Вземане на Решениe по свиканото извънредно Общо събрание на акционерите на“Общинска банка” АД

Решение 152

Приложение №1