О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

“Поземлен имот с идентификатор 14218.11.525 по КК на гр. Габрово да се отреди за „жилищно строителство“

 

с местонахождение: поземлен имот с идентификатор 14218.11.525 по КК на гр. Габрово

с възложител: Георги Петров Бакалов и Нела Иванова Бакалова

Уведомление за инвестиционно намерение от Георги Петров Бакалов и Нела Иванова Бакалова е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701 ет. 7 от 8:15 до 17:00 часа, за периода от 18.06.2018 г. до 01.07.2018 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.