Приемане на актуализиран бюджет на Община Габрово към 30 септември 2019 година

Решение 11

Приложение №1

Актуализация на инвестиционната програма и на бюджета на Община Габрово за 2019 г.

Решение 12

Приложение №1

Наредба за поправяне, заздравяване или премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите на територията на община Габрово - второ четене.

Решение 13

Приложение №1

Подписване на Запис на заповед във връзка с удължаване срока за реализиране на проект BG16RFOP001-1.016-00003 „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Решение 14

Учредяване възмездно право на ползване на Владимир Арабаджиев, върху имот № 516.9 по плана на новообразуваните имоти на м. „Градините-Куруто“, в землище Копчелиите, за устройване на постоянен пчелин.

Решение 15

Учредяване на право на строеж на основание чл. 67, ал. 1, т. 5 от НРПУРОИ на Общински съвет – Габрово.

Решение 16

Предоставяне на имоти – „полски пътища“ и „напоителни канали“, попадащи в масивите за ползване в съответните землища на община Габрово, на основание чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ.

Решение 17

Изменение на Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово

Решение 18

Предоставяне под наем, на основание чл. 27, ал. 3 от НУРУЖННОЖ, на общинско жилище от групата  „Ведомствени жилища“, с административен адрес в гр. Габрово, ул. „Свищовска“ № 76, вх. А, ет. 1, ап. 3

Решение 19

Приложение №1

Определяне на земеделски земи от ОПФ в землище Донино и землище Яворец за отдаване под наем по реда на глава VІ от НРПУРОИ.

Решение 20

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за външно ел.захранване-кабелна линия СрН извън границите на урбанизираната територия на гр. Габрово за БКТП 630 kVA, 20/0.4 kV за обект: „Производствена база и складове“ в УПИ ІV-581, кв. 69 по плана на гр. Габрово, СЗ-ІІ ч.

Решение 21

Приложение №1

Вземане на Решение, по свикано извънредно Общо събрание на акционерите на “ОББ” АД

Решение 22

Закупуване на недвижим имот, собственост на частни лица от Община Габрово на основание чл. 21, ал. 4 от ЗОС (гр. Габрово, ул. Отец Паисий № 4)

Решение 23

Заседание на Общински съвет № 13 от 13.09.2023 г. Заседание на Общински съвет № 4 от 19-20.12.2019 г.