Вземане на Решениe по свиканото извънредно Общо събрание на акционерите на“Общинска банка” АД

Решение 152

Приложение №1

Заседание на Общински съвет № 13 от 13.09.2023 г. Заседание на Общински съвет № 14 от 30.08.2018 г.