Адрес: гр. Габрово, ул. „Мирни дни“ № 1А и

ул. „Хризантема“ № 27

Ръководител: Даниела Ненчева

Тел.: 0878 687 934

E-mail: cnst.trendafil@gabrovo.bg; cnst.borovo@gabrovo.bg

„Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания“ (ЦНСТДМУ)  е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца и младежи с увреждания, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняването са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.

Двата Центъра за настаняване са с общ капацитет 28  места – съответно 14 места в ЦНСТДМУ – кв. Борово и 14 места ЦНСТДМУ – кв. Трендафил.

Услугата е 24 часова и се обезпечава от екип специалисти: ръководител, възпитатели, медицински сестри, социални работници, детегледачи и помощен персонал.

Сградите и на двата Центъра са новопостроени и проектирани специално за нуждите на социалната услуга. Разположени са в оживени жилищни квартали на територията на града, в близост до детски, учебни, здравни и социални заведения.

                         

Всеки от Центровете се състои от: дневна - трапезария; стая за отдих и игри; спални помещения за децата/младежите; офис на персонала, санитарни, складови и други помещения.  Към Центровете имат и дворни пространства с обособени места за отдих и игра.  

                                   

И двете социални услуги са обзаведени и оборудвани подходящо и отговарят на изискванията за настаняване и отглеждане на деца и младежи с увреждания. Всеки потребител разполага с лично пространство, пространство за оползотворяване на свободното време, за уединение и срещи с роднини, отдих, храна и др. Материалната база създава условия за формиране и изграждане на умения за самостоятелност на децата и младежите с увреждания.

                              

Целта на услугата е осигуряване на качество на живот, което гарантира пълноценно физическо, емоционално развитие и социално включване на всяко дете/младеж с увреждане в среда, близка до семейната чрез осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа.

Настаняването в Центъра се извършва посредством заповед на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“.

Потребителите до 18 години не заплащат месечна такса. Потребителска такса се заплаща от лица над 18 години, които не посещават учебно заведение в съответствие с Тарифа за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет.

 

Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция