Кандидатстване на Община Габрово по приоритетна ос 4 'Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища' към оперативна програма 'Околна среда 2014-2020 г., по процедура BG16M1OP002-4.004 'Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения', в рамките на Оперативната програма 'Околна среда' 2014 - 2020 г.

Решение 108

Отпускане на финансова помощ на Сдружение 'Общинско дружество на инвалидите - Габрово', за съфинансиране на участието им в Дванадесети пореден републикански юбилеен фестивал на хора с увреждания

Решение 109

Приложение №1

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост в РИМ - Габрово - Дечкова къща, ул. Опълченска № 8, с предназначение Билкопродавница

Решение 110

Приложение №1

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост в РИМ - Габрово - Дечкова къща, ул. Опълченска № 8, Ретрофотоателие

Решение 111

Приложение №1

Прекратяване на съсобственост между Община Габрово и физическо лице върху жилищна сграда на ул. Скобелевска № 6, гр. Габрово, с идентификатор 14218.505.476.1

Решение 112

Приложение №1

Удължаване срока на договор № 287-ОССД-12/22.06.2012 г., продължен с Анекс № 1 от 14.07.2017 г. и договор № 90-ОССД-13/20.02.2013, продължен с Анекс № 1 от 14.07.2017 г., сключен между Община Габрово и Държавна агенция 'Архиви' за предоставяне за безвъзмездно управление на обособени части от сграда - частна общинска собственост, находяща се на ул. Чардафон № 17

Решение 113

Приложение №1

Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот - публична общинска собственост, представляваща паркомясто в гараж - публична общинска собственост, находящ се на ул. Станционна № 9, гр. Габрово

Решение 114

Приложение №1

Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот - публична общинска собственост, представляваща паркомясто в гараж - публична общинска собственост, находящ се на ул. Станционна № 9, гр. Габрово

Решение 115

Приложение №1

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в ПМГ 'Акад. Иван Гюзелев', гр. Габрово, представляваща Кабинет за дентална медицина

Решение 116

Приложение №1

Изменение на Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово, във връзка с продажба на общинско жилище, намиращо се в гр. Габрово, ул. Петър Падалски № 6, ет. 2, ап. 5

Решение 117

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план  (ПУП - ПП) за обект: Трасе на ел.провод до ПИ с идентификатор 67533.505.22 по КК на с.Смиловци, Община Габрово

Решение 118

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за Частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ за имот №070066 в землището на с.Поповци, Община Габрово, във връзка с разширение на площадка с имот №070067 и имот №070068 в землището на с.Поповци, Община Габрово

Решение 119

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на ПИ с идентификатор 14218.745.1 по КК на гр.Габрово

Решение 120

Разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за новообразуван имот № 9, кадастрален район 495 по плана на новообразуваните имоти на м-т 'Костадиница', землище на гр. Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за жилищно строителство'

Решение 121

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за имот № 057020 в землището на с. Лесичарка, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за локална пречиствателна станция а отпадъчни води'

Решение 122

Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост по реда на чл. 45, ал. 2 от НУРУЖННОЖ /Апартамент № 11, ет. 3, ул. Антим Първи № 8, гр. Габрово/

Решение 123

Приложение №1

Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост /апартамент № 6, бул. Трети март № 27, гр. Габрово/

Решение 124

Приложение №1

Определяне поименен състав на постоянна комисия на Общински съвет - габрово по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Решение 125

Искане вх. № РД-05-01-142/03.05.2018 г. до Председателя на Общински съвет - Габрово от Йордан Славев – управител на „Инима“ ООД с ЕИК 131192037 със седалище: гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 41, ет. 2

Решение 126