Определяне размера на трудовото възнаграждение на новоизбраните кмет на Община Габрово и кметове на кметства

Решение 2

Приложение №1

Определяне възнаграждението на председателя на Общински съвет - Габрово

Решение 3

Определяне възнаграждението на общинските съветници в Общински съвет - Габрово

Решение 4

Определяне числен и поименен състав на постоянните комисии на Общински съвет - Габрово

Решение 5

Определяне поименен състав на постоянна комисия на Общински съвет - Габрово по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

Решение 6

Определяне на представители на Община Габрово в търговски дружества, в които общината е акционер или съдружник

Решение 7

Определяне на представител и заместник-представител на Община Габрово в Общото събрание на РСО „Централна Стара планина“

Решение 8

Определяне на представител на Общински съвет - Габрово в Областния съвет за развитие

Решение 9

Определяне на представител и делегат на Общински съвет Габрово в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/

Решение 10