Актуализиран  бюджет  и информация за изпълнението на бюджета на  Община Габрово за 2018 година към 30 юни 2018 г.

Решение 128

Приложение №1

Актуализация на бюджета на Община Габрово за 2018 г. и на инвестиционната програма

Решение 129

Приложение №1

Приемане на становище по Бизнес-плана на „В и К“ ООД – Габрово за 2017-2021 г.

Решение 130

Приложение №1

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от „В и К” ООД, гр. Габрово

Решение 131

Приложение №1

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие  за становище по свиканото Общо събрание на съдружниците на „В и К” ООД

Решение 132

Изпълнение Решенията на Общински съвет - Габрово, приети в периода 23 януари 2018 г. - 28 юни 2018 г.

Решение 133

Приложение №1

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - първо четене

Решение 134

Приложение №1

Наредба за  реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Габрово – второ четене

Решение 135

Приложение №1

Изменение на Решение № 254 от 21.12.2017 г. на Общински съвет – Габрово и Приемане на Правилник за устройството и дейността на общински Център за подкрепа за личностно развитие „Кариерно ориентиране- Габрово“

Решение 136

Приложение №1

Отпускане на финансова помощ на Териториална организация на глухите гр. Габрово, чрез Районна организация на глухите гр. Горна Оряховица, за съфинансиране на участието им в Национален туристически събор

Решение 137

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Синдикален регионален съюз на КТ 'Подкрепа', върху части от имот - частна общинска собственост /ул. Радецка № 18/

Решение 138

Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот - публична общинска собственост, представляваща паркомясто в гараж - публична общинска собственост, находящ се на ул. 'Станционна' № 9, гр. Габрово

Решение 139

Приложение №1

Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот - публична общинска собственост, представляваща паркомясто в гараж - публична общинска собственост, находящ се на ул. 'Станционна' № 9, гр. Габрово

Решение 140

Приложение №1

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в ОУ 'Иван Вазов', гр. Габрово, представляваща Кабинет за дентална медицина

Решение 141

Приложение №1

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за Частично изменение /ЧИ/ на Застроителен и регулационен план за част от кв. 1 и кв. 3 по плана на с. Чарково, община Габрово

Решение 142

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за трасе на ел. провод до ПИ с идентификатор 87120.38.56 по КК на с. Яворец, община Габрово

Решение 143

Одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация /ПУП-ПР/ за Частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ на уличната регулация на улица с о.т. 91-99-97 по плана на гр. Габрово - Северна зона, ІІ част

Решение 144

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 14218.262.182 по КК гр. Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за жилищно строителство'

Решение 145

Продажба на движими вещи - съдове за отпадъци, находящи се на склад на ОП 'Благоустрояване' гр. Габрово

Решение 146

Приложение №1

Продажба на имот - частна общинска собственост - ПИ 14218.508.185, находящ се на ул. Осми март № 3, гр. Габрово

Решение 147

Приложение №1

Продажба на имот - частна общинска собственост /ПИ 14218.502.482, ул. Генерал Николов, гр. Габрово/

Решение 148

Приложение №1

Продажба на имот - частна общинска собственост /ПИ 14218.502.481, ул. Генерал Николов, гр. Габрово

Решение 149

Приложение №1

Продажба на имот -частна общинска собственост /ПИ 14218.502.477, ул. Генерал Николов, гр. Габрово/

Решение 150

Приложение №1

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - второ четене

Решение 151

Приложение №1