РЕШЕНИЕ № 2
17.11.2011 год.

Вземане на решения за определяне размера на трудовото възнаграждение на новоизбраните кмет на Община Габрово и кметове на кметства на проведените местни избори на 23.10.2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и чл. 107 от КТ и чл. 5, ал. 1, т. 25 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Определя основното трудово възнаграждение на Таня Венкова Христова - КМЕТ на ОБЩИНА ГАБРОВО в размер на 1524 /хиляда петстотин двадесет и четири/ лева.
2. Определя основното трудово възнаграждение на Новак Георгиев Иванов - КМЕТ на КМЕТСТВО ДРАГАНОВЦИ в размер на 704 /седемстотин и четири/ лева .
3. Определя основното трудово възнаграждение на Румяна Иванова Иванова - КМЕТ на КМЕТСТВО ПОПОВЦИ в размер на 704 /седемстотин и четири/ лева.
4. Определя основното трудово възнаграждение на Коьо Кънчев Коев - КМЕТ на КМЕТСТВО ЯВОРЕЦ в размер на 704 /седемстотин и четири/ лева.


РЕШЕНИЕ № 3
17.11.2011 год.

Вземане на Решения за определяне размера на трудовото възнаграждение на Председателя на Общински съвет Габрово

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 25 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Определя основното трудово възнаграждение на Николай Цветанов Сираков – Председател на Общински съвет Габрово в размер на 1524 /хиляда петстотин двадесет и четири/ лева;


РЕШЕНИЕ № 4
17.11.2011 год.

Приемане на първо четене изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 3 и чл. 22, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Приема на първо четене изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Габрово, както следва:

1. В Глава трета - Председател на Общински съвет, чл. 10, ал. 2 се изменя, както следва:
БИЛ: Заместник-председателят подготвя заседанията и председателства при отсъствие на Председателя;
СТАВА: Заместник-председателят замества Председателя с писмено възлагане, като изпълнява задълженията на председател съгласно закона и настоящия правилник.

2. В Глава четвърта - Общински съветник, чл. 18 се създава нова ал. 3/а/ със следния текст:
При непровеждане на заседание на Общинския съвет и заседания на постоянните комисии в един календарен месец, общинският съветник по ал.1 за един месец не може да получава повече от 40 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.

3. В Глава шеста - Заседания на Общински съвет
Чл.21 БИЛ: Общинският съвет създава и избира следните комисии:
1.Комисия по икономика, туризъм и управление на общинската собственост;
2. Комисия по финанси и бюджет;
3. Комисия по градоустройство, комунално стопанство и транспорт;
4. Комисия по административно обслужване, обществен ред и сигурност;
5. Комисия по младежта и спорта;
6. Комисия по образование и наука ;
7. Комисия по култура и вероизповедания;
8. Комисия по селско, горско, ловно стопанство и екология;
9. Комисия по европейска интеграция, международни контакти и проекти;
10. Комисия по здравеопазване, социални дейности и хора в неравностойно положение.

СТАВА: Общинският съвет създава и избира следните комисии:
1.Комисия по икономика, туризъм и управление на общинската собственост;
2. Комисия по финанси и бюджет;
3. Комисия по градоустройство, регионално развитие и европейски фондове.
4. Комисия по административно обслужване, обществен ред, сигурност и международно сътрудничество;
5. Комисия по младежта и спорта;
6. Комисия по образование и наука ;
7. Комисия по култура и вероизповедания;
8. Комисия по екология, селско, горско и ловно стопанство;
9. Комисия по транспорт и комунално дейности;
10. Комисия по здравеопазване, социални дейности и хора в неравностойно положение.


РЕШЕНИЕ № 5
17.11.2011 год.

Приемане на второ четене изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 3 и чл. 22, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Приема на второ четене изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Габрово, както следва:

1. В Глава трета - Председател на Общински съвет, чл. 10, ал. 2 се изменя, както следва:

СТАВА: Заместник-председателят замества Председателя с писмено възлагане, като изпълнява задълженията на председател съгласно закона и настоящия правилник.

2. В Глава четвърта - Общински съветник, в чл. 18 се създава нова ал. 3/а/ със следния текст:

В месеците, в които Общинският съвет не провежда заседание, общинският съветник получава 40 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.

3. В Глава шеста - Заседания на Общински съвет

Чл. 21
СТАВА: Общинският съвет създава и избира следните комисии:
1.Комисия по икономика, туризъм и управление на общинската собственост;
2. Комисия по финанси и бюджет;
3. Комисия по градоустройство, регионално развитие и европейски проекти;
4. Комисия по административно обслужване, обществен ред, сигурност и международно сътрудничество;
5. Комисия по младежта и спорта;
6. Комисия по образование и наука ;
7. Комисия по култура и вероизповедания;
8. Комисия по екология, селско, горско и ловно стопанство;
9. Комисия по транспорт и комунални дейности;
10. Комисия по здравеопазване, социални дейности и хора в неравностойно положение.


РЕШЕНИЕ № 6
17.11.2011 год.

Определяне възнаграждението на общинските съветници в Общински съвет Габрово и зам.-председателя на Общински съвет Габрово

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 и чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 10, ал. 4 и чл. 18, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Определя считано от 04.11.2011 г. месечното възнаграждение на един общински съветник в Общински съвет Габрово за изпълнение на задълженията му като общински съветник да е 365,52 лева /сумата е изчислена на база средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие съгласно приложената справка, неразделна част от настоящото решение/.
2. Заместник-председателят на Общински съвет Габрово получава възнаграждение, което се формира, като средно дневно изчислено върху възнаграждението на председателя на Общински съвет Габрово за времето на заместване.

Приложение: Справка


РЕШЕНИЕ № 7
17.11.2011 год.

Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на Общински съвет Габрово - Николай Цветанов Сираков – Председател на Общински съвет Габрово.
2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат в заседанието на Общото събрание, той ще бъде заместван от Добромир Проданов Проданов- общински съветник.

РЕШЕНИЕ № 8
17.11.2011 год.

Определяне представител в Областния съвет за развитие

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 22, ал. 2 от ЗРР, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Избира за представител на Общински съвет Габрово в Областния съвет за развитие Председателя на Общински съвет Габрово – Николай Цветанов Сираков.


РЕШЕНИЕ № 9
17.11.2011 год.

Избор на представители на Община Габрово в търговски дружества собственост на общината и такива с общинско участие

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2 от НРУСВОЧКТД, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Отменя свое РЕШЕНИЕ № 198/16.09.2010 год. в частта на точка 2, както следва:
• за избора на инж. Климент Кунев - зам.-кмет по инвестиционна политика и общинска собственост представител на Община Габрово в Общото събрание на съдружниците на „ВиК” ООД, гр. Габрово;
• за избора на д-р Станка Борисова – общински съветник; за представител на Община Габрово в МБАЛ „Тота Венкова”АД, гр. Габрово;
• за избора на представител на Община Габрово в Общото събрание на акционерите на „Централ газ” АД, гр. Габрово Николай Сираков – кмет на Община Габрово;
• за избора на представител на Община Габрово в Общото събрание на съдружниците в „Хлебозавод” ООД, гр. Габрово Павлина Цанева – общински съветник;
• за избира за представител на Община Габрово в Общото събрание на съдружниците на „Корпорация Развитие” - КДА, гр. София - Митко Даскалов- общински съветник;
2. Отменя свое РЕШЕНИЕ № 12 от 31.01.2008 г. в частта на т. 3, както следва:
• за избора на Валерий Василев Василев за представител на Община Габрово в Общото събрание на акционерите на „Узана Тур” АД, гр. Габрово;
3. Отменя свое РЕШЕНИЕ № 12 от 31.01.2008 г. в частта на т. 6, както следва:
• за избора на Добромир Проданов Проданов за представител на Община Габрово в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр. София;
4. Отменя свое РЕШЕНИЕ № 12 от 31.01.2008 г. в частта на т. 7, както следва:
• за избора на Стефан Здравков Парашкевов за представител на Община Габрово в Общото събрание на акционерите на „Нова Деница” АД, гр. София;
5. Отменя свое РЕШЕНИЕ № 12 от 31.01.2008 г. в частта на т. 8, както следва:
• за избора на Любен Колев Ялъмов за представител на Община Габрово в Общото събрание на акционерите на „ОББ” АД, гр. София;
6. Отменя свое РЕШЕНИЕ № 12 от 31.01.2008 г. в частта на т. 9, както следва
• за избора на Ивелин Стоянов Стоянов за представител на Община Габрово в Общото събрание на съдружниците на „Мраз” ООД, гр. Габрово;
7. Отменя свое РЕШЕНИЕ № 149 от 16.06.2011 г. в частта на т. 1, както следва:
• за избора на Диана Гатева общински съветник за представител на Община Габрово общото събрание на акционерите на „ПАЗАРИ” АД, гр. Габрово

8. Определя за представител на Община Габрово, както следва:

8.1 В Общото събрание на съдружниците на „ВиК” ООД, гр. Габрово – КМЕТ на Община Габрово - г-жа Таня Венкова Христова;
8.2. В Общото събрание на акционерите на МБАЛ „д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово – Хилда Цвъркалева – общински съветник;
8.3 В Общото събрание на акционерите на Общото събрание на акционерите на „Централ газ” АД, гр. Габрово – Николай Сираков – ПРЕДСЕДАТЕЛ на Общински съвет Габрово;
8.4 В Общото събрание на съдружниците в „Хлебозавод” ООД, гр. Габрово - Диана Гатева – общински съветник;
8.5 В Общото събрание на съдружниците на „Корпорация Развитие” - КДА, гр. София – Сашко Станчев – общински съветник;
8.6 В Общото събрание на акционерите на „Узана Тур” АД, гр. Габрово – д-р Николай Влаев – общински съветник;
8.7 В Общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр. София – Лена Георгиева – общински съветник;
8.8 В Общото събрание на акционерите на „Нова Деница” АД, гр. София – Анчо Анчев - общински съветник;
8.9 В Общото събрание на акционерите „ОББ” АД, гр. София – Димитър Михайлов – общински съветник;
8.10 В Общото събрание на съдружниците на „Мраз” ООД, гр. Габрово- Цеца Данаилова - общински съветник;
8.11 В Общото събрание на акционерите на „ПАЗАРИ” АД - инж. Климент Кунев – зам. кмет на Община Габрово;


РЕШЕНИЕ № 10
17.11.2011 год.

Определяне числен и поименен състав на постоянните комисии на Общински съвет Габрово

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 20, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Определя броя на членовете на постоянните комисии от по 5 /пет/ общински съветника;
2. Определя ръководствата на постоянните комисии да са от по 2 /двама/ общински съветника, както следва:
- Председател;
- Заместник председател;
3. Съгласно чл. 21 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Габрово избира поименен състав на постоянните комисии на съвета, както следва:

3.1. Комисия по икономика, туризъм и управление на общинската собственост:
Председател: Диана Гатева
Зам.Председател: Кирил Динков
Членове: 1. Добромир Проданов
2. Димитър Михайлов
3. Хилда Цвъркалева
4. Стилияна Тинчева
5. Веселин Пешев

3.2. Комисия по финанси и бюджет:
Председател: Цеца Данаилова
Зам.Председател: Анчо Анчев
Членове: 1. Хилда Цвъркалева
2. Диана Гатева
3. Лена Енева
4. Николай Григоров
5. Николай Лазаров

3.3. Комисия по градоустройство, регионално развитие и европейски проекти:
Председател: Хилда Цвъркалева
Зам.Председател: Катя Христова
Членове: 1. Диана Гатева
2. Цеца Данаилова
3. Димитър Димитров
4. Иван Николов
5. Валерий Василев

3.4. Комисия по административно обслужване, обществен ред, сигурност и международно сътрудничество:
Председател: Лена Георгиева
Зам.Председател: Николай Аянов
Членове: 1. Сашко Станчев
2. Петър Марков
3. Стилияна Тинчева
4. Пенчо Пенчев
5. Любомир Линков

3.5. Комисия по младежта и спорта:
Председател: Добромир Проданов
Зам.Председател: Д-р Пламен Панов
Членове: 1. Николай Аянов
2. Анчо Анчев
3. Веселин Пешев
4. Д-р Ивайло Дончев
5. Рачо Шейтанов

3.6. Комисия по образование и наука:
Председател: Снежана Сидерова
Зам.Председател: Добромир Валачев
Членове: 1. Катя Христова
2. Димитър Михайлов
3. Мариана Кръстева
4. Миглена Пройнова
5. Пенчо Пенчев

3.7. Комисия по култура и вероизповедания:
Председател: Митко Даскалов
Зам.Председател: Катя Христова
Членове: 1. Снежана Сидерова
2. Лена Георгиева
3. Иван Николов
4. Валерий Василев
5. Добромир Валачев

3. 8. Комисия по екология, селско, горско и ловно стопанство:
Председател: Сашко Станчев
Зам.Председател: Рачо Шейтанов
Членове: 1. Д-р Николай Влаев
2. Кирил Динков
3. Митко Даскалов
4. Лена Енева
5. Любомир Линков

3.9. Комисия по транспорт и комунални дейности:
Председател: Димитър Димитров
Зам.Председател: Димитър Михайлов
Членове: 1. Снежана Сидерова
2. Петър Марков
3. Николай Григоров
4. Николай Лазаров
5. Д-р Мирослав Михайлов

3.10. Комисия по здравеопазване, социални дейности и хора в неравностойно положение:
Председател: Д-р Николай Влаев
Зам.Председател: Мариана Кръстева
Членове: 1. Д-р Пламен Панов
2. Лена Георгиева
3. Д-р Ивайло Дончев
4. Миглена Пройнова
5. Д-р Мирослав Михайлов

РЕШЕНИЕ № 11
17.11.2011 год.

Избор на зам.-председател на Общински съвет Габрово

На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 10, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Избира ДОБРОМИР ПРОДАНОВ ПРОДАНОВ за зам.-председател на Общински съвет Габрово.

Приложение: Протокол от проведено тайно гласуване