Решение №153 - Приемане на отчет за изпълнение бюджета на Община Габрово за 2017 г.

Приложение 1

Решение №154 - Утвърждаване класирането на кандидатите, съгласно т. ІІ от протокол № 2 на комисията, назначена с Решение № 45/29.03.2018 г. на Общински съвет - Габрово за организиране и провеждане на конкурс за избор на Изпълнителен директор на Фондация „Узана” – Габрово /в процес на учредяване/, и изменение на т. 5.4. от Решение 130/27.07.2017 г. на Общински съвет - Габрово

Приложение 1

Решение №155 - Утвърждаване за учебната 2018/2019 година на паралелки в общинските училища, формирани с брой ученици под установения минимум, съгласно Приложение № 7 към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Решение №156 - Предложение до Министъра на образованието и науката за включване на общински училища в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2018/2019 година

Решение №157 - Одобряване включването на Община Габрово в Мрежата за креативен туризъм

Решение №158 - Подписване на Запис на заповед във връзка с авансово плащане по проект BG16RFOP001-5.001.0029-C01 “Подобряване на социалната инфраструктура за услуги за деца“, финансиран по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г

Решение №159 - Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в сграда за образование, предоставена за ползване на НУ „В. Левски“ на ул. Христо Смирненски № 27, гр. Габрово, представляваща разливочна за ученическо столово хранене

Приложение 1

Решение №160 - Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в сграда за образование, предоставена за ползване на НУ „В. Левски“ на ул. Христо Смирненски № 27, гр. Габрово, представляваща Бюфет за продажба на закуски

Приложение 1

Решение №161 - Определяне на земеделска земя от ОПФ в землища Баланите, Кози рог, Гъбене и Мичковци, за отдаване под наем, по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение №162 - Изменение Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет

Решение №163 - Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 73290.615.80 и сграда в с. Трънито)

Приложение 1

Решение №164 - Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – поземлен имот № 29547.28.207 в землище Жълтеш, общ. Габрово

Приложение 1

Решение №165 - Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 48605.27.51 по КК на с. Мичковци, община Габрово

Решение №166 - Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за Частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ за ПИ с идентификатор 14218.112.510 по КК на гр. Габрово, във връзка с разширяване на площадката върху горска територия и промяна предназначението на ПИ с идентификатор 14218.112.509 по КК на гр. Габрово за „жилищно строителство“

Решение №167 - Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на акционерите на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД

Приложение 1

Решение №168 - Изменение на Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет – Габрово и предоставяне под наем на общински жилища от групата „Ведомствени жилища, на основание чл. 27, ал. 3 от НУРУЖННОЖ

Приложение 1

Решение №169 - Искане вх. № АУ-02-25-156/09.07.2018 г. до Председателя на Общински съвет - Габрово от Петър Тончев Петров - собственик на жилищна сграда, въведена в експлоатация с У-е № 11/24.02.2018 г. и построена в УПИ II - 2013 с лице на имота - улица с о.т. 41-40-39-133-38-37-36 между 14, 22 и 23 по плана на гр. Габрово, кв. „Тлъчници' V част за издаване на удостоверение за административен адрес и Становище № АУ-02-25-156/09.07.2018 г. на Кмета на гр. Габрово и допълнение към него № АУ-02-25-156#2 от 22.08.2018 г.

Решение №170 - Удължаване срока на договор № 287-ОССД-12/22.06.2012 г., продължен с Анекс № 1/14.07.2017 г., Анекс № 2/20.07.2018 г. и договор № 90-ОССД-13/20.02.2013 г., продължен с Анекс № 1/14.07.2017 г. и Анекс № 2/20.07.2018 г., сключени между Община Габрово и Държавна агенция „Архиви“ за предоставяне за безвъзмездно управление на обособени части от сграда – частна общинска собственост, находяща се на ул. Чардафон № 17

Приложение 1

Решение №171 - Отпускане на еднократна финансова помощ на Валерия Валериева Гърневска за участие в Международен тенис турнир CHAMPIONS BOWL в гр.Умаг, Хърватска

Заседание на Общински съвет № 10 от 27.06.2024 г. Заседание на Общински съвет № 15 от 27.09.2018 г.