеми от жилищни имоти и несъбраните консумативи, данъци и такси от наемателите на общински жилища собственост на Община Габрово за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.

№ по ред Наименование Сума
в лв.
І. НАЕМИ
1. Дължими наеми към 01.01.2011 г. 163 988.59
2. Начислени наеми за периода 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г. 211 950.87
3. Внесени и отписани наеми към 31.12.2011 г. 216 178.49
4. Дължими наеми към 31.12.2010 г. 159 760.97
ІІ. ДЪЛЖИМИ КОНСУМАТИВИ, ДАНЪЦИ И ТАКСИ
1. Дължима такса „Битови отпадъци” към 01.01.2011 г. 7 831.37
2. Дължима такса „Битови отпадъци” към 31.12.2011 г. 5 901.18
3. Дължими консумативи за вода и ел. енергия 4 063.88

Подадени досиета на отдел „Правен”, за завеждане на съдебни дела от Община Габрово към некоректни платци, към 31.12.2011 г.

№ по ред Наименование Подадени досиета Присъдени вземания от подадените досиета Присъдени вземания от подадени досиета през минали години
бр. стойност бр. стойност бр. Стойност лева
І. Подадени досиета за завеждане на съдебни дела за дължими суми от неизплатена наемна цена, такса „Битови отпадъци” и обезщетение за ползване. 13 5 512.40 11 4 979.80 28 19 075.73
ІІ. Подадени досиета за завеждане на съдебни дела за дължими суми за консумативи и др. 0 0 3 671.76

През 2011 г. са разгледани общо 541 бр. искания, молби и жалби от граждани и наематели на общински жилища, в това число искания на 251 семейства за продължаване на наемни им правоотношения, 84 семейства за картотекиране като нуждаещи се за настаняване в общински жилища. На 28 семейства е отказано определяне на жилищна нужда. В картотеката са включени 56 семейства. В общински жилища от наемния фонд са настанени 23 семейства с установени жилищни нужди и на основание чл. 45 от ЗОС - 1 семейство в общинско жилище от резервния фонд. Пренастанени в други общински жилища са 9 семейства.
Издадени са 87 заповеди за прекратяване на наемни правоотношения и 18 бр. заповеди за принудително изземване по административен ред на общински жилища, на основание чл. 65 от ЗОС. Иззети са 18 бр. жилища.
Скромният финансов ресурс които Община Габрово може да отдели за поддържането на жилищния фонд, е пречка за бързото и ефективно осъществяване на целите на общинската жилищна политика.

V. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ГОРИ И ЗЕМИ
През 2011 година са обработени общо 83 преписки за сеч в земеделски земи, издадени са 71 разрешителни за сеч и 12 отказа, поради попадане на земите в зони с особен режим, съгласно Закона за опазване на селскостопанското имущество. Издадени са 67 билета за извозване на дървесина.
Върнати на Общинска служба „Земеделие” за възстановяване на граждани са 87 броя земеделски имоти по чл. 19 от ЗСПЗЗ с обща площ 235.666 дка.
Промяна в Закона за горите от м. април 2011 г., възпрепятства планираното ползване на горите – общинска собственост. В ход е дискусия за начина на стопанисване, опазване и ползване на горите от общинския горски фонд, която трябва да приключи най-късно до края на първото тримесечие на 2012 г.

VІ. УПРАВЛЕНИЕ НА СТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ
През годината изтече срокът на договорите за възлагане на управлението на голяма част от търговските дружества. В тази връзка бяха предприети действия по избор на нови управители. Чрез пряк избор от Общински съвет – Габрово бяха избрани управители на „Благоустрояване” ЕООД и „Регионален хоспис” ЕООД. С решение на Общински съвет Габрово бяха удължени сроковете на договорите за възлагане управлението на „Спомагателни дейности в социалната сфера” ЕООД и „Диагностично консултативен център - 1” ЕООД с настоящите управители.
На основание решение 58/07.04.2011 г. на Общински съвет - Габрово се проведе конкурс за избор на управител на „Общински пътнически транспорт” ЕООД. В резултат нa конкурса Общински съвет избра нов управител. Сключен е договор за възлагане управлението на дружеството със същия.
През годината е предприета и извършена процедура по увеличаване на капитала на „Общински пътнически транспорт” ЕООД със 150 хил.лв.
С решение № 200/01.07.2011 г. на Габровски окръжен съд дружеството “Радио Габрово” ЕООД бе обявено в несъстоятелност, като с решение № 179/21.07.2011 г. е прекратен договора с управителя за възлагане управлението на дружеството. Предвид важната роля на информационния канал, дейността е продължена като общинска функция.
„Спомагателни дейности в социалната сфера” ЕООД е в процедура по приватизация, като през 2011 година са проведени четири търга за приватизацията му, на които не е проявен интерес от кандидати. С решение № 28/22.12.2011 г. на Общински съвет – Габрово, цената на дяловете е намалена. Процедурата ще продължи и през 2012 г.
Подържа се публичен регистър на общинските търговски дружества и на дружествата, в които Община Габрово има участие. Регистърът е достъпен и на електронната интернет страницата на Община Габрово.
Във връзка с утвърдената от Общински съвет – Габрово транспортна схема на община Габрово, през 2011 г. се проведе конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдените общинска транспортна схема и автобусни линии от областната и републиканската транспортни схеми. В резултат на конкурса и на основание Решение № 60/07.04.2011 г. на Общински съвет, беше възложен обществен превоз на пътници по линиите от утвърдената общинска хтранспортна схема и автобусни линии от областната и републиканската транспортна схеми, от квотата на Община Габрово. С решения № 114/19.05.2011 г. и № 33/22.12.2011 г. на Общински съвет, бяха приети изменения в общинската транспортна схема с цел оптимизирането й.
През 2011 г. са проведени 44 заседания на комисията, по чл.15 от Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово, в резултат на което са издадени 249 броя разрешителни за ползване на терен - общинска собственост за извършване на търговия на открито и поставяне на маси и столове за сервиране на открито.
Проведени са 26 комисии по категоризация на туристическите обекти съгласно Закона за туризма, като са категоризирани и прекатегоризирани 97 бр. заведения за хранене и развлечения, средства за подслон и места за настаняване.
Допълнително са разгледани и искания от сдружения и фирми за провеждане на развлекателни и културни изяви и са предоставени терени за тяхното провеждане. През месец май 2011 г. беше организиран и проведен „Празник на бирата”.
Проведени са 11 комисии по рекламна дейност, като на 28 фирми са съгласувани и разрешени разполагането на рекламно-информационни елементи.
Водена е кореспонденция относно: жалби, преписки и писмени запитвания на граждани, фирми предоставяне на служебна информация на институции: /18 бр./
Заверени са 5 бр. регистри за покупките и вноса; продажбите и износа , по реда на Наредбата за търговия с цветни и черни метали.

ПРИХОДИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ПО ВИДОВЕ
№ по ред ВИД ПРИХОД Приходи от 01.01 до 31.12.2011год. /лв./
1 Търговия на открито 68 562
2 Такса пазари 92 632
3 Разрешения за сеч на дървета и удостоверения за превоз 865
4 Категоризация на туристически обекти 14 220
5 Заверка регистър за търговия с цветни метали 100
6 Разрешение за таксиметрова дейност 27 020
7

Туристическа такса за подслон
/сумата е внесена преди да се измени на „ туристически данък” по ЗМДТ от 2011г./ 6 107
8 Съгласуване маршрутно разписание специализиран транспорт 60
9 Съгласуване за международна автобусна спирка 100
10 Паркоместа пред офиси и фирми 5 796
11 Такса гробни места 35 895
12 50% наеми от търговски дружества 10 350
Всичко приходи 257 799

Приложение към Решение № 29/16.02.2012 г.

ПРОГРАМА
за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
за 2012 година

Годишната програма на Община Габрово за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2012 година e разработена на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.2а, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Габрово за периода 2008 – 2013 г., приета с Решение № 178/25.09.2008 г. на Общински съвет – Габрово.
Програмата съдържа:
І. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост.
ІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права, за предоставяне на концесия и прекратяване на съсобственост с физически и юридически лица.
ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване;
ІV. Обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаването на частни имоти.
Управлението на собствеността на Община Габрово и реда за придобиване и разпореждане се извършва съгласно изискванията на Закона за общинската собственост и приетите от Общински съвет - Габрово нормативни актове: Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища, Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово, Наредба за рекламната дейност на територията на община Габрово, Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Габрово и други.
С управлението на общинската собственост целим:
- Осигуряване на устойчиво развитие на Общината, подобряване селищната среда, създаване условия за дейности в областта на културата, спорта, отдиха, туризма и повишаване на сигурността;
- Гарантиране на ефективно управление, включително завишен контрол спрямо ползвателите и наемателите на общинска собственост, с цел опазване на обектите в добро състояние и повишаване приходите от управлението на общинската собственост.
- Гарантиране на предвидените в Бюджет 2012 на Община Габрово приходи за осъществяване на инвестиции.
Годишната програма на Община Габрово за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2012 година е отворена и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на годишния бюджет.
I. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с
придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост:

1.1 Приходи от разпореждане


№ Видове разпоредителни сделки Очакван приход
/лв./
1. Продажба на урегулирани поземлени имоти, заедно със сгради 425 000
2. Продажба на жилища 30 000
3. Продажба на урегулирани поземлени имоти и прилежащи терени към почивните бази в курортен комплекс Узана
161 000
5. Прекратяване на съсобственост 24 000
6. Учредяване право на строеж 251 000
7. Продажба на земеделска земя 20 000
Всичко приходи от разпореждане: 911 000

1.2 Приходи от наем
№ Вид на имота Очакван приход /лв./
1. Жилищни имоти 220 000
2. Нежилищни имоти 540 000
Всичко приходи от наем: 760 000

№ Вид разход Очакван разход в лева
1. Отчуждаване 120 000
2. Ремонт на общински жилища 40 000
3. Събаряне на сгради- общинска собственост 18 000
4. Оценки на имоти за разпореждане 5 000
5. Издаване на скици и характеристики, нанасяне на АОС в СГКК- Габрово и ОСЗ Г-аброво 8 000
6. Заснемане сградата на км.Кози рог 3 000
7. Геодезически услуги 18 000
Всичко разходи: 212 000
1.3 Разходи за общинска собственост

II. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия и прекратяване на съобственост с физически и юридически лица
2.1 Предоставяне под наем

2.1.1 Наеми от нежилищни имоти, реклами и общинска земя
Като приходи от наеми за 2012 г. от нежилищни имоти, реклами и общинска земя са заложени не по-малко от 540 000 лв. /с включен ДДС, лихви за просрочие, дължими суми от минал период в т.ч. и съдебни вземания/, без сумите от наеми, събирани от второстепенните разпоредители с бюджетни средства.

Свободни общински нежилищни имоти – за които са проведени тръжни процедури, но не са се явили кандидати за наемане на обектите:
- Здравни кабинети –7 бр.
- Заведения за хранене и развлечения (ЗХР) – 1 бр.
- Клубове и офиси – 6 бр.
- Магазини – 3 бр.
- Павилион – 1 бр.
- Магазини в подлез до ДХС - 8 бр.
- Производствено помещение – /казанджийници/ - 21 бр.

Към 13.01.2012 г. отдел „Общинска собственост” обслужва 390 бр. договори за наем както следва:
1. Договори за наем за магазини – 28 бр.
2. Договори за наем за заведения – 7 бр.
3. Договори за наем за земя за гараж – 129 бр.
4. Договори за наем за земя за павилион – 50 бр.
5. Договори за наем за клубове и офиси – 24 бр.
6. Договори за наем за лекарски кабинети, кабинети за дентална медицина и зъботехнически лаборатории – 22 бр.
7. Договори за наем за гаражи – 2 бр.
8. Договори за наем за производствени помещения - 33 бр.
9. Договори за наем за РИЕ – 16 бр.
10. Договори за язовири – 2 бр.
11. Договори за наем на земеделски земи - 77

Към 13.01.2012 г. договорите за наем за офиси в ДК „Ем. Манолов” – 19 бр.

Договори за наем на общински обекти с изтичащ срок през 2012 г., за които ще бъдат открити процедури за отдаване под наем, чрез търг или конкурс на основание ЗОС и НРПУРОИ и процедури по Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Габрово – 10 бр.

Договор N: От дата До дата Мес.наем [лв.] Наемател Обект
1 2 3 5 6 9
32227 01.06.2005 01.06.2012 19,90 ЧЗПК „НАДЕЖДА” с. Поповци Магазин за хр. др. ромишлени стоки с. Чавеи
32228 01.07.2005 01.07.2012 20,13 СД „НИДИМ – ЕКИМОВ И СИЕ” Магазин за хр. др. ромишлени стоки
с.Брънеците
51133 26.03.2007 26.03.2012 348,49 ЕТ”СКАТ – ИВАН КОЛЕВ” Каменоделска работилница и навес
51160 01.06.2011 01.06.2012 66.36 БОЛКАН ТРЕЙД БУС ООД ДМА
61301 20.10.2010 10.08.2012 695,77 НУРТС БЪЛГАРИЯ Помещение и метална кула
61302 01.02.2009 10.08.2012 273,74 БТК АД СКЛАД
61303 27.08.2007 27.08.2012 276,28 БТК АД ОФИС
61289 05.02.2007 05.02.2012 7,80 „БУБКАРТО” РИЕ
61324 01.12.2009 01.12.2012 134.40 „КРЕСЛИ – АДВЪРТАЙЗИНГ” РИЕ
61332 31.08.2010 01.12.2012 227,52 „СЪН АУТ-ЪФ-ХОУМ МЕДИЯ” ООД РИЕ
61315 19.02.2009 19.02.2012 2,40 ЕТ „КОЛ-ЙОР” РИЕ
61316 19.02.2009 19.02.2012 264,00 "ИНВЕСТ КОММ" ЕООД РИЕ
61322 01.10.2009 01.10.2012 34,50 „ДЕМА – КК” ООД РИЕ
62018 22.06.2007 22.06.2012 83,64 ЕТ”БОРИС ИВАНОВ” СКЛАД
91339 01.08.2005 01.08.2012 45,72 ЕТ”ВЕЗНИ – ГАЛЯ СТЕФАНОВА – АИППМП” Лекарски к-т с. Яворец
91347 05.10.2005 05.10.2012 91,41 „Топлофикация – ГАБРОВО”ЕАД ОФИС
91380 10.08.2007 10.08.2012 39,29 РУ СЦР ОПС ОФИС

Данните са извлечени от програмен продукт
От договорите сключени за офиси в ДК „Ем. Манолов” няма изтичащи през 2012 г. за 4 бр. помещения, освободени през 2011 г. ще бъдат проведени тръжни процедури на основание ЗОС и НРПУРОИ от отдел ОС.
Забележка: Приходите от договори за наем на общинска собственост в ДК „Ем. Манолов” не влизат в бюджета на Община Габрово.

2.1.2 Наеми от жилищни имоти
Основна цел на политиката, която Община Габрово провежда по отношение управлението на общинския жилищен фонд е задоволяване жилищните нужди на самотни родители и на семейства с ниски доходи. Приоритет е осъществяването на строг контрол относно стопанисването на общинските жилища. Кризата и нарастващата безработица доведоха до прогресиращо обедняване на голяма част от наемателите на общински жилища. Липсата на финансов ресурс за поддържане и полагане грижите на добър стопанин от тяхна страна и минималните средства, с които Община Габрово разполага за поддържането на жилищния фонд, се оказаха голяма пречка при осъществяване целите на тази политика. През 2012 г., в зависимост от променящите се жилищни нужди на гражданите в Община Габрово и премахването на застрашени от самосрутване, негодни за живеене и вредни в санитарно - хигиенно отношения сгради, броят на жилищата в отделните групи бе променян, със съответните Решения на Общински съвет - Габрово.

№ Групи жилища. Предназначение на общинските жилища На
31.12.2010 г. На
31.12.2011 г.
1. І-ва група „Жилища за настаняване на граждани с установени жилищни нужди” 534 532
2. ІІ-ра група „Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени” 5 4
3. ІІІ-та група „Ведомствени жилища” 16 15
4. ІV-та група „Резервни жилища” 27 25
Общ брой: 582 576

Очаквани приходи от наеми за отдадени общински жилищни имоти през 2012г. 220 000 лева.
През 2012 г. ще бъдат премахнати 7 броя общински къщи, като част от тях са негодни за живеене, вредни в санитарно - хигиенно отношение и застрашени от самосрутване, а друга част е необходимо да бъдат премахнати, във връзка с изпълнение на проекта за разширение на детска градина „Слънце”, намиращи се на:
ул. „Иван Тончев” № 4
ул. „Ягода” № 6
ул. „Студентска” № 11
ул. „Генерал Гурко” № 15
ул. „Генерал Гурко” № 17
ул. „Генерал Гурко” № 19
ул. „Генерал Гурко” № 19 вх.А

През 2012 г. е необходимо извършването на ремонтни работи, за привеждане в годни за обитаване, на следните общински жилища:
 ул. „Д-р Тота Венкова” № 11 ет. 1, ап. 2
 ул. „Мирни дни” № 12, ет. 6, ап. 18
 ул. „Д-р Тота Венкова” № 15, ет. 8, ап. 22
 ул. „Зелена ливада” № 4, ет. 3, ап. 10
 ул. „Зелена ливада” № 34, ет. 1, ап. 2
 ул. „Младост” № 12, ет. 1, ап. 1
 ул. „Скобелевска” № 6, ет. 1, ап. 1
 ул. „Софроний Врачански” № 9, ет. 14, ст. 9
 ул. „Зелена ливада” № 32, ет. 8, ап. 23
 Укрепване на ограда на общинска къща на ул.„Никола Войновски”№ 50

2.2. Имоти - частна общинска собственост за продажба по реда на чл. 35 и учредяване право на строеж по чл. 37 от ЗОС за 2012 г.


по ред Описание на имота Последна оценка или прогнозна цена
/лева/
1. Продажба на урегулирани поземлени имоти и сгради
1.1 УПИ XVIII -51 кв.12 по плана на с.Гъбене /10 дка/ заедно със сграда на бивше училище с. Гъбене – ЗРП 1 000 кв.м 96 700
1.2 Бивш Кафе-аперитив в кв.Нова махала, гр.Габрово - с ЗП 165 кв.м. с право на строеж 21 360
1.3. Бивша баня с.Яворец, с УПИ Х-200,202 17 200
1.4 Кафе-аперитив на ул.Македония № 1, с площ 112 кв.м. 96 400
1.5 Първи етаж от пететажна сграда на ул.”Априловска” 9, площ 110.09 кв.м. 90 100
1.6 Втори етаж от пететажна сграда на ул.”Априловска” 9, 112.01 кв.м. 93 880
1.7 Трети етаж от пететажна сграда на ул.”Априловска” 9, 114.05 кв.м. 85 000

1.8 Четвърти етаж от пететажна сграда на ул.”Априловска” 9, 114.05 кв.м. 85 000
1.9 Аптека в Първа поликлиника със ЗП 245.60 кв.м. и склад със ЗП 20 кв.м. 157 120
1.10 „Офис” административни помещения в партерния етаж на жил.блок на ул.”Орловска” № 148, застроена площ 172.80 кв.м. 120 000
1.11 УПИ ХVІІ – общ. обслужване с площ 920 кв.м. и едноетажна сграда с площ 180 кв.м., кв. Лисец 39 426
1.12 Изложбена зала за мебели на две нива със ЗП 364.26 кв.м., ул.”Брянска” № 58 446 130
1.13 Офиси в сграда на ул.Брянска № 58, 137 кв.м. 100 000
1.14 Гараж на ул.Станционна 200 000
1.15 УПИ – жил.строителство от кв.3 по плана на с.Орловци, заедно със сграда /читалище/ 20 000
1.16 ПИ 14218.535.72 със сгради кв.Кряковци 92 000
1.17 Сладкарница „Рачо и Дешка”, ул.”Кирил и Методий” 170 000
1.18 Трети етаж от сграда, заедно с тераса Обща ЗП 371 кв.м. и Стълбище на три етажа - ЗП 21.40 кв.м., бул.Столетов № 19 150 000
1.19 Трафопост в сграда на ул.Цанко Дюстабанов 24 18 000
1.20 Трафопост в с.Златевци 5 000
Очаквана стойност на приходите от продажба на УПИ и сгради:
2 103 316
2. Прекратяване на съсобственост
2.1 Продажба на ПИ 14218.502.508 на Тинчо Димитров 20 000
2.2 Продажба на ПИ 14218.503.313 на „Бизнес-център Габрово” ЕООД, представлявано от Иван Събчев 2 000
2.3 Продажба на ПИ без № , включен в УПИ ХІV-63 от кв.51 по плана на Северна зона – Габрово 2 000
Очаквана стойност на приходите от прекратяване на съсобственост: 24 000
3.Продажба на жилища
3.1 УПИ VІІ-87, кв.92 по плана на гр.Габрово – ІІ етап, І част, с площ 299 и Двуетажната жилищна сграда, със застроена площ 63.20 кв.м, ул.”Георги Кирков”14
32 800
3.2 Апартамент № 6, ет.І, вх.Б,ул.”Трети март” №27 18 500
3.3 Апартамент №12, ул.Н.Геров, № 58, ет.4, кв. Русевци 16 000
3.4 Апартамент № 24, ул .Осми март, №24, вх.Д, ет.5 25 000
Очаквана стойност на приходите от продажба на жилища:
92 300
4. Продажба на урегулирани поземлени имоти
4.1 УПИ I от кв. 218 по плана на гр.Габрово – III етап, с площ 275 кв.м., ул.”Дунав” 61 050
4.2 УПИ XI, кв.192 – жил. строителство, с площ 467 кв.м., ул.”Роден край” и ул.”Иван Димов” кв.Монев дол 7 200
4.3 УПИ IX, кв.192 – жил. строителство, с площ 518 кв.м., ул.”Роден край” и ул.”Иван Димов” кв.Монев дол
9 500
4.4 УПИ I–жил.строителство, кв.201, площ 1218кв.м, ул.”Ал. Керков” и ул.”Роден край”
34 100
4.5 УПИ V-2096 от кв.29, с площ 1306 кв.м. по плана на кв.Тлъчници, ул.”Мир” № 20 37 000
4.6 УПИ ІІ-общ. от кв.29, с площ 1056 кв.м. по плана на кв.Тлъчници, ул.”Мир” 31 000
4.7 УПИ VІ-2049 от кв.18, с площ 532 кв.м. по плана на кв.Тлъчници, ул.”Осми март” № 3, гр.Габрово, 11 000
4.8 УПИ ІІ-2077 от кв.38, с площ 1322 кв.м. по плана на кв.Тлъчници, ул.”Плодородие”, гр.Габрово, 50 200
4.9 УПИ VІ-148-жил.стр. кв.240, ІІІ етап, 225 кв.м.
ул.”Рачо Ковача” № 3 60 000
4.10 УПИ ХІ-200, кв.41, с.Яворец 6 200
4.11 УПИ ІV-6766 от кв.75 по плана на кв.Хаджи Цонев мост, Габрово, площ 687 кв.м., ул.Камчия № 3 9 661
4.12 ПИ 14218.528.200, представляващ УПИ VІІ-81 от кв.20 по плана на кв.Недевци 7 000
4.13 УПИ ІІІ от кв.111 – подземен гараж, открит паркинг, ул.”Брянска” 240 000
Очаквана стойност на приходите от продажба на УПИ: 563 911
5.Учредяване право на строеж
5.1 УПИ V – общ.обслужване от кв.197, РЗП на предвидената сграда 4800 кв.м.,
ул.”Орловска” /с/у “Била”/ 883 200
5.2 УПИ I от кв.278 /между ул.”Орловска” и р.Янтра – преди Дунав 2/ 562 275
5.3 УПИ XII от кв.214 – жил. строителство, ул.Дунав – с/у РДВР, 851 кв.м. 333 616
5.4 Гараж на ул.Мирни дни 1 000
Очаквана стойност на приходите от учредяване право на строеж: 1 780 091
6. Земеделски земи
6.1 Имот №048002, землище Мичковци, площ 36.799 дка 44 100
6.2 Имот №108008, землище Поповци, м.Копака, площ 0.344 дка 1 445
6.3 Имоти № 015084 – 222.074 дка и № 015085 – 2.359 дка, з.Яворец 120 875
6.4 Имот № 083007, землище Кметовци, м. Садината, площ 11.965 дка 42 117
6.5 Имот № 017140, землище Лесичарка, м. „Капината”, площ 106.970 дка 71 242
6.6 Имот № 017050, землище Драгановци, м. „Райново”, площ 0.519 дка 747
6.7 Имот 14218.35.283 по КК на гр.Габрово, м. „Шенини”, площ 894 кв.м. 7 304
6.8 Имот № 123004, землище Кметовци, м.”Високата кория”, площ 1.562 дка 7 000
6.9 Имот 14218.35.284 по КК на гр.Габрово, м. „Шенини”, площ 434 кв.м. 5000
6.10 Имот №013008, м.Чифлика дупките, землище Донино, площ 11,791 дка 15 000
6.11 ПИ 14218.501.761, 14218.501.760, 14218.501.762 и 14218.33.512, след обединяването им в един имот с площ 1152 кв.м. 25 000

Очаквана стойност на приходите от продажба на земеделски земи: 339 830
7. Узана
7.1 Прилежащи терени към почивни бази 100 000
Общо очаквана стойност на приходите 5 003 448

2.3 Предоставяне на концесия

През 2012 година продължават действията по следните концесионни процедури:
1. „Концесия за управление и експлоатация на фитнес и спортно – възстановителни услуги в самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 14218.509.596.1.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Габрово, одобрени със заповед № РД–18–64/ 26.10.2007 г. на изпълнителен директор на АГКК, представляващ фитнес зала, съгласно идеен проект за Преустройство на кафе бюфет от Спортна зала „Орловец” във фитнес зала и кафене, с обща площ 506.00 кв.м., находящ се на ул. Орловска № 111, ет. -1, в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 14218.509.596, както и извършване на частични строителни и монтажни работи, поради необходимостта от частична реконструкция, ремонт и преустройство на обекта на концесията”.
Предстоят действия по провеждане на процедурата, съобразно нормативната база и решението на Общинския съвет за откриване на процедурата.

2. Концесия за услуга с предмет: „Хотелиерски и ресторантьорски услуги в обекти – общинска собственост в АИР „Боженци” в пакет, състоящ се от:
• Къща на композиторите, т.н. Къща „Гана Кадиева”, НКЦ 1539/64 и Стопански постройки „Гана Кадиева” НКЦ 1540/64 - с. Боженци, АОС № 711/07.05.2007 г.;
• Къща „баба Ана”, т.н. Къща „Ана Русинова”, НКЦ 1492/64 – с. Боженци
АОС № 1671/ 19.04.2005 г.;
• Почивна база /Къща № 5 /, т.н.Къща „Иванца Бончева”– с. Боженци
АОС № 766/ 24.10.2000 г.;
• Боженско ханче, т.н. Ханче Старата община, НКЦ 1493/64 – с. Боженци”,
АОС № 762/ 13.10.2000 г.
Предстои изготвяне на задание при нови условия.
3. Концесия за „Изграждане със средства на концесионера, съгласно утвърдена схема на 113 броя спиркозаслона на 86 броя автобусни спирки, с рекламни пана и преместваеми съоръжения за продажба на печатни изделия, карти и ваучери на мобилните оператори, билети и абонаментни карти на градския транспорт, продажба на интернет услуги, телефония, факс и др., банкомат и инкасова дейност- заплащане на месечните сметки на гражданите за ел. енергия, вода, телефон, газ и др., както и разполагане на автомати за продажба на топли и студени напитки и пакетирани изделия, върху земя публична общинска собственост, представляваща прилежаща инфраструктура и принадлежност към общински улици; управление, поддържане и право на стопанска експлоатация на спиркозаслоните и останалите съоръжения за извършване на рекламна дейност и описаните услуги и стопански дейности”.
Предстои изготвяне на ново задание с променен обхват на автобусните спирки.
4. Концесия за управление и експлоатация на услуги със спортно възстановителен характер в обект Плувен басейн, находящ се в СОУ „Отец Паисий”.
Предстои изготвяне на ново задание, тъй като част от ангажиментите на бъдещия концесионер са извършени по проект: „Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност”.
5. Концесия за управление и експлоатация на услуги с музикално-артистичен характер и търговска дейност, свързана с предлагане на асортимент, съответстващ за Бар-клуб в самостоятелен обект - “АРТ ВАРИЕТЕ ГАБРОВО”, находящ се в сградата „Дом на хумора”.
Предстои изготвяне на ново задание.

ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване;
1. Реална част от сградата /бивш Пионерски дом/, състояща се от три
самостоятелнни обекта по Кадастралната карта на гр.Габрово, находяща се в ПИ 14218.510.77 на ул. Петкова нива № 5, актувана с АДС № 2002/31.01.2012 г. чрез безвъзмездно придобиване на собственост върху недвижим имот – частна държавна собственост на основание чл.54, ал.1 и ал.2 от ЗДС
2. Четири имота с идентификатори ПИ14218.756.1, ПИ14218.756.2, ПИ
14218.321.278, ПИ14218.321.280 по Кадастралната карта на гр. Габрово, находящи се в непосредствено съседство със съществуващата голяма ски писта в КК Узана чрез безвъзмездно придобиване на собственост върху недвижим имот – частна държавна собственост на основание чл.54, ал1 и ал.2 от ЗДС
3. Имот, попадащ в улица с о.т. 2236-2237-2239 от кв. 287 по действащия
регулационен план на гр. Габрово или (част от имот № 3733 от кв. 167-ЦГЧ-изток по плана от 1987г.) чрез за купуване на недвижим имот със средства от Общината

ІV. Обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаването на частни имоти

Осигуряване достъп до имоти на граждани и бъдещо изграждане на:
- Улица в с. Трънето
- Улица в с. Чавеи
- Улица в кв. Нова махала
- Улици в кв. Бичкиня
- Улици в кв. Тлъчници
- Улици в VІ участък
- Улици в м. Узана
- Крайречна улица в района на Подстанция Балкан
- Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово
- Подобряване на ВиК инфраструктурата на кв. Борово, Велчевци, Славовци и Гачевци на гр. Габрово

Приходи от стопанска дейност на общинска собственост.

№ по ред ВИД ПРИХОД Очаквани риходи от 01.01 до 31.12.2012 г. /лв./
1 Търговия на открито 75 000
2 Такса пазари 83 000
3 Разрешения за сеч на дървета и удостоверения за превоз 800
4 Категоризация на туристически обекти 12 000
5 Заверка регистър за търговия с цветни метали 100
6 Разрешение за таксиметрова дейност 26 000
7 Паркоместа пред офиси и фирми 4 000
8 Такса гробни места 30000
9 50% наеми от търговски дружества 4 000
ВСИЧКО: 234 900

Настоящата Програма за управление на собствеността на Община Габрово за 2012 г. е разработена от Дирекция ОССД и е приета от Комисията по Закона за общинската собственост, назначена със Заповед на Кмета на Община Габрово № 1488/26.07.2010 г., съгласно Протокол от 03.02. 2012 г.


РЕШЕНИЕ № 31
16.02.2012 год.

Отчет за изпълнение бюджета на Община Габрово за 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, чл. 9 ал. 2 от Закона за общинския дълг и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Габрово за 2011 г., включващ: Доклад по отчета и приложения от № 1 до № 9.

1.1. Приема отчета за изпълнение на приходната част на бюджета в размер на 28 075 961 лв.
1.2. Приема отчета за изпълнение на разходната част на бюджета в размер на 28 075 961 лв.
1.3. Приема отчета за изпълнение на Инвестиционната програма за 2011 г. в размер на 8 014 553 лв.
1.4. Приема отчета на Специалната сметка за приходи от приватизация по Закона за приватизация и след приватизационен контрол по приходите и разходите в размер на 9191 лв.
1.5. Приема отчета на “Фонд за покриване разходи за приватизация”- по приходите в размер на 19 843 лв. и по разходите в размер на 3738 лв.
1.6. Приема отчета на специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи - по приходите в размер на 8366 лв. и по разходите в размер на 6536 лв.
1.7. Приема отчет на разходите за представителни цели на Общинска администрация в размер на 23 845 лв. и на Общински съвет в размер на 6 996 лв.
1.8. Приема отчета на ОП “Гробищни паркове” по приходите в размер на 152 104 лв. и по разходите в размер на 150 361 лв.
1.9. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2011 г. съгласно Приложение 9

Приложение:
- Доклад по отчета на бюджета на Община Габрово за 2011 г.
- Приложение 1 - Справка за промените по бюджета през 2011 г.
- Приложение 2 - Отчет за приходите по параграфи към 31.12.2011 г.
- Приложение 3 - Отчет на разходите към 31.12.2011 г. по функции
- Приложение 4 - Отчет на разходите към 31.12.2011 г. по параграфи
- Приложение 5 - Отчет на разходите към 31.12.2011 г- по разпоредители
- Приложение 6 - Отчет на инвестиционната програма за 2011 г.
- Приложение 7 - Отчет на специалната сметка за приходи от приватизация по Закона за приватизация и следприватизационен контрол за 2011 г.
- Приложение 8 - Отчет за изпълнение на приходите и разходите на ОП “Гробищни паркове”- за .2011 г.
- Приложение 9 - Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2011 г.


РЕШЕНИЕ № 32
16.02.2012 год.

Изграждане на бюст-паметник на Апостола на българската свобода
Васил Иванов Кунчев – Левски

На основание чл. 4, ал. 3 и чл. 5, ал. 1, т. 5 от Правилник за дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Приема предложението на ГС на АТАКА за изграждането на бюст-паметник на Васил Левски в гр. Габрово, пл. „Възраждане„ в градинката пред Съдебна палата и зала Възраждане, от скулптор Стефан Четроков, като средствата за тази дейност, възлизащи на стойност 10 000 лева бъдат заложени като част от разходите на общински бюджет 2012 година.
.
Гласуване:
За – 8 Против – 13 Въздържали се – 8
Не се приема


РЕШЕНИЕ № 33
16.02.2012 год.

Бюджет на Община Габрово за 2012 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 12 и чл. 28, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, чл. 11 от Закона за общинския дълг, чл. 19 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2012 г. и ПМС 367 от 29.12.2011 г. Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Приема общ размер на бюджета на Община Габрово за 2012 г, в частта за делегираните от държавата дейности и за местните дейности по приходната и разходната част 29 190 665 лв. , съгласно Приложения №№ 3, 4 и 5.
1.1. Приема бюджета за 2012 г. по агрегирани бюджетни показатели- Приложение 1.
1.2. Приема разпределението на целевия преходен остатък от 2011 г. по дейности, съгласно Приложение 2.
1.3. Приема размера на просрочените задължения, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2012 г. и размера на просрочените вземания, които ще бъдат събрани през бюджетната година както следва:
- просрочени задължения – 54 508 лв., съгласно план-график Приложение 14
- просрочени вземания – 1 200 000 лв.
1.4. Приема разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за държавни и местни дейности, съгласно Приложение № 8.
2. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приема размера на бюджетите им , съгласно Приложение 6.
3. Приема План – сметка на ОП “Гробищни паркове“, съгласно Приложение 7.
4. Приема Инвестиционна програма в размер на 4 527 982 лв. ,в т.ч. инвестиционни разходи по бюджета – 1 971 542 лв. и съфинансиране по проекти по Оперативни програми – 2 556 440 лв., разпределени по видове разходи и източници на финансиране, съгласно Приложение 8.
5. Приема план-сметката на Специална сметка за приходи от приватизация по ЗПСК, съгласно Приложение 10.
6. Приема разпределението на средствата за текущ ремонт улична мрежа и благоустройствени мероприятия в кметствата и кметските наместничества, съгласно Приложение 11.
7. Утвърждава годишния размер на средствата за работни заплати в делегираните държавни и местни дейности, съгласно Приложение 12.
8. Утвърждава списъка на длъжностите, имащи право на транспортни разноски за сметка на общинския бюджет, съгласно Приложение 13.
8.1.Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на право имащите служители.
8.2.Определя процент на компенсиране на транспортните разходи на служителите от населеното място по местоживеене до населеното място по месторабота и обратно – 65 %.
9. Приема прогноза за финансовите резултати от дейността на общинските търговски дружества, съгласно Приложение 15.
10. Приема лимит на разходите с целеви характер, както следва:
10.1. За представителни цели на Общинска администрация – 24 000 лв.
10.2. За представителни цели на Общинския съвет – 7 000 лв.
10.3. За помощи за медикаменти и медицински консумативи на хемодиализно болни граждани от Община Габрово – до 25 000 лв., за помощи за настанени в Регионален хоспис граждани от Община Габрово – до 40 000 лв., за други помощи (участия на ученици от община Габрово в международни състезания и олимпиади и други индивидуални помощи) –20 000 лв.
10.4. За подпомагане разходи за погребения на лица, отговарящи на условията по чл. 35, ал. 3 на ПМС 367/29.12.2011 г. – до 2 000 лв., при разходи за едно погребение - 100 лв., включващи – ковчег, надгробен знак, превоз и некролози.
10.5. За изпълнение контролните функции на органите на МВР по спазване разпоредбите на Наредба № 3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрови и Наредба № 9 за пожарна и аварийна безопасност на територията на община Габрово. за:
- гориво за патрулни автомобили на РПУ Габрово - 20 000 лв.
- гориво на РСПБЗН Габрово – 2 000 лв.
11. Приема размер на трансфери и субсидии с целеви характер, както следва:
11.1. За Драматичен театър “Р.Стоянов” – 100 000 лв.
11.2. За Държавен куклен театър – 30 000 лв.
11.3. За лицензирани и регистрирани за извършване на дейност в обществена полза спортни клубове - до 210 000 лв. Субсидията се разпределя от комисия определена със заповед на Кмета. Средствата се разходват целево за – спортна екипировка и пособия; медикаменти за спортно възстановяване; транспортни разходи, разходи за храна и нощувки при участия в състезания, провеждащи се извън територията на Община Габрово.
12. Определя максимален размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2012 г. - 7 млн. лв.
13. Определя лимит на максималният размер на общинския дълг към края на 2012 г. не повече от 7 млн. лв.
14. Дава право на второстепенните разпоредители културните институти на самостоятелен бюджет.
15. Дава правомощия на Кмета в процеса на изпълнение на бюджета:
15.1. Да изменя размера на кредитите при необходимост в рамките на разпоредбите на чл. 27 от Закона за общинските бюджети, доколкото със закон не е предвидено друго.
15.2. Да предоставя заемообразно бюджетни средства на специалната извънбюджетна сметка за финансиране на проекти по Оперативни програми и други европейски програми и схеми на финансиране на проекти, до възстановяване на разходите от финансиращите органи.
15.3. Да изменя общинския бюджет с постъпилите средства от дарения.
15.4. Да издава заповеди в изпълнение на правомощията по т. 15.1, 15.2 и 15.3.

Приложение: 1. Доклад
2. Бюджет на Община Габрово за 2012 г. по агрегирани бюджетни
показатели– Приложение 1
3. Разпределение по дейности на преходния остатък с целево
предназначение от 2011 г. - Приложение 2
4. Приходи по параграфи по бюджета за 2012 г. – Приложение 3
5. Разходи по функции по бюджет 2012 г. – Приложение 4
6. Разходи по бюджет 2012 по параграфи - Приложение 5
7. Бюджет 2012 г. по разпоредители – Приложение 6
8. План – сметка за приходите и разходите на ОП “Гробищни паркове“ –
Приложение 7
9. Инвестиционна програма на Община Габрово за 2012 г. –
Приложение 8
10. Справка за инвестиционните разходи по проекти финансирани със средства от ЕС – Приложение 9
11. План – сметка на Специалната сметка за приходи от приватизация по Закона за приватизация и следприватизационен контрол за 2012 г. – Приложение 10
12. Разпределение на средствата за текущ ремонт на уличната мрежа и благоустройствени мероприятия в населените места извън гр. Габрово за 2012 г. – Приложение № 11
13. Справка за щатната численост и годишния размер на средствата за работни заплати в делегираните държавни и местни дейности - Приложение 12
14. Списък на длъжностите с право на транспортни разноски през 2012 г. – Приложение 13
15. План-график за разплащане на просрочени задължения от 2011 г. – Приложение 14
16. Прогноза за очакван финансов резултат от дейността на общинските търговски дружества за 2012 г. Приложение 15
17. Протокол от обществено обсъждане отчета за изпълнение на бюджета на Община Габрово за 2011 г. и проекта на бюджет на Община Габрово за 2012 г.


РЕШЕНИЕ № 34
16.02.2012 год.

Кандидатстване на Община Габрово с Проект за социално включване

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Габрово да кандидатства и изпълни проект: “ПОСОКИ – Предоставяне в общността на социално-образователно консултиране и интегриране” на „ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ” на Министерство на труда и социалната политика.
2. Дава съгласие Община Габрово да съфинансира проекта “ПОСОКИ – Предоставяне в общността на социално-образователно консултиране и интегриране” със средства от общинския бюджет в размер на 80 000 лева.
3. Декларира, че поема ангажимент за осигуряване на устойчивост на услугите, предвидени в проект “ПОСОКИ – Предоставяне в общността на социално-образователно консултиране и интегриране”, чрез тяхното поддържане за период не по-малък от 5 години след приключване на Проекта.
4. Възлага на Кмета на Община Габрово да извърши всички необходими действия, свързани с кандидатстването и реализирането на проекта.

Приложение: Копие от Акт за собственост за Комплекс „Христо Ботев”,
ул. Ивайло № 13.


РЕШЕНИЕ № 35
16.02.2012 год.

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на акционерите на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.13 и чл.31 от НРУСОЧКТД, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Упълномощава представителят на Община Габрово в Общото събрание на съдружниците на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД, Димитър Михайлов - общински съветник да гласува по предварително обявеният дневен ред на извънредното общо събрание, което ще се състои на 07.03.2012г. от 10,00 ч. в Централното управление на банката в гр. София, ул.”Света София” № 5 при предварително определен дневен ред /при липса на кворум общото събрание ще се проведе на 23.03.2012 г. от 10.00 ч. на същото място и регламент на регистрация и при същия дневен ред/, както следва:
По т.1. Изменение и допълнение на Устава на ОББ АД.
- ЗА ;
По т.2. Избиране на нов член на Съвета на директорите и определяне на мандата му.
- ВЪЗДЪРЖА СЕ;
По т.3 Определяне размера на годишното възнаграждение и гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите.
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ;
2. Задължава представителят на Община Габрово, Димитър Михайлов в десетдневен срок след провеждане на Общото събрание на акционерите да представи в Общински съвет и на Кмета на Общината отчет за участието си в Общото събрание, протокол от заседанието на събранието, както и всички материали получени във връзка със същото.

Приложение: Покана с дневен ред и проекти за решения


РЕШЕНИЕ № 36
16.02.2012 год.

Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение Подобряване на ВиК инфраструктурата на кв. Борово, Велчевци, Славовци, Чехлевци, Русевци и Войново на гр. Габрово по Процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж." по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Габрово да кандидатства с проектно предложение Подобряване на ВиК инфраструктурата на кв. Борово, Велчевци, Славовци, Чехлевци, Русевци и Войново на гр. Габрово по Процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж." по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
2. Необходимият финансов ресурс за съфинансиране на проекта - 1 112 820.15 лв. да бъде осигурен чрез собствените приходи по чл. 6 от Закона за общинските бюджети и/или при необходимост чрез ползване на кредитен ресурс от фонд ФЛАГ.