Дейности, за които е необходима помощ:

  • занимания с потребителите - четене на приказки, подреждане на пъзели, изработване на картички, апликиране, рисуване;
  • помощ при хранене на потребителите;
  • придружаване за разходка в двора;
  • подреждане на лични вещи на потребителите.

Подходящо време за посещения на доброволци:

  • през почивните дни - между 09.00 ч. и 12.00 ч. и между 16.00 ч. и 19.00 ч.;
  • в работни дни - между 16.30 ч. и  19.00 ч.

Важно за доброволците!

При влизане в ЦНСТДМУ доброволците е необходимо да носят здравни книжки.

                                  

Информация за социалната услуга:

адрес: гр. Габрово, ул. „Мирни дни“ № 1А и

ул. „Хризантема“ № 27

тел.: 0878 687 934

е-mail: cnst.gabrovo@abv.bg

„Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания“ (ЦНСТДМУ)  е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца и младежи с увреждания, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняването са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.

Двата Центъра за настаняване са с общ капацитет 28  места – съответно 14 места в ЦНСТДМУ – кв. Борово и 14 места ЦНСТДМУ – кв. Трендафил.

Услугата е 24 часова и се обезпечава от екип специалисти: ръководител, възпитатели, медицински сестри, социални работници, детегледачи и помощен персонал.