ОБЯВА

На основание чл. 6 ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да се реализира инвестиционно предложение:

„Изграждане на воден обект с цел отглеждане на аквакултури и спортен риболов“, което ще се реализира в поземлени имоти с идентификатори: част от 14218.473.2; 14218.473.3; 14218.473.8; 14218.473.9; 14218.473.10; 14218.473.11; 14218.261.55; 14218.261.119 по КК на гр. Габрово и УПИ II-127 и УПИ III-127, кв. 14а по плана на с. Трънито, община Габрово (съответстващи на ПИ с идентификатори на ПИ  с идентификатори 73290.615.413 и 73290.615.304 по КК на с. Трънито, общ. Габрово)

с местонахождение: ПИ с идентификатори: 73290.615.413 и 73290.615.304 по КК на с. Трънито, общ. Габрово и част от 14218.473.2; 14218.473.3; 14218.473.8; 14218.473.9; 14218.473.10; 14218.473.11; 14218.261.55; 14218.261.119 по КК на гр. Габрово

с възложител: „Воденицата 76“ ЕООД, гр. Габрово

Уведомлението за  ИП „Изграждане на воден обект с цел отглеждане на аквакултури и спортен риболов“, което ще се реализира в поземлени имоти с идентификатори: част от 14218.473.2; 14218.473.3; 14218.473.8; 14218.473.9; 14218.473.10; 14218.473.11; 14218.261.55; 14218.261.119 по КК на гр. Габрово и УПИ II-127 и УПИ III-127, кв. 14а по плана на с. Трънито, община Габрово (съответстващи на ПИ с идентификатори на ПИ  с идентификатори 73290.615.413 и 73290.615.304 по КК на с. Трънито, общ. Габрово) от „Воденицата 76“ ЕООД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 03.08.2021 г. до 16.08.2021 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.