РЕШЕНИЕ № 12
01.12.2011 год.

Отпускане на финансови средства от Общинския бюджет за закупуване на медикаменти и консумативи на хемодиализно болни на територията на Община Габрово през 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

В бюджета за 2012 г. на Община Габрово да бъдат заложени финансови средства – 25 000 лева за медикаменти и консумативи на хемодиализно болни живущи на територията на гр. Габрово.

РЕШЕНИЕ № 13
01.12.2011 год.

Подписване на Запис на заповед във връзка с искане за авансово плащане по проект BG161PO001-1.1.10-0026 „Габрово – индустрия за нова градска култура”, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010/008 от 09.08.2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Упълномощава Кмета на Община Габрово да подпише Запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане в размер на 174 976, 00 лв. (сто седемдесет и четири хиляди деветстотин седемдесет и шест лева), представляващо 35 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ по проект BG161PO001-1.1.10-0026 „Габрово – индустрия за нова градска култура”, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие” 2007-2013, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010/008 от 09.08.2011 г.

Записът на заповед да бъде изготвен съгласно изискванията на Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие”.

Приложение: Запис на заповед


РЕШЕНИЕ № 14
01.12.2011 год.

Актуализация бюджета на Община Габрово за 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 от ЗОБ и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Приема актуализирана Инвестиционна програма на Община Габрово за 2011 г., съгласно приложение № 1, неразделна част от Решението.
2. Приема актуализация на бюджета на Община Габрово за 2011 г., както следва:
2.1. По приходите
§ 6202 ”Предоставени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки” намаление с 300000 лв.
§ 8372 ”Получени дългосрочни заеми” завишение с 1376000 лв.
§ 9339 „ Друго финансиране” завишение с 435983 лв.
2.2. По разходите
§ 1040 „Платени данъци, мита и такси” в дейност 2/623 „Чистота” намаление с 425990 лв.
§ 5200 „Придобиване на дълготрайни активи” в дейност 2/122”Общинска администрация” намаление с 2400 лв.
§ 5200 „Придобиване на дълготрайни активи” в дейност 2/603 „ВиК” с намаление с 12500 лв.
§ 5200 „Придобиване на дълготрайни активи” в дейност 2/606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” намаление със 17000 лв.
§ 9700 ”Резерв” завишение с 1697907 лв.
3. Възлага на Кмета на общината да отрази приетите промени на бюджета по съответните дейности и параграфи на единната бюджетна класификация.

Приложение: Инвестиционна програма актуализация м. декември 2011 г.


РЕШЕНИЕ № 15
01.12.2011 год.

Избор на нови Комисия за приватизация и Комисия за следприватизационен контрол

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Отменя свои решения № 55/17.04.2008 г. в частта на т. 2 и т. 3, № 5/29.01.2009 г. и № 188/16.09.2010 г.
2. Избира Комисия за приватизация в състав:
Председател: инж. Климен Кунев- Заместник кмет
Зам.председател: Добромир Проданов - общински съветник
Секретар: Галина Марева - гл.експерт в отдел “ОС”
Членове: 1. Димитър Михайлов - общински съветник
2. Хилда Цвъркалева - общински съветник
3. Кирил Динков - общински съветник
4. Ирена Митева- гл.юрисконсулт в отдел “Правен”
5. Веселина Христова- началник отдел “ОС”
6. инж.Соня Корназова-началник отдел “Градоустройство”
резервен член – юрист: Радостина Кожухарова- н-к отдел “Правен”

3. Избира Комисия за следприватизационен контрол в състав:
Председател: Диана Гатева – общински съветник
Зам.председател: инж. Недялко Ценков-Директор ОССД
Секретар: Галина Марева - гл.експерт в отдел “ОС”
Членове: 1. Цеца Данаилова-общински съветник
2. Рачо Шейтанов -общински съветник
3. Анчо Анчев-общински съветник
4. Николай Аянов-общински съветник
5. Мария Дянкова –зам.гл.счетоводител
6. Радостина Кожухарова- н-к отдел “Правен”
резервен член – юрист: Ирена Митева - гл.юрисконсулт в отдел “Правен”


РЕШЕНИЕ № 16
01.12.2011 год.

Прекратяване на процедура за учредяване на концесия за управление и експлоатация на услуги с музикално-артистичен характер и търговска дейност, свързана с предлагане на асортимент съответстващ за Бар-клуб в самостоятелен обект - публична общинска собственост, съгласно АОС № 268/20.03.1997 г. представляващ “АРТ ВАРИЕТЕ ГАБРОВО” с идентификатор 14218.504.408.9.2 от кадастралната карта на гр. Габрово от две нива, с обща площ 1572 кв.м., находящ се в сградата „Дом на хумора” на ул. Брянска № 68, разположен в Урегулиран поземлен имот ІІ Дом на хумора от кв. 113 по плана на гр. Габрово - ІІ етап, ІІІ част, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 14218.504.408 от КК на гр.Габрово, на риск на концесионера и извършване на ремонт и частична реконструкция.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 60, ал. 1, т. 1 от Закона за концесиите и протокол от 17.09.2011 г. на комисията по организиране и провеждане на процедурата за предоставяне на концесия, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Прекратява процедурата за учредяване на концесия за управление и експлоатация на услуги с музикално-артистичен характер и търговска дейност, свързана с предлагане на асортимент съответстващ за Бар-клуб в самостоятелен обект - публична общинска собственост, съгласно АОС № 268/20.03.1997 г. представляващ “АРТ ВАРИЕТЕ ГАБРОВО” с идентификатор 14218.504.408.9.2 от кадастралната карта на гр. Габрово от две нива, с обща площ 1572 кв.м., находящ се в сградата „Дом на хумора” на ул. Брянска № 68, разположен в Урегулиран поземлен имот ІІ Дом на хумора от кв. 113 по плана на гр. Габрово - ІІ етап, ІІІ част, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 14218.504.408 от КК на гр. Габрово, на риск на концесионера и извършване на ремонт и частична реконструкция.
2. Възлага на Кмета на Община Габрово да предприеме необходимите действия, относно прекратяването на процедурата в срок два месеца от влизане в сила на решението.

Приложение: Копие от Протокола на Комисията по организацията и провеждането на
открития конкурс за предоставяне на концесията

 

РЕШЕНИЕ № 17
01.12.2011 год.

Изваждане на недвижим имот от списъка на публичната общинска собственост

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 2, ал. 4 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Имотът, находящ се на ул. Станционна № 9, актуван с АОС № 254/10.02.1997 г., по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, представляващ самостоятелен обект, с идентификатор № 14218.504.429.5.1 по кадастралната карта на гр. Габрово, с вход от към ул. Васил Неделчев, етаж 0, площ 1201,00 кв.м., с 26 парко-места, при граници: на същия етаж - няма съседни самостоятелни обекти в сградата, под обекта № 14218.504.429.5.2, над обекта - няма съседни самостоятелни обекти, съгласно схема № 6374/31.08.2011 г.от СГКК - Габрово се обявява за частна общинска собственост.
2. Имотът, находящ се на ул. Станционна № 9, актуван с АОС № 254/10.02.1997 г., по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, представляващ самостоятелен обект, с идентификатор № 14218.504.429.5.2 по кадастралната карта на гр. Габрово, с вход от към ул. Станционна, етаж – 1, площ 763,00 кв.м., с 10 паркоместа, при граници: на същият етаж и под обекта: няма съседни самостоятелни обекти в сградата, над обекта № 14218.504.429.5.1, съгласно схема № 6372/31.08.2011 г. от СГКК - Габрово се обявява за частна общинска собственост.
2. Да се извади от списъка на публичната общинска собственост описания в т. 2 от настоящото решение, имот.
3. Възлага на кмета на Община Габрово, в едномесечен срок от приемане на решението да извърши всички действия за правилното му законосъобразно изпълнение.

Приложения: 1. Копия от схеми: № 6372 и № 6374 от 31.08.2011 г. от СГКК-Габрово
2. Копие от АОС: № 254/10.02.1997 г.

Гласуване:
Т. 1: За – 20 Против – 11 Въздържали се – няма
Не се приема


РЕШЕНИЕ № 18
01.12.2011 год.

Пряк избор на управител на „Регионален хоспис” ЕООД -Габрово

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 1, т. 6, чл. 12, ал. 1 и чл. 15, предложение второ от Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Избира Юлия Иванова Димитрова за управител на “Регионален хоспис” ЕООД- Габрово за срок от 3 години.
2. Одобрява Договора за възлагане управлението на “Регионален хоспис” ЕООД-Габрово.
3. Упълномощава Кмета на Община Габрово да предприеме необходимите действия по изпълнение на горното.
4. Задължава Юлия Иванова Димитрова да разработи и внесе за одобрение в Общински съвет – Габрово бизнес програма за развитието и дейността на “Регионален хоспис” ЕООД – Габрово в съответрствие с бизнес-задачата за целия срок на договора най-късно до 31.01.2012 г.

Приложение: 1. Договор за възлагане управлението на “Регионален хоспис” ЕООД


РЕШЕНИЕ № 19
01.12.2011 год.

Приемане и утвърждаване на Програма за развитието и дейността на „Диагностично консултативен център – 1” ЕООД – Габрово 2011 г. – 2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 1, т. 5 от Наредбата за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Приема и утвърждава Програма за развитието и дейността на „Диагностично консултативен център – 1” ЕООД – Габрово 2011 г. – 2013 г.

Приложение: 1. Програма за развитието и дейността на „Диагностично консултативен център – 1” ЕООД – Габрово 2011 г. – 2013 г .