РЕШЕНИЕ  № 38

08.03.2012 год.

Кандидатстване на Община Габрово по ОП „Регионално развитие 2007 – 2013”; Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”; Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”; Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Дава съгласие Община Габрово да кандидатства с проектно предложение „Подкрепа за развитие на регионален интегриран туристически продукт в общините Габрово, Трявна и Севлиево” по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”; Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”; Схема  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.

            2. Упълномощава Кмета на Община Габрово да подпише договор за партньорство с Община Трявна и Община Севлиево за целите на кандидатстване по настоящата схема.

            3. Дава съгласие Община Габрово да осигури 3% собствен принос по проекта, но не повече от 15 000 лв., като средствата се осигуряват за сметка на бюджета на Община Габрово.

            4. Дава съгласие, Община Габрово да изпълнява задължителните дейности по проекта (рекламни дейности, участие в туристически борси, изложения и панаири, и изследване на въздействието на маркетинговите и рекламни дейности) в период една година след приключване на дейностите по проекта.

            5. Възлага на Кмета на Община Габрово да извърши всички необходими действия при кандидатстването и реализирането на проекта.

 

Приложение: Договор за партньорство

 

Приложение към Решение № 38/08.03.2012 г.

 

ДОГОВОР ЗА ПАРТНЬОРСТВО

по

 

Схема за предоставяне на

безвъзмездна финансова помощ

BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите"

Бюджетна линия

BG161PO001/3.2-02/2011

Приоритетна ос 3

„Устойчиво развитие на туризма"

Операция 3.2

„Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите"

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.,

съфинансирана по Европейския Фонд за Регионално Развитие.

 

Днес, …………………………г., в гр. ............................, във връзка с подготовка на проектно предложение по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013, приоритетна ос 3 - “Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, се сключи настоящият договор за партньорство между:

 

1.        Община Габрово, БУЛСТАТ 000215630, седалище град Габрово, пл. „Възраждане” № 3, представлявано от Таня Венкова Христова, в качеството й на  Кмет, ЕГН .........................., наричано по-долу Кандидат

 

2.        Община Трявна, БУЛСТАТ 00215946, седалище град Трявна ул. „Ангел Кънчев” № 21, представлявано от инж. Драгомир Иванов Николов в качеството му на Кмет, ЕГН ......................, наричано по-долу „Партньор 2”

 

3.        Община Севлиево, БУЛСТАТ 000215889, седалище град Севлиево, пл. Свобода № 1, представлявано от д-р Иван Тодоров Иванов, в качеството му на Кмет, ЕГН ..................................., наричано по-долу „Партньор 3”.

Страните се споразумяха за следното:

 

РАЗДЕЛ І

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 

Чл. 1. (1) Настоящият Договор урежда правата и задълженията на страните във връзка с подготовката и изпълнението на проект „Подкрепа за развитие на регионален интегриран туристически продукт в общините Габрово, Трявна и Севлиево” по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013, приоритетна ос 3 - “Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.

 

 (2) Проектът има за цел:

·      създаване на регионален туристически продукт, обхващащ общините Габрово, Трявна и Севлиево;

·      допълване и подкрепа на маркетинговите, рекламните и информационните стратегии и дейности, предвидени на национално ниво;

·      насърчаване на партньорството между местните власти и туристическите сдружения за подобряване качеството и пазарната стойност на туристическия продукт.

Чл. 2 С оглед пълно и точно изпълнение на Договора, страните се съгласяват да предприемат всички необходими действия, за качествена подготовката и изпълнение на проекта, в случай че същият бъде одобрен за финансиране по приоритетна ос 3 - “Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” на оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013.

 

Чл. 3. Страните по Договора са обвързани с одобрения за финансиране проект.

Чл. 4. За целите на кандидатстване по настоящата схема, за водещ партньор и КАНДИДАТ по схемата е определена Община Габрово.

 

РАЗДЕЛ ІІ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

Чл. 5. (1) КАНДИДАТЪТ се задължава да организира и координира подготовката на проектното предложение, събирането и обработката на необходимата документация, необходима за целите на кандидатстването по схемата, да осигури и представи на Договарящия орган необходимата документация във връзка със сключването на договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на регионалното развитие, в случай, че проектът бъде одобрен за финансиране;

 (2) В случай, че проектното предложение бъде одобрено, КАНДИДАТЪТ се задължава да сформира екип за управление на проекта, като включи представители на ПАРТНЬОР 2 и ПАРТНЬОР 3 с подходяща квалификация и опит и да контролира неговата работа.

 (3) КАНДИДАТЪТ се задължава да осигури собствен принос по проекта в размер, определен в раздел IV на настоящия договор.

Чл. 6. ПАРТНЬОР 2 и ПАРТНЬОР 3 по настоящия договор се задължават:

 (1) Да предоставят на КАНДИДАТА наличната информация, данни и документи, свързани с подготовката на проектното предложение, комплектоването на проекта и изпълнението на дейностите по проекта в случай, че последният бъде одобрен, които са налични при ПАРТНЬОР 2 и ПАРТНЬОР 3, както и да предприемат всички необходими действия в рамките на своята компетентност по тяхното осигуряване;

 (2) Да оказват необходимата подкрепа и съдействие на КАНДИДАТА при изпълнението на дейностите, попадащи в обхвата на проекта и при изпълнението на задълженията, произтичащи от договора за безвъзмездна финансова помощ;

 (3) Да осигурят свои представители с подходяща квалификация и опит, които да вземат участие в екипа за управление на проекта;

 (4) Да осигурят осигури собствен принос по проекта в размер определен в раздел IV на настоящия договор.

 

РАЗДЕЛ ІІІ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА МЕЖДУ ПАРТНЬОРИТЕ

 

Чл. 7. Разпределението на отговорностите по изпълнението на дейностите по проекта, след неговото одобрение е:

 

ДЕЙНОСТ

ОТГОВОРЕН ПАРТНЬОР

Дейност 1 “Разработване на туристически пакети или диверсификация на съществуващите”

Кандидат

Дейност 2 “Рекламни дейности - подготовка и разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия район и предложения за подкрепа туристически продукт”

Кандидат

Дейност 3 “Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири.”

Кандидат

Партньор 2

Партньор 3

Дейност 4 “Изследвания на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности”

Кандидат

Партньор 2

Партньор 3

Дейност 5 „Подкрепа на дейности за обществено осведомяване и информационни услуги -комуникационни кампании за подобряване на осведомеността за природното, културно и историческо наследство и приноса на туризма към развитието, разпространение на подходяща информация сред туристическия бизнес, организиране на туристически форуми за насърчаване на ефективната двустранна комуникация, участие и ангажиране на местния бизнес в разпознаването и разрешаването на общи проблеми”

Кандидат

Партньор 2

Партньор 3

 

РАЗДЕЛ ІV

ФИНАНСОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЯ ПРИНОС

 

Чл. 8. В рамките на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  КАНДИДАТЪТ,  ПАРТНЬОР 2 И ПАРТНЬОР 3 подават проектно предложение в размер на 500 000 лв., като финансовия принос се  разпределя както следва:

1. 475 000 лв. (95% от целия бюджет на проекта) – безвъзмездна финансова помощ

2. 25 000 лв. (5% от целия бюджет на проекта) – задължителен принос, който се разпределя:

2.1. 15 000 лв. (3 % от целия бюджет на проекта) от Кандидата;

2.2. 5 000 лв. (1 % от целия бюджет на проекта) от Партньор 2;

2.3. 5 000 лв. (1 % от целия бюджет на проекта) от Партньор 3.

 

РАЗДЕЛ V

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

 

Чл. 9. (1) Настоящият Договор влиза в сила от датата на неговото подписване и се сключва за срока на изпълнение на Договора за безвъзмездна финансова помощ, в случай че проектът бъде одобрен.

 (2) Страните по Договора предприемат всички необходими действия за удължаване на срока по ал. 1, в случай на удължаване на срока за изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ.

 

РАЗДЕЛ VІ.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

 

Чл. 10. Настоящият Договор се прекратява:

1. по взаимно съгласие на страните;

2. в случай че проектът, предмет на Договора не бъде одобрен за финансиране по приоритетна ос 3 - “Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013.

3. с изтичането на срока на настоящия Договор;

4. в случай че договорът за безвъзмездна финансова помощ за проекта бъде прекратен;

5. при настъпване на събитие, което може да бъде определено като непреодолима сила, когато обстоятелствата от извънреден характер, които се определят като непреодолимата сила възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност за изпълнението на договора като цяло.

 

Този Договор е изготвен в 4 еднакви екземпляра, по един за всеки партньор и един за целите на настоящата схема.

 

Партньорите по Договора декларират, че Партньорството, посочено в Раздел I, е създадено с цел изпълнение на Проекта, съобразно изискванията на настоящата схема.

 

ЗА КАНДИДАТА:                                           

 

ТАНЯ ХРИСТОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО

……………………………………                                    

 

ЗА ПАРТНЬОР 2:                                     

.....................................

КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА

……………………………………                        

ЗА ПАРТНЬОР 3:                                     

.....................................

КМЕТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

……………………………………

 

РЕШЕНИЕ  № 39

08.03.2012 год.

 

Изменение на Решение №119 от 16.06.2011г. във връзка със Запис на заповед по проект №BG161РО001-1.1.09-0039 “Създаване на съвременна образователна инфраструктура в Община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ No.BG161РО001/1.1-09/2010/006 от 13.12.2010 г. по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013,

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            Упълномощава Кмета на Община Габрово да подпише нова Запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане в размер на 1 750 000,00 лв. (един милион седемстотин и петдесет хиляди лева), представляващи до 35 % от стойността на предоставената от ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН безвъзмездна финансова помощ по ОПРР към бенефициента, съставляваща 85 % от общите допустими разходи по проект №BG161РО001-1.1.09-0039 “Създаване на съвременна образователна инфраструктура в Община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-09/2010/006 от 13.12.2010 г. по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

 

            Било е: Срокът за предявяване за плащане – до 12.02.2013 г. (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ)

            Става: Срокът за предявяване за плащане – до 20.08.2013 г. (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ)

 

Приложение:    Запис на заповед

 

Приложение към Решение № 39/08.03.2012 г.

                                                                           

                                                З А П И С  Н А  З А П О В Е Д

 

Без протест и без разноски

Платим на предявяване

За сумата: 1 750 000,00 лв.

(посочва се цифром стойността и валутата на аванса).

 

Долуподписаната Таня Венкова Христова, ЕГН .........., л.к. № ......., изд. от МВР – Габрово на .........  г., в качеството си на  КМЕТ на Община Габрово, ЕИК по БУЛСТАТ: 000215630, пл. “Възраждане” № 3, – Бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”, проект BG161PO001-1.1.09-0039 “Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност” по договор BG161PO001/1.1-09/2010/006 от 13.12.2010 г, като Издател на настоящия Запис на заповед, неотменимо и безусловно се задължавам, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, срещу представянето на този Запис на заповед да заплатя на поемателя – Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, сумата: 1 750 000,00 лв, (един милион седемстотин и петдесет хиляди лева) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на аванса).

Платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане – до 20.08.2013 г. (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ).

Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: в банка БНБ-гр.София, IBAN : BG75 BNBG 9661 3200 1966 01, BIC - BNBGBGSD, на името на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”.

 

Дата на издаване: ..........................

 

Място на издаване: гр. Габрово

 

Подпис за издателя: .....................................................................................

 

РЕШЕНИЕ  № 40

08.03.2012 год.

 

Приемане на Oтчет за изпълнените дейности през 2011 г.,

 съгласно приетата “Програма за опазване на околната среда на

  територията на Община Габрово”

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            Приема Oтчет за изпълнените дейности през 2011 г., съгласно приетата “Програма за опазване на околната среда на  територията на Община Габрово”.

 

Приложение: Oтчет за изпълнените дейности през 2011 г., съгласно приетата

                        “Програма за опазване на околната среда на  територията на Община

                        Габрово”

 

Приложение към Решение № 40/08.03.2012 г.

 

ОДОБРЯВАМ,

КМЕТ:      ............/п/................                                 

                   /T. Христова/

............ 2012 г.

 

О Т Ч Е Т

за  изпълнените дейности през 2011 г., съгласно:

 “Програма за опазване на околната среда на  територията на

 Община Габрово, с период на действие: VII.2007 г. -  VII.2015г.”

 

            Общинската програма за опазване на околната среда е изготвена през м.юни 2007 г. (в изпълнение на чл.79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда), утвърдена е от РИОСВ - В. Търново на 29.06.2007 г. и е приета на заседание на Общински съвет Габрово с Решение № 238/30.08.2007 г. (на  основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.79, ал.4 от Закона за опазване на околната среда). Тя представлява програмен документ, с който се извършва поетапно, но последователно и стриктно привеждане в изпълнение на новата Национална политика по отношение на “опазване на околната среда”, свеждайки я до едно по-ограничено, локално ниво каквото е Община Габрово.

            Програмата за опазване на околната среда е съобразена с “Габровския общински план за развитие, с период на действие: 2005 – 2013 г.”, тя е рамков документ в който “Програмата за интегрирано управление на отпадъците, с период: I.2006 – XII.2013 г.” и “Програмата за управление качеството на атмосферния въздух в гр. Габрово, с период: IV.2003 - IV.2010 г.” представляват нейни неразделни части.

            Съгласно Плана за действие  на общинската Програма за опазване на околната среда, който включва мерки и задачи за постигане на пет основни цели (кореспондиращи с Националните цели в областта на опазването на околната среда), през 2011 год. е изпълнено следното:

 

По Цел 1: “Осигуряване на добро качество и достатъчно количество вода за всякакви нужди” е извършено следното:

 

1) Община Габрово подготви инвестиционен проект озаглавен: “Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово” на обща стойност: 123 539 185 лв., с който кандидатства по Оперативна програма “Околна среда” приоритетна ос 1, за отпускане на средства от Кохезионния фонд. Обхватът на проекта включва – реконструкция на ГПСОВ, ПСПВ, ремонт на 4 бр. помпени станции и изграждане на 1 нова помпена станция, подмяна на около 76 км водопроводна мрежа, разширяване на канализационна мрежа – 18,5 км в кварталите: Беленци, Радичевец, Стефановци, Златевци, Лисец, и Рехабилитация на канализационна мрежа – 21,6 км.

На 23 февруари 2010 г. между МОСВ и Община Габрово е сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП”Околна среда” за реализацията на проекта на обща стойност 117,4 млн. лв., от които над 93 млн. лв. са осигурени от Кохезионния фонд на ЕС, а 23,5 млн. лв. е финансирането от Държавният бюджет. Срокът за изпълнение на проекта е до средата на 2015 г.

През 2011 г. е сформирано звено за изпълнение на проекта в общинската администрация, подготвени са тръжни документации за участие в обществени поръчки и са проведени процедури по реда на ЗОП за избор на изпълнители на следните видове дейности:

            -  мерки по публичност и визуализация – АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА ООД

-             проектиране – Обединение ВОДЕКО ГАБРОВО

            -  авторски надзор - Обединение ВОДЕКО ГАБРОВО

            - строителен надзор и технически контрол- КИГ ПУРИ ООД

            - доставка на оборудване за офиса на звеното за изпълнение на проекта – СТЕМО ООД

През 2012 г. предстои подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители на СМР.

2) В рамките на спечелен проект от Община Габрово по ос 1 на ОП “Околна среда” на обща стойност: 250 344 лв., озаглавен: “Техническа помощ за подготовката на инвестиционно предложение за подобряване на ВиК  инфраструктурата на кварталите: Борово, Велчевци, Славовци и Гачевци на гр. Габрово” и на база сключен Договор 871-УР-10/28.12.2010 г. с “Акуариус3 консулт”ООД –София (по реда на ЗОП на обща стойност 114 600лв., с вкл. ДДС) през 2011 г. са изпълнени следните проектни дейности:

            - предпроектно проучване и инвестиционно проектиране, с цел подобряване ВиК инфраструктурата в кварталите: Борово, Велчевци, Славовци и Гачевци на гр. Габрово, в т.ч. изготвяне на количествени и количествено-стойностни сметки за проектните обекти;

            - изготвяне на Финансов и Икономически анализ и Анализ “Разходи – Ползи”;

            - изготвяне на тръжни документации за избор на: строител, строителен надзор и за осъществяване на мерки по информация и публичност:

            - попълването на формуляр за отпускането на средства по ос 1 на ОП “Околна среда” за самата реализация на инфраструктурния проект.

В допълнение през 2011 г. със същата фирма (“Акуариус3 консулт”ООД –София) е сключен нов Договор № 491-БС-11 (на стойност 24 690, с вкл. ДДС) за изпълнение на МОП с предмет: “Консултантски услуги по техническа помощ в областта на водоснабдяването и отпадъчните води при надграждане на инвестиционно предложение на Община Габрово за подобряване инфраструктурата на кварталите: Борово, Велчевци, Славовци и Гачевци на гр. Габрово, включвайки допълнително за проучване и проектиране още два квартала: Русевци и Войново”, в резултат е изпълнено:

            - разширяване обхвата на изготвено предпроектно проучване и инвестиционно проектиране, с цел подобряване ВиК инфраструктурата в кварталите: Борово, Велчевци, Славовци и Гачевци на гр. Габрово, включвайки данни, анализи и инвестиционна програма за два допълнителни квартала - Войново и Русевци;

            - разширяване обхвата на изготвения  Финансов и Икономически анализ и Анализ “Разходи – Ползи” с два допълнителни квартала - Войново и Русевци;

             - разширяване обхвата на изготвения формуляр за кандидатстване за кварталите: Борово, Велчевци, Славовци и Гачевци на гр. Габрово, включвайки данни, анализи и инвестиционна програма за два допълнителни квартала - Войново и Русевци  на гр. Габрово.

 

3) С цел развитие на ВиК инфраструктурата на територията на Община Габрово със средства осигурени от Общинския бюджет през 2011 г. е изпълнено следното:

- проектиране от преходен общински проект (2010-2015г.), озаглавен: “Рехабилитация и доизграждане на ВиК АИР Боженци” - II-ри етап - 25 717 лв.

-  ремонт на отводнителни съоръжения (вкл. колектор, РШ и ДШ) зад блок “Щастие” в ЦГЧ по плана на гр. Габрово (на база сключен Договор 224-БС-11/30.05.2011г  с Изпълнител – “Росстрой” ЕООД )                               ~ 100 204 лв.;

- ремонт на отводнителни съоръжения (вкл. колектор, РШ и ДШ) по ул.“Аврам Гачев” в ЦГЧ по плана на гр. Габрово (на база сключен Договор 225-БС-11/30.05.2011 г. на с изпълнител ЕКОСТРОЙ-ТРЯВНА ООД)       ~ 72 904,75 лв.

4) По отношение управление на водите, водните обекти и водностопански системи и съоръжения Община Габрово попада в обхвата на действие (контрол и мониторинг) на Басейнова дирекция “Дунавски район” – с център гр. Плевен. Най-голямата река преминаваща през територията на община Габрово е р.Янтра, която при преминаването си през гр. Габрово е категоризирана като приемник II категория, чиято чистота и качество на водите се наблюдава и контролира от РИОСВ - В.Търново и Басейнова дирекция – Плевен.

През 2011 г. (по аналогия на 2010 г.) контролът върху качеството на повърхностните води на територията на Община Габрово е извършван от 4 бр. пункта - представляващи част от Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС), а именно:

Местоположение на пунктовете за мониторинг на повърхностните води,  част от НАСЕМ

Идентификационни номера на пунктовете за мониторинг

Категоризация на повър-хностните води в пунктовете за мониторинг през 2010 г.

1.

р. Янтра при кв. Ябълка, гр. Габрово

№BG1YN00999MS260

I категория водоприемник

2.

р. Янтра  след   ГПСОВ, гр.Габрово

№BG1YN00917MS230

III категория водоприемник

3.

р. Паничарка срещу КАТ, гр. Габрово

№BG1YN009221MS240

II категория водоприемник

4.

яз. “Хр. Смирненски” – на водната кула

№BG1YN92233MS051

II категория водоприемник

 

В четирите пункта за наблюдение, съгласно Програмата за мониторинг за 2011 г. върху качествата на повърхностните води (изготвена от Басейнова дирекция “Дунавски район” и одобрена със Заповед на Министъра на околната среда и водите № РД - 715/02.08.2010 г.) от страна на лабораторията към РИОСВ - В.Търново е извършено следното:

1.  в пунктовете за мониторинг на р. Янтра (след ГПСОВ) и на р. Паничарка (с/у КАТ) са извършени 4 бр. пробо-набирания през годината за изследване на т.н. “приоритетни вещества”: по 3 показателя за тежки метали и по 3 показателя за органика, взети са и 4 бр. проби за изследване на 23 основни физико-химични показатели, съгласно Наредба № 7/1986 г.;

2. в пункта за мониторинг на р.Янтра (в кв. Ябълка) са извършени 4 бр. пробо-набирания през годината за изследване на повърхностните води по общо 23 основни физико-химични показатели, съгласно Наредба № 7/1986 г.;

3. в пункта за мониторинг на яз. “Хр. Смирненски” са извършени 4 бр. пробо-набирания за изследване качествата на неговите води по общо 21 физико-химични показатели, съгласно Наредба № 7/1986 г. за повърхностни води, а след м. август 2010 г. допълнително като водоизточник за питейни нужди от язовира са взети еднократно водни дълбочинни проби (от 26 м, и 36 м дълбочина), които са изследвани по 29 показателя (19 бр. от които са физико-химични), съгласно Наредба № 12/2002 г. отнасяща се за  качествените изисквания към повърхностни води за питейно-битово водоснабдяване

Анализът на данните от имисионният контрол на повърхностните води през 2011 г. показва, че водите на р.Янтра, на нейният приток – р. Паничарка и на яз. “Христо Смирненски”, като цяло отговарят на нормите за определената си категория водоприемник по изследваните показатели, съгласно Наредба № 7/1986 г., а на пункт №BG1YN92233MS051 и по Наредба №12/2002 г.;

 

5) През 2011 г. (от средствата за аварийни ремонти) са изпълнени следните елементи от техническата инфраструктура:

            1. „Аварийно възстановяване проводимостта на дере „Конска чешма” и дере с. Жълтеш”                                                                                                               ~  1 441,73 лв.

            2. „Аварийно възстановяване проводимостта на три дерета в с.Дебел дял и дере в с.Гъбене, и аварийно отстраняване и почистване на паднала бетонова стена в района на ул.„Люлякова градина” №21                                                                       ~  3 420,40 лв.

.

6) През 2011 г. с цел предотвратяване замърсяването и разкалването на тротоарни и улични площи, при условия на дъждове, както и предотвратяване появата на локви и завирявания по уличните платна е извършено многократно почистване на проблемни (затлачени) отводнителни шахти, разположени на територията на гр. Габрово (в рамките на сключен Договор №515-БС-08/29.12.2008 г. между Община Габрово и “Благоустрояване”ЕООД с период на действие: 2009 – 2013 г. и с предмет: “Сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане в депо на битови отпадъци на територията на Община Габрово: поддържане чистотата, включително и зимно поддържане на териториите за обществено ползване в гр. Габрово”).

 

По Цел 2: “Подобряване управлението на отпадъците и защита на почвите” е извършено следното:

 

1) През 2011 г. приключи изпълнението на РЕГИОНАЛЕН ПРОЕКТ  № 58231-С003 „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА КАЧЕСТВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ДЕПО ЗА ТБО В ОБЩИНА ГАБРОВО, ПРЕВРЪЩАЙКИ ГО В РЕГИОНАЛНО ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ГАБРОВО И ТРЯВНА”, на база сключен Договор с МОСВ №58231-С003 от 15.12.2008 г. за безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда”, на обща стойност:  369 524 лв., като 85 % от сумата представлява финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, а 15 % - от Държавния бюджет на Република България. 

В рамките на проекта, след проведени процедури за избор на:

1.1. Изпълнител на Техническата помощ – „Обединение Габрово”ДЗЗД;

1.2. Изпълнител на управлението на проекта – „БУЛ ИНВЕСТ ГРУП”ООД;

1.3. Изпълнител на мерки за публичност – „ЕКС-ПРЕС”ООД,

в резултат са изпълнени следните проектни дейности:

а/ Направена е актуализация на съществуващ Технически проект (от 2005 г.), озаглавен: “Реконструкция и модернизация на съществуващото депо за ТБО в община Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на общините Габрово и Трявна” до фаза: “Работен проект”. Изготвеният нов Работен проект през 2011 г. е съгласуван по отделни проектни части и е преминал успешно през процедура: “Оценка за съответствието на проектната документация със съществуващите изисквания към строежите”, регламентирана в Закона за устройство на територията (ЗУТ); 

б/ Изготвено е ново Заявление за издаване на Комплексно разрешително (по реда на глава 7, раздел II от ЗООС) на база актуализирания Технически проект до фаза “Работен проект”, което е внесено в ИАОС – София  за разглеждане (под Вх. № 473-ВТ-1157/10.11.2010 г.), в резултат с Решение № 157-Н1-И0-А0/18.11.2011 г. на Изпълнителния директор на ИАОС е издадено положително Комплексно разрешително (КР) №157-Н1/2011 г. за: “Регионално депо за неопасни отпадъци, предназначено за общините Габрово и Трявна”, което е сила от 09.12.2011 г.. (след приключила процедура по неговото оповестяване във в-к “Капитал Дейли” и публикуването му в публичния Регистър на издадени КР, качен на официалната електронна страница на МОСВ);

в/ Изпълнен е морфологичен анализ за количеството и вида на постъпващите за крайно обезвреждане (депониране) отпадъци в съществуващото депо за ТБО на община Габрово;

г/ Подготвен е финансов и икономически анализ и анализ ”разходи-ползи” разглеждащ управлението на отпадъци единствено от общините: Габрово и Трявна;

д/ Изготвено е “Прединвестиционно проучване”, с обхват и съдържание, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2008 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и в съответствие с изискванията, съгласно “Ръководство за подготовка на проекти в сектор “отпадъци” по оперативна програма околна среда 2007-2013 г.”;

е/ Изготвено е Работен проект за закриване и рекултивация на Тревненското общинско депо за ТБО;

ж/ Подготвени са тръжни документации за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители на: строителството, строителният надзор и инвеститорски контрол, и за техническа подкрепа, свързани с управлението на разглежданият инвестиционен проект;

з/ Изготвен е формуляр за кандидатстване за последващото финансиране на самото строителство на бъдещия инвестиционен проект, по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, който е внесен на 10.08.2011г. за разглеждане и одобряване в МОСВ, като УО на ОП “Околна среда 2007-2013 г.”

 

2) През 2011 г. в резултат на извършени проверки от Общинския Инспекторат и постъпили сигнали в общинска администрация за локални замърсявания с отпадъци на територията на община Габрово е извършено почистване на 8 бр. локални микросметища - една значителна част от които са формирани на територията на гр. Габрово – предимно в районите около входовете и изходите на града, в коритата на реки и дерета преминаващи през централна градска част и покрай натоварени пътни артерии.

Дейността по премахване на замърсяванията е извършена от служители от общинска администрация, както и от лица на социално подпомагане изпращани през годината да отработват ежемесечно по 14 дни на база подписан Анекс № 5/30.12.2010 към Договор № 710-ОСД-05/01.12.2005 г. за взаимодействие между ОБЩИНА ГАБРОВО и ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – ГАБРОВО.

 

3) Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване в гр. Габрово и 75 бр. Габровски села, както и почистването, включително и зимното поддържане на улични платна, площади, паркове и др. територии за обществено ползване в гр. Габрово се извършват от общинска фирма “Благоустрояване” ЕООД (на база сключен Договор № 515-БС-08/29.12.2008 г. - по реда на ЗОП, с период на действие: 2009-2013 г.).

През 2011 г. разходите за изпълнение на дейностите по Договора са както следва:

● за  сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от гр. Габрово - 236 172 лв.;

● за  сметосъбиране и сметоизвозване от Габровските села -  176 323 лв.;

● за поддръжка на депо и за обработка на отпадъците постъпващи в него –  161 246 лв.;

● за поддържане чистотата на терените за обществено ползване – 666 209 лв. (с ДДС);

● за зимно поддържане на основните пътни артерии на територията на гр. Габрово -     575606 лв. (с ДДС);

●  целево закупени нови контейнери за сметосъбиране – 139 517 лв. (с ДДС)

В резултат на упражнявания постоянен превантивен контрол от страна на инспекторите от Общинският инспекторат и извършените през годината 204 бр. целенасочени проверки върху пряката работа на фирмата-изпълнител (“Благоустрояване”ЕООД) по предмета на поръчката, през 2011 г. са постъпили едва 11 сигнала за пропуски в сметосъбирането, транспортирането и обезвреждането на отпадъци, от които при последвали проверки само 2-ва сигнала е установено че са основателни, за което на Дружеството са наложени предвидените в Договора санкции.

 

4) През 2011 г. на база сключени: Договор 305-БС-05/01.07.2005 г. и Анекс № 2 към него от 28.06.2010 г. - между Община Габрово и Организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки “ЕКОБУЛПАК”АД – София, с предмет: организиране на общинска система за разделно събиране, временно съхранение, сортиране, обработка и транспортиране на отпадъци от опаковки, образувани от домакинствата, обществените и административните учреждения, училищата, търговските, промишлените и туристическите обекти на нейна територия са събрани общо 817,65 тона отпадъци от опаковки от съдовете за разделно събиране разположени в града, от които след сепариране и компактиране са предадени за рециклирани извън територията на Общината общо 109,82 тона отпадъци от опаковки (които по видове имат следното изражение: 28,44 тона - хартиени опаковки; 31,814 тона - пластмасови опаковки и 49,56 тона - стъклени опаковки).

Дейността по Договора се финансира изцяло от “ЕКОБУЛПАК” АД – гр.София, като дружеството се явява собственик на разделно събрания отпадък (годен за рециклиране и последващо оползотворяване).

До настоящият  момент (началото на 2012г.) на територията на гр. Габрово са определени общо 307 бр. места, в които са разположени и се обслужват 98 бр. зелени контейнери (тип “иглу”) предназначени за отпадъците от стъкло и 316 бр. жълти контейнери (тип “бобър”) за отпадъците от хартия, пластмаса и метали. Обслужването на жълтите съдове става чрез специализирани автомобили на “Благоустрояване”ЕООД, а зелените контейнери (тип “иглу”) се обслужват от фирма “Заубер Махер”, на база сключени Договори с “Екобулпак”АД, като нейни фирми-подизпълнители на дейността по разделно събиране и транспортиране на отпадъци от опаковки  на територията на община Габрово.

Видът, вместимостта, броят и честотата на обслужваните съдове за разделно събиране (на хартия, пластмаса, стъкло и метали от общият поток смесен битов отпадък), разположени на територията на гр. Габрово през 2011 г. и в началото на 2012 г. имат следното изражение:

 

 

Видове съдове за разделно събиране

Обем

Брой

Честота на обслужване

1

Пластмасов контейнер “Иглу” (зелен)

1,4 куб.м

  98

 1 път месечно

2

Пластмасов контейнер  (жълт)

1,1 куб.м

  316

 2 пъти седмично

 

5) През 2011 г. на база сключен Договор №205-БС-10/04.03.2010 г. между Община Габрово и Организацията по оползотворяване „ЕКОБАТЕРИ”АД – София (притежаваща Разрешеие издадено от Министъра на околната среда и водите, за извършване на дейност като организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ по смисъла на чл.62, ал.1 и §1, точка 26 от Допълнителните разпоредби на ЗУО) с предмет: “организиране на система за разделно събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на портативни и автомобилни негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), генерирани от крайните потребители на територията на община Габрово, като по този начин се отдели потока от НУБА от потока на битовите отпадъци, събиран от системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване” – са събрани и предадени за рециклиране общо: 720 кг. излезли от употреба портативни батерии, от които 625 кг. са събрани само от фирми и търговски обекти, а 95 кг. са събрани на база разположените 70 бр. специализирани оранжеви съдове на обществено достъпни места на територията община Габрово /в административните сгради на всички Габровски кметства и км. наместничества и в сградите на всички  училища, гимназии, корпуси на техническия университет и детски градини/, които през 2011г. са обслужени по предварително определен и оповестен график с честота - два пъти годишно, през периодите: 15–30.06.2011г. и 15 – 30.11.2011 г.

 

6) През 2011 г. на база сключен Договор № 628-БС-10/30.07.2010 г. между Община Габрово и Организацията по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) „ЕЛТЕХРЕСУРС”АД - София (притежаващо Разрешеие издадено от Министъра на околната среда и водите, за извършване на дейност като организация по оползотворяване на ИУЕЕО по смисъла на чл.62, ал.1 и §1, точка 26 от Допълнителните разпоредби на ЗУО) с предмет: “организиране на система за разделно събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране и предаване за рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на ИУЕЕО, генерирано от крайните потребители на територията на община Габрово, като по този начин се отдели потока от ИУЕЕО от потока на битовите отпадъци, събиран от системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване” – е събрано и е предадено за рециклиране на Организацията по оползотворяване „ЕЛТЕХРЕСУРС” общо 21 299 кг. излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Услугата е предоставяна и ще продължи да се предоставя безплатно за населението, на база постъпили заявки от домакинствата на унифициран безплатен телефон за цялата страна: 080014100 или на електронен адрес: order@makmetal.eu (всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. и в събота от 9,00 ч. до 16,30 ч.). Събирането и транспортирането на ИУЕЕО през 2011 г. и 2012 г. за община Габрово е организирано по график - на всяко 20-то число от месеца и се изпълнява от „ЕЛТЕХРЕСУРС“ АД, посредством мобилни екипи на фирма – подизпълнител: „МАКМЕТАЛ ХОЛДИНГ“АД – София, които обикалят домове и офиси по заявки, спестявайки време и средства на собствениците.

 

7) След спиране от експлоатация (на 01.10.2007 г.) на сметогорна пещ, използвана за изгаряне на болнични отпадъци (на основание предписание от РИОСВ-В.Търново) през 2011 г. болнични отпадъци от МБАЛ “Д-р Тота Венкова” /в количества: 1 066 кг. - телесни части и органи, включително банки за кръв и кръвни продукти (код: 18.01.02) и 26 580 кг. - отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекция (код: 18.01.03)/ са предадени за транспортиране и последващо обезвреждане извън пределите на община Габрово на специализирана фирма: “МЛ България”АД – гр.Пазарджик (на база сключен Договор).

Генерираните болнични отпадъци през 2011 г. са аналогични като видов състав и съизмерими като количества с тези образувани през 2010 г.

 

8) През 2011г. приключи изпълнението на преходен общински проект (2010-2011г.), озаглавен: Подкрепа за дребномащабна инфраструктура чрез укрепване на свлачище на ул .„Топлеш”, град Габрово” - реализиран в рамките на ОП “Регионално развитие” на база сключен Договор на 05.02.2010г. (на стойност: 937 622,08 лв.) между МРРБ (Министерство на регионалното развитие и благоустройство) и Община Габрово по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-04/2009 „Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации”. В резултат са изпълнени СМР и укрепителни мерки включващи: изграждане на временни пътища за изпълнение на предвидени противосвлачищни мероприятия; изграждане на съоръжения за понижаване на подпочвените води; изграждане на съоръжения за заздравяване и конструктивно укрепване на свлачището; монтиране на 7 бр. реперни марки, с оглед извършване на геодезични наблюдения на движението на свлачището.

През 2010 г. в рамките на проекта са подготвени тръжни документации и са проведени тръжни процедури по реда на ЗОП и НВМОП за избор на: строител, строителен надзор и инвеститорски контрол, мерки за разпространение на информация и публичност по проекта, за одит на проекта и за авторски надзор, а в периода: XI.2010 – VI.2011 г. са изпълнени всички строителни дейности по проекта на база сключен Договор с Консорциум “Димас – Хидроинжект” – Габрово. Строителният надзор и инвест. контрол са осъществени от “Инвестстрой 92” ЕООД – гр.В.Търново, мерките за публичност - от ф-ма “Поли-прес” - Габрово, одита на проекта – от “Петков и партньори”ЕООД – София, а авторският надзор – от “Геотехника АБЦ”ООД – София.

 

По Цел 3: “Опазване и подобряване качеството на атмосферния въздух и ограничаване на шумовото замърсяване в населените места” е извършено следното:

 

1) Съгласно Заповед № РД-1046/03.12.2010 г. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на списък с Районите (агломерациите) за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ), техният териториален обхват и минимален брой пунктове за текуща оценка и наблюдение - гр. Габрово е отнесен към Северен/Дунавски РОУКАВ, а Община Габрово - към групата от Общини, в които има вероятност да се превишат Горните оценъчни прагове (ГОП) по отношение на замърсителите ФПЧ10  и ФПЧ2,5 (фини прахови частици).

През 2010 г. от РИОСВ – В. Търново е определен един пункт на територията на гр. Габрово за разполагане Мобилната автоматична станция (МАС) към регионалната лаборатория (РЛ) – Русе на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към МОСВ за контрол качеството на атмосферния въздух, съгласно Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС), а именно:

- пункт: Спортна зала “Орловец”- гр. Габрово – Градски фонов пункт, в който са извършвани измервания през периодите:08.03–20.03.2010 г., 04.05-17.05.2010 г., 24.06-07.07.2010 г., 15.09-21.09.2010 г. и  28.09-04.10.2010 г.;

В цитираният пункт са контролирани имисиите на следните атмосферни замърсители:

- озон, серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид и фини прахови частици /PM1-10μm/ (съгласно Наредба № 4/05.07.2004 г. и Наредба № 9/03.05.1999 г.);

-  сероводород, въглероден оксид, въглеводороди /метан и неметанови/ (съгласно  Наредба № 14 /23.09.1997г. и Наредба № 1/16.01.2004г).

След обобщаване и анализиране на данните получени от имисионният контрол върху качеството на атмосферния въздух в гр. Габрово през 2010 г. е установено, че веществата: озон, серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, въглероден оксид, и фини прахови частици са в границите на нормативно определените ПДК (пределно допустими концентрации) и тяхната роля е незначителна в общото замърсяване на атмосферния въздух в града. Единствено при имисиите от прах са регистрирани леки превишения над Горния оценъчен праг и то в периода на организираното пролетно почистване и прибиране на натрупаните фракции от пясък и сол останали по уличните регули от зимният период - при нормативно допустима СДК (средно-денонощна концентрация) = 50μg/m3 (по Наредба№ 9/ 03.05.1999 г. ) в дните от 12 до 20 март са регистрирани проби с концентрации от порядъка на 55,3 – 57,1 μg/ m3.

За 2011 г. Общинска администрация Габрово не разполага с нови по-актуални данни относно състоянието на атмосферния въздух в гр. Габрово по горе-цитираните показатели, тъй като мобилната лаборатория на ИАООС не е извършвала планови измервания през 2011 г. на територията на града.

 

2) В изпълнение на Заповед № 211/28.04.2011 г. на Директора на РИОСВ - Велико Търново, с която е предписано в срок до 30.06.2012 г. – Община Габрово да извърши „Моделна оценка на приноса на всеки един от отделните сектори/източници на емисии към нивата на ФПЧ10 в атмосферния въздух на територията на гр. Габрово и при доказана необходимост да организира изготвянето и съгласуването на нова общинска програма по смисъла на чл. 27 от Закона за чистота на атмосферния въздух – е сформиран Програмен съвет (със Заповед № 2321/28.11.2011 г. на Кмета Община Габрово) за оценка и управление качеството на атмосферния въздух на гр.Габрово, на който е възложено да организира изготвянето на горе-цитираната Моделна оценка в постановените срокове от Компетентния орган (РИОСВ-В.Търново).

 

3) През 2011 г. (по аналогия на 2010г.) мониторингът на шумовите нива в гр.Габрово е извършван РЗИ - Габрово от 12 бр. пункта разпределени по групи, както следва:

- пунктове върху територии прилежащи към пътни, железопътни и въздушни трасета – 6бр.;

- пунктове върху територии с промишлени източници на шум –производствени складови територии и зони – 3 бр.;

- пунктове върху територии подлежащи на усилена шумозащита – 3 бр.

От 2005 до 2010 г. средните стойности на шумовите нива се задържат в следните два диапазона: 62-67 дБА и 68-72 дБА, като преобладаващ е диапазона:68-72 дБА.

През 2011 г. отново преобладаващият диапазон на шумовото натоварване в гр. Габрово е от порядъка на 68-72 дБА, като най-високо измерената стойност е 72,9 дБА (при ПДК 70 дБА) регистрирана в пункта разположен в района на РЗИ – Габрово, който е подложен на въздействието на интензивен автомобилен трафик.

 

4) През 2011 г. в изпълнение на Програмата за енергийна ефективност  и във връзка с произтичащите от Закона за енергийната ефективност задължения за извършване на енергийни обследвания на сгради общинска собственост, с разгъната застроена площ над 1000 кв.м, са извършени обследвания на 5 нови обекта - 2 детски градини: ЦДГ „Мечо Пух” и ЦДГ”Мики Маус”, 2 училища: ОУ”Цанко Дюстабанов” и ОУ”Св.СВ.Кирил и Методий” и 1 спортна зала – залата за хандбал и тежка атлетика към стадион „Христо Ботев”.

 Изготвени са и обследвания за енергийна ефективност на водогрейните котли в ЦДГ”Мечо Пух”, ЦДГ „Мики Маус” и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”.

Стойността на всички енергийни обследвания възлиза на  14 444 лв.

Задължителното обследване на сградите на всички училища и детски градини в Общината е завършено.

 Със средства от Оперативна програма Регионално развитие започна реализирането на Проект: „Изпълнение на строително-монтажни работи за внедряване на енергоспестяващи мерки в 14 обекта от образователната инфраструктура в Община Габрово”. Така предписаните енерго-спестяващи мерки (в изготвените от предишни години енергийни обследвания на сградите) са в процес на осъществяване в следните обекти: ОУ „Ран Босилек”, ОУ„Неофит Рилски”, ОУ„Христо Ботев”, ОУ„Иван Вазов” и СОУ„Отец Паисий”. В края на месец декември приключиха СМР и в ЦДГ„Дъга”.

Основните видове СМР, свързани с прилагането на мерки за енергийна ефективност и тяхното финансово изражение със средства от ОПРР са както следва: 

- 3668 кв. м подменена дограма, на обща стойност 528 699 лв. ОУ„Ран Босилек”, ОУ„Неофит Рилски”, ОУ„Христо Ботев”, ОУ„Иван Вазов”, СОУ„Отец Паисий” и ЦДГ„Дъга”.

- 13879 кв. м реновирани фасади, чрез полагане на външна топлоизолация на ОУ„Ран Босилек”, ОУ„Неофит Рилски”, ОУ„Христо Ботев”, ОУ„Иван Вазов”, СОУ„Отец Паисий” и ЦДГ„Дъга”, на обща стойност 490 845 лв;

- 8017 кв. м топлоизолирани покриви и тавани, в ОУ „Ран Босилек”, ОУ „Неофит Рилски”, ОУ „Христо Ботев”, ОУ „Иван Вазов”, СОУ „Отец Паисий” и ЦДГ „Дъга”, на обща стойност  213 794 лв.

- инвестицията за топлоизолация по сградните обвивки възлиза на обща стойност 704639лв.

- извършен е основен ремонт на отоплителните инсталации на обща стойност 404 836лв. на: ОУ „Ран Босилек”, ОУ „Неофит Рилски”, ОУ „Христо Ботев”,  включващ: подмяна на отоплителни тела и изграждане на нови тръбни мрежи с автономни клонове, подмяна на циркулационни помпи и арматура;

- Подменен е отоплителният водогреен котел в ОУ „Ран Босилек” – на обща стойност 55 922 лв.;

-Подменени са осветителните тела с нискоенергийни (982 бр. на обща стойност 74794лв.) в ОУ„Ран Босилек”, ОУ „Неофит Рилски”, ОУ „Христо Ботев”, ОУ „Иван Вазов”, СОУ „Отец Паисий” и ЦДГ „Дъга”.

Продължи използването на възобновяеми енергийни източници. Пример за това е изградената слънчева инсталация за топла вода в ОДЗ„Дъга” на стойност 42232 лв.

Вложените в енерго-спестяващи мерки средства по ОПРР към м. декември 2011 г. възлизат сумарно на 1 308 132 лв.

Със средства от бюджета на Община Габрово допълнително е извършен основен ремонт на таванската плоча на старата сграда на ОУ„Цанко Дюстабанов”, върху която е изпълнена топлоизолация 666 кв.м на обща стойност 4311 лв. Подменени са 69 бр. осветителни тела с нискоенергийни, на обща стойност 2 496 лв.

Изпълнените през 2011 г. мерки, свързани с енергийната ефективност са на обща стойност: 1 314 939 лв.

 

5) През 2011 г. с наличните възможности и средства за текущи ремонти в общината (на база предварителен анализ и степенуване на нуждите) е извършено следното: 

 

за гр. Габрово

- асфалтирани и преасфалтирани са общо 9770 кв.м от уличната мрежа (по-големите участъци са: ул. „Изток”, ул. „Никола Войновски” по цялата дължина,  бул.„Бойката”, ул. „Найден Геров”, в т.ч. паркинга  на стадион „Христо Ботев” с площ 1034 кв.м.);

- изкърпени са 6 926 кв.м. улици в ЦГЧ – ул. „Николаевска”, ул. „Цанко Дюстабанов”, ул. “Еким Цанков”, ул. “Баждар”, ул. “Чардафон”, ул. “Ал. Константинов”, ул. “Лазурна”, ул.“Орловска”, ул. “Петър Берон”, обръщалото и улици в кв. “Хаджи Цонев мост”, кв. “Лисец” и района на ДИП “Узана” и  “Вигонен цех”. 

- с помощта на специализирана машина „ТУРБО”-5000, бяха изкърпени 1510 кв. м участъци от улиците: бул. „Трети март“, площад „Марсел де Бископ“, улиците „Ал. Стамболийски“, „Д-р Илиев – детския“ над болницата, “Ал. Константинов“, „Мирни дни“, „Варовник“, „Ивайло“, „Христо Ботев“, пътната връзка кв. „Стефановци“ – кв. „Златари“.

- ремонтирани са 766 кв.м тротоарни настилки (основно в района на ул. „Иван Гюзелев”, ул.„Неофит Рилски”, ул.„Орловска”), положени са 472 м пътни ивици и бордюри;

- повдигнати и укрепени са 45 бр. ревизионни и дъждоприемни шахти, предимно по главните улици  на града.

Изпълнените ремонти на територията на гр. Габрово са на обща стойност: 291 600 лв. в т.ч. 21 600 лв. за поддържане на улици съвпадащи с РПМ.

 

В резултат на Публично-частни партньорства (възлизащи на обща стойност 24 982 лв.) между активни физически и юридически лица и Община Габров, през 2011 г. са изградени: подпорна стена на ул. „Ванче Михайлов“, водосток в кв. „Стефановци“, реконструкция и подмяна на тротоарната настилка на кръстовището на улиците „Й. Соколски“ и „Д. Чинтулов“ и др.

 

Като цяло през 2011 г. ремонтът на улиците в града е въздействал пряко на  живеещите в централна градска част и кварталите: „Борово“, „Велчевци“, „Стефановци“, „Бойката“, „Хаджи Цонев мост“, „Лисец“ и  „Радичевец“.

 

за селата

- извършени са ремонти на улици в селата: Поповци, Драгановци, Гъбене, Яворец, Мичковци, Враниловци, Велковци и Беломъжи. Изпълнени са общо ~ 2294 кв.м асфалтови настилки и са насипани ~ 8 куб. м несортиран трошен камък.

Изпълнените ремонти по селата са на обща стойност: 29 913 лв.

 

Горе-изброените дейности са свързани както с ограничаване на шумовото натоварване, така и с подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) по отношение на общ прах и оловни аерозоли на територията на Община Габрово.

 

6) По програма ИСПА-техническа помощ, от Национална агенция „Пътна инфраструктура” /НАПИ/ е възложен на „Пътпроект” ЕООД – София инженеринг (предпроектно проучване и технически проект) проект за западен обход на град Габрово и пътна връзка от портала на тунела (страна Габрово) до съществуващия път №5. През 2008г. е завършено предпроектното проучване и e утвърдено трасето на обхода. В периода 2009- 2010 г. от консултантска фирма “Данго проект консулт” ЕООД – София са изготвени: Доклад за “Оценка на въздействие върху околната среда /ОВОС/” и Доклад за “Оценка съвместимостта /ОС/ с целите за опазване на защитените зони” за обект: “Път III-5004 “Обход на гр. Габрово от км 0+000 до км 20+120 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130”.

На 29.09.2010 г. Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) в ролята си на Възложител на инвестиционният проект организира в ритуална зала на Община Габрово обществено обсъждане на двата екологични доклада. В хода на състоялото се обществено обсъждане, на база постъпило писмено предложение за допълване на двата екологични доклада включвайки в тях за разглеждане и на V-ти етап от проекта – “Тунела под връх Шипка” – АПИ възложи (на 12.01.2011 г.) разширяване обхвата на Доклада за ОВОС и Доклада за ОС.

През 2011 г. двата екологични доклада са преработени и допълнени, а от 16.01.2012 до 16.02.2012 г. са предоставени в Община Габрово на обществен достъп на заинтересовани лица.

През 2012 г. предстои провеждането на ново обществено обсъждане за разглеждане на допълнените екологични Доклади, в рамките на процедурите:“ОВОС” и “Оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение с целите за опазване на защитените зони”.

 

7) През 2011 г. Община Габрово не е извършвала изграждане на нови еко-пътеки, а само поддръжка и монтаж на допълнително оборудване (на обща стойност: 6 608 лв., с вкл. ДДС - със средства събрани от туристическата такса) по трасетата на две от съществуващите еко-пътеки: „Боженци – Източник” и „Градище – пазителката на прохода” (изградени през периода: 2004 - 2010 г.) В резултат е подновена маркировката и по двете пътеки, като съоръженията по еко-пътеката „Боженци – Източник” са изцяло подменени (поставени са 5 информационни табла, 13 указателни стрелки, 5 пейки, 3 комплекта маси с по две пейки, ремонтирана е беседката), а по еко-пътеката „Градище – пазителката на прохода” - са ремонтирани 13 пейки, 1 маса, поставени са 4 бр. указателни стрелки, нов парапет и е изграден нов мост.

 

8) През 2011 г. за дейността: “Текущо поддържане на озеленени площи за широко обществено ползване в гр. Габрово” са изразходвани общо: 196400 лв. (с вкл. ДДС). от бюджета на Община Габрово (в сравнение с 2010 г. когато за дейността са изразходвани общо: 188 541,16лв. с вкл.ДДС) при въведено за първи път през 2010г. и продължило и през 2011г. диференцирано месечно заплащане на услугата според вида, обема и степента на сезонна натовареност през топлите и студени месеци от годината и при променен обем на услугата, включвайки допълнително към предмета на дейност –  зацветяването на 60 бр. нови висящи кошници с мушката и петунии (монтирани върху осветителни стълбове по ул.“Априловска” и ул. “Радецка” в ЦГЧ) и увеличаване от 42 бр. (през 2010 г.) на 44 бр. през 2011 г. на детските площадки, включени на комунална поддръжка (косене, метене, тесане и почистване от отпадъци и т.н.).

Дейността е извършена от две-фирми-изпълнителки на база подписано със тях Рамково споразумение и сключени индивидуални  Договори през 2011г. със следният обхват и предмет на дейност: 

- С “БЛАГОУСТРОЯВАНЕ”ЕООД – Габрово за изпълнение на Обособена  позиция №1 “Текущо поддържане на озеленени площи за широко обществено ползване с прилежащите им алеи и детски площадки на територията на град Габрово през 2011 г., включващо площи на юг от Консултативна поликлиника”, в резултат на което са поддържани: 38,8 дка озеленени площи - II категория (интензивно поддържане), 2,0 дка озеленени площи - III категория (със средно поддържане), 18,5 дка озеленени площи IV категория (частично поддържане), 255 кв.м цветни фигури с рози, 239,5 кв.м цветни фигури  в т.ч. 55 бр. вази и кашпи, 60 бр. – висящи цветни кошници и 14 бр. детски площадки;

- С “ПАРКОВЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕООД - Габрово за изпълнение на Обособена позиция № 2 “Текущо поддържане на озеленени площи за широко обществено ползване с прилежащите им алеи и детски площадки на територията на град Габрово през 2011г., включващо площи разположени на север от Консултативна поликлиника”, в резултат на което са поддържани: 2,4 дка озеленени площи - II категория (интензивно поддържане), 22,5 дка озеленени площи - III категория (средно поддържане), 63,4 дка озеленени площи IV категория (частично поддържане), 44 кв. м цветни фигури с рози, 53 кв.м цветни фигури  в т.ч. 129 бр. вази и кашпи, 12 кв.м цветна фигура с храсти и 30 бр. детски площадки.

 

9) През 2011 г. в рамките обявен от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ и МОСВ конкурс на тема: „Обичам природата – и аз участвам в нея”, представляващ част от Националната кампания: „За чиста околна среда” - Община Габрово спечели и реализира на обща стойност от 23 343 лв.  (с вкл. ДДС) следните три проекта:

 

а/ „Възстановяване и озеленяване на парк за широко обществено ползване „Колю Василев – Обов”, заедно с детска площадка към него на територията на град Габрово” (на обща стойност: 9663 лв. с вкл. ДДС) в рамките на който е изпълнено:

- почистване на парковия терен в размер на 13 дка от растителни, битови и строителни отпадъци;

- ръчно подравняване  и затревяване на терена;

- засаждане на цветна фигура с 400 бр. теменуги и залесяване на 100 бр. храсти;

- направа на плочник на залята фуга от 147 м2;

- полагане на ударопоглъщата настилка под съоръженията за игра на деца в размер на 73 м2 и ремонт и пребоядисване на самите детски съоръжения

б/ „Възстановяване и озеленяване на детска площадка за обществено ползване от жители и гостите на територията на Кметство Чарково (на обща стойност: 6516 лв.с вкл. ДДС) в рамките на който е извършено:

-  почистване и обезопасяване на съществуващата детска площадка, която бе в изключително компрометирано състояние;

-   ремонт и пребоядисване на съществуващите детски съоръжения в нея;

-  ограждане на детската площадка с ограда и обособяване на кът за отдих включващ: оформяне на цветна алея, засаждане на 5 бр. иглолистни дървета, монтаж на нова пергола /беседка/ и 5 бр. кошчета, и ремонт на 5 бр. съществуващи пейки.

в/ „Обичам природата – и аз участвам” – Кметство Жълтеш (на обща стойност: 7164лв. с вкл. ДДС) в рамките на който е извършено:

- Насипване и подравняване /с пръст и баластра от реката/ на спортен терен под училището, на който се провежда Националния фестивал по автентичен фолклор. Допълнително в района на спортния терен са засяти цветя и райграс, монтирани са 4 бр. пейки и 4 бр. кошчета за отпадъци;

- Довършен е кът за отдих непосредствено до чешма в махала „Бончевци”, в района на която преди 2 години със средства от бюджета на Кметството и доброволния труд на хората от махалата е започнало изграждането на навес и подпорна стена до самата чешма. Със средствата от проекта стената и навеса са довършени и са монтирани 2 бр. маси и 4 бр. пейки. Прилежащият терен, включително и дерето, което води към река Жълтешка са почистени, засадени са 10 бр. зелени храсти и 75 бр. цветни разсади и са поставени 4 бр. кошчета за боклук.

 

10) На 16.07.2010 г. между МРРБ и Община Габрово е подписан Договор за изпълнение на общински проект, с продължителност 24 месеца, озаглавен: "Създаване на привлекателна физическа среда на град Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие (на стойност: 4 805 267,86 лв.), който се реализира по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда” по ОП “Регионално развитие”. Дейността по проекта предвижда изпълнението на комплекс от интегрирани мерки (свързани с възстановяване и благоустрояване на зелени площи и детски площадки; рехабилитация на пешеходни алеи, тротоари и пешеходни зони; изграждане на велосипедни алеи; рехабилитация и реконструкция на прилежащи улични мрежи; изграждане на обществени паркинги встрани от главни улици; въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и охранителни системи за превенция на риска; създаване на достъп за хора с увреждания) в рамките на териториално и функционално обособен участък на град Габрово - широк и идеален център на града, включващ: западен вход на града от посока София, кръстовище на автогара и прилежащи паркоместа, района на музей „Дом на хумора и сатирата”, Спортна зала „Орловец”, крайречна улица „Аврам Гачев”, идеален административен център.

През 2011 г. по проекта са изпълнени следните дейности: рехабилитация на паркова площ м/у кв.„Голо Бърдо” и „Младост”- в района на блок „Сони”; благоустрояване в района на Спортна зала „Орловец”- при което е изградена детска площадка и е извършен основен ремонт на настилките; изпълнена е реконструкция на ул. “Аврам Гачев” – представляваща съществуваща крайречна улица по левия бряг на р.Янтра; благоустрояване пространството около мост „Игото” – в т.ч. ремонт на същ. настилки и изграждане на нови погледни площадки; рехабилитация на градски парк в административен център – в т.ч. поставяне на автоматизирана подземна напоителна система,  изграждане на парково и художествено осветление /в зелена площ между ул. „Ю.Венелин” и „Скобелевска”/. До настоящият момент (началото на 2012 г.) в цифрово изражение по проекта са изградени 2 нови детски площадки и 3 бр. детски площадки са приведени в нормативно съответствие, осигурени са общо: 111 бр. паркоместа; въведено е енергоспестяващо улично осветление, изградена е система за виедонаблюдение с монитрани 13 бр. видеокамери.

 

По Цел 4: “Опазване и поддържане на богато биологично разнообразие” е извършено следното:

 

1) През 2011 г. в изпълнение на мерки заложени в Лесоустройствения и Ловоустройствения проект на Държавно горско стопанство – Габрово са извършени следните мероприятия:

- почвоподготовка - на площ от 30 дка (с/мо 27 дка през 2010 г.);

- залесяване (с бук, бял и чер бор) – на площ от 30 дка (с/мо 27 дка през 2010 г.);

- попълване на култури – на площ от 22 дка (с/мо 29 дка през 2010 г.);

- отглеждане на млади насаждения до 10-годишна възраст – 76 дка (с/мо 2828 дка през 2010 г.);

Изброените дейности са реализирани със средства осигурени от Изпълнителна агенция по горите и средства от ДГС - Габрово на обща стойност: 12 920 лв. с вкл. ДДС (с/мо 25 612 лв. през 2010 г.)

 

2) На база сключен Договор (с Рег.№58301-С-007 от 31.07.2009г.) между Дирекцията на Природен парк “Българка” и Министерството на околната среда и водите за реализацията на проект, озаглавен: “Възстановяване на местообитание и биологичното разнообразие на територията на природен парк “Българка” (с продължителност: 30 месеца и на обща стойност 836759 лв., финансиран в рамките на приоритетна ос 3 на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”)

a/ през 2010 г. е извършено следното:

- оформена е овощна градина на площ от 1 дка, в която са засети 72 бр. семенни подложки от домашна ябълка, киселица – дива ябълка и дива круша, дюля, синя слива, джанка, дива череша и вишна, които ще се  присаждат с местни сортове овощни видове;

- изградени са 2 бр. волиери – адаптационни клетки за птици, с цел попълването на популациите от средни и дребни, дневни и нощни грабливи птици;

- закупена е къщичка за видеонаблюдение, както и самото оборудване към нея, която е монтирана в непосредствена близост до волиерите за птици, с цел получаване на информация относно навиците, поведението и адаптационния процес на птиците при престоя им в клетките;

- закупено бе стадо от 30 бр. средно-старопланински овце;

- настанени бяха 5 бр. млади нощни птици (бухали) в двете волиери, които след едномесечна адаптация са пуснати на свобода в природата (в границите на парковата територия);

- подготвена и проведена бе процедура по реда на НВМОП за избор на изпълнител на дейността: „Спиране на активната ерозия и биологичната рекултивация в района на с.Потока”, в резултат на което е сключен Договор с фирма “Водно строителство”АД – В. Търново.

б/ през 2011 г. е извършено следното:

    

 -  изпълнени са всички дейности по възстановяване на бивша каменна кариера в района на с. Потока, община Габрово, като са стабилизирани най-стръмните участъци чрез поставяне на триизмерна геомрежа, върху която е впръскан хидропосев - водна суспензия от тревни семена, торове и хранителни вещества. Геомрежата е изработена в зелен цвят, с цел предпазване на семената от прегряване. По-малките наклони от каменната кариера са стабилизирани чрез малки тераси с плетчета. Основата на кариерните склонове и най-дълбоките ровини са укрепени чрез поставяне на габиони  - правоъгълни телени клетки запълнени с кариерен камък и каменни прагове, изработени от суха зидария с височина до 1 м. над височината на терена и дебелина 70 см. Всички поставени съоръжения са с лека конструкция, щадяща околната среда Залесителни дейности са извършени максимално прецизно, използвайки контейнерни фиданки от местни видове: бук, дъб, липа, ясен, явор, люляк и лавровишня.

- 20 броя ушати сови, предоставени от Спасителен Център за диви животни Стара Загора, бяха настанени в адаптационните волиери, изградени през 2010г. от Дирекцията на ПП „Българка”. Птиците са подхранвани в продължение на една седмица, след което са пуснати на свобода в природата. Схемата с адаптационните волиери се прилага за първи път в България на територията на Природен парк „Българка”. Досега адаптационните клетки в продължение на период малко повече от година са помогнали за приспособяването към самостоятелен живот на нощни и дневни грабливи птици от вида бухал, обикновен мишелов, горска улулица, белоопашат мишелов. Специалистите определят функционирането на метода като успешно.

3) През м. Септември 2010 г. между ДПП „Българка” и МОСВ е подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 1 млн. 975 хил. лв. в рамките на приор. ос 3 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.” за реализацията на проект, свързан с разработката на План за управление на защитената територия и планиране на дейностите в парка през следващите 10 години въз основа на реални научни данни. Проектът изцяло е съобразен с приоритетите на Оперативната програма, Българското законодателство и Европейските Конвенции, по които България е страна. В рамките на следващите три години по проекта предстои да се извършат картографски и геоинформационни дейности за изготвяне на цифрова база данни, провеждането на пълно изследване на всички растителни и животински видове, климат, геология, хидрология, почви. Изключително полезен за региона продукт ще е изготвянето на културна и социално-икономическа характеристика с данни за техническа инфраструктура – електрификация, транспорт, съобщителна мрежа, селско и горско стопанство, лов и риболов, промишленост, културно-историческо наследство. В картен, табличен и текстови вид ще се изготви анализ на туризма, спорта, рекреация и услуги. Всички тези данни ще са база на Плана за управление, който е основен нормативен документ за всяка защитена територия.

 В рамките на проекта през 2011 г. е подготвена тръжна документация, проведена е процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Инвентаризация на компонентите на околната среда и антропогенните фактори за изработване на План за управление на Природен парк "Българка" (на обща стойност 630 000 лв. без ДДС) и е избран изпълнител, който в рамките на 18 месеца (от датата на сключване на Договор с ПП”Българка”- на 13.01.2012г.) предстои да изпълни следните проектни дейности:

- Инвентаризация на биотичните компоненти на територията на ПП”Българка” (на база изпълнени теренни проучвания, а където е възможно чрез събиране и анализиране на наличната вече информация за: екосистеми и биотопи, растителност, флора, фауна);

- Инвентаризация на абиотичните компоненти в границите на парковата територия (в т.ч.: климат геология и геомор-фология, хирдрология, хидробиология и хидрохимия, почви, ландшафт);

- Изготвяне на културна и социално-икономическа характеристика за целите на плана за управление.  

 

По Цел 5: “Осигуряване ефективно управление на околната среда и интегриране на екологичната политика в общата политика за развитие на икономическите сектори в общината” е извършено следното:

 

1) През 2011 г. са съставени 63 бр. Акта (с/мо 63 бр. акта през 2010 г.) и са направени над 635 бр. писмени Предписания (с/мо 405 бр. предписания през 2010 г.) от Инспектората при Община Габрово, в резултат на констатирани нарушения от страна на физически и юридически лица по: Наредба № 1 за чистотата в Габровска община, Наредба №2 за използване и опазване на улиците, тротоарите, площадите, пътищата, мостовете, подлезите, парковете, лесопарковете и уличните насаждения на територията на Община Габрово, Наредбата за управление на дейностите по третиране на битови и строителни отпадъци на територията на Община Габрово и Наредба № 10 за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Габрово.

Отговорено е писмено на:

- около 50 бр. искания и жалби на граждани свързани с поддържане чистотата на територията на общината (с/мо 100 бр. през 2010 г.), в т.ч. на постъпили писмени запитвания от страна на общински съветници и на различни институции и организации – изискващи изготвянето на различни екологични справки, отчети, доклади, и информации относно състоянието на околната среда;

-         издадени са 16 бр. “Пътни листи за транспортиране на строителни отпадъци”, на основание чл.21 ал.3 от “Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Габрово”;

 

2) На специален телефонен номер: 070014410 - предназначен за подаване на сигнали от граждани през 2011 г. са постъпили 1097 бр. сигнала - квалифицирани като основателни и в компетенцията на общинската администрация (с/мо 1046 бр. сигнала през 2010 г.), от тях само 42 бр. сигнала са свързани с поддържане чистотата на територията на Община Габрово. По всички основателни сигнали е взето отношение и в случаите, когато това е било необходимо е върната обратна информация до подателите. Отново най-често споделяните проблеми са свързани с неизправности в светофарните уредби и уличното осветление, както и с популацията от безстопанствени кучета. За съжаление, все още малка част от сигналите касаят извършвани в момента нарушения;

 

3) В началото на 2011 г. във връзка с предстоящо въвеждане на Регионална система за управление на отпадъците от Общините Габрово и Трявна и в изпълнение на изискванията на чл.29 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) е изготвена съвместно от еколозите на двете общини: “Програма за управление на дейностите по отпадъците на регионалното сдружение на Общините Габрово и Трявна, с период на действие 2011-2015 г.”. Програмният документ е утвърден по реда на ЗУО с Решение №1164/10.05.2011 г. на Директора на РИОСВ – В. Търново и е приет на заседание на “Регионалното сдружение на Общините Габрово и Трявна за управление на отпадъците”;

 

4) През 2011 г. в предвид настъпилите множество промени от нормативна гледна точка в областта на управление на отпадъците и във връзка с разработката на регионални мерки за управление на отпадъците за „Регион Габрово” (включващ общините: Габрово и Трявна), в рамките на предстоящо изпълнение на регионален инвестиционен проект: “Реконструкция и модернизация на съществуващото депо за ТБО в община Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на общините Габрово и Трявна” (който е един от приоритетните проекти на Национално ниво, предвидени чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова подкрепа (БФП) в рамките на Механизма за осигуряване на финансова подкрепа по приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда 2007-2013г.” - за развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци) - е изготвена Актуализация “1”, с период на действие: 2011-2013 г. на “Програмата за интегрирано управление на отпадъците на територията на Община Габрово” (която е с обща продължителност: I.2006 г.-XII.2013 г.)”. Цитираната Актуализация (на програмата) е преминала успешно през процедура:  “Преценка необходимостта от извършване на екологична оценка”, в резултат на което е издадено Решение №ВТ-08-ЕО/11.05.2011 г. от Директора на РИОСВ – В. Търново, както и през процедура на разглеждане и приемане от Общински съвет Габрово с Решение № 115 от 16.06.2011 г.;

 

5) През 2011 г. за трети пореден път Габрово се включи в инициативата: „Часът на Земята” на международната природозащитна организация WWF, която в България се организира под патронажа на г-жа Кристалина Георгиева - член на Европейската комисия. В нея взеха участие над  30 града, които заедно на 26 март 2011 г., от 20:30 до 21:30 часа изключиха осветлението на редица емблематични сгради.

Прочути със своята пестеливост и стремеж за първенство над останалите Габровци се включиха в инициативата, като изключиха декоративното осветление на 4 емблематични сгради не за един час, а за близо 40, така на 25 март от 19 часа вечерта до понеделник 28 март бяха спрени светлините на:  

- Библиотека „Априлов-Палаузов”;                                        

- Дома на културата „Емануил Манолов”;

- Кулата на сградата на Община Габрово;

- Часовниковата кула на площад „Първи май 1876.

 

6) От 25 март до 17 април 2011 г. Община Габрово със съдействието на “Благоустрояване” ЕООД проведе Кампания за общоградско пролетно почистване, под мотото: “Повече природа за нашите деца !!!”, в рамките на която се реализираха следните инициативи:

- на 25.03.2011 г. младежи от Ученическият младежки съвет дадоха старт на кампанията, включвайки се в акция за почистване на алеята за отдих в района на язовир Синкевица от полиетиленови, хартиени, пластмасови и стъклени отпадъци от опаковки. Инициативата бе подкрепена от Ловно-рибарско дружество „Чардафон” и училищата: НАГ „Васил Априлов“, ПТГ „Д-р Никола Василиади”, ПМГ „Акад. Ив. Гюзелев”, ПГТ „Пенчо Семов” и СОУ „Отец Паисий”. В резултат бяха събрани около 80 чувала с отпадъци;

 

  - на 27.03.2011 г. в АИР „Боженци” се организира акция за почистване на резервата, в резултат на която бяха събрани над 60 чувала със смесени битови отпадъци и се засадиха над 100 броя различни видове рози. В акцията взеха участие администрацията на музея, хора от селото и 30 младежи доброволци от цялата страна, организирани от Академично дружество на младежкото ДПС – Габрово. Освен че активно се  включиха в почистването, младежите се запознаха и с историята на селото;

 

- на 9 и 10 април се организира общоградско пролетно почистване с осигурена сметоизвозваща техника и дежурни телефони за подаване на сигнали от населението, в резултат на което през двата почивни дни са събрани и извозени на общинското депо над 100 куб. м отпадъци;

 

През 2011 г. се констатира повишен интерес към кампанията и по-активно участие от страна на фирми и организации, в  сравнение с изминалите години.

- В инициативата взеха пряко участие и служители от Общинска администрация Габрово, подкрепени от общински съветници, представители от ПП ГЕРБ – Габрово, Сдружение „Мечти и отбори”, както и доброволци, които под ръководството на кмета Николай Сираков и заместник-кмета Добрин Савчев, извършиха почистване на парк Маркотея от растителни и битови отпадъци, а със съдействието на местни строителни фирми като “Пътстрой – Габрово” които предоставиха багери и камиони се извърши почистване на наносите от изкуственото езеро и извозване на събраните камари  отпадъци до общинското депо. В резултат са натоварени повече от 20 бр. камиона с растителни и битови отпадъци.

 

- Друг екип на Община Габрово под ръководството на заместник-кмета инж. Климент Кунев - събра 40 чувала битови отпадъци от коритото на р. Янтра – в района на паметника на Рачо Ковача;

- Екипът на “Тера Мол” извърши почистване в района на блок “СОНИ” и прилежащият парк със детска площадка към него; 

- Служители от фабриката за обувки „Меркурий” АД - почистиха парка в района на площад „Белорусия”;

- фондация „Изкуството да живееш” - почисти главната алея в парк Баждар и детската площадка над Летния театър;

- фирма Общински спортни имоти заедно със спортните клубове в града облагородиха района около Спортна зала „Орловец”;

- Ансамбъл „Габровче” - почисти от клони и отпадъци района около Дом на културата „Емануил Манолов”;

В почистването се включиха също: Народно читалище „Габрово”, Общински пътнически транспорт, около 5000 ученици от габровските училища, както и над 1000 деца от детските градини и ясли; 

 

7) На 21 април 2011 г. по инициатива на Община Габрово в града се проведе ЕКОБАЗАР по случай Световния Ден на Земята - 22 април. В базарът взеха участие над 14 фирми и организации, свързани със земята и екологията, а Габровци имаха възможността:

-  да си купят интересни книги на еколoгична тематика или здравословни продукти като: като биохрани, билки, мед и др.;

- да получат информация за еко-пътеките в областта и възможностите, които предлага Габрово като туристическа дестинация.

- да получат награда срещу предадени от тях 10 бр. излезли от употреба портативни батерии или срещу подадени заявки за предаване на излязло от употреба електрическо или електронно оборудване от домовете или офисите им;

- да си омесят и опекат хляб за обяд с помощта на майстори хлебари от „Хлебната къща”;

- да си направят маска от природни материали, с която да участват в Габровския карнавал и т.н.

8) На 16 и 17 юли 2011 г. в местността Узана се проведе Националната екоинициатива: „Узана Поляна фест”, организирана от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд в партньорство с Община Габрово, в рамките на която се представиха проекти от различни сфери свързани с устойчивото развитие: екотуризъм, опазване на околната среда, биоразнообразие, почви, води и здравословен живот, възлизащи на обща стойност около 7 млн.щатски долара, които са реализирани през последните 5 години с финансовата подкрепа на Програмата. В допълнение посетителите на Узанската поляна имаха възможността да наблюдават или да се включат пряко в редица атрактивни демонстрации: от състезание по радиопроследяване на двойки костенурки (организирано от  създателите на единствения център за защита на костенурки в България – „Геа Челония”), през тъкане на традиционно сватбено знаме - Феруглица - от бабите от с. Дабърско, месене на квасен хляб (заедно с хлебари от “Хлебната къща” от Габрово), забъркване на биошотове и биодегустации, участие в интерактивни игри за опознаване на биоразнообразието в Централен Балкан, Беленските острови и парк Българка, посещения в работилница за рециклирано изкуство, Дзен-центъра за духовно здраве, велопарк и въжена градина, демонстрациите на инсталации за алтернативна енергия свързани с производството на брикети от тръстика, енергия от биомаса и термопомпа, захранвана от слънчева енергия в „Технопарка“ на Узана Поляна Фест, до участие в сериозни семинари и дискусии по темите: „Земеделие върху замърсени земи?“, „Родопите като велодестинация“, Предизвикателствата за горите в съвременния свят“ и др.

 

ИЗГОТВИЛ,

Н-К ОТДЕЛ “ООСЧ”: ............../п/....................

                                      /инж. Р. Кънчева/

Дата: 25.01.2012 г.                                                                                                                          

 

РЕШЕНИЕ  № 41

08.03.2012 год.

 

Изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища - второ четене

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 45а, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

Приема на второ четене изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища, както следва:

 

§ 1. Чл. 4, ал. 2, т. 1 се изменя така:

            „не притежават жилище или вила годни за постоянно обитаване на територията на страната.”

§ 2. Чл. 4, ал. 2, т. 2 се изменя така:

            „не притежават идеални части от имоти по т. 1, които отговарят на или превишават нормите за жилищно задоволяване, определени с чл. 3 от тази Наредба, не притежават жилищен или вилен парцел в района на населеното място, в населени места от I и ІІ функционален тип; парцели в курортните зони и комплекси и във вилните зони към тях; земи до 10 км. от морската брегова ивица.”

§ 3. Чл. 4, ал. 2, т. 6 се изменя така:

            имат адресна регистрация в населено място на територията на община Габрово, по постоянен или настоящ адрес през последните 7 години без прекъсване.”

§ 4. Чл. 6, ал. 1, т. 5 се изменя така:

            „заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите установени в чл.3, за която не заплащат наемна цена.”

§ 5. Чл. 7, ал. 2, т. 5 се отменя

            § 6. Чл. 9, т. 1 се изменя така:

            е на военна служба.”

§ 7. Чл. 16, ал. 1, т. 9 се изменя така:

„Невъзстановяване на такса “Битови отпадъци” за предходната година.”

§ 8. Чл. 16, ал. 4 се изменя така:

При изтичане на срокът за настаняване, наемното правоотношение с наемател на общинско жилище, може да бъде продължено, ако наемателя отговаря едновременно на следните условия:

1. да отговаря на изискванията за настаняване под наем в общинско жилище по тази наредба.

2. да няма задължения от неизплатени наемни вноски и консумативни разноски свързани с ползване на жилището;

3. да е изпълнил задължението си по чл. 14, ал. 7 от тази Наредба;

4. до изтичане на срока за настаняване да е подал искане - декларация (по образец) за продължаване на наемните му правоотношения.

Продължаването на наемното правоотношение се извършва със заповед на Кмета на общината.”

§ 9. Чл. 18, ал. 1 се изменя така:

„Кметът на общината назначава комисия по настаняване на лицата по чл. 17, ал. 1 във ведомствени жилища.”

§ 10. Чл. 23, ал. 2, т. 1 се изменя така:

„Правоимащи по ЗУПГМЖСВ.”

§ 11. Чл. 24 се изменя така:

На правоимащи по ЗУПГМЖСВ се продават свободни общински жилища, които са включени в списъка по чл. 23, ал. 1, при условия и ред по ЗУПГМЖСВ и ППЗУПГМЖСВ.”

§ 12. Чл. 26, ал. 1, т. 2 се изменя така:

Да отговаря на условията на чл. 16, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 3 от тази Наредба.”

§ 13. Чл. 26, ал. 1, т. 3 се изменя така:

„Да не е извършвал през последната година нарушаване клаузите на договора за отдаване под наем на общинското жилище и при подаване на искане - декларация (по образец) за закупуване на общинското жилище да няма задължения от неизплатена наемна цена и консумативни разноски.”

§ 14. Чл. 26, ал. 1, т. 4 се изменя така:

            „Да е наемател на общинско жилище, на основание на настанителна заповед, не по-малко от 5 години без прекъсване.”

§ 15. Чл. 26, ал. 2 се изменя така:          

            „Комисията, назначена от Кмета на общината на основание чл. 8, ал. 1 от тази Наредба, проучва дали са налице обстоятелствата по ал. 1.”

§ 16. Чл. 26, ал. 3 се изменя така:       

Оценката и продажбата на жилищата се извършва по реда на чл. 25 от тази наредба. За възлагане на оценката наемателят на общинско жилище внася в касата на общината депозит в размер на 100.00 (сто) лева, като при осъществяване на продажбата, депозитът се приспада от продажната цена. При отказ от страна на наемателя да закупи жилището, депозитната вноска остава в полза на бюджета. ”

§ 17. Чл. 27, ал. 1 се изменя така:

„Продажбата на жилища на лица по чл. 23, ал. 2, т. 3 се извършва от Кмета на общината, след решение на Общински съвет.”

§ 18. Чл. 35 се изменя така:

Когато наетото жилище от едно семейство е над нормите за жилищно задоволяване, съгласно чл. 3, ал. 1, разликата за всяка стая се заплаща в двоен размер, по установената наемна цена за кв. м. полезна площ. Това разпореждане не се прилага когато общината, не разполага със свободно, отговарящо на нормите за жилищно задоволяване, подходящо за пренастаняване на семейството общинско жилище.”

§ 19. Създават се ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ с параграф единствен, както следва:

            § 1. Разпоредбата на чл. 4, ал. 2, т. 6, не се прилага за семейства с определена жилищна нужда до влизане в сила на това изменение.

 

РЕШЕНИЕ  № 42

08.03.2012 год.

 

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Габрово през 2011 година.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 2, изречение второ от ЗБППМН, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            Приема Отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Габрово през 2011 година.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Приложение към Решение № 42/08.03.2012 г.

           

О Т Ч Е Т

за дейността на Местната комисия за борба срещу

противообществените прояви на малолетните

и непълнолетните при Община Габрово

през 2011 година

 

            І. СЪСТОЯНИЕ, СТРУКТУРА И ТЕНДЕНЦИИ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ.

 

Водени на отчет в Детска педагогическа стая (ДПС) при Районно управление „Полиция” – Габрово.

 

            През 2011 г. на отчет в ДПС са водени 131 деца, като 35 от тях са заведени на отчет през годината (5 – малолетни и 30 – непълнолетни). С 26,7% са се увеличили децата, водени на отчет, в сравнение с предходната година, а с 5,4% е намалението на заведените на отчет през 2011 г. в сравнение с 2010 г. (Таблица 1).

Таблица 1

 

2011

 

2010

 

 

 Общо

      8

 -    13    г.   

    14            

-   17       г.     

 Общо

     8

-    13          

    г.

    13                     

-    17       г.       

 

 

всичко

м

ж

всичко

м

ж

 

всичко

м

ж

всичко

м

ж

Деца, водени на отчет в ДПС през годината

131

17

14

3

114

91

23

96

20

14

6

76

60

16

В т.ч. заведени на отчет през годината

35

5

5

 

30

27

3

37

9

6

3

28

23

5

 

Двадесет и седем от децата, водени на отчет в ДПС през 2011 год., живеят в криминогенна семейна среда; на 26 от тях родителите са разведени или разделени; 21 живеят в социално слабо семейство и също толкова от децата не учат и не работят; 17 живеят в конфликтна семейна среда; 3 живеят в криминогенна приятелска среда, а също 3 са сираци или полусираци. Прави впечатление, че по-голямата част от децата живеят в непълни семейства или в криминогенна семейна среда. Това е показател за голямата роля на семейството при формиране поведението на малолетните и непълнолетните.

 

            2. Структура на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС.

 

            През 2011 година за извършени противообществени прояви през ДПС са преминали 28 деца, от които по 3 малолетни момчета и момичета, 13 непълнолетни момчета и 9 непълнолетни момичета. (Таблица 2)

                                                                                                                        Таблица 2

 

 

Възраст

 

Общо

   8 - 13 г.                        

   14 - 17 г.                

 

 

момчета

момичета

момчета

момичета

Деца, преминали през ДПС и извършените от тях противообществени прояви - общо

28

3

3

13

9

Бягство от дома /от вкъщи/

16

2

3

3

8

Скитничество

1

1

 

 

 

Употреба на алкохол

2

 

 

2

 

Употреба на наркотични вещества

9

 

 

8

1

 

Със 7 са се увеличили децата, преминали за извършени противообществени прояви. Бягствата от дома отново са основната противообществена проява, като извършители са основно момичета, но броят на момчетата се увеличава в сравнение с предходната година. За съжаление се е увеличил броят на децата, употребяващи наркотични вещества – 9 през 2011 срещу 6 през 2010 и срещу 3 през 2009 г.

 

            3. Структура на престъпленията на малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС.

 

            През годината през ДПС са преминали общо 56 деца за извършени престъпления, което е с 33% по-малко в сравнение с миналата година. От тях 6 са малолетни и 50 – непълнолетни. Броят на момичетата е 15, като всичките са непълнолетни. Броят им се е увеличил с 53%. С 46,8% е намалял броят на момчетата, извършили престъпления. (Таблица 3)

                                                                                                                        Таблица 3

 

 

Възраст

 

Общо

   8 - 13 г.                        

   14 - 17 г.                

 

 

момчета

момичета

момчета

момичета

Деца, извършили престъпления - общо

56

6

 

35

15

Телесна повреда

1

 

 

1

 

Изнасилване

 

 

 

 

 

Грабеж

2

 

 

2

 

Кражба – общо

35

6

 

19

10

Противозаконно отнемане на МПС

3

 

 

3

 

Престъпления, свързани с наркотични вещества

4

 

 

4

 

Други

11

 

 

6

5

 

            За първи път от 2006 година има такъв рязък спад в броя на извършителите на престъпления. Броят на малолетните извършители на престъпления е намалял със 70% в сравнение с предходната година, докато броят на непълнолетните е намалял с 20.

            Отново най-голям брой деца са преминали за извършени кражби – 35, но това е с 42,6% по-малко в сравнение с 2010 г. Десет момичета са извършители на кражби и 25 момчета, от които 6 малолетни. На половина са намалели и извършителите на грабежи, макар и минимално /само с 1/ е намалял и броят на извършителите на престъпления, свързани с нароктични вещества.

 

            4. Осъдени непълнолетни (по данни на Районен съд – Габрово)

 

            През 2011 година са осъдени общо 10 непълнолетни лица, от които 1 – реално, 8 – на пробация и 1 – на обществено порицание. Има спад и в броя на осъдените /19 за миналата година, 20 – през 2009, 28 – през 2008/.

 

            5. Малтретирани деца и деца, жертви от престъпления.

 

            По данни на ДПС при РУ „Полиция” – Габрово, през 2011 година броят на малтретираните деца е 3 /малолетно момче и непълнолетни момче и момиче/, като всички те са малтретирани от приятели или съученици. През последните две години има рязък спад на малтретираните деца /от 27 през 2008 и 2009 на 4 през 2009 и 3 през 2010 г./.

            През 2011 година броят на децата, жертви на престъпления е 21 (20 – през 2010 г. и 42 – през 2009 г.), от които 3 малолетни момчета, 2 малолетни момичета и 16 непълнолетни, съответно 10 момчета и 6 момичета. Отново най-голям е броят на жертвите на кражби – 15, следват телесните повреди – 5 и жертва на блудство е малолетно момиче. (Таблица 4)

Таблица 4

 

2 0 1 0    г о д и н а                                                          

 

 

В т.ч.

8 – 13 год.    

14 - 17 год.   

 

общо

жени

всичко

в т.ч. жени

всичко

в т.ч. жени

Общо

21

8

5

2

16

6

Телесна повреда

5

1

1

 

4

1

Блудство

1

1

1

1

 

 

Кражба

15

6

3

1

12

5

 

            II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ (ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА).

 

            Основната, изключително важна и специфична дейност на МКБППМН е разглеждането на проявите на малолетните и непълнолетните. Целта на възпитателните дела е изясняването на факторите за извършване на противообществените прояви и престъпленията, опазване личността на извършителите от последващи такива, преодоляване на деформации и дефицити в нравственото развитие на детето и прилагането на най-подходящата възпитателна мярка по чл. 13, ал. 1 от ЗБППМН.

 

·      БРОЙ ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА И ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

                                                                                                            Таблица 5

 

2011

2010

2009

Брой възпитателни дела

64

75

107

Брой извършители

79

86

122

           

            Броят на образуваните възпитателните дела е намалял с 14,7% в сравнение с предходната година, а броят на извършителите с 8,1 %.

През отчетната година няма останали неприключени възпитателни дела, е едно дело е прекратено по чл. 21, ал. 1, т. 4 от ЗБППМН /липса на доказателства, че деянието е извършено от посочените лица/.

От образуваните 64 възпитателни дела 47 са решени в законно определения едномесечен срок. Причините за удължаване на срока на 17 възпитателни дела е това, че родители и деца не се явяват в Общината, въпреки че са получили уведомлението /обратни разписки/. За тях, съгласно чл. 19, ал. 6 от ЗБППМН, съставът на МКБППМН прави писмено искане до полицията и те са принудително довеждани, като има случаи, когато дори представители на РУ „Полиция” не успяват да осигурят присъствието им и се налага да бъдат търсени по няколко пъти до тяхното откриване. Това показва незаинтересоваността и безотговорността на част от родителите към възпитанието и развитието на техните деца.

 

·      ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА

                                                                                                            Таблица 6

 

2011

2010

2009

От органите на полицията

19

(11 – ИДПС и 8 Акта за адм.нарушения)

33

(14 – ИДПС и 19 Акта, 2 от които на Об.инсп.)

55

(9 – ИДПС и 46 Акта)

От прокуратура

34

35

48

Други

11

(4 от учебни заведения и 7 от ЦОП за неизпълнение на възп. мярка)

7

4

Общо

64

75

107

 

            Прави впечатление, че от 2009 година до сега намалява броят на Актовете за административни нарушения, съставени на непълнолетни лица.

 

·      ВИДОВЕ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

                                                                                                                        Таблица 7

 

2011

2010

2009

Противообществени прояви, в т. ч.

Бягство от дома

 

3

 

8

 

4

Употреба на наркотични вещества

2

 

 

Бягство от училище

2

2

1

Други противообществени прояви (чупене на стъкла, предизвикан скандали и сбивания, пускане силна музика и др. нарушения на Общински наредби, неизпълнение на наложена възпитателна мярка)

 

22

 

29

 

52

Престъпления, в т. ч.

Умишлено нанесена телесна повреда

 

 

 

3

Грабеж

1

 

1

Кражба

28

27

33

Противозаконно отнемане на МПС

1

 

1

Хулиганство

1

 

 

Престъпления, свързани с наркотици

 

1

 

Други  (унищожаване на чужди движими вещи, присвояване, разпореждане с чужди движими вещи)

4

8

12

ОБЩО

64

75

107

           

            През 2011 година 29 възпитателни дела са за извършени противообществени прояви (бягства от дома – 3; 2 – за бягства от училище; 2 – за употреба на наркотични вещества и 22 са за други противообществени прояви (нарушения на различни общински наредби, зя агресивно поведение, неизпълнение на наложена възпитателна мярка) и 35 са за престъпления. Отново най-голям е броят на кражбите – 28; 4 са за други престъпления и по едно – грабеж, противозаконно отнемане на МПС и хулиганска проява. Намалял е броят на възпитателните дела за извършени противообществени прояви спрямо предходната година с 25,6%, докато броят на престъпленията се запазва почти непроменен.

 

·      ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО БРОЙ ИЗВЪРШИТЕЛИ

Таблица 8

 

2011

2010

2009

Противообществени прояви, в т. ч.

Бягство от дома

 

5

 

7

 

5

Употреба на наркотични вещества

2

 

 

Бягство от училище

2

2

1

Други противообществени прояви

28

27

51

Престъпления, в т. ч.

Умишлено нанесена телесна повреда

 

 

 

3

Грабеж

1

 

1

Кражба

34

39

45

Противозаконно отнемане на МПС

1

 

1

Хулиганство

 

 

 

Престъпления, свързани с наркотици

 

1

 

Други

6

10

15

ОБЩО

79

86

122

           

            Броят на децата с наложени възпитателни мерки е намалял с 8,1% в сравнение с 2010 г. С едно дете са се увеличили извършителите на противообществени провяи през отчетната година, а с 16% са намалели извършителите на престъпления. Намаление има и при извършителите на кражби – 34 срещу 39 за 2010 г.

Четири противообществени прояви (13,8% от общия брой) и 12 престъпления (34,2% от общия брой) са извършени в съучастие. Две противообществени прояви са извършени от две малолетни лица, 1 – от две непълнолетни и 1 - от група малолетни и непълнолетни. Пет от престъпленията са извършени от група от две и повече непълнолетни, а 7 – от групи непълнолетни и пълнолетни лица. Впечатление прави, че в част от групите, в които участва и пълнолетен, този пълнолетен е родител или близък роднина на дете, участвало в извършване на престъплението.

            Четиринадесет от малолетните и непълнолетни извършители на противообществени прояви и престъпления са привлечени за втори или повече пъти, което е с две по-малко в сравнение с предходната година. Осем от тях са от ромски произход, като членове на семействата им са също криминално проявени. Прави впечатление, че тези 14 деца живеят в непълни семейства – родителите са разведени или фактически разделени.

            През годината няма обжалвани решения на МКБППМН пред Районен съд – Габрово. Две предложения на МКБППМН по чл. 13, ал. 1, т. 11 – „настаняване в социално-педагогически интернат (СПИ)” са бяха отхвърлени от Районен съд – Габрово и на извършителите беше наложена друга възпитателна мярка. За съжаление двете малолетни момчета продължават да извършват противоправни деяния, постоянно са в бягство от дома и по този начин не само, че са в нарушения, но поставят в опасност собствените си живот и здраве. С тях се занимават не само възпитателите и психологът на ДДЛРГ „Христо Райков”, където са настанени, но и обществени възпитатели, насочени са за посещения в Центъра за обществена подкрепа. За съжелание усилията на институциите към момента не дават положителен резултат. В момента от Габрово има настанени 2 деца в СПИ и 3 деца във възпитателно училище-интернат (ВУИ).

 

·      МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ, ПРИВЛЕЧЕНИ ЗА ВТОРИ ИЛИ ПОВЕЧЕ ПЪТИ И ДЕЦА С НАЛОЖЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛНИ МЕРКИ, КОИТО СА БИЛИ ВОДЕНИ НА ОТЧЕТ В ДПС

                                                                                                                        Таблица 9

 

2011

2010

2009

Малолетни и непълнолетни, привлечени за втори или повече пъти (по чл. 16 от ЗБППМН)

 

14

 

16

 

21

Деца с наложени възпитателни мерки, които са били водени на отчет в ДПС

37

38

49

 

          Макар и минимално (с две) е намалял броят на малолетните и непълнолетните, привлечени за втори или повече пъти в сравнение с предходната година, а броят на децата с наложени възпитателни мерки, които са били водени на отчет в ДПС – с 1.

 

            От 79 малолетни и непълнолетни с наложени възпитателни мерки, 13 са момичета, от които 3 малолетни и 10 непълнолетни. Момчетата са 17 малолетни и 49 непълнолетни.         

            От 79 малолетни и непълнолетни с наложени възпитателни мерки, 6 са с незавършено начално образование, 34 – с начално и 39 – с основно образование. Двадесет от тях, в момента на гледане на възпитателното дело, живеят при двамата родители; 48 – само при единия родител, 4 – при роднини /най-често баба или дядо/ и 7 – в общежитие или приют /в ДДЛРГ/.

            Наложените през година възпитателни мерки са следните:

-         предупреждение – 43;

-         задължаване да участва в консултации, обучения и програми – 17;

-         поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи – 3;

-         поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател – 17;

-         предупреждаване за настаняване във възпитателно училище-интернат с изпитателен срок до 6 месеца – 5;

-         настаняване във ВУИ – 2 /възпитателните дела са от 2010 година, но решенията на Габровски районен съд влязоха в сила през 2011 г./.

Мярката „задължаване да участва в консултации, обучения и програми” се изпълнява от Центъра за обществена подкрепа при Община Габрово.

 

            IІІ. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МКБППМН.

 

            Съставът на МКБППМН при Община Габрово е определен със Заповед на Кмета. В комисията са включени представители на общинската администрация, отговарящи за образованието и здравеопазването, представител на Отдела за закрила на детето към Дирекция „Социално подпомагане” – Габрово, РУ „Полиция” – инспекторите при ДПС, психолози, педагози, неправителствена организация – Дружеството за защита правата на децата и трима юристи от Общината. МКБППМН се състои от 15 члена. Председател е Зам.- кметът на Общината. За по-голяма оперативност при изпълнението на задачите е сформирано 5 членно оперативно бюро.

            В Община Габрово е назначен щатен секретар, съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН, който е на служебни правоотношения по Закона за държавния служител.

 

            ІV. ДЕЙНОСТ НА МКБППМН.

 

            През годината МКБППМН е подала три сигнала до Отдела за закрила на детето при Дирекция „Социално подпомагане” – Габрово за оказване социална закрила на деца, за които е имало съмнение, че са оставени без родителски грижи.

            Местната комисия за ББППМН поддържа постоянни контакти с Възпитателните училища-интернати в с. Керека и в с. Подем и Социално-педагогическите интернати Лик и Варненци, където са настанени деца от Габрово. Писмено и по телефона получаваме информация за адаптацията, корекционно-възпитателната работа и проблемите с нашите деца. Родителите осъществяват връзки с децата си докато те са в СПИ или ВУИ. По-голямата част от тях нямат възможност да ги посещават на място, но се обаждат по телефона и им изпращат пари и колети, когато имат възможност.

Само едно момче от ДДЛРГ „Христо Райков” – Габрово е настанено в СПИ – Лик през 2009 г. и престоят му там продължава. Спрямо него са образувани и гледани 4 възпитателни дела за скитничество, за бягства от дома и за кражба. Същият ходеше нередовно и на училище. Наложените му възпитателни мерки не доведоха до търсения възпитателен ефект. При извършване на деянията, той увличаше и други деца от ДДЛРГ и по този начин поставяше на опасност както собствения си живот и здраве, така и живота и здравето на други възпитаници на ДДЛРГ. Считаме, че бяха изчерпани възможностите на другите възпитателни мерки, които не доведоха до търсения възпитателен ефект.

През ваканциите, когато децата си идват при семействата, с тях работят обществени възпитатели и членове на МКБППМН, а при възможност ги включваме в различни организирани дейности през лятната ваканция. През календарната 2011 година няма ученици от община Габрово, освободени от СПИ или ВУИ. На едно момче престоят в СПИ е изтекъл, но той сам е подал молба да завърши и VІІІ клас в учебното заведение.

            През 2011 година МКБППМН не е правила предложение за предсрочно прекратяване на престоя на деца от Габрово в СПИ или ВУИ.

            Районен съд – Габрово редовно уведомява писмено МКБППМН за осъдените непълнолетни /за какво деяние и присъдата/ веднага след влизане в сила на Решението. Съгласно чл. 41, ал. 1, т. а и б от ЗБППМН, с тези от тях, които не са навършили още 18 години, работят обществени възпитатели. По-голямата част от осъдените непълнолетни са навършили вече пълнолетие, когато присъдата влезе в сила и МКБППМН бъде уведомена.

Приоритет за Община Габрово е преодоляването на негативните тенденции в образователната система, свързани с необхванатите и отпадналите от обучание подлежащи ученици. От години се поддържа база данни за пълния обхват на подлежащите. Членовете на МКБППМН оказват съдействие на отдел „Образование” при издирването на родителите и децата, непосещаващи училище или допускащи неизвинени отсъствия. Проведени са множество разговори с ученици, допуснали голям брой отсъствия и с техните родители, като целта е да се установят причините и проблемите и да се окаже помощ за преодоляването им. С част от тези деца започват да работят и обществени възпитатели или се насочват за консултации и участие в програми на Центъра за обществена подкрепа при Общината.

На всички деца, освободени от СПИ и ВУИ се оказва съдействие за записване в учебно заведение, съобразявайки се с желанието на детето и с възможностите на семейството. В Габрово няма ученици, завършили клас в специално учебно заведение, които да не продължават образованието си. Тези, които не са подлежащи на задължително обучение, обикновено се записват в самостоятелна форма на обучение и започват работа. Проблем за МКБППМН е осигуряването на работни места за тези деца, защото те нямат 18 години, обикновено са с основно образование и без професионална подготовка.

            МКБППМН среща доста сериозни проблеми в работата с родителите, по-точно с тяхната незаинтересованост и безотговорност по отношение развитието на децата им. Разработени са и представени в детските и учебни заведения програми за работа с родители на възрастов принцип, но за съжаление няма проявен интерес. Членовете на комисията са провели над 100 консултации на родители и деца с проблеми. За съжаление точно тези родители, които имат най-голяма нужда от помощ и подкрепа, отказват срещите със специалисти и не считат, че това е необходимо. Всичките 14 малолетни и непълнолетни, спрямо които през годината е образувано и гледано повече от 1 възпитателно дело, живеят в непълни семейства – само с един родител, при роднини – най-често възрастни баба или дядо, а 2 от децата са настанени в ДДЛРГ – Габрово.

            При образуването и гледането на възпитателните дела основен проблем е неявяването на извършителите и техен родител или лице, което го замества, на определената дата и час в Общината. Има случаи, когато дори представители на РУ „Полиция” не успяват да осигурят присъствието им. Друг проблем е, че получаваме преписки от Районна прокуратура за лица, които реално живеят в Габрово, но са с настоящ и постоянен адрес в други населени места на страната. Съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗБППМН, компетентен орган да разглежда възпитателни дела е местната комисия по настоящия адрес на извършителите.

            Местната комисия за БППМН при Община Габрово и през 2011 год. най-често е налагала възпитателната мярка „предупреждение” - 42. При голяма част от децата тя постига възпитателен ефект и те не допускат повече нарушения. Другите мерки, които доказват своята ефективност са по чл. 13, ал. 1, т 3, т. 5 и т. 12. Според нас не са ефективни мерките по чл. 13, ал. 1, т. 6, т. 7 и т. 8, тъй като не е възможно тяхното проследяване.

            Член 25 от ЗБППМН не е прилаган от МКБППМН при Община Габрово. Неизпълнение на решение на комисията се извършва най-често от малолетни или непълнолетни, които не изпълняват наложена им възпитателна мярка /най-често по чл. 13, ал. 1, т. 3/. Затова, съгласно чл. 13а, се образува ново възпитателно дело и им се налага по-тежка възпитателна мярка.

            На територията на община Габрово няма СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД и Приюти за безнадзорни деца и затова не е осъществяван контролна дейност.

            Във всяко учебно заведение е разработена програма за преодоляване на агресията за работа с учениците в часа на класа или в извънкласни форми на възрастов принцип /начална, средна, горна степен/. Разработен е тренинг-обучение „Управление на класа”, който се използва от педагогическите съветници и класните ръководители. В част от учебните заведения има екипи от ученици, които са подготвени за работа в агресивна среда и те обучават своите връстници. С учениците, проявяващи агресивно поведение, работят не само в учебните заведения, но към тях са насочени усилията и на МКБППМН и на Центровете за обществена подкрепа. Училищните ръководства, в партньорство с училищните настоятелства, организират и провеждат тематични родителски срещи – дискусии за хуманизиране взаимовръзките семейство – дете – училище и преодоляване негативните прояви в обществената и училищна среда.

През 2011 година продължи работата по Общинския план за работа по изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Високият процент на безработица сред малцинствата, лошите жилищни условия, високият процент на неграмотност, високата зависимост от социално подпомагане, бедността са фактори, които неминуемо се влияят от ниската степен на образование или липсата на такова сред малцинствените общности и затова усилията ни са насочени именно в тази посока. Пълноценното им интегриране в българското общество е в пряка зависимост от създаването на условия за съхранение на индивидуалните им особености и гражданските им права.

Във всички учебни заведения на територията на общината работят Училищни комисии за превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Те планират дейността си за учебна година и я отчитат на срочните педагогически съвети и пред МКБППМН. През учебната година педагогическите колегии обсъждат дейността на педагогическия съветник на редовни заседания на Педагогическия съвет. Води се отчет за учениците, извършили противообществени прояви или престъпления, за тези със слаб успех и неизвинени отсъствия. Провежда се индивидуална работа с тях и с родителите им. Картотекирани са и децата от социално слаби семейства или с хронични заболявания, които се нуждаят от помощ и подкрепа. Провеждат се тренингови форми на обучение за решаване на конфликти, здравно образование, общуване, кариерно развитие и други, според нуждите в определения клас или група ученици. Част от децата с проблеми в поведението се насочват от учебните заведения към МКБППМН или към Центъра за обществена подкрепа при Общината.

            В периода на лятната ваканция всяко учебно заведение изготви програма за ангажиране и оползотворяване свободното време на учениците през летните месеците на 2011 г. Основната цел на тези програми е даване възможност за занимания с желани дейности, намаляване негативното влияние на улицата и предпазване на децата от извършване на противообществени прояви и престъпни посегателства. Дейностите, предвидени от учебните заведения, са: работа в компютърен кабинет; занимания по изобразително изкуство и музика; литературно четене; спорти и занимателни игри и състезания; излети сред природата. Функционираха и „летни училища” за подлежащите първокласници.

 От 2002 г. към Община Габрово е създаден Областен съвет по наркотични вещества, като орган за осъществяване на националната и местна политика в областта на злоупотребата с наркотични вещества. Членове на този съвет са секретарят на МК, както и зам.-председателят й. Към ОбСНВ е разкрит превантивно-информационен център. За превенция на употребата и злоупотребата на психо-активни вещества през годината продължиха прожекциите на филмите «Зависимост», «Не дишай», «Умирай лесно», «Пропуснат живот». Продължава работата на Областния съвет по наркотични вещества по разработената Програма за превенция на употребата и злоупотребата с психо-активни вещества, насочена към следните целеви групи – учители, педагогически съветници, медицински специалисти, ученици и родители. Проведени са 8 кампании за превенция употребата и злоупотребата с ПАВ и превенция асоциалното поведение на децата.

В Габровска община няма случаи на трафик на малолетни и непълнолетни. При занятията за преодоляване на агресията и в здравното образование е заложена и темата за трафика деца с цел сексуална или трудова експлоатация.

В общината няма непълнолетни, принадлежащи към радикални и екстремистки групи, няма извършени криминални деяния по расистки подбуди или като резултат на споделяне на екстремистки идеи.

            МКБППМН ръководи Училищните комисии за превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, дейността на обществените възпитатели и взаимодейства с Центъра за обществена подкрепа и Областния съвет по наркотични вещества.

            Членове на МКБППМН участваха в специализиран семинар-практикум за секретари и членове на МКБППМН на теми: „Супервизия в практиката на МКБППМН: подпомагане ръководството, екипното взаимодействие и работата по индивидуални случаи” и „Превантивна и корекционно-възпитателна работа с деца, извършители на противообществени прояви и престъпления” с лектори доц. д-р Гинка Механджийска  и доц. д-р Тони Манасиева от СУ „Св. Климент Охридски”. Запознахме се с начините на прилагане на модерни и ефективни форми за професионално взаимодействие на специалистите, ангажирани в дейността на МКБППМН. Придобихме базисни умения за провеждане на супервизия, които вече прилагаме в пряката си работа, както и в дейността на обществените възпитатели. Обогатихме познанията си за същността на превантивната и корекционно-възпитателната работа с деца, запознахме се със съвременните тенденции у нас в развитието на феномена детско девиантно и делинквентно поведение.

 

            V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА МКБППМН С ИНСПЕКТОРИТЕ ПРИ ДПС, ОРГАНИТЕ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО, УКРПД, ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, ДИРЕКЦИИТЕ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” (ОЗД), СЪД, ПРОКУРАТУРА, СЛЕДСТВИЕ, НПО И ДР.

 

            В община Габрово има натрупан опит и положителни резултати в партньорството и ефективното взаимодействие между институциите, държавните органи и неправителствените организации.

            МКБППМН поддържа традиционно доброто си взаимодействие с всички институции, имащи отношение към работата с децата – ОДП, РУ „Полиция”, отдел „Образование”, всички учебни заведения в Габрово, Дирекция „Социално подпомагане” – отдела за закрила на детето, както и с неправителствените организации, които работят с деца – Сдружение „Общинско училищно настоятелство”, Сдружение „Социален диалог”, БМЧК и др.

 

            VI. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ.

 

Година

Плануван брой обществени възпитатели, утвърдени от МФ по Закона за държавния бюджет

Реално усвоени бройки обществени възпитатели за съответната година

Изразходвани средства по Наредба №2 на ЦКБППМН

2011

15

15

28 120

2012

15

 

 

Прогноза за 2013

15

 

 

 

            През годината МКБППМН работи с 15 обществени възпитатели, като са изразходвани средствата, осигурени по Наредба 2 на ЦКБППМН. Отчитаме, че децата, с които работят педагозите и психолозите – обществени възпитатели, с малки изключения са преустановили извършването на противообществени прояви и престъпления. В периода на лятната ваканция всички деца – малолетни и непълнолетни, от СПИ и ВУИ, бяха в Габрово при родителите си. Благодарение на системната връзка и осъществяваната корекционно-възпитателна работа с тях от страна на обществените възпитатели, на ИДПС и членовете на МКБППМН, те не са извършвали противообществени прояви и престъпления за времето на престоя си в града. Сериозни проблеми срещаме с непълнолетно момче. При него не получаваме подкрепа от семейството, дори имаме съмнения, че точно родителите го подтикват към извършване на противоправни деяния. Към него са насочени усилията както на ИДПС и МКБППМН, така и на ОЗД, но до момента не постигаме резултати.

Контролът върху дейността им се осъществявя от секретаря и специалистите в МК. Ежемесечно се представят отчетите на обществените възпитатели и съгласно Наредба №2 на ЦКБППМН тяхната дейност е финансово обезпечена.

По Наредба №3 на ЦКБППМН за възнаграждение на членовете на МКБППМН са изразходвани 4640 лева.

 

VІІ. ПРОЕКТ ЗА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА МКБППМН ПРЕЗ 2012 ГОДИНА.

 

1. Необходим брой обществени възпитатели – 15 – 43200 лева плюс необходимите средства за осигуровки (по действащата в момента Наредба №2 на ЦКБППМН).

2. Необходими средства по Наредба №3 на ЦКБППМН – 8 000 лева (тази сума не може да бъде точно прецизирана, тъй като броят на възпитателните дела и извършителите се променя всяка календарна година).

3. Средства за издръжка на МКБППМН:

            - за консумативи (телефон)                                              -   1 200 лева

            - за канцеларски материали                                             -   1 500 лева

            - за командировъчни разходи                                          -   1 500 лева

            - за закупуване на методическа литература                 -      500 лева

            - за организиране на обучения и семинари                  -   8 000 лева

ОБЩО:                                                                                             - 67 900 лева

 

            Председател на МКБППМН – Габрово – Климент Кунев – тел. 066/803225 или 066/818347

            Секретар на МКБППМН – Габрово – Габриела Умникова – тел. 066/818 319; GSM 0878 56 16 93; E-mail: prevencia@gabrovo.bg; gabyum@abv.bg

            Факс на Община Габрово – 066/809371

            Инспектори при ДПС – Габрово:

·      Детелина Николова – Цонева – тел. 066/826 521

·      Христофор Стефанов – тел. 066/826 502

·      Димитър Христов – тел. 066/826 511

Дирекция “Социално подпомагане” – Габрово – тел. 066/807139

Отдел за закрила на детето – тел. 066/805595

 

 

/п/

КЛИМЕНТ КУНЕВ 

Зам.-кмет и Председател на МКБППМН

 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 43

08.03.2012 год.

 

Създаване на общинска комисия за библиотечно-информационно обслужване на гражданите

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 49, ал. 2 от Закона за обществените библиотеки,  Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Създава общинска комисия за развитие на библиотечно-информационното обслужване на гражданите.

            2. Определя  мандат на комисията 3 /три/ години и състав на комисията 5 члена, в това число и председател.

            3. Избира за членове на комисията, както следва:

 

Председател:Снежана Сидерова - общински съветник

Членове:      1. Митко Даскалов -  общински съветник

                        2. Стефан Ганев - главен експерт в отдел „Култура и вероизповедания“

                        3.Тотка Полякова – председател на СБЖ – Габрово и секретар на Народно

                           читалище „Габрово 2002“

                        4. Божидара Георгиева - експерт в Регионален експертно-консултантски

                           информационен център „Читалища“

 

РЕШЕНИЕ  № 44

08.03.2012 год.

 

Откриване на процедура за предоставяне на концесия с предмет на изпълнение услуга Управление и експлоатация на фитнес и спортно-възстановителни услуги в преустроена част от спортна зала „Орловец” /съгласно идеен проект за Преустройство на  кафе-бюфет от Спортна зала „Орловец” във фитнес зала и кафене/, гр. Габрово

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 1 и ал. 2 от Закона за концесиите, във връзка с чл. 38 от същия закон, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Открива процедура за предоставяне на концесия с предмет на изпълнение услуга :

Управление и експлоатация на фитнес и спортно-възстановителни услуги в преустроена част от спортна зала „Орловец” /съгласно идеен проект за Преустройство на кафе бюфет от Спортна зала „Орловец” във фитнес зала и кафене/, гр. Габрово,

както и извършване на частични строителни и монтажни работи, поради необходимостта от частична реконструкция, ремонт и преустройство на обекта на концесията

1.1. Обект на концесията е част от имот–публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор N 14218.509.596.1.2 - преустроена част /съгласно идеен проект за Преустройство на кафе бюфет от Спортна зала „Орловец” във фитнес зала и кафене/ от спортна зала „Орловец” във фитнес зала , с обща площ 506 кв.м., находящ се на ул. „Орловска” № 111, етаж –1,          в сграда N 1, в поземлен имот с идентификатор N 14218.509.596, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Габрово, одобрени със заповед № РД – 18 – 64/ 26.10.2007 г. на изпълнителен директор на АГКК .

2. Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на концесията.

Фитнес, учебно-тренировъчни дейности, спортно-състезателна и рехабилитационна дейност.

Допълнителни услуги, свързани с основните дейности – здравни консултации, масажи, сауна, солариум, козметични услуги.

Продажба на рецепция на чай, кафе, безалкохолни напитки, спортни храни и възстановителни средства, както и допустим асортимент от пакетирани стоки, за които няма специални изисквания за търговия с тях.

3. Прилежаща на обекта на концесията инфраструктура и принадлежности

Условие за осъществяване на концесията е преустройството на обекта на концесията на риск на концесионера съгласно идейния проект за преустройство.

4. Срок на концесията

Концесията се предоставя за срок от 15 (петнадесет) години.

Срокът може да бъде удължен до 20 години, при следните условия:

4.1. При изтичане на срока на концесията не е влязло в сила решение за предоставяне на нова концесия и определяне на концесионер;

4.2. В срока на действие на концесионния договор на концесионера не са налагани санкции и неустойки за нарушения;

5. Начална дата на концесията

Датата на влизане в сила на концесионния договор.

6. Условия за осъществяване на концесията

Концесията следва да се осъществява при условията на действащите нормативни актове, регулиращи съответния вид дейност, действие и/или услуга;

При управление и експлоатация на концесионния обект, концесионерът е длъжен да спазва нормативните изисквания по опазване на околната среда и обществения ред.

При осъществяването на концесията Концесионерът е обвързан с показателите и стойностите в офертата му, направени в концесионната процедура и въз основа на които е определен за концесионер.

Всички дейности по предоставената концесия да се извършват в съответствие с установените и относими към тях технически и технологични стандарти;

При осъществяването на концесията Концедентът не дължи компенсация на Концесионера за извършените от него разходи по смисъла на чл. 6 от Закона за концесиите.

7. Основни права и задължения по концесионния договор

7.1. Основни права и задължения на концесионера

7.1.1.Основни права:

- Правото на Концесионера, изключително той, да осъществява управление и  експлоатация на обекта по т.1.1

- Правото да извършва търговска дейност в концесионния обект, в срока на концесионния договор.

7.1.2. Основни задължения:

- Да извършва концесионните плащания в сроковете по концесионния  договор.

- Да не прехвърля другиму права и/или задължения по концесионния договор, без съгласието на Концедента;

- Да осигурява по всяко време достъп до обекта на контролни органи и оторизирани представители на Община Габрово, да им предоставя документи и информация относно изпълнението на задълженията по концесионния договор и условията на концесията;

- Ежегодно да представя на концедента в срок до 31 март писмени отчети за реализираните приходи от експлоатация на концесионния обект, за предходната година;

- Да осъществи предложените с офертата инвестиции 

- Да представя на концедента ежегоден писмен отчет за извършените инвестиционни мероприятия в срок до 31 януари на следващата година.

- Да не променя  и да не допуска промени във функционалното предназначение на концесионния обект.

- Да предоставя концесионния обект или части от него за възмездно или безвъзмездно временно ползване при поискване от страна на Концедента за спортни клубове и организации с нестопанска цел, при реда и условията на  ЗФВС и Правилника за приложението му, съгласувано с Община Габрово и Директора на ОСИ.

7.2. Основни права и задължения на Концедента

7.2.1 Основни права

- Да придобие безвъзмездно правото на собственост върху всички подобрения и приращения върху преустроения концесионен обект.

- Да получава дължимите от Концесионера концесионни плащания при условията на концесионния договор;

- Да контролира изпълнението на поетите от Концесионера задължения и условията на концесията, включително чрез правото на достъп до обекта по всяко време, без да пречи на работата на концесионера;

- Да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение на основните задължения и условията за осъществяване на концесията;

- Да получава редовно и при поискване всякаква информация и документи, свързани с реализирането на концесията, която не е свързана с търговски тайни на Концесионера.

7.2.2. Основни задължения:

- Да осигури предаването на владението на обекта на концесия на Концесионера, свободен от права и/или  фактическо ползване от трети лица.

- Да не пречи на Концесионера да осъществява правата си по концесията, освен в случаите, уредени в нормативен акт или в концесионния договор;

- Да оказва съдействие на Концесионера при осъществяването на концесията, в рамките на компетентността на общинската администрация

8. Условия за възлагане изграждането на обекта на концесията от подизпълнители

Концедентът не поставя ограничения.

9. Концесионерът може да отдава части от обекта под наем, както и да предоставя дейности по експлоатацията и поддържането на обекта на подизпълнители, след писмено съгласуване с Кмета.

10. Вид и размер на гаранциите :

*Определя гаранция за изпълнение на задължения по договора за концесия в размер на 100 % от годишното концесионно плащане /предложено с офертата без ДДС/, която да бъде внесена от концесионера в срок до датата на подписване на договора.

Гаранцията се предоставя под формата на безусловна неотменима банкова гаранция или парична сума, внесена по сметка на концедента

            Гаранцията се освобождава след изтичане на концесионния договор ако няма задължения, свързани с ползването на обекта.

            При прекратяване на концесионния договор от страна на концесионера по негова вина, гаранцията остава в полза на концедента.

            При прекратяване на договора от страна на концедента без вина на концесионера, гаранцията се възстановява на концесионера.

*Определя гаранция за обезпечаване на задължението за изпълнение на инвестиционната програма – 10% от стойността на предложените с офертата инвестиции

Гаранцията се внася в 30-дневен срок от сключване на концесионния договор.Гаранцията се предоставя под формата на безусловна неотменима банкова гаранция или парична сума, внесена по сметка на концедента.

Концесионерът получава обратно внесената гаранция  след получаване на разрешение за ползване на обекта и изпълнението на инвестиционната програма. Изпълнението на инвестиционната програма се удостоверява с двустранен протокол между Концесионера и Концедента.

11. Условия и форма за извършване на концесионно плащане

*Еднократно парично концесионно плащане - дължимо към датата на влизане в сила на концесионния договор в размер на  2000.00 лв. без включен ДДС.

*Годишно концесионнно плащане

Размер и срокове на плащане както следва:

1. 1 - 3 година – гратисен период /36 месеца/

2. 4 - 7 година – предложеното с офертата, но не по-малко от 5600 лв. без включен ДДС

3.  8 – 15 година – плащането по т.2, завишено с 20%

4. При продължаване срока на договора до 20 години, определеното с решението за продължаване, но не  по-малко от достигнатото по т.3

5. Срокове за плащане: от четвъртата година - на две равни вноски – до 31 март и до 30 ноември на текущата година

            12. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната

Не се предвиждат.

13. Условия за опазване на околната среда, на човешкото здраве и на защитените територии, зони и обекти

При осъществяване на концесията концесионерът е длъжен да спазва нормативните изисквания и задълженията си по договора, свързани опазването на околната среда, на човешкото здраве и на защитените територии, зони и обекти.

14. Компенсации по чл.6 от Закона за концесиите

Не се предвиждат.

15. Концесионерът е длъжен да  застрахова за срока на концесията за своя сметка в полза на Община Габрово обекта на концесията.

16. Други изисквания, свързани с характера на концесията, които не са нормативно определени

Не се предвиждат.

17. Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест:

Размер на инвестициите                                                                                        -  30  точки

Размер на годишното концесионно плащане                                                   -  50  точки

Срок за проектиране, реконструкция и въвеждане на концесионния обект в действие                                                                                                                                                 -  20 точки

Методика за оценка на критериите, които формират комплексната оценка на офертата

1. Размер на инвестициите                                                                                    –30 точки  

Оценяват се оферти, за които размерът на предлаганите инвестиции е не по-малък от 150 000 лв. и не по-голям от 320 000 лв. Всички предложения извън тези граници се оценяват с 0 точки.

Оценяването по този показател се извършва по следния начин:

            На предложението с най-висок размер на инвестициите се поставят 30 точки, а другите предложения получават точки, пропорционални на предлагания размер, отнесени към това в офертата с най-висока стойност.

            Изчисляването се извършва по формулата Ку/К х 30 т

            където:

            Ку – размер на инвестициите на оценяваното предложение

            К –  най-високия предложен размер

 

2. Размер на годишно концесионно плащане                                     – 50 точки

Оценяват се оферти, за които предложеният размер е не по-малък от 5600.00 лв.  Всички предложения, по – малки от 5600.00 лв., се оценяват с 0 точки.

Оценяването по този показател се извършва по следния начин:

            На предложението с най-висок размер на плащането се поставят 50 точки, а другите предложения получават точки, пропорционални на предлаганото плащане, отнесени към това в офертата с най-висока стойност.

            Изчисляването се извършва по формулата Ку/К х 50т.

            Където:

            КУ – размер на плащането на оценяваното предложение

            К   – най-високото предложено плащане

3. Срок за проектиране, реконструкция и въвеждане на концесионния обект в действие  ( в месеци)                                                                               -  20 точки                                                    

Оценяват се оферти, за които предлаганият срок на проектиране, реконструкция и въвеждане на концесионния обект в действие е не по - малък от 6 месеца. и не по-дълъг от 18 месеца. Всички предложения извън границите се оценяват с 0 точки.

Оценяването по този показател се извършва по следния начин:

            На участника с най-кратък срок се поставят 20 точки, а другите предложения получават точки, пропорционални на този срок, отнесени към това в офертата с най-кратък срок.

            Изчисляването се извършва по формулата  К/Ку х 20 т.

            където:

            Ку – срок  в  оценяваното предложение

            К –  най-краткия посочен срок

Класиране на участниците:

            Крайното класиране на участниците се извършва като сума от оценките по отделните критерии (1, 2, и 3). 

Оценките на участниците по отделен критерий се пресмятат с точност до един знак след десетичната точка.

Когато участниците са повече от един и са получили еднакъв брой точки, . предимство има този, който е спортна организация и развива спорта, за който основно е предназначен обектът. В случай, че всички кандидати, получили еднакъв брой точки са спортни организациии и развиват спорта, за който основно е предназначен обектът или никой от кандидатите, получили еднакъв брой точки не е такава спортна организация се тегли жребий.

Не се оценяват /не участват в класирането/ оферти, ако по някой от  критериите са получени „0” точки.

            18. Размер и начин на плащане на гаранция за участие в процедурата за предоставяне на концесия

Гаранцията за участие е в размер на 2000 лева, под формата на паричен депозит, платим по сметка на Община Габрово – IBAN BG52STSA93003305016910  при банка „ДСК” ЕАД, BIC код STSABGSF, или банкова гаранция със срок на валидност до подписване на концесионен договор.

19. Критерии за подбор, съгласно чл. 26 от Закона за концесиите (ЗК) и документи за доказване съответствия с тях:

До участие в процедурата се допускат участници, с балансова стойност на активите не по – малка от 20 000 лв.  

Това се доказва чрез представяне на заверено копие на баланс за последната приключила финансова година .

Новорегистрирани дружества след 01.01.2012 г. представят заверено копие на баланс към края на месеца, предхождащ датата на подаване на документация за участие в процедурата.

В случай, че участникът не изготвя баланс, съгласно приложимото законодателство представя препис – извлечение от инвентарната книга, от която е видна стойността на притежаваните от него активи.

Не се предвижда възможност доказването на съответствието с критериите  да бъде извършено чрез възможностите на трети лица.

20. Определя цена на документация за участие в размер на 500 лева без включен ДДС.

            21. Настоящото решение може да бъде изменяно или допълвано в случаите, предвидени в Закона за концесиите.

            22. Възлага на Кмета на Община Габрово в 7- дневен срок от приемане на настоящото решение с решение да одобри обявление за провеждане на процедурата, документация за участие в открита процедура и проект на концесионен договор и изпрати обявлението за обнародване в електронната страница на "Държавен вестник" и за вписване в Националния концесионен регистър.

            23. След провеждане на процедурата Кметът на Община Габрово да представи пред Общински съвет - Габрово проект за решение за определяне на концесионер, придружен с протокола на комисията по провеждане на откритата процедура.

 

Приложения: Приложение  1 - обосновка на концесията

                          Приложение 2- концесионни анализи: технически, финансово-

                          икономически, екологичен и правен и приложения към тях

                          Приложение 3- документация за участие  /в т.ч. обявление и проект на

                          концесионен договор/

                          Приложение 4- справка за отразяване становища от съгласуване по

                          чл. 103 ОТ ЗК  и чл.16 от ППЗК

 

РЕШЕНИЕ  № 45

08.03.2012 год.

 

Предоставяне на земи по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на Общинска служба „Земеделие” за възстановяване на собствениците

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с параграф 27, алинея 2, точка 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, писма № РД-07-1866/16.12.2011 и РД-07-210/16.02.2012 на Общинска служба „Земеделие” – Габрово и протоколно решение номер 1/29.12.2008 на комисия на ОДЗ, ОСЗ, Община Габрово и ДГС – Габрово в състав определен със заповед номер РД-ЗА53/17.12.2008 на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            Предоставят се на Общинска служба „Земеделие” – Габрово следните имоти по землища, по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи:

 

1. землище Лесичарка

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

036088

 

036088

028004

028003

009251

036040

005005

005012

006077

Ь1197/26.02.1992

 

Ь300/13.11.1991

 

 

 

Ь315/14.11.1991

Ь12/26.09.1991

 

Ь547/13.01.1992

6258/14.07.2011

 

6267/04.10.2011

 

 

 

2308/06.02.1996

1520/03.01.1995

 

1520/03.01.1995

036143

036145

036144

028103

 

009253

036040

005005

005118

006077

2.797

1.810

1.204

1.118

 

0.900

0.819

3.877

1.323

0.527

036142

036144

 

 

 

 

 

 

005119

2.142

1.204

 

 

 

 

 

 

3.460

 

2. землище Здарвковец

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

096014

082022

075020

048020

085042

085004

083064

083060

100094

100093

100076

085038

085001

096009

096019

056004

З-171/05.12.1991

 

 

З-171/05.12.1991

 

 

 

 

З-171/05.12.1991

 

 

 

3032/02.10.1996

 

 

17/01.12.1992

 

 

 

 

3032/02.10.1996

096014

082022

075020

048020

085042

085004

083064

083060

100094

100093

100076

085038

085001

096009

096019

056004

3.500

0.909

0.398

2.998

0.750

1.501

7.270

5.324

0.700

1.000

6.515

2.184

3.957

3.001

1.600

0.689

 

 

 

3. землище Поповци

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

049043

049095

062

029

071040

В0995/15.01.1992

 

В1708/29.05.1992

 

В0184/18.09.1991

3042/16.10.1996

 

5790/10.08.2006

 

5846/06.12.2006

049092

049096

062035

 

071042

1.500

1.500

1.608

 

0.533

049100

 

 

 

071041

071040

2.722

 

 

 

0.603

0.578

 

4. землище Козирог

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

109012

082020

082025

109046

109029

097030

К249/11.02.1992

К378/19.05.1992

 

 

 

К233/29.01.1992

3970/01.06.1999

3970/01.06.1999

 

 

 

83/29.01.1993

109012

082020

082025

109046

109029

097030

5.947

3.485

5.077

4.541

4.717

3.405

 

 

 

5. землище Гъбене

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

065249

065001

 

066042

 

066045

Г326/20.02.1992

G127/07.11.1991

4008/02.08.1999

4008/02.08.1999

065254

065252

 

066047

 

066049

6.200

1.011

 

2.483

 

2.375

065255

065006

065253

066046

066048

066050

7.128

0.566

4.862

7.624

5.541

3.858

 

6. землище Враниловци

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

025116

70475/03.10.2011

Н.А.№82/1975

025145

0.700

025116

1.131

 

7. землище Армените

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

015097

015028

Д499А/17.03.1992

3996/06.07.1999

015097

015028

1.201

1.700

 

 

 

8. землище Копчелиите

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

029013

70471/23.08.2011

Н.А.№197/1990

029019

3.500

29018

2.685

 

9. землище Габрово

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

14218.420.500

14218.33.13

14218.310.156

14218.138.343

Ь328/18.11.1991

 

 

70448/2010

6273/01.12.2011

 

 

Н.А.№96/1955

14218.420.500

14218.33.13

14218.310.412

14218.138.518

0.953

2.180

1.700

4.000

 

 

142148.310.413

14218.138.343

 

 

1.210

0.515

 

10. землище Смирненски

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

14218.321.46

14218.321.109

14218.304.186

1142/05.12.1991

 

1466/06.01.1992

2242/08.12.1995

14218.321.46

14218.321.495

14218.304.454

0.749

2.000

2.000

 

14218.321.109

14218.304.186

 

2.438

4.544

 

11. землище Враниловци

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

025115

031035

031122

031122

031035

030105

030113

В0528/30.11.1991

В1227/17.02.1992

 

В0622/20.11.1991

75/08.01.1993

1924/13.06.1995

 

1924/13.06.1995

025115

031126

 

031127

 

030105

030113

0.229

1.649

 

17.540

 

1.386

1.500

 

031035

031122

031122

031035

 

11.182

75.621

75.621

11.182

 

12. землище Лесичарка

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

036130

0050012

7275/05.08.2005

Ь547/13.01.1992

5000/17.08.2005

6277/19.12.2011

036147

005119

0.397

3.460

036146

005118

1.063

1.323

 

13. землище Здравковец

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

 

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

066007

074002

074015

З-16/04.10.1991

2398/03.04.1996

066007

074002

074015

2.476

4.254

7.671

 

 

 

14. землище Армените

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

025114

В0050/03.09.1991

2113/30.08.1995

025115

3.200

025116

9.038

 

15. землище Поповци

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

083007

063016

068017

В0281/26.09.1996

3042/16.10.1996

083007

063016

068026

1.000

0.711

0.700

 

 

068027

 

 

0412

 

16. землище Боженци

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

 

021041

Ь517/07.01.1992

6281/19.01.2012

021041

0.708

 

 

 

 

17. землище Гарван

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

032021

В0545/06.11.1991

2214/07.11.1995

032031

0.586

032032

4.360

 

18. землище Габрово

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

 

14218.83.23

70480/2012

Дог. Делба № 15/30.08.1991

14218.83.510

 

1.084

 

 

 

 

19. землище Априлово

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

14218.166.144

14218.166.145

4746/29.07.1992

6275/05.12.2011

14218.166.145

2.800

14218.166.144

2.704

 

20. землище Топлеш

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

14218.216.198

14218.216.195

2558/17.02.1992

4439/07.08.2001

14218.216.196

1.375

14218.216.198

14218.216.195

0.824

0.843

 

Не се възстановява следния заявен съгласно писмо №РД-07-1866/16.12.2011  имот,

 

             землище Етъра

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

14218.335.251

1634Б/15.01.1992

6225/22.11.2010

14218.335.584

2.000

14218.335.585

14218.335.586

0.859

0.405

 

за който при извършване на проверка се установи, че има акт за държавна собственост с № 2780/25.01.1951 година.

 

РЕШЕНИЕ  № 46

08.03.2012 год.

 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост /Земеделска земя 1.562 дка в м.”Високата кория”, з. Кметовци/

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от  ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ на Общински съвет, Общински съвет Габрово РЕШИ:  

           

            1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1575 от 21.01.2012 год., вписан в том І-117, вх. № 263/16.02.2012 год., партида 23 402 в Агенция по вписванията, Служба по вписванията - Габрово, представляващ Земеделска земя – имот № 123004, м.”Високата кория”, землище на с.Кметовци, ЕКАТТЕ 37352, с площ 1.562 дка, категория на земята при неполивни условия – Пета, начин на трайно ползване – Ниви, при граници: имот № 000125 – населено място; имот № 123005 – Нива; имот № 123001 – нива и имот № 000243 – полски път, при начална тръжна цена 5 230.00 /пет хиляди двеста и тридесет/ лева. 

            Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

 

Приложение:  Скица и АОС № 1575/21.01.2012 год.

 

РЕШЕНИЕ  № 47

08.03.2012 год.

 

Продажба на имот – частна общинска собственост,/ПИ 14218.35.284, находящ се  в  м. „Шенини”, землище Габрово/

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от  ЗОС и чл. 46, ал. 1, т. 1 и  чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя - частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 14218.35.284 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, тридесет и пет, точка, двеста осемдесет и четири/ по  кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, местност „Шенини”, незастроен, с площ от 434 /четиристотин тридесет и четири/ кв.м., при съседи: 14218.147.12; 14218.35.49, 14218.35.16, 14218.35.282 и 14218.506.60; трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: овощна градина, актуван с АОС № 1582/31.01.2012 год., вписан в том І-112, вх. № 258/16.02.2012 год., партида 23 397 в Агенция по вписванията, Служба по вписванията - Габрово, при начална тръжна цена 3 516.00 /три хиляди петстотин и шестнадесет/ лева.

            Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

 

Приложение:  Скица и  АОС № 1582/31.01.2012 г.        

 

РЕШЕНИЕ  № 48

08.03.2012 год.

 

Прекратяване на съсобственост между Община Габроово и физическо лице върху УПИ VІ-509,508 – за производствена и складова дейност /ул.”Орловска”/

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от  ЗОС и чл. 46, ал. 1, т. 6 и чл. 61, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ на Общински съвет, Общински съвет Габрово РЕШИ::

 

            1. Да се прекрати съсобствеността между Община Габрово и Тинчо Тотев Димитров върху Урегулиран поземлен имот VІ-509,508 – за производствена и складова дейност от кв. 66 по действащия ПРЗ на гр. Габрово – Северна зона, като Тинчо Тотев Димитров изкупи общинския поземлен имот № 508, представляващ поземлен имот с идентификатор 14218.502.508 по кадастралната карта на гр. Габрово, с площ 1090 кв.м., незастроен, начин на трайно ползване: За складова база, при граници: ПИ 14218.502.509; ПИ 14218.502.511 и ПИ 14218.502.512, актуван с акт за частна общинска собственост № 1585/15.02.2012 г., вписан в том І-128, вх.№ 293/22.02.2012 год., партида 23 463 в Агенция по вписванията, Служба по вписванията – Габрово, при цена от 18 530.00 /осемнадесет хиляди петстотин и тридесет/ лева.

            Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за прекратяване на съсобствеността.

            2.Възлага на кмета на Община Габрово, в тримесечен срок от вземане на решението, да извърши всички дейности за неговото правилно и законосъобразно изпълнение.

           

Приложение: Скица и АОС № 1585/15.02.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ  № 49

08.03.2012 год.

 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост   /Апартамент № 6, бул. “Трети март” № 27, вх. Б, гр. Габрово/

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 3 от ЗОС и чл. 28 от НУРУЖНННОЖ, във връзка с чл. 49, ал. 1 и чл. 86, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ на Общински съвет, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се извърши продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1527/14.03.2011 г., представляващ Самостоятелен обект с идентификатор 14218.550.287.1.51 по кадастралната карта на гр. Габрово, със застроена площ 59.77 кв.м., при граници: На същия етаж: 14218.550.287.1.52; Под обекта: 14218.550.287.1.122; Над обекта: 14218.550.287.1.59, 14218.550.287.1.9., представляващ Апартамент № 6 намиращ се  на първия етаж в сграда № 1, бул.Трети март № 27, заедно с 1.243 % ид. части от общите части на сградата и правото на строеж върху УПИ І - комплексно жил.застрояване от кв. 23 по плана на гр.Габрово - 74 част, представляващ ПИ 14218.550.287 по КК на гр., при начална тръжна цена 18 500/осемнадесет хиляди и петстотин/ лева без ДДС, в т.ч. 4 014 лв. за право на строеж и 14 486 лв. за сграда.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за неговото правилно и законосъобразно изпълнение.

           

Приложение: Схема и АОС № 1527/14.03.2011 г.

 

РЕШЕНИЕ  № 50

08.03.2012 год.

 

Продажба на имот – частна общинска собственост /ПИ 14218.504.98, ул.”Георги Кирков” № 14, гр.Габрово/

 

            На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от  ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл.  56, ал. 1 от НРПУРОИ на Общински съвет, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се открие процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 1537 от 26.05.2011 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 14218.504.98 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет,точка, петстотин и четири, точка, деветдесет и осем/ по одобрената  кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Габрово, одобрени със Заповед № РД-18-64/26.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, съответстващ на урегулиран поземлен имот VІІ-87 /седми римско,тире, осемдесет и седем/ от кв. 92 /деветдесет и две/ по действащия ПРЗ на гр. Габрово – ІІ /втори/ етап, І /първа/ част,  находящ се на ул. ”Георги Кирков” № 14, с площ от 299 /двеста деветдесет и девет/ кв.м., при граници по КК: имоти №№ 14218.504.97; 14218.504.96; 14218.505.95; 14218.504.94; 14218.504.99, заедно с построената в него жилищна сграда 14218.504.98.1, със застроена площ от 61 кв.м., на два етажа., при начална тръжна цена  32 800.00 /тридесет и две  хиляди  и осемстотин/ лева, без ДДС, в т.ч. 7550.00 лв. за земята и 25 250.00 лв. за сградата.

            Имотът се намира в първа зона на гр. Габрово.

            Жилищната сграда е законно построена и по действащия устройствен план на гр. Габрово е запазена като елемент на застрояване.

            Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.   

   

Приложение: Скица и АОС № 1537/26.05.2011 г.

                                  

РЕШЕНИЕ  № 51

08.03.2012 год.

 

Продажба на имот – частна общинска собственост /ПИ 14218.508.185, гр. Габрово, ул. ”Осми март” № 3/

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от  ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ на Общински съвет, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот  –  частна общинска собственост, актуван с АОС № 1538 от 26.05.2011 г., представляващ ПИ 14218.508.185 по кадастралната карта на гр. Габрово, незастроен, с площ 532 кв.м., при граници: ПИ 14218.508.186; ПИ 14218.508.128; ПИ 14218.508.575 и ПИ 14218.508.5, съответстващ на УПИ VІ-2049 от кв. 18 по плана на кв. Тлъчници – VІ част, гр. Габрово, ул. ”Осми март” № 3, при начална тръжна цена 10 650 /десет хиляди шестстотин и петдесет/ лева без ДДС.

            Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за неговото правилно и законосъобразно изпълнение.        

        

Приложение:  Скица и АОС № 1538/26.05.2011 г.

 

РЕШЕНИЕ  № 52

08.03.2012 год.

 

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в НУ „Васил Левски”, гр. Габрово, представляваща Бюфет за продажба на закуски

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 12, ал. 2, чл. 110, ал. 1 и чл. 111, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1.      Да  се  открие процедура  за провеждане  на  публично оповестен конкурс за

отдаване под наем на Бюфет за продажба на закуски, с полезна площ от 6,00 кв.м., разположен в  партера на училищна сграда – вляво на коридора, с право на ползване на санитарен възел, представляващ обособена част от имот - публична общинска собственост /НУ „В.Левски”/, с АОС № 397/25.08.1997 г. и Удостоверение от РДНСК № 52/26.11.2003 г., находящ се в гр. Габрово, УПИ І – 5457 от кв. 173 по плана на гр. Габрово –  45,46-та част ЦГЧ.

            1.1 Срок за отдаване под наем до 31.05.2016 г.

2. Публично оповестеният конкурс да се проведе по реда и условията, предвидени в глава VІ от НРПУРОИ на Общински съвет - Габрово, при следните  задължителни конкурсни условия:

            2.1. Начална конкурсна цена - 21,00 /двадесет и един/ лв.

            Върху наемната цена не се начислява ДДС.

2.2. Наемателят се задължава да организира ученическото хранене съобразно нормативните изисквания за здравословно хранене на учениците и да поддържа утвърден от Областна дирекция по безопасност на храните – Габрово задължителен асортимент-минимум за групи храни и напитки, определени в ценовата листа;

2.3. Наемателят се задължава да осигурява ежедневно предложените с офертата, но не по - малко от 10 /десет/ бр. безплатни закуски за деца от семейства с нисък социален статус по списък, предложен от педагогическия съвет на училището.

3. Задължава директора на НУ „В. Левски”, гр. Габрово да открие процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем в срок до 1 /един/ месец, след изтичане на договора за наем.

 

РЕШЕНИЕ  № 53

08.03.2012 год.

 

Изменение и допълнение на  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – второ четене

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 8 от ЗОС и чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ, във връзка с промените в Закона за общинската собственост и отчетена от НСИ годишна инфлация за 2011 г., Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Приема на второ четене изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

 

            § 1. Чл. 2а, ал. 2 се допълва с нови точки, както следва:

            1.  Създава се нова точка 5 със следния текст:

            „Обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти.”

2. Създава се нова точка 6 със следния текст:

„Обектите по т. 5 от първостепенно значение.”

    § 2. Създава нов Чл. със следния текст:

„Принудително отчуждаване на имоти – частна собственост за обществени нужди се извършва по реда и условията на Глава трета от ЗОС.”

§ 3. Чл. 10, ал. 6 се изменя така:

Желаещите да им бъдат предоставени за безвъзмездно управление имоти и вещи публична общинска собственост подават искане до Кмета, в което се посочват: дейностите, които ще бъдат осъществявани в имота и срока за управление, който не може да бъде по-дълъг от 10 /десет/ години. В искането се посочва правният статут на кандидата и се прилага декларация от представляващия юридическото лице, че същото не притежава в собственост имоти и не ползва такива на територията на общината, които да задоволяват съответната нужда.

§ 4. Чл. 11, ал. 1 се изменя така:

„Свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем до 10 /десет/ години, след решение на Общински съвет, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на глава шеста на тази Наредба при условие, че се използват съобразно предназначението им и наемането им не възпрепятства дейностите за които съответният имот е предоставен за управление.

§ 5. Чл. 12, ал. 2 се изменя така:

Части от имоти – публична общинска собственост предоставени по ал. 1, могат да се отдават под наем, при условие че са самостоятелно обособени, използват се съобразно предназначението им и наемането им не възпрепятства осъществяването на дейностите за които е предоставен, по реда на глава VІ от тази Наредба, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс след решение на Общински съвет.

§ 6. Чл. 13а се изменя така:

1. Ал. 2 „Желаещите да им се предоставят за ползване спортните и/или туристически обекти, съоръжения и уреди по ал. 1 подават искане до Кмета, в която посочват:”

2. Ал. 3 „Към искането по ал. 2, представляващите спортните клубове прилагат и следните документи:

3. Ал. 3, точка 2. Декларация, че спортният клуб е вписан в Националния регистър на лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове, воден от Министерство на физическото възпитание и спорта.

§ 7. Чл. 13б се изменя така:

Кметът на Общината може да сключи договор със спортни клубове, със седалище на територията на Община Габрово, регистрирани за осъществяване на дейност в обществена полза и вписани в националния регистър на лицензираните спортни организации при Министерство на физическото възпитание и спорта, за използване без заплащане на такса, на спортни и/или туристически обекти, съоръжения и уреди, за тренировъчна и състезателна дейност, съгласно утвърден от Общината график. Спортните клубове подават молба до кмета, която съдържа реквизитите посочени в чл. 13, ал. 2 и ал. 3.”

§ 8. Чл. 15, ал. 2 се изменя така:

„Отдаването под наем на имоти по ал. 1 се извършва от Кмета след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако по закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс. Провеждането на търговете и конкурсите се извършва по реда на глава шеста от тази Наредба. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от Кмета.”

§ 9. Чл. 17  се изменя така:

1. Ал. 1 „С решение на Общинския съвет свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза.”

2. Ал. 2: Желаещите да бъдат настанени в помещенията по ал.1 подават искане до Кмета, което съдържа:”

3. Ал. 2, точка 5. „Декларация, че юридическото лице не притежава в собственост или не ползва друго помещение за задоволяване на същите нужди.

§ 10. Чл. 19  се изменя така:

1. Ал. 2 „Желаещите  по ал.1 подават искане до Кмета, която съдържа:

2. Ал. 2, точка 1  „наименование на юридическото лице и ЕИК.”

3. Ал. 2, точка 4 - се отменя

§ 11. Чл. 46, се изменя така:     

1. Ал. 1, точка 10 - се отменя

2. Ал. 2 се допълва с нови точки, както следва:

            а/ създава се нова точка 6 със следния текст:

            „делба”

            б/ създава се нова точка 7 със следния текст:

            „възмездно или безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права.”

§ 12. Чл. 52, се изменя така:

1. Ал. 3 „Предложенията по ал. 2 се разглеждат от комисия, назначена със заповед на Кмета. Комисията изразява становище за всяко предложение, което трябва да съдържа:”

2. Ал. 4 „При положително становище на Комисията по ал. 3, Кметът възлага на оценител на имоти определянето на пазарната оценка на имота, който подлежи на разпореждане по реда на глава четвърта от тази Наредба и внася мотивирано предложение до Общинския съвет за вземане на решение за разпореждане с имота.

§ 13. Чл. 53, ал. 1 се изменя така:

            „Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, освен ако в закон е предвидено друго. Началните цени при провеждане на търгове или конкурси за разпореждане с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, не могат да бъдат по-ниски от цените, определени от общинския съвет.

§ 14. Чл. 56 се изменя така:

1. Ал. 2 „В срока, определен с решението на Общински съвет, Кметът издава заповед за провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, в съответствие с решението.  Заповедта съдържа всички задължителни реквизити на чл. 87, ал.1 от тази Наредба.

2. Ал. 4 „Началната тръжна цена е пазарната цена определена от Общинския съвет.”

§ 15. Чл. 65, ал. 6 се изменя така:

С решението по ал. 1 общинският съвет може да разреши в условията на търга или конкурса да се предвиди заплащането на цената на правото на строеж или на част от нея да се извърши с предоставяне в собственост на общината на обекти в новопостроената сграда или на обекти в друга сграда, които са собственост на лицето, в полза на което е учредено правото на строеж, или то да изгради за своя сметка друг обект за нуждите на общината. В тези случаи условията на търга или конкурса се одобряват от общинския съвет. Стойността на обектите, предоставяни в собственост на общината, не може да бъде по-малка от цената на правото на строеж или на съответната част от него.

§ 16. Създава се нов Чл. 68а със следния текст:

„По изключение възмездно право на пристрояване може да се учреди върху имот – публична общинска собственост в случаите по чл. 184, ал. 2 от ЗУТ.

§ 17. Чл .73 се изменя така:

1. Ал. 7 „Желаещите да им се учреди безвъзмездно право на ползване по ал. 4 и ал. 5 подават искане до Кмета, в която посочват:”

2. Ал. 8 „Към искането по ал. 7 се прилагат следните документи:”

§ 18. Чл. 74 се изменя така:

1. Ал. 1 Не може да се извършва замяна на имот - частна общинска собственост, на право на строеж върху имот - частна общинска собственост, или на учредено в полза на общината право на строеж с имот или с право на строеж - собственост на физически лица или на юридически лица, освен в случаите, посочени в закона.

2. Ал. 2  Освен в случаите, посочени в този закон, замяна на имот - частна общинска собственост, на право на строеж върху имот - частна общинска собственост, или на учредено в полза на общината право на строеж, с имот или с право на строеж върху имот - собственост на други лица, може да се извършва:

3. Ал. 2, точка 1 за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор

4. Ал. 2, точка 2 между общината и друга община или между общината и държавата

5. Ал. 2, точка 3 в други случаи - при условия и по ред, определени в закон.

6.  Ал.  6 се отменя

7. Ал. 8, точка 2 „на общински урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно строителство, срещу нежилищни имоти.

§ 19. Чл. 82, точка 2  се изменя така:

„за копие от акт – чрез подаване на искане до Кмета и заплащане на такса, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  и права на територията на община Габрово.”

§ 20. Чл. 86 се изменя така:

1. Ал. 1, точка 1 „отдаване под наем на свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, по чл.14, ал.7 от ЗОС”

2. Ал. 1, точка 8 отдаване под наем и аренда на земи от общинския поземлен фонд, земеделски земи по § 4 от ЗСПЗЗ и земеделски земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.”

§ 21. Чл. 98, ал. 2 се изменя така:

„За останалите населени места на територията на Общината, началната или наемната цена се определя, като цената по чл.97 се умножава с коефициент както следва: за населени места до 100 жители с постоянен адрес – 0,3; за населени места до 250 жители с постоянен адрес – 0,5; за населени места над 250 жители с постоянен адрес – 0,6. За обекти магазини за хранителни и дребни промишлени стоки в населени места с население под 50 души с постоянен адрес с коефициент 0,2.”

§ 22. Чл. 100 се изменя така:

1. Ал. 1 „Когато на публичния търг се яви само един кандидат, извън случаите за имоти от идеален център и първа зона, кандидатът се обявява за спечелил търга по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена. При публичен търг с явно наддаване цената не може да бъде по–ниска от началната тръжна цена, увеличена със стъпката, определена по реда на чл. 101, ал. 1 от тази Наредба.

2. Ал. 3 „Когато на търга, провеждан повторно в случаите по ал. 2, се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил търга по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена. При публичен търг с явно наддаване цената не може да бъде по–ниска от началната тръжна цена,  увеличена със стъпката, определена по реда на чл. 101, ал. 1 от тази Наредба.

§ 23. Чл. 101 се изменя и допълва така:

1. Ал. 2 „Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал, като всяко увеличение трябва да бъде равно на стъпката по ал. 1. При публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти или части от тях – общинска собственост, увеличението може да бъде равно на една или повече стъпки.”

2. Създава нова ал. 6 със следния текст:

В случай че някой от допуснатите участници откаже да потвърди началната тръжна цена, той не се допуска до по-нататъшно участие в търга, а внесеният от него депозит се задържа.

3. Създава нова ал. 7 със следния текст:

В случай че участниците в търга потвърдят началната тръжна цена, но никой от тях не обяви следващата по размер цена, по-висока от началната с една стъпка, търгът се закрива и внесените от тях депозити за участие в търга се задържат.

§ 24. Чл. 103 ал. 4 се изменя така:

„При предложена еднаква най-висока цена от повече участници, търгът продължава между тях с явно наддаване и започва от тази цена.”

§ 25. Тарифа Приложение 1 към НРПУРОИ се изменя така:

 

                                                                                                                     Приложение 1 към НРПУРОИ

Т А Р И Ф А

за определяне на начални или наемни цени за отдаване под наем за 1 кв.м реална площ от общински недвижими имоти, движими вещи и земеделски земи от общински поземлен фонд

/изм. Решение № 68/30.09.2006 г., № 75/08.03.2007 г., № 51/13.03.2008 г.,

 № 171/25.09.2008 г.№ 37/26.02.2009 г., № 194/16.09.2010 г.№ 55/10.03.2011 г.,/

 

 

 

 

Предназначение на обекта

 

                                                          Зони

 

ИЦ

 

І

 

ІІ

 

ІІІ

 

ІV

 

                  села

до 100

до 250

над 250

1.

Търговска дейност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Заведения за хранене и развлечения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Ресторанти, барове, питейни заведения

7,09

5,31

3,56

2,66

1,77

 

0,52

0,89

1,06

1.1.2

Заведения за бързо обслужване и кафе сладкарници

5,31

4,00

2,66

1,98

1,34

 

0,41

0,66

0,80

1.2

Магазини

7,09

5,31

3,56

2,66

1,77

 

0,52

0,89

1,06

1.2.1

Магазини за хранителни и други промишлени стоки в населени места с население под 50 души с пост. адрес.

 

 

 

 

 

 

0,29

 

 

2.

Производствена дейност

2,36

1,77

1,18

0,89

0,61

 

0,19

0,29

0,37

3.

Складове

2,08

1,54

1,04

0,78

0,50

 

0,17

0,27

0,30

4.

Помещения по чл.16 и чл.17 от Наредбата: Синдикални организации  и Юридически лица с нестопанска цел

   1,43

   1,06

    0,71

   0,52

   0,37

 

    0,09

   0,14

    0,19

5.

Административни  дейности: Офиси

5,92

4,45

2,95

2,21

1,48

 

0,44

0,73

0,89

6.

Гаражи и паркоместа в гаражи

5,92

4,45

2,95

2,21

1,48

 

0,44

0,73

0,89

7.

Социална, културна, образователна и здравна дейност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

Стоматологични и лекарски кабинети

5,92

4,45

2,95

2,21

1,48

 

0,44

0,73

0,89

7.2

Ученически бюфети

3,56

3,56

3,56

3,56

3,56

 

3,56

3,56

3,56

7.3

Ученически столове

1,77

   1,77

   1,77

   1,77

   1,77

 

    1,77

   1,77

   1,77

7.4

Щандове за книжарски стоки

4,73

3,56

2,36

1,77

1,18

 

0,37

0,61

0,71

7.5

Офиси за културни,  образователни и творчески дейности

2,95

2,21

1,48

1,11

0,73

 

0,22

0,39

0,44

7.6

Детски, учебни и, социални заведения 

(школи).

1,77

1,34

0,89

0,66

0,44

 

0,14

0,22

0,27

7.7

Услуги

2,08

1,54

1,04

0,78

0,50

 

0,17

0,27

0,30

8.

Други:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

Места за временни постройки /павилиони/ с разрешение за строеж или разрешение за поставяне

4,73

3,56

2,36

1,77

1,18

 

0,37

0,61

0,71

8.2

Места за поставяне на слънцезащитни съоръжения с разрешение за поставяне или разрешение за строеж

- за периода от 01.04 до 30.09

- за периода 01.10 до 31.03

 

 

 

14,78

1,48

 

 

 

11,08

1,11

 

 

 

8,87

0,89

 

 

 

4,79

0,48

 

 

 

3,68

0,38

 

 

 

 

1,11

0,13

 

 

 

1,86

0,20

 

 

 

2,21

0,23

8.3

Спортни обекти – открити

2,36

1,77

1,18

0,89

0,61

 

0,19

0,29

0,37

8.4

Спортни обекти - закрити

2,95

2,21

1,48

1,11

0,73

 

0,22

0,39

0,44

8.5

Поземлени имоти по чл.19 от

Наредбата

0,84

0,63

0,42

0,30

0,21

 

0,05

0,09

0,13

8.6

Площ за инсталиране на технически съоръжения в закрити помещения

23,64

23,64

23,64

23,64

23,64

 

23,64

23,64

23,64

8.7

Монтиране на антени и съоръжения към тях

859,41

859,41

859,41

859,41

859,41

 

859,41

859,41

859,41

9.

Места за сглобяеми гараж

26,59

14,78

14,78

14,78

14,78

 

 

 

 

10.

Наемна цена за движимо имущество

В границите от 3% върху балансовата стойност до десетократния р-р на актива

11.

Земеделски земи от

ОПФ   и земи по §4 от ЗСПЗЗ

   І

кат.

ІІ

 кат.

ІІІ

кат.

ІV кат.

V

кат.

кат.

VІІ

кат.

VІІІ

кат.

ІХ

кат.

Х

кат.

 

 

17,72

16,26

12,57

11,82

8,87

7,40

5,92

4,45

3,68

2,95

                                       

 

 

§ 26. Забележка към тарифа-приложение 1 се изменя така:

1. т.1 „Началната наемна цена за заведения за хранене и развлечения и магазини в населени места с туристически характер /в т.ч. АИР “Боженци” и АЕК “Етър”/ се определя по цени за идеален център.”

2. т.5 „Размерът на наема по т. 11  е годишен размер и сумата е с дименсия  лв./дка и е в зависимост от категорията на земеделската земя. За отдаване под наем на земеделска земя по §4 от ЗСПЗЗ, началната тръжна цена се изчислява по т.11 за І категория и сумата се умножава с коефициент 5.

 

РЕШЕНИЕ  № 54

08.03.2012 год.

 

Приемане и утвърждаване на  Програма за устойчиво развитие на качеството на здравните и палеативни грижи, социалната и психо-емоционална подкрепа, осъществявана в регионален хоспис” ЕООД – Габрово за периода 2012 г. – 2014 г.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 1, т. 5 от Наредбата за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Приема и утвърждава Програма за устойчиво развитие на качеството на здравните и палеативни грижи, социалната и психо-емоционална подкрепа, осъществявана в регионален хоспис” ЕООД – Габрово за периода 2012 г. – 2014 г.

           

Приложение: 1. Програма за устойчиво развитие на качеството на здравните и

                              палеативни грижи, социалната и психо-емоционална подкрепа,

                              осъществявана в регионален хоспис” ЕООД – Габрово за периода

                              2012 г. – 2014 г.

 

Приложение към Решение № 54/08.03.2012 г.

 

„РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС”ЕООД – ГАБРОВО

 

 

ОБЩА ПРОГРАМА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЗДРАВНИТЕ И ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ, СОЦИАЛНАТА И ПСИХО-ЕМОЦИОНАЛНА ПОДКРЕПА, ОСЪЩЕСТВЯВАНА В РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС ЗА ПЕРИОДА 2012 – 2013 - 2014 ГОД.  

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

І. Глава: Изпълнително резюме.

 

ІІ. Глава: Общ поглед върху организацията.Цели.

 

ІІІ. Глава: Хоспис услугата като част от социалния пазар.

 

ІV. Глава: Управление

 

V. Глава: Организация на работа в Регионален хоспис.       

  

VІ. Глава: Анализ и оценка на пазара.Описание на бранша.

 

VІІ. Глава: Маркетинг и устойчивост на хоспис услугата.

 

VІІІ. Анализ на конкурентите.

 

ІХ.Глава: Макрориск.

 

Х. Глава: Изисквания и нужди.

 

ХІ. Глава: Финансова устойчивост и икономически показатели.

 

ХІІ. Глава: Опит за цялостен /SWOT/ анализ на организацията.

 

ХІІІ. Глава: План за изпълнение целите на Регионален хоспис.

 

 

                                                                                                  гр. Габрово

 

                                                                                                  Юлия Димитрова

                                                                                                  УПРАВИТЕЛ

 

 

 

І. ИЗПЪЛНИТЕЛНО РЕЗЮМЕ

 

            Динамиката в развитието на обществено-икономическите процеси и бързите темпове на глобализация на обществата налагат определени изисквания и правила. Ангажимент на съвременните организации е разработване на програми за устойчиво развитие, които да гарантират стабилността и бъдещето им развитие.

            В този смисъл е и разработената „Обща програма за устойчиво развитие на качеството на здравните и палиативни грижи, социалната и психо-социална подкрепа”, осъществявана в Регионален хоспис. 

            Накратко представена в обобщен вид програмата за устойчивост и развитие съдържа няколко основни моменти.

            В началото е даден общ поглед на организацията, нейната същност, регистрация и статут, до колко е необходимо наличието на хоспис в региона. Основно място заемат целите на Регионален хоспис, а именно предоставяне на една услуга, обединяваща в себе си здравна и социална дейност и по този начин допълваща липсващото звено в цялостната социална инфраструктура на областта.

            Подробно е обяснена същността на услугата-хоспис като социален продукт, наред с това е акцентирано върху спецификата на тази услуга и предоставяните от хосписа основни дейности.

            В отделен раздел подробно е разяснена организацията на работа в Регионален хоспис и необходимият пакет от документи, разработен от управителя на хосписа. Маркирани са и основните дейности, осигуряващи качеството на работа и нормалното протичане на работния цикъл.

            Разработката не би била пълна ако не е представен цялостен анализ на социалния пазар като цяло и в частност, заеманата от хосписа ниша.

            Тук са разгледани въпросите, свързани с регулативни отношения, целевата група клиенти, каналите за доставка, финансовите взаимоотношения.

            В кратката маркетингова характеристика са анализирани потребностите от хоспис- услугата, разработен е пакетът от предоставени дейности.

            Не на последно място са анализирани ресурсите на организацията – материални, финансови, информационни, човешки капитал. Коментирани са въпросите по отношение устойчивост и ценообразуване. Обърнато е внимание на качеството на предоставяната дейност, обвързано с търсенето на услугата, а от там и финансовата обезпеченост.

            Важна част от програмата е анализът на конкурентите  и влиянията, които оказват върху организацията.

            Посочени са основните конкуренти, техните силни и слаби страни. Очертани са предимствата, които имат, но паралелно с това са маркирани предимствата и конкурентността на Регионален хоспис като организация.

 

            Набелязани са и механизмите, които биха предотвратили или ограничили конкурентните заплахи.

            Важно място в програмата за устойчиво развитие е отделено на макрориска, касаещ организацията. Това са група фактори /социално-икономически; политически и правно-нормативни/, които съществуват във времето и оказват своето въздействие, независимо от стабилността на дадена организация. Тук са посочени и конкретни стъпки, които биха ограничили макрориска.

            Важно място е отделено и на кадровата обезпеченост. Човешките ресурси са един много важен двигател в организациите. Това с какъв потенциал служители разполага дадена организация, определя нейния просперитет, развитие и стабилност на пазара. Тук важни са критериите за набиране на персонал, създаване на екип от специалисти с добра квалификация и желание за развитие. Основно място е отделено и за процесите, свързани с повишаване на квалификационните умения и ползване на добри практики на други сродни организации.

            В програмата важно място заемат въпросите, свързани с финансирането на хосписа и неговата устойчивост във времето. Тук са обяснени факторите, влияещи върху формирането на цена за услугата, възможностите и ограниченията за финансиране и създадените във връзка с това рискове и несигурност. Посочени са и конкретни действия, които биха помогнали за разрешаване на част от проблемите.

            Една много важна част от програмата е цялостния /SWOT/ анализ на организацията. Тук са посочени силните и слаби страни на организацията, възможностите, които предоставя хосписът, както и евентуалните заплахи и влиянието им върху развитието и дейността на хосписа.

            На последно място, но не маловажно е планът за изпълнение целите на Регионален хоспис, където са конкретизирани действия и мероприятия, които ще осигурят просперитета и развитието на хосписа и предоставяните от него услуги.

 

ІІ. ОБЩ  ПОГЛЕД ВЪРХУ ОРГАНИЗАЦИЯТА

 

            Регионален хоспис ЕООД стартира своята дейност от м.ноември 2007 г. като проект на Община Габрово в партньорство с Общините Дряново, Севлиево и Трявна, с финансовата подкрепа на програма ФАР. Крайната реализация на проекта е 30.11.2008 г. като целта бе на територията на Област Габрово да се обособи нов вид услуга, която да обедени в себе си необходимостта от медицинска грижа и психо-емоционална подкрепа на хората в риск.

            От 2009 г. Регионален хоспис ЕООД осъществява своята дейност самостоятелно като предлаганите услуги са на база формирана цена по смисъла на чл. 98, ал. 1 от ЗЗЛ.

            В своята същност хосписът е лечебно заведение, в което медицински и други специалисти осъществяват палиативни грижи за терминално болни пациенти.

            Съобразено с българското законодателство, Регионален хоспис е учреден като еднолично дружество с ограничена отговорност на основание чл. 113, във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 10, 28 и чл. 36 от Закона за лечебните заведения.

            Едноличен собственик на дружеството е Община Габрово. Дружеството се управлява и представлява от избран управител и е с адрес на регистрация гр. Дряново, ул. ”Шипка” № 164.

            В подкрепа на по-горе казаното, хосписът като организация обхваща пазара на здравните, но също така и пазара на социалните услуги като заема липсващото звено в съществуващата регионална социална инфраструктура.

            Хосписът като една интегрирана медицинска и социална услуга е насочил своята дейност към физическите симптоми на пациентите, а също така и към техните социални, емоционални и духовни нужди.

            По предварителни мониторингови проучвания и анализ на здравно-демографското състояние на населението в областта 92 % от умиранията се дължат на социално-значимите заболявания, като водещи са злокачествените новообразования и болести на органите на кръвобращението. Габрово е и една от Областите, където процесите на остаряване на населението са най-силно изразени. Тук относителният дял на населението на 65 и повече години е на 24 %, при отрицателен прираст към 01.02.11 г. -14.9 %. Само за гр. Габрово отрицателният прираст към 01.02.2011г. е -12.1%.

            Необходимостта от хоспис-услугата се детерминира не само от здравно-демографското състояние на населението в Област Габрово, но и от интензитета на съвременния начин на живот и трудова реализация, които не позволяват отсъствие и нарушаване на служебните задължения.

            Потребители на хоспис услугата са пациенти със злокачествени новообразования в терминален стадий; хронични инвалидизиращи заболявания /захарен диабет с късен дегенеративен синдром, мозъчно-съдова болест, инсулт, Паркинсонов синдром/; самотни стари хора, нуждаещи се от грижа и подкрепа.

            Своята дейност Регионален хоспис осъществява самостоятелно, в сътрудничество и взаимодействие с :

·      други лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ;

·      лични лекари;

·      социални структури;

·      структури на държавата и общините;

·      неправителствени организации;

·      със семействата на пациентите

    

ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ НА РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС:

·      да подобри и разшири обхвата на социалните и здравни услуги като допълни липсващото звено в цялата соцална инфратруктура – социални заведения, болнична, доболнична и след болнична помощ;

·      да предостави нови услуги на хората в здравен и социален риск, възможност за достойно изживян живот, социална интеграция, възпитание на толерантност, солидарност и ангажираност у гражданското общество;

·      разчупване на патриархалните стереотипи, определящи известна резистентност към предоставяната  хоспис- услугата.

·      Финансова устойчивост на дружеството; ефективна икономическа и административна политика, съобразена с потребностите от медицински и здравни грижи на обществото;

·      Спазване на нормативни изисквания, свързани с предмета на дейност на регионален хоспис.

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

·      Да се подпомогнат рискови групи от хора с животозастрашаващи и прогресиращи терминално заболявания, осигурявайки комплексни медицински и социални услуги 24часа в денонощието от квалифициран персонал;

·      Да се подпомогнат болните и техните близки емоционално и духовно;

·      Качество и европейски стандарт на предоставяните палиативни грижи.

 

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ, СВЪРЗАНИ С:

·      пазарът – стабилност и трайност на предлаганите медицински дейности и психо-емоционална подкрепа за целия период;

·      парите – поддържане на финансова стабилност на фирмата и намаляване на задълженията  за целия период;

·      качество на услугата – достигане на европейско качество и  поддържане на конкурентни нива на хоспис –услугата.Цялостен контрол върху осъществяваната дейност от управителя и координатора по здравни грижи.

·      хората – да се повишава квалификацията на персонала чрез периодични колегиуми, обмяна на опит, обучения по палиативни грижи.Критерии при подбор на персонал.

·      околна среда – политика за събиране на опасни отпадъци и ограничаване на вредното им въздействие.

·      ценова политика – да се запази достъпно, но изгодно за фирмата ниво на цени.Възможности за гъвкавост при определяне на цените.

·      реклама – поддържане на рекламен сайт в интернет пространството/при необходимост обновяване на информацията/; периодична рекламна дейност/брошури, обяви, табла, срещи с лични лекари, лекари специалисти, представители на болници и др./

            Привлекателността на хоспис услугата за пациентите и техните близки е в това, че обединява в себе си здравни и социални услуги. От една страна това създава сигурност по отношетие медицински компетенции, а при необходимост може да бъде осъществена и друг вид услуга/социална, психо-емоционална и духовна подкрепа/.

 

ІІІ. ХОСПИС УСЛУГАТА КАТО ЧАСТ ОТ СОЦИАЛНИЯ ПАЗАР

 

            Един от основните елементи на продуктовата политика на социалните пазари е конкретната характеристика на социалните продукти. Това са особен вид услуги, които съществено се отличават от традиционните продукти като най-съществената разлика е в това, че винаги са свързани със задоволяване на здравни, социални и др.потребности.

            По своята същност социалните услуги имат определена цена и качество, но нямат субстанция, вид, форма или точно определен знак за качество, както при материалните продукти. Това са услуги с алеаторен характер – могат да възникнат, но и да не възникнат. Много често услугата е реализирана и тогава се осъществява цялостното и заплащане. Всяка социална услуга е с уникален характер, свързана е със специфична дейност и професионална компетенция. Нематериалният характер на социалния продукт обяснява обстоятелството, че потребителите трудно осъзнават качеството на самата дейност. В този смисъл подборът на най-добър вариант изисква достатъчно предоставена специализирана информация.

            Хосписът като част от социалните услуги се идентифицира с изложените по-горе характеристики. Неговата уникалност като услуга се състои в това,

че съчетава 24-часово медицинско наблюдение и поддържащо лечение от квалифициран медицински екип, а от друга страна се грижи за психо-емоционалното и духовно здраве на пациентите и техните близки. Това дава възможност да се обхване една голяма група от хора с хронични инвалидизиращи заболявания, много често достигащи до палиативен статус, които имат нужда да се чувстват значими и достойно завършили своя жизнен път.

            Потребителите на услугата хоспис не прибавят просто години към своя живот, а получават качество и достойно изживян жизнен път.

            Удовлетворени са и близките на пациентите, поради факта, че са направили възможно най-доброто за своите роднини, а това е :

·      24-часово медицинско наблюдение;

·      Палиативни грижи;

·      Психо-социална подкрепа;

·      Необходими помощни средства и медицинско оборудване;

·      Храна, комфорт, уют;

·      Подкрепа от духовно лице при желание;

·      Медицински консумативи;

·      Консултации с лекари – специалисти;

·      Пране и хигиенизиране;

·      Социално консултиране.

            Структурирането и организирането на Регионален хоспис е изцяло подчинено на изискванията, които Законодателят е регламенирал в Методично указание №3/ за предоставяне на хоспис-услуга, ЗЛЛ, както и на изискванията и стандартите за лечебни заведения.

            Жизнен цикъл на продукта – услугата е преминала началната фаза на въвеждане, вече е утвърдена на пазара. За периода 2009 г.- 2011 г. кривата олицетворяваща жизнения път на продукта е във възходящо ниво, т.е. увеличаването на преминалите пациенти за година е с около 40 на брой за година.

            Предпоставка за това е повишената заболяваемост в региона от една страна, а от друга страна невъзможността на близките да се справят със създалата се ситуация.

            Хоспис-услугата е утвърдена като дейност, но финансовата стабилност все още не е в относителна сигурност.

            Все още в МЗ се обсъждат вариати, хосписите да могат да сключат договор с НЗОК и да работят по клинична пътека, но за сега тази алтернатива няма реални измерения.

 

ІV. УПРАВЛЕНИЕ

 

            „Регионален хоспис”ЕООД е търговско тружество, вид лечебно заведение. Собственик на дружеството е Община Габрово със сто процента дялово участие.

Дружеството се управлява и представлява от управител, който се избира пряко от Общински съвет.

            В съответствие със заложената бизнес-задача и пряката дейност на дружеството, управителят определя политиката на лечебното заведение и взима решения за:

·      Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на Регионален хоспис; ПВТР.

·      Структурата, общата численост на персонала и съответно свързаните с тях промени.

·      Структуриране на фирмата, съобразено със Законодателството и съответно, касаещи хосписа промени в т.ч. регистрации и пререгистрации.

·      Цялостен контрол, инвестиции, регулиране и подобряване на дейността.

·      Годишния план за развитие и отчета за дейността, както и по всички въпроси, касаещи финансовата стабилност.

            Управленският екип съобразява своята дейност с нормативните актове на българското законодателство и се отчита периодично пред Общински съвет Габрово.

 

V.ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА В РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС

 

            Цялостната дейност по предоставяне на хоспис-услугата е регламентирана в Правилника за устройството и дейността на Регионален хоспис и Правилник за вътрешния трудов ред. Изготвена е актуална документация, касаеща работата в хосписа и предлаганата хоспис-услуга, тъй като предвид спецификата на хосписите, все още няма разработена стандартна такава, а именно:

1.      Харта за правата на пациентите;

2.      Декларация информирано съгласие;

3.      Индивидуален план на пациента;

4.      Приемен лист;

5.      Досие – сестри;

6.      Информация за пациента;

7.      Протоколи здравни грижи;

8.      Алгоритми за дезинфекция, ВБИ;

9.      Актуални графици за медицинските специалисти, правила за безопасност и хигиена на труда;

10. Длъжностни характеристики, определящи задълженията и изискванията към заеманата длъжност в хосписа/дисциплина, възможност за работа в екип, емпатичност, професионализъм/.

            Тази документация, разработена от управителя на хосписа има за цел да структурира, да обясни, улесни и да даде основната рамка на предоставяната хоспис-услуга.Документацията е разработена изцяло от управителя и е съобразена с нуждите на това лечебно заведение, тъй като няма унифицирана такава.

            Организацията на работа в Регионален хоспис е един непрекъснат процес на усъвършенстване и е обвързан с:

·      Планиране и контрол на осъществяваната услуга;

·      Спазване на трудовата дисциплина;

·      Спазване на нормативните разпоредби и проследяване за промени в тях и нови такива;

·      Проследяване и контрол за екзактно водене на документацията;

·      Спазване на хигиенни и епидемиологични правила;

·      Осигуряване на медикаменти, консумативи, дезинфектанти;

·      Синхронизиране на дейности с външни доставчици;

·      Осъществяване на консултативна дейност с лекари специалисти;

·      Съобщаване на смърт и грижи за починал пациент;

·      Комуникации с пациентите и техните близки, разговори и консултации;

·      Регламент за съхраняване и сортиране на биологични отпадъци;

·      Колаборация с други лечебни заведения и институции;

·      Планиране, организиране и провеждане на периодично обучение на персонала с цел повишаване на квалификацията му и качеството на обслужване;

·      Строг регламент за стерилизация;

·      Регламент за събиране и предаване на мръсното бельо.

 

VІ.АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПАЗАРА.ОПИСАНИЕ НА БРАНША

 

            От икономическа гледна точка пазарът е място, на което се срещат различни агенти с цел да осъществят размяна мужду стоки, продукти и услуги, по смисъла на търсене – предлагане. В този смисъл пазарът на социални услуги се идентифицира с класическото разбиране за пазарни отношения, но поради спецификата на предлаганите услуги има свои определени характеристики.

            Специфичният характер на социалните услуги е свързан с техният алеаторен характер, липса на материален веществен носител и необходимост от получаване на продукта веднага. Това в повечето случаи не дава възможност на потребителя да се ориентира своевремено, т.е. необходима му е повече информация, пояснение и период на преосмисляне и оценка. От друга страна за предоставянето на социални услуги са необходими висококвалифицирани специалисти, специфични знания и умения, въвеждане на нови технологии и апаратура.

            Характеристика на целевия пазар – населението на региона се характеризира с:

·                  Ниска раждаемост и застаряваща възраст на населението;

·                  Повишена заболяваемост;

·                  Висок дял на социално-значимите заболявания/злокачествени новообразования, захарен диабет с късен дегенеративен синдром, мозъчно-съдова болест в т.ч.мозъчен инсулт, Паркинсонов синдром, сърдечно-съдови заболявания/

·                  Висок процент социално слаби и самотни стари хора.

            Това определя възникването и съществуването на една пазарна ниша, където необходимостта от предоставянето на услуги от здравен и социален характер е крайно необходима.

            Институцията, която предоставя тези услуги като ги комбинира и в това е нейната уникалност е хосписът.

            Регионален хоспис заема тази пазарна ниша, която до този момент е с висок дял, тъй като няма други предтавители на пазара за Област Габрово.

 

            Целева група клиенти:

·                              Настоящи – хората в риск/социален и здравословен/; онко-пациенти на територията на областта и извън нея в терминален стадий от развитието на заболяването, нуждаещи се от палиативни грижи. Всички те споделят еднакви нужди, които хосписът осигурява като една интегрирана медицинска и социална услуга, запълваща липсващото звено в социалната инфраструктура на региона;

·                              Близки и роднини на пациентите, нуждаещи се от психо-емоционална, духовна и социална подкрепа;

·                              Потенциални – с оглед застаряващото население и увеличаващата се заболяваемост, при отрицателен естествен прираст.

            Регулативни ограничения

            Като цяло в сферата на социалните пазари съществуват регулативни ограничения от страна на държавата, която има задължението да подпомага и стимулира дейностите в социалната сфера. Това става най-често на принципа на статуквото на договора.

            За хосписите като вид лечебни заведения държавата не е предвидила до този момент такива взаимотношения. Те изцяло зависят от пазара – от търсенето и потреблението и като търговски дружества формират цена.

            В много случаи цените не кореспондират с финансовия статус на потребителя и тук е уместно да се намеси държавата или съответната община. В случая този въпрос е решен – въз основа квотен принцип  и определени критерии се подпомагат финансово пациентите, ползващи услугата-хоспис, когато са жители на Общините Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна. Това не изключва необходимостта от ясен законов механизъм с точно регламентиран финансов принцип и медицински стандарти. Така очакваната кл.пътека за палиативни грижи все още е № 297, т.е. тя е разработена за многопрофилните болници за активно лечение, но не кореспондира с капацитета на хосписите като инфраструктура, апаратура и мед.персонал/висш и среден/.

            Канали за доставка на услугата

    За изминалите три години, хоспис-услугата е промоцирана  чрез предоставяне на достатъчно конкретна информация чрез радио и телевизионни предавания; рекламни текстове в местния печат.

 

    И за следващият три годишен период хосписът ще продължава:

·                  Да поддържа и обновява рекламен сайт в интернет пространството;

·                  Периодични рекламни текстове в местния печат;

·                  Периодични срещи с представители на регионалните социални служби;

·                  Поддържане на поставените рекламни табла и стикери;

·                  Разпространяване на подготвени брошури в болнични заведения, лични лекари и др.;

·                  Директни срещи с потребители и разговори.

 

VІІ. МАРКЕТИНГ И УСТОЙЧИВОСТ НА ХОСПИС- УСЛУГАТА

 

            Маркетинг разработката дава възможност на организацията да определи и рационално да използва наличните ресурси в т.ч. и финансови като целта е максимално удовлетворяване на реалните потребности на определени групи и лица.Това включва:

·      Анализ на потребностите – структурата на населението, тенденциите по отношене заболяваемост, динамиката в обществено икономическите процеси налагат необходимостта от хоспис на територията на Област Габрово.

·      Определяне на предоставяната услуга – анализираното до този момент води до констатация, че хоспис-услугата има своето реално измерение. Тя не само е необходима, но и няма друга такава в региона. В този смисъл внимателно е проучена нормативната база, регламентираща хосписа като организация и предлагания пакет от здравни и социални услуги;

·      Създаване и поддържане на комуникативни канали с пациентите и техните близки;

·      Комуникации в самата организация;

·      Ценообразуване и възможност за гъвкавост.

 

            Ресурси, с които разполага Регионален хоспис за 3-годишния период на развитие:

 

            Материални ресурси – Регионален хоспис разполага с два етажа от сградата на болницата в гр. Дряново, които са изцяло реновирани.Дограмата на ползваните от пациентите стаи е подменена с PVC; отплението е с климатици; мебелировка на стаите е близка до дома. Лечебното заведение разполага с подходяща медицинска техника и оборудване, помощни средства. Тъй като лечебното заведение работи от 2007 г. за настоящия тригодишен период ще е необходимо подмяна на подово покритие за някои от използваните стаи ; периодичност при ремонт на климатици.

 

            Информационна система работи на :

 

·      Ниво реклама – за поддържане и обновяване на информацията за обема и качеството на предлаганата услуга;

·      Ниво текуща информация – нормативни актове, организиране на работата в хосписа, връзки с външни доставчици;

·      Ниво обезпечаване с информационни технологии – хосписът разполага с компютър, принтер, стационарна връзка;

·      Ниво вътрешна информация в самата организация.

 

            Финансови ресурси – Основни финансови потоци към дружеството са единствено от формирана цена за предоставяната услуга на основание чл. 98, ал. 1 от ЗЛЛ. Законодателят не е предвидил друг начин на финансиране до този момент /кл.пътеки, делегирани бюджети и др./ В своята същност това е една скъпо струваща услуга и възможността да се ползва от нуждаещите се е ограничена до известна степен от ниските доходи на населението. Относителната финансова стабилност на дружеството зависи изцяло от броя на постъпилите пациенти и от  продължителността на престоя им в лечебното заведение. Олицетворение на по-горе казаното е показаната таблица:

 

Приходни пера

Година

Хиляди лева

 

Преминали пациенти

Такса 30 лв. на ден

2009г.

53 456

107

Такса 30 лв. на ден

2010г.

99 215

150

Такса 30 лв. на ден

2011г.

134 575

190

 

            Човешки ресурси – хосписът разполга с мотивиран и с подходяща професионална квалификация персонал. Процесът на работа е непрекъснат, т.е. осъщестява се 24-часово медицинско наблюдение, здравни и палиативни грижи.

Административното управление на Регионален хоспис е представено  от управител с подходящи специалности /Социални дейности, Здравен и Социален мениджмънт/ и счетоводител с допълнителна квалификация финансов мениджмънт.

 

            В Регионален хоспис работят общо 21 души, от които медицински сестри и санитари са по чл. 111 от КТ, т.е. на втори трудов договор.Това е оптималният брой служители, необходими за осъществяване на качествени палиативни грижи.

 

            Структурата на персонала е представена на следващата таблица:

 

 

№ по

Ред

 

Длъжности

 

Брой

1.

Управител

1

2.

Касиер-счетоводител

1

3.

Лекар

1

4.

Психолог

1

5.

Координатор здр. грижи

1

6.

Медицински специалисти

9

7.

Санитари

6

8.

Шофьор

1

Общо

 

21

 

            Кадровата обезпеченост е много важна част от структурата на организацията.Човешкият ресурс е основен двигател за добра практика и предоставяне на една услуга, гарантираща Европейско ниво и стандарти.

 

            Кадрова политика

 

            1. Определяне на необходимия щат.

            2. Критерии при набиране на персонал.

            3. Разпределение на различните отговорностите и съответен контрол.

            4. Непрекъснат процес на обучение – семинари, колегиуми, срещи с екипи от други хосписи, курсове по палиативни грижи.

            5. Оценка на различните видове работа и определяне на възнагражденията.

            6. Възможност за морално и материално стимулиране на служителите като част от мотивацията на персонала.

            7. Синхронизиране на индивидуалните цели с тези на организацията за постигане на добри резултати.

            8. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 

VІІІ. АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНТИТЕ

 

            Конкурентите като един от най-важните външни фактори на въздействие върху организацията, оказват както своето положително въздействие, така и негативно влияние. Тук става дума да се идентифицират реалните и потенциални конкуренти, техните възможности и влияния върху хосписа/какви услуги предлагат, доколко са се наложили на пазара, качество на предлаганата дейност, ценообразуване, материално-техническа база и бъдещи възможности/.

            Основни конкуренти – създадени и вече утвърдени хосписи:

            1. Различни видове социални заведения /домове за стари хора, дневни центрове и др./ на територията на Област Габрово.

Това са едни от най-сериозните конкуренти, тъй като тези заведения предоставят своята дейност чрез делегирани държавни бюджети и техните потребители заплащат такса в размер на 70% от получаваната пенсия.Поради тази причина тук чакащите са много и предпочитанията за настаняване в социалните домове се запазват.

            2. Хоспис в гр.Елена – работи от 2009 г.

Преимуществото му е, че работи на доста ниски цени спрямо другите хосписи и по този начин се явява като нелоялен конкурент на пазара.

Слаби страни – инфраструктурата на хосписа не е по-добра от тази на Регионален хоспис. Хосписът подбира пациенти и е с не много добро качество на услугата.

            3. Болнични заведения в региона – МБАЛ Габрово е с утвърден онкологичен сектор и отделение за палиативни грижи. Болницата използва кл. пътека 297 за палиативни грижи и това донякъде възпрепятства потока от пациенти към хосписа.

Слаби страни – клиничната пътека има своите ограничения във времето, докато в хосписа престоят на пациенти на практика е неограничен.

Силни страни – здравноосигурените пациенти са освободени от потребителска такса и са наблюдавани от екип от различни лекари специалисти.

 

            Конкурентни предимства на Регионален хоспис:

            1. Лесна достъпност и облекчен режим на приемане;

            2. Спазване на нормативните актове и адекватна реакция при наличие на нови или при настъпили промени във вече съществуващи такива ;

            3. Предоставяне на качествена услуга;

            4. Работа с квалифицирани специалисти;

            5. Добра хигиена и спазване на правилата за дезинфекция;

            6. 24-часово медицинско наблюдение;

            7. Добра инфраструктура – отопление, обзавеждане, помощни средства и др.

            8. Придържане към концепцията социално отговорен маркетинг – спазване на норми и принципи в предоставянето на хоспис услугата, които по никакъв начин не увреждат здравето и не засягат достойнството на потребителя. Това изисква въвеждане на нови социални технологии за подбор и оценка на професионалните качества на работещите в Регионален хоспис /подробно разработени длъжностни характеристики на всяко ниво, определяне на образователния ценз, професионален опит, допълнителна квалификация/;

 

            Предимства на конкурентите:

            1. Лечебните заведения са вече утвърдени на пазара;

            2. Финансова стабилност, която позволява по-голяма гъвкавост при ценообразуването;

            3. Информационни технологии;

            4. Възможност да се предлагат множество медицински услуги;

            5. Договори с НЗОК;

            6. Широк спектър от квалифицирани специалисти;

            7. Ниски такси.

 

            Механизми за преодоляване на конкурентните заплахи:

1. Наблюдение на конкурентите и анализиране на конкурентноста;

2. Непрекъснат процес на подобряване качеството на палиативните грижи;

3. Внимателен подбор на персонала и възможности за повишаваненивото на квалификация;

4. Контакти със сродни организации и обмен на опит;

5. Стриктно изпълнение на договорните задължения на дружеството и контрол върху цялостнана дейност;

6. Предоставяне на Регионален хоспис като база за обучение на студенти/медицински сестри, социални работници и др./;

7. Периодична рекламна дейност и разясняване ползите и преимуществата на тази услуга за обществото;

8. Информационни технологии – съвременно представяне и облекчаване на работния процес.

 

ІX. МАКРОРИСК

 

            Регионален хоспис съществува и се развива като организация, върху която влияние оказват множество външни фактори. Това са влияния, които иска или не организацията не може да избегне.За Регионален хоспис рискови фактори на макро ниво са:

1.                  Политически и правно-нормативни – необходимост от нормативна база, на която да стъпят хосписите, за да оформят една унифицирана документация, отчитане на показатели и относителна финансова устойчивост. За сега единствен нормативен документ, регламентиращ хоспис-дейността е Методично указание №3, това не е достатъчно.

2.                   Социално-икономически – за последните 20 години социално-икономическото положение на страната е нестабилно и се характеризира с: намалена покупателна способност на населението; нестабилност и трайно намаляване на доходите; засилване на емиграционните процеси; повишена задлъжнялост на населението към банковите институции/увеличаване на лошите кредити/; увеличаване на безработицата; покачване на цените и масово обедняване на населението. Това означава нездравословен начин на живот, повече стресови фактори и по-голям медико-социален риск за населението. Тези тенденции са ясно изразени за населението от Габровска Област.

            В януарската си прогноза за 2012 г., Световната банка предупреждава за очаквана тежка рецесия.

            През 2012 г.-2013 г. се очаква нарастване на глобалната икономика с 2.5 %, а не с предвидените 3.2 %. В еврозоната зоната вместо ръст от 1.8 % се очаква рецесия от -0.3 %, за развитите държави се предвижда ръст  на икономиката от 1.4 %, вместо предвидените 2.7 %. За развиващите се икономики корекцията е от 6.2 % на 5.4 %.

3.                  Народопсихология – от особено значение са патриархалните разбирания и консерватизъм в семейните отношения на българина. За периода 2010 г.-2011 г. тези стереотипи започват да се разбиват и все повече да се осъзнава необходимостта от хосписната грижа.

            Коментираните от нас фактори предполагат трайна локализация на  икономическа криза и нейните прояви са един сериозен дестабилизиращ фактор, тъй като хората започват да мислят за задоволяване на първични нужди, а грижата за здравето и ползването на здравни услуги остават на по-заден план. Всичко това неминуемо ще рефлектира върху стабилността на организацията като цяло.

 

            Стъпки, които могат да бъдат предприети за намаляване на риска

            1. Продължаване политиката на финансова подкрепа на пациенти от съответните общини на Област Габрово и през 2012 г.-2013 г.-2014 г.

            2. Периодични контакти с Областния Координатор „Социални дейности” и обсъждане на възможни проекти и възможности за развитие на хоспис-услугата.

            3. Поддържане на периодични контакти с РЗИ и РЗОК с цел проследяване промените в нормативните актове и създаване на нови възможности за финансова устойчивост.

            4. Поддържане на качество и Европейски стандарт на палиативни грижи.

 

Х. ИЗИСКВАНИЯ И НУЖДИ

 

            Изискванията към Регионален хоспис като организация, създадена чрез финансовата подкрепа на Европейски фондове е устойчивост най-малко за период от пет години. Към 2012 г., хосписът навлиза в четвъртата година от своето развитие, макар и с доста трудности  и упоритост.

            Нуждата от точни, диференцирани критерии за финансиране предполагат устойчивост и развитие на услугата.

            За момента основна, належаща нужда за Регионален хоспис е необходимостта от  преразглеждане на възможностите за ползване на базата на стационара в гр. Дряново.

Регионален хоспис има договор за безвъзмездно право на ползване на два етажа от болницата в гр. Дряново, който изтича месец май 2013 г.

            Това ще наложи обсъждане на ниво собственици /на Регионален хоспис; болница Дряново/ и преразглеждане на договорните условия, тъй като до нас достига информация за обявяване на болницата в ликвидация и преструкториране на сградата за други услуги.

            В този смисъл вероятността на хосписа да се предоставят помещенията под наем е под въпрос.

            За сега към Регионален хоспис е отправено искане от Община Дряново за откриване на самостоятелни партиди за отчитане на ел.енергия и вода.

 

ХІ. ФИНАНСОВА УСТОЙЧИВОСТ И ИКОНОМИЧЕСКИ

ПОКАЗАТЕЛИ

 

            Регионален хоспис осъществява палиативни грижи и медицинско наблюдение на пациенти с тежки заболявания в терминален стадий.

            Основната цел на организацията е максимално облекчаване на болката и страданието като приоритетно за нас е подобряване качеството на живот на всеки потребител.

            За постигане на добра медицинска практика и финансова устойчивост за периода 2012 г.-2013 г.2014 г., хосписът ще разчита на колаборация с други лечебни  заведения, лекари-специалисти/ендокринолог, психиатър, невролог, хирург/, социални служби.

            За финансовата стабилностна лечебното заведение е валидна максимата „парите идват с пациента”. Приходите на дружеството са единствено от събраните такси от пациенти, затова нашата цел е да поддържаме достатъчно на брой потребители на хоспис-услугата.

            За хосписите като лечебни заведения все още не са заложени медицински и икономически показатели, затова ние сме разработили свои, които имат следните измерения:

            1. Преминали пациети за една година.

            2. Преминали пациенти за тримесечие.

            3. Среден месечен престой.

            4. Смъртност.

            Това са показатели, които се отразяват  ежемесечно като се обобщават на всяко тримесечие и за всяка изминала година.

            Като анонс към казаното следващата таблица илюстрира развитието на хосписа за минал период:

 

Година

Преминали

пациенти

за година

Преминали

пациенти за тримесечие

Среден

месечен

престой

Смъртност

за година

2009г.

107

27

17.21

33.64%

2010г.

150

37

21

15.33%

2011г.

190

48

 

24

27.00%

 

            Имайки предвид посочените резултати от предходните години, за следващите три залагаме следните резултати:

 

            Заложени брой  преминали пациенти  за година – 160-180 за година

            Преминали пациенти за тримесечие – 42-45 за тримесечие

            Среден месечен престой – 25-26дни

            Смъртност – 30%

 

            Така заложените показатели по-долу в таблици ще илюстрират финансовата ситуация като приходи и разходи, които са предвидени за следващите три години.

 

І.  ПРИХОДИ ОТ ПОСТЪПИЛИ ПАЦИЕНТИ

 

ПРИХОДИ

ПРИ ЗАЕТИ 10 ЛЕГЛА

ПРИ ЗАЕТИ 15 ЛЕГЛА

ПРИ ЗАЕТИ 20 ЛЕГЛА

1. Месечна такса 30лв.на ден

9 000 лв.

13 500 лв.

18 000 лв.

2. Годишна такса 30в. на ден

108 000 лв.

162 000 лв.

216 000 лв.

 

            Забележка: хосписът остава на месечна такса от 30 лв. на ден, тъй като все още няма реална възможност за ползване на клинична пътека от хосписите. За сега сключване на договор с НЗОК не е възможен, тъй като КП № 297 е за осъществяване на палиативни грижи в болници за активно лечение, поради което не кореспондира с предназначението на хоспис-услугата.

 

ІІ. МЕСЕЧНИ РАЗХОДИ НА РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС

 

№ по ред

 

НОМЕНКЛАТУРА НА РАЗХОДИТЕ

 

Стойност в лв. при 10 легла за 2012 г.

Стойност в лв.при 20 легла

1.

ПЕРСОНАЛ

Координатор здр. грижи – 1 бр. – 450 лв.

Мед.сестри – 4 бр. – 400 лв.

Санитари – 6 бр./3 за 10 легла/ – 307 лв.

психолог – 1 бр./2 часа три дни седмично – 150 лв.

Рехабилитатор – 1 бр./4 часа – 200 лв. не е заета

Шофьор – 1 бр. – 307 лв.

Лекар – 1 бр./2 часа – 220 лв.

Касиер – счетоводител – 1 бр. – 355 лв.

Процент  за прослужени години – 134 лв.

Републикански празници – 120 лв.

Нощен труд и изв.от нощен труд – 220 лв.

Управител – заплата по Дог.управление

 

5568.00 лв.

 

 

 

 

 

 

6489.00 лв.

2.

Осигуровки за заплати

1564.61 лв.

1470.90 лв.

3.

Храна на деж.персонал

  130 лв.

  130 лв.

4.

Храна на пациенти

1900 лв.

3800 лв.

5.

Работно облекло

    10 лв.

    10 лв.

6.

Транспортни разходи

  150 лв.

  150 лв.

7.

Ремонт автомобил

    50 лв.

    50 лв.

8.

Транспортни разходи персонал

   150 лв.

  150 лв.

9.

Профилактични прегледи

    40 лв.

    40 лв.

10.

Мед.консуматив и медикаменти

1100 лв.

2200 лв.

11.

Пране и стерилизация

  180 лв.

  360 лв.

12.

Ел.енергия

отоп.сезон 6 м. х 1300 лв.

неотолителен сезон 6 м.х 250 лв.

 

  800 лв.

 

1200 лв.

13.

Тел.услуги и интернет

    85 лв.

    85 лв.

14.

Канцеларски материали

    20 лв.

    30 лв.

15.

Съхраняване на мед.отпадъци

    15 лв.

    15 лв.

16.

Вода

  120 лв.

  120 лв.

17.

Застраховка, техн.преглед, винетка

    20 лв.

    20 лв.

18.

Абонамент пожарогасител

      5 лв.

      5 лв.

19.

Текуща поддръжка

    50 лв.

    50 лв.

20.

Командировки

    40 лв.

    40 лв.

21.

Финансови разходи

    35 лв.

    35 лв.

22.

Ремонт ел.уреди

    80 лв.

     80 лв.

23.

Постелен инвентар не се предвижда за 2012 г.

        -

       -

24.

Декаризация /договор

    30 лв.

     30 лв.

25.

Трудова медицина/договор

    20 лв.

     20 лв.

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ЕДИН МЕСЕЦ

12163 лв.

16580 лв.

 

ТАКСА НА ДЕН

41 лв.на ден

28 лв.на ден

 

ІІІ. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ  И СТАБИЛНОСТ ЗА ПЕРИОДА          

 

Стойност на приходи

 

Стойност на разходите

 

Очакван финансов резултат

Приходи при 10 легла

108 000.00 лв.

 

Стойност на разходите за 2012 г. при 10 легла

145 956.00 лв.

 

- 37 956.00 лв.

/загуба/

Приходи при 15 легла

162 000.00 лв.

Стойност на разходите за 2012 г. при 15 легла

162 000.00 лв.

0

/няма печалба; няма загуба/

Приходи при 20 легла

216 000 лв.

Стойност на разходите за 2012 г. при 20 легла

198 960.00 лв.

 

+ 17 040.00 лв.

/печалба/

 

            Забележка: Така представеният финансов резултат е в три варианта, тъй като трябва да се се вземе под внимание спецификата на здравния и социалния пазар на услуги. Това са услуги с алеаторен характер, т.е. могат да се случат, могат и да не се случат.

            Дали ще постъпват достатъчен брой пациенти при достатъчна продължителност на месечен престой до голяма степен зависи от платежоспособността на хората, а това се определя от цялостната макро и микро – икономическа рамка на страната.

            От съществено значение са и промените, които Законодателят прави в началото на всяка година/нови осигурителни прагове, покачване на цени на ел.енергия, вода, промени в цени на мед.консумативи, др.външи доставчици/.

 

            При така заложените разчети, усилията и действията на управленския екип ще бъдат насочени към :

            1. Поддържане на 15 пациента и повече пациенти месечно.

            2. Оптимален брой обслужващ персонал.

            3. Високо ниво на качество на хоспис-услугата.

            5. Периодична преквалификация  и поддържане на професионалния ценз на служителите.

            6. Поддържане на добра материална база и като цяло инфраструктура и при възможност обновяване/участие в проекти, програми/.

            7. Оптимизиране на таксата за издръжка, без да се накърняват интересите на организацята и покупателната възможност на потребителите. 

            8. Оптимизиране събираемостта на таксите.

            За да се получи реална представа за получените и разходени средства, прилагаме към разработената програма Отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс към 31.12.2011 г.

 

ХІІ. ОПИТ ЗА ЦЯЛОСТЕН АНАЛИЗ /SWOT/ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

 

            І. Силни страни

 

·      Уникалност на хосписа като услуга, тъй като обединява в себе си медицинска грижа и компетенции и психо-социална дейност;

·      Единствен представен за Област Габрово;

·      Добра инфрастуктура и лесна достъпност;

·      На практика няма ограничение по отношение ползване на услугата във времето;

·      Добре подготвени професионално медицински специалисти;

·      Възможност за осъществяване на консултации с лекари специалисти;

·      На разположение на пациентите лекар с дългогодишна практика;

·      Синхронизирана дейност и организация на работа в хосписа;

·      Психолог;

·      Качество на предлаганата услуга и палиативни грижи.

 

            ІІ. Възможности

 

·      Конкурентност по отношение качество;

·      Обучение на пациенти и близки за справяне с житейски и здравни проблеми;

·      Обучение на мед.специалисти по програми за палиативни грижи;

·      Обучение на мед.специалисти по програми за социално-значими заболявания;

·      База за обучение на студенти/мед.специалисти, психолози, соц.работници/.

 

            ІІІ. Слаби страни

 

·      Невъзможност за пълна събираемост на таксите за хоспис-услуга;

·      Психо-емоционално натоварване на персонала и трудно преодоляване на  Бърнаут с-м;

·      Трудности при намиране на външни доставчици /храна, пране/;

·      Проблеми с информационната осигуреност.

·      Възможност от текучество на персонал и трудно намиране на подходящи специалисти.

 

           ІV.Заплахи

 

·      Социално-икономически фактори.

·      Конкуренция от социални заведения;

·      Конкуренция от други лечебни заведения;

·      Конкуренция от други хосписи;

·      Напускане на работещите мед.специалисти;

·      Ограничена платежоспособност на населението;

·      Прекъсване в периодичността на внасяне на таксата за хоспис-услуга от близките на потребителите;

·      Прекратяване на договори от страна на доставчици;

·      Прекратяване на договорни отношения от страна на Община Дряново.

 

 

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЦЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ – УКРЕПВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА

 

            1. Планиране организацията и контрола на цялостната дейност в хосписа.

Срок – постоянен 

Отговаря – Управителя

            2. Планиране, организиране и провеждане на дейности, свързани с подобряване квалификацията на медицинските специалисти.

Срок – постоянен 

Отговаря – Управителя

            3. Повишаване на контрола по изискванията и периодично актуализиране  на длъжностните характеристики.

Срок – постоянен 

Отговаря – Управителя

Координатор здр.грижи

            4.         Подобряване работата на екипа от медицинска сестра и санитар при дейности по приемане на пациенти, хранене, лични и други тоалети.

Срок – постоянен 

Отговаря – Управителя

Координатор здр.грижи

            5. Периодичен контрол върху правилното водене на хоспис-документацията.

Срок – постоянен 

Отговаря – Управителя

Координатор здр.грижи

            6. Повишаване на контрола върху изготвянето и изпълнението на синхронизираните работни графици.

Срок – постоянен                

Отговаря – Координатор

Здр.грижи

Счетоводител

            7. Подобряване на общите и палиативни грижи за болните. Организиране и провеждане на курсове по палиативни грижи вяка година.

                                                                                                            Срок – постоянен 

                                                                                                Отговаря – управителя

                                                                                                            Координатор здр.грижи

            8. Спазване на хигиенните и противоепидемиологични правила от страна на персонала и потребителите и техните близки.

                                                                                                            Срок – постоянен 

                                                                                                Отговаря – Управителя

                                                                                                            Координатор здр.грижи

            9. Контрол на снабдяването с медицински консуматив, дезинфектанти, хранене и пране.

                                                                                                            Срок – постоянен 

                                                                                                            Отговаря – Координатор

                                                                                                здр.грижи

            10. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

                                                                                                Срок – постоянен 

                                                                                                            Отговаря – Управителя

            11. Непрекъснатост на процеса на колаборация  с други лечебни заведения, кл.лаборатории, лекари-специалисти/невролог, психиатър, ендокринолог, хирург/ и др.

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ – ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И КАЧЕСТВО НА УСЛУГАТА

 

            1. Внимателен подбор на специалистите, работещи в хосписа.

                                                                                                            Срок – постоянен 

                                                                                                            Отговаря – Управител

                                                                                                            Координатор здр.грижи

            2. Периодично провеждане на колегиуми, разговори, семинари, курсове  и коментиране на казуси, възникнали в работния процес.

                                                                                                Срок – постоянен 

                                                                                                Отговаря – Координатор

                                                                                                            здр.грижи

            3. Срещи с други подобни организации и ползване на добри професионални практики.

                                                                                                Срок – постоянен 

                                                                                                Отговаря – Управител

                                                                                                            Координатор здр.грижи

            4. Обучение и генериране на умения за работа в екип.

                                                                                                Срок – постоянен 

                                                                                                            Отговаря – Управител

            5. Ежегодно провеждане на курс по палиативни грижи с участие на квалифицирани в тази област лектори.

                                                                                                            Отговаря – Управител

                                                                                                            Координатор здр.грижи

            6. Ежемесечни срещи и разговори на избрани теми от персонала с психолог, с цел преодоляване на Бърнаут синдрома.

                                                                                                            Отговаря – Управител

                                                                                                            Координатор здр.грижи 

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ – ФИНАНСИРАНЕ И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ

 

            1. Осигуряване на пълна събираемост на потебителските такси, а при проблеми прибягване до съответния законов регламент.

                                                                                                            Срок – постоянен 

Отговаря – Управител

Счетоводител

            2. За всяка година от обхванатия период изготвяне на проекто-бюджет и предвиждане на финансов резултат. Залагане на определени показатели/смъртност, месечен престой, преминали пациенти и т.н./.

Срок – начало на всяка         година от периода 

Отговаря – Управител

Счетоводител

            3. Поддържане на поносима такса за хоспис-услуга без да се накърняват интересите на дружетвото.

                                                                                                            Срок – постоянен 

                                                                                                            Отговаря – Управителя

                                                                                                            Счетоводител

            4. Периодично изготвяне на годишни финансови отчети и отчети за всяко тримесечие и  предоставянето им  на контролните органи.

                                                                                                            Срок – постоянен 

                                                                                                            Отговаря – Управител           

                                                                                                Счетоводител

            5. Поддържане на интернет сайт и периодични обяви в местния печат, брошури, табла, интервюта за популяризиране на хосписа като дейност.

                                                                                                Срок – постоянен 

                                                                                                            Отговаря – Управител

            6. Срещи и разговори с лични лекари представители на болници с цел промоциране на дейността.

                                                                                                Срок – постоянен 

                                                                                                            Отговаря – Управителя

 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 55

08.03.2012 год.

 

Изменение на Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на Община Габрово на Общински съвет – Габрово – второ четене

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Приема на второ четене изменение в Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на Община Габрово на Общински съвет Габрово, както следва:

 

§ 1.Чл.1 се изменя така:

„С тази наредба се уреждат реда и условията за извършване на търговия на открито, поставяне на маси и столове за сервиране на открито върху терени, общинска собственост и безконфликтното функциониране на търговски обекти на територията на Община Габрово.”

§ 2. Чл. 2, ал. 1 се изменя така:

„Търговски обекти по смисъла на тази наредба са всички места, помещения и/или съоръжения (например маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, от които се извършват продажби на стоки и услуги, независимо от факта, че помещенията или съоръжениата може да служат същевременно и за други цели, да са част от притежаван недвижим имот, или да са производствени складове или превозни средства, от които се извършват продажби.

§ 3. Чл. 3 се изменя така:

„Търговските обекти се разкриват от физически или юридически лица, и следва да отговарят на всички изисквания на специалните нормативни актове, в зависимост от предмета на осъществяваната от тях дейност и на условията на тази наредба.”

§ 4. Чл. 4 се отменя

§ 5. Чл. 5 се изменя така

1. Ал.1 се отменя.

2. Ал.2 се отменя.

3. Ал.3 се отменя.

4. Ал.4, точка 1 „да организира работата в търговския обект в съответствие със законовите и поднормативни изисквания. „

5. Ал.4, точка 2 „да следи и сигнализира на органите на РУ Полиция - Габрово за нарушение на обществения ред в търговският обект и района му.”

6. Ал.4, точка 3 „да поддържа чистотата и почиства снега в района на търговския обект.”

7. Ал.4, точка 4 се отменя

8. Ал.4, точка 5 „да организира зареждане на търговския обект и товаро-разтоварни работи свързани с това при спазване на изискванията за осигуряване на обществения ред и спокойствието на гражданите.”

9. Ал.4, точка 6 се отменя

10. Ал. 5 се отменя.

11. Ал. 6 „Лицето, работещо в търговския обект /щанд, маса или др./ е длъжно при поискване от контролните органи да представи разрешение за ползване на терен, общинска собственост, за извършване на търговия на открито или разрешение за ползване на терен, общинска собственост, за поставяне на маси и столове за сервиране на открито.”

§ 6. Чл. 6 се изменя така

1. Ал. 1 „Търговците, извършващи дейност в заведения за хранене и развлечения с работно време след 24.00 ч. да организират охрана на обекта като съгласуват охранителните си планове с РУ Полиция -Габрово.”

2. Ал. 2 „Собствениците, наемателите, ползвателите или управителите на търговски обекти, кина или театри и други подобни, чиито обекти се посещават от деца, са длъжни да предприемат необходимите действия за осигуряване безопасността на децата и недопускане на инциденти съгласно Наредбата за специализирана закрила  на децата на обществени места.”

§7. Чл. 7, ал. 1 се изменя и допълва така:

1. Ал. 1, точка 1 „извършването на търговска дейност без надлежно издадено или с изтекъл срок разрешение за ползване на терен, общинска собственост, за извършване на търговия на открито, разрешение за ползване на терен, общинска собственост, за поставяне на маси и столове за сервиране на открито, както и заемането на по-голяма от разрешената площ.”

2. Точка 4допускане в обекти със сервиране на алкохолни напитки:”

3. Точка 4.1 „на лица до 14 години - след 20,00 часа без пълнолетен придружител.”

            4. Точка 4.2 „на лица от 14 до 18 години - след 22,00 часа без пълнолетен придружител.”

5. Точка 5.1 „на лица до 14 години - след 20,00 часа без пълнолетен придружител.”

6. Точка 5.2 „на лица от 14 до 16 години - след 22,00 часа без пълнолетен придружител.”

7. Точка 8сервирането и продажбата на алкохолни напитки в учебни, възпитателни и лечебни заведения;”

8. Точка 9 „продажбата на тютюн и тютюневи изделия на територията на детски ясли и градини, училища, общежития за ученици, лечебни и здравни заведения;

9. Точка 13 се отменя

10. Точка 14 „разполагането на търговски обекти на територията на зелената система на община Габрово, с изключение на предвидените в подробния устройствен план или одобрен паркоустройствен проект места, или одобрена схема от главен архитект;”

            11. Точка 15 се отменя

12. Точка 16 се отменя

13. Създава се нова т. 17 със следния текст:

„Разполагането на автомати за напитки и за пакетирани стоки на открито, върху терени-общинска собственост на ул.”Радецка” и ул.”Априловска”, както и на 30 м. отстояние от осите им.”

§ 8. Заглавието на Глава трета се изменя така:

„ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЪРГОВИЯ  НА ОТКРИТО И ПОСТАВЯНЕ НА МАСИ И СТОЛОВЕ ЗА СЕРВИРАНЕ НА ОТКРИТО ВЪРХУ ТЕРЕН - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”

§ 9. Заглавието на Раздел първи в Грава трета се изменя така:

„Организиране на търговия на открито върху терен общинска собственост”

§ 10. Чл. 8 се изменя така:

1. Ал. 1Търговия на открито е търговията на дребно на публични места - улици, тротоари, площади, панаири, пазари, базари и други подобни, извършвана:”

            2. Ал. 1, точка 2от маси и щендери, колички, фризери и машини за сладолед, хладилни витрини за безалкохолни напитки, автомати за напитки и за пакетирани стоки, скари и други подобни.”

3. Ал. 2 се отменя

4. Ал. 3 се отменя

5. Ал. 4 Не се разрешава извършването на търговия на открито без издадено от Kмета на община Габрово или упълномощено от него длъжностно лице разрешение.”  

6. Ал. 5 Разрешение по предходната алинея за ползване на терен общинска собственост за извършване на търговия на открито се издава по реда на чл.15  от наредбата.”

§ 11. Чл. 9 се изменя така:

„Не е търговия на открито или сервиране на открито разнасянето по домовете на закупена или поръчана стока.”

§ 12. Чл. 10 се изменя така:

„На територията на община Габрово не могат да бъдат предмет на търговия на открито:”

§ 13. Заглавието на Раздел втори в Глава трета се изменя така:

„Поставяне на маси и столове за сервиране на открито върху терен - общинска собственост.”

§ 14. Чл. 11  се изменя така:

1. Ал. 1  „Забранява се поставяне на маси и столове за сервиране на открито върху  терен общинска собственост - без издадено разрешение от Кмета на Община Габрово за ползване на терен - общинска собственост за сервиране на открито.”

2. Ал. 2 „Разрешение се издава на лицето извършващо дейност в  обекта.”

§ 15. Чл. 12 се изменя така:

„Забранява се разполагането на маси и столове за сервиране на открито върху общински терен - пред магазини за хранителни, промишлени стоки, павилиони и други търговски обекти, които не са заведения за хранене или развлечения”

§ 16. Чл.13, ал. 1 се изменя така:

„Минимално разрешената площ за ползване на терен - общинска собственост и поставяне на маси и столове за сервиране на открито пред заведения за хранене и развлечения се определя както следва:”

§ 17. Чл. 14 се изменя така:

„Месечната или дневна такса се заплаща за посочения в разрешението период и е свързана с площта по предходния член.”

§ 18. Заглавието на Глава четвърта се изменя така:

„ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРЕН - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО, ПОСТАВЯНЕ НА МАСИ И СТОЛОВЕ ЗА СЕРВИРАНЕ НА ОТКРИТО”

§ 19. Чл. 15, ал. 1 се изменя така:

            „Разрешения за ползване на терен - общинска собственост, за извършване на търговия на открито и разрешение за поставяне на маси и столове за сервиране на открито, се издават от Кмета на Община Габрово или упълномощено от него длъжностно лице по предложение на комисия, назначена с негова заповед.” 

§ 20. Чл. 16 се изменя и допълва така:

1. Ал. 1 „Разрешенията се издават въз основа на исканедекларация по образец Приложение № 1 или Приложение 2, до Кмета на община Габрово, подадено най-малко 14 дни преди исканата начална дата на ползване, лично от търговеца или надлежно упълномощен негов представител в Община Габрово.”

2. Ал. 2 „В искането се посочва желанието за извършване на търговия на открито, или за разполагане на маси и столове за сервиране на открито, както и съответния период.”

3. Ал. 3 „Към искането се прилагат следните документи:”

4. Ал. 3, точка 1 „Удостоверение от Агенция по вписванията или Декларация, че лицето е пререгистрирано  по ЗТР /Закон за търговския регистър/ с данни за ЕИК.”

5. Ал. 3, точка 2 „Схема /извадка от кадастрален план/ за възможността и начина на разполагане на маси, столове и други подвижни съоръжения за търговия на открито..”

6. Ал. 3, точка 3 - нова „Декларация за наличие или липса на задължения към бюджета на Община Габрово.”

7. Ал. 3, точка 4 - предишна точка 3  „При необходимост, други документи, на които търговецът се позовава.”

§ 21. Чл. 17 се изменя така:

1. Ал. 1 се отменя

2. Ал. 2 „Когато към искането не са приложени необходимите документи, на заявителя се изпраща съобщение да отстрани пропуските в седемдневен срок от получаване на известието.”

3. Ал.3 При надлежно комплектовани документи, разрешението се издава в 14 -дневен срок от подаване на искането или от изправяне на нередовностите.”

4. Ал. 4 „Разрешението се издава по образец Приложение № 3 за извършване на търговия на открито върху терен - общинска собственост и Приложение № 4 за поставяне на маси и столове за сервиране на открито върху терен общинска собственост.”

5. Ал. 5 се отменя

6. Ал. 6 се отменя

§ 22. Чл. 18 се изменя така:

1. Ал. 1, точка 1 „когато към искането не са приложени необходимите документи и заявителя не отстрани пропуските в седемдневен срок от получаване на известието.”

2. Ал. 1, точка 3 „при липса на градоустройствена възможност за заемане на заявения в искането терен общинска собственост.”

3. Ал. 1, точка 4 „при нецелесъобразност за заемане на заявения в искането  терен общинска собственост.”

4. Ал. 1, точка 5 „когато искането по чл.16, ал.1 се отнася за търговец различен от този, извършващ дейност в обекта.„

5. Ал. 1, точка 6 се отменя

6. Ал. 1, точка 8. „при неподходящ външен и естетически вид, който не се вписва в архитектурно градоустройствено отношение.„ 

7. Ал. 2 се отменя

§ 23. Чл. 19 се изменя така:

1. Ал. 1 „При промяна на обстоятелствата, въз основа на които е издадено разрешението, с изключение на заеманата площ, търговецът е длъжен в 14 - дневен срок от настъпването им да подаде искане – декларация до Кмета на Община Габрово, за издаване на ново разрешение в срока по чл. 17 със съответните промени.”

            2. Ал. 2 се отменя

§ 24. Чл. 20 се изменя така:

            „Издадените разрешения се вписват в регистър “Търговия на открито, поставяне на маси и столове за сервиране на открито върху терен - общинска собственост” от упълномощено със заповед на Кмета на Община Габрово длъжностно лице.”

§ 25. Чл. 21 се изменя така:

1. Ал. 1 „Кметът на Община Габрово може по своя преценка и при необходимост, на база схема на главния архитект на Община Габрово, да разреши за ползване места върху терен - общинска собственост, за търговия на открито, поставяне на маси и столове за сервиране на открито за провеждане на обществени мероприятия.”

            2. Ал. 2 „В случаи по предходната алинея, разрешение се издава на търговеца при заплатена такса за целия разрешен период.”

§ 26. Чл. 22 се изменя и допълва така:

1. „Разрешението за ползване на терен общинска собственост може да бъде отнето от Кмета на Община Габрово по предложение на комисията по чл.15, ал. 1 от наредбата, когато:

2. Създават се нови точки 1, 2, 3, 4, 5 и 6, както следва:

а/ 1.  терена не се използва по предназначение;

б/ 2.  терена не се  използва от лицето, на което е предоставен;

в/ 3.  обществени нужди налагат това;

г/ 4.  съоръжението не е разположено на разрешеното място;

д. 5. съоръжението или прилежащия му район не се поддържат в добър естетически вид.

е/ 6. не се заплащат дължимите такси,  в определения с тази наредба срок.”

§ 27. Чл. 23, ал. 1 се изменя така:

„Разрешението губи своята правна сила с изтичането на срока за който то е издадено, или с отнемането му.”

§28. Чл. 24, ал. 1 се изменя така:

„При издаване на съответното разрешение търговецът заплаща такса, определена с Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово, за квадратен метър разрешена площ - общинска собственост.”

§ 29. Чл. 25 се допълва като се създава нова ал. 3 със следния текст:

„За остатъка от периода представляващ непълен месец се заплаща такса, пропорционална на месечната.”

§ 30. Чл. 27 се изменя така:

            „Таксите се внасят в касата в Община Габрово. Номерът на вносната бележка и размерът на таксата задължително се нанасят в разрешението по приложение № 3 и № 4 от длъжностно лице в ЦИУГ при Община Габрово.”

§ 31. Чл. 28, ал. 1 се изменя така:

„Нарушителите на тази наредба се наказват с глоба, за физически лица от 50 до 1000 лева, а за еднолични търговци и юридически лица - с имуществени санкции от 200 до 5000 лева. При повторно нарушение  по тази наредба – с глоба от 100 до 5000 лева - за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица – с имуществени санкции в размер от 400 до 10000 лева.”

§ 32. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ се изменят и допълват така:

1. §. 1, точка 1 се отменя

2. § 1, точка 4 се отменя

3. § 1, създава се нова точка 5 „Район на търговски обект” е прилежащия тротоар на търговския обект, а там, където няма такъв, по дължина  на обекта  и ширина 2 метра от него, включително и заетата от него площ за търговия на открито.”

§ 33. §. 2 се отменя

§ 34. §4 се изменя така:

„Издадените разрешения преди измененията, приети с решение № …… запазват своята сила до изтичане на 1 месец от влизане в сила на решението. За издаване на следващо разрешение, търговецът подава ново искане - декларация  по общият ред упоменат в тази наредба.”  

§ 35 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 8 се изменя така:

„Контролът по изпълнение на наредбата се възлага на началника на РУ Полиция  – Габрово, Кмета на Община Габрово или упълномощени от тях лица”.

 

            § 36. Приложение 1 се изменя така:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ДО

КМЕТА НА

ОБЩИНА ГАБРОВО

 

И С К А Н Е – Д Е К Л А Р А Ц И Я

от

наименование на търговеца:………...………………………………………….........

представлявано от: …………………………………………….………………..........

седалище: ……….…………адрес на управление: …………………………………

ЕИК:…………………………………телефон:……………………............................

 

На основание чл.15 от Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово, желая  да ми бъде издадено разрешение за:

Ползване на терен - общинска собственост за извършване на  търговия на открито и поставяне на:

……….……………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………

за продажба на ....................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 на ............………………………………………..................................................................

заета площ: ………........ кв. м., за периода от ……….........…... до …………………….

 

Прилагам оригинали/заверени копия от следните документи:

1.Удостоверение от Агенция по вписванията или Декларация, че лицето е пререгистрирано  по ЗТР /Закон за търговския регистър/ с данни за ЕИК.

2. Схема /извадка от кадастрален план/ за желаното разполагане  на подвижни съоръжения за търговия на открито.

3. Декларация за наличие или липса на задължения към бюджета на Община Габрово.

4. Следните допълнителни  документи:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, че разполагам с необходимите документи изисквани съгласно българското законодателство за извършване на съответната търговска дейност.

ДЕКЛАРИРАМ, съгласието си и се задължавам да спазвам всички изисквания и условия на Наредбата за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на Община Габрово и издаденото ми разрешение.

 

Дата ……………………………                                                    Подпис: .……………

гр. Габрово

 

 

            § 37.  Създава се ново Приложение 2

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ДО

КМЕТА НА

ОБЩИНА ГАБРОВО

 

И С К А Н Е – Д Е К Л А Р А Ц И Я

от

наименование на търговеца:………...…………………………………………...............

представлявано от: …………………………………………….………………................

седалище: ……….…………адрес на управление: ……………………………………..

ЕИК:…………………………………телефон:……………………..............................

 

На основание чл.15 от Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово желая да ми бъде издадено разрешение за:

ползване на терен общинска собственост за поставяне на маси и столове за сервиране на открито към заведение за хранене и развлечение:

Вид...................................................................................... категория.......................................

на  ………………………………………...................................................................................

заета площ:………............ кв. м., за периода от …………......….. до ……………………..

 

Прилагам оригинали/заверени копия от следните документи:

1.Удостоверение от Агенция по вписванията или Декларация, че лицето е пререгистрирано  по ЗТР /Закон за търговския регистър/ с данни за ЕИК.

2. Схема /извадка от кадастрален план/ за желаното разполагане  на подвижни съоръжения за търговия на открито.

3. Декларация за наличие или липса на задължения към бюджета на Община Габрово.

4. Следните допълнителни  документи:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, че разполагам с необходимите документи изисквани съгласно българското законодателство за извършване на съответната търговска дейност.

ДЕКЛАРИРАМ, съгласието си и се задължавам да спазвам всички изисквания и условия на Наредбата за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на Община Габрово и издаденото ми разрешение.

 

 

Дата ……………………………                                                    Подпис: .……………

гр. Габрово

 

 

            § 38. Предишното  Приложение 2 става приложение 3 и се изменя така:

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

О Б Щ И Н А    Г А Б Р О В О

 

Р  А  З  Р  Е  Ш  Е Н И Е    №         

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРЕН - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО

 

На основание чл.15, във връзка с чл.8, ал.4 и ал.5 от Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово и протокол No ……... / .………... ..........г. на комисия назначена със заповед No .................

РАЗРЕШАВАМ:

ползване на терен общинска собственост за извършване на търговия на открито на:

 

наименование на търговеца:………...………………………………………….....................

представлявано от: …………………………………………….………………......................

седалище: ……….…………адрес на управление: …………………………………………

ЕИК:…………………………………телефон:……………………........................................

За  поставяне на:……………..……………………………………………………………......…..................

....................................................................................................................................................

За продажба на .........................................................................................................................

на адрес:…………………………………….……………………………………………....…

върху площ:…………… кв. м., за периода от ….…..……...… до ……….…...............….

 

ПРИ СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

1. Спазване разпоредбите на Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово.

2. На основание чл.22 от наредбата, разрешението за ползване на терен общинска собственост  може да бъде отнето от кмета на Община Габрово, по предложение на комисията по чл. 15, ал. 1 от наредбата, когато:  терена не се използва по предназначение; не се използва от лицето, на което е предоставен; обществени нужди налагат това; съоръжението не е разположено на разрешеното място;  съоръжението  или прилежащия му район не се поддържат в добър естетически вид; не се заплащат дължимите такси,  в определения с тази наредба срок.

3. На основание чл. 23., ал. 1 от наредбата, разрешението губи своята правна сила с изтичането на срока, за който то е издадено, или с отнемането му.

4. На основание чл. 23, ал. 2 от наредбата и в случаите по предходната точка,  търговецът е длъжен да освободи заеманата площ в тридневен срок.

5. При не освобождаване на общински терен в посочения в предходната точка срок, се пристъпва към освобождаване на същия, по съответния ред.

6. Разрешението не може да се преотстъпва на други физически или юридически лица.

7. Разрешението се съхранява от лицето, работещо в /на/ обекта по време на работа и се представя при поискване от съответните контролни органи.

8. Заплащане на месечна/дневна такса в размер на ............................ лв, при такса ................. лв/кв.м, заплащана в определените с наредбата срокове.

КМЕТ:

/…………………/

 

Запознат съм с условията и се задължавам стриктно да ги спазвам:

……………………………………………………………………………….................

                             /фирма, име, фамилия/                                   /подпис/              /дата/

Платена такса:                                                                                             Заверка:

заета площ …....кв.м.; пр. No…......…; за периода от …......... до …….; кв. No …..….

заета площ …....кв.м.; пр. No…......…; за периода от …......... до …….; кв. No …..….

…..…........

 

 

            § 39. Предишното  Приложение 3 става приложение 4 и се изменя така:

 

                                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ №4

 

О Б Щ И Н А   Г А Б Р О В О

Р А З Р Е Ш Е Н И Е     №

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРЕН - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ЗА ПОСТАВЯНЕ НА МАСИ И СТОЛОВЕ ЗА СЕРВИВАРЕНЕ НА ОТКРИТО, КЪМ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 

 

На основание чл.15, във връзка с чл.11, ал.1 и ал.3 от Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово и  протокол No ……… / ……… г. на комисия назначена със заповед No …………

Р А З Р Е Ш А В А М

ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРЕН - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ПОСТАВЯНЕ НА МАСИ И СТОЛОВЕ ЗА СЕРВИВАРЕНЕ НА ОТКРИТО, ПРЕД ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 

Вид  на заведениетокатегория………….............................................................................

На.............…………………………………………………. ….. Nо ...……….....................

заета площ: …...……   кв. м.,  за периода от ……………… до ..….................................

лице извършващо дейност в обекта ………………….……………….………….........…

 ЕИК  :…………………, представлявано от: ............……………..……………………..

седалище: ………………………… адрес на управление: …...........................................

телефон:……………….……….........

ПРИ СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

1. Спазване разпоредбите на Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово.

2. На основание чл.22 от наредбата, разрешението за ползване на терен общинска собственост може да бъде отнето от кмета на Община Габрово, по предложение на комисията по чл. 15, ал. 1 от наредбата, когато:  терена не се използва по предназначение; не се използва от лицето, на което е предоставен; обществени нужди налагат това; съоръжението не е разположено на разрешеното място;  съоръжението  или прилежащия му район не се поддържат в добър естетически вид; не се заплащат дължимите такси,  в определения с тази наредба срок.

3. На основание чл. 23., ал. 1 от наредбата, разрешението губи своята правна сила с изтичането на срока, за който то е издадено, или с отнемането му.

4. На основание чл. 23, ал. 2 от наредбата и в случаите по предходната точка,  търговецът е длъжен да освободи заеманата площ в тридневен срок.

5. При не освобождаване на общински терен в посочения в предходната точка срок, се пристъпва към освобождаване на същия, по съответния ред.

6. Разрешението не може да се преотстъпва на други физически или юридически лица.

7. Разрешението се съхранява от лицето, работещо в /на/ обекта по време на работа и се представя при поискване от съответните контролни органи.

8. Заплащане на месечна/дневна такса в размер на ......................... лв, при такса ................. лв/кв.м , заплащана в определените с наредбата срокове.

КМЕТ:

                                                                                                                         / …………… /

 

Запознат съм с условията и се задължавам стриктно да ги спазвам:

…………………………………………………………………………………………………

                             /фирма, име, фамилия/                                   /подпис/              /дата/

Платена такса:                                                                                             Заверка:

заета площ ………...кв.м.; пр. No….........; за периода от ……...... до …; кв. No …..…...

заета площ ………...кв.м.; пр. No….........; за периода от ……...... до …; кв. No …..…...

заета площ ………...кв.м.; пр. No….........; за периода от ……...... до …; кв. No …..…...

заета площ ………...кв.м.; пр. No….........; за периода от ……...... до …; кв. No …..…...

заета площ ………...кв.м.; пр. No….........; за периода от ……...... до …; кв. No …..…...

заета площ ………...кв.м.; пр. No….........; за периода от ……...... до …; кв. No …..…...

заета площ ………...кв.м.; пр. No….........; за периода от ……...... до …; кв. No …..…...

заета площ ………...кв.м.; пр. No….........; за периода от ……...... до …; кв. No …..…...

 

РЕШЕНИЕ  № 56

08.03.2012 год.

 

Приемане на ПЛАН за действие за 2012 г. в изпълнение на Стратегия за развитие на системата на средното образование на Община Габрово (2011-2015 г.), приета с Решение 154/21.07.2011 г. на ОбС – Габрово

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет  Габрово  РЕШИ:

 

Приема  ПЛАН за действие за 2012 г. в изпълнение на Стратегия за развитие на системата на средното образование  на Община Габрово (2011-2015 г.)

           

Приложение: съгласно текста

                                                                                                                                           РЕШЕНИЕ  № 57

08.03.2012 год.

 

Изграждането на бюст – паметник на Апостолът на българската свобода Васил Иванов Кунчев – Левски

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 3 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Да се изгради паметник на Васил Левски в централна градска част на гр. Габров, като средствата за тази дейност бъдат заложени чрез актуализация в Бюджет – 2012 г.

2. Възлага на кмета на Община Габрово да извърши всички необходими действия по проектиране и изграждане на паметника на Васил Левски.

 

РЕШЕНИЕ  № 58

08.03.2012 год.

 

Опрощаване на дълг към държавата на Боян Иванов Бончев.

 

            На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.4, ал.2 и чл.9б от Закона за местните данъци и такси, чл. 9, ал. 1 от Указ № 2773/1980г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата и във връзка с чл. 98, т.12 от КРБ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Предлага на Комисията по опрощаванията към Администрацията на Президента на Р България  да не се опрощава дълга на Боян Иванов Бончев;

            2. Възлага на Кмета на Община Габрово в двуседмичен срок да изпрати комплектованата преписка до Комисията по опрощаванията към Администрацията на Президента.