Подкрепа на инвестиционно предложение, озаглавено „Път III – 5004 „Обход на град Габрово от км 0+000 до км 30+673.48 с тунел под вр. Шипка”

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

      1. Изразява подкрепа на изготвените и поставени на Обществено обсъждане на 21.02.2012 г в гр. Габрово Доклад за „ОВОС” и Доклад за „Оценка на степента на въздействие с предмета и целите за опазване на защитените зони”, свързани с реализацията на инвестиционно предложение, озаглавено „Път III – 5004 „Обход на град Габрово от км 0+000 до км 30+673.48 с тунел под вр. Шипка” и отправеното в заключенията на докладите предложение за избор на вариант.

      2. Предлага на Агенция „Пътна инфраструктура” през 2012 г. да подготви необходимата документация за осигуряване на средства за изграждане на обекта от ОП „Транспорт” 2007-2013 г. и да предприеме действия по започване на строителството на първите четири етапа с етапната връзка на Обхода на гр. Габрово.

      3. Възлага на Кмета на Община Габрово да изпрати копие от настоящото решение до Агенция „Пътна инфраструктура”.