Адрес: гр.Габрово, кв. “Велчевци”

тел: 066 986 363; 0877 158 831

Ръководител: Красимира Колева

e-mail: uslugizadeca@gabrovo.bg

 

„Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи“ е социална услуга в общността – резидентен тип, с  капацитет 8 места.

                         

Потребители на услугата са деца/младежи на възраст от 0 до 29 години с различни видове увреждания с потребност от постоянни медицински грижи.

                         

В Центърът на децата/младежите с увреждания е осигурена 24-часова непрекъсната грижа от медицински специалисти и възможност за консултация с лекар, назначен в центъра или осигурен от лечебно заведение за болнична помощ. Основно дейностите  в услугата са насочени към:

  • Осигуряване на необходимите грижи, които се изискват от здравословното състояние на детето, в това число наблюдение върху здравето и медицински дейности, които се осъществяват в извънболнични условия;
  • Подпомагане на връзката и взаимодействието със здравната система за организиране на лечение и наблюдение на детето/младежа;
  • Подкрепа и подготовка на семейството (родно, на близки и роднини и др.) за поемане на грижата за детето в домашни условия, при възможност;

Дейността на Центъра е обезпечена от екип от специалисти, включващ лекар-педиатър, социален работник, медицински сестри, детегледачки, специален педагог.

Децата/младежите се настаняват след издадена заповед от Дирекция „Социално подпомагане“ и изготвена специализирана експертна оценка на здравословното състояние и потребностите от постоянните медицински грижи, извършена от лечебно заведение за болнична помощ.

Потребители на социалната услуга до 18 годишна възраст не заплащат месечна такса. Потребителска такса се заплаща от лица над 18 години, в съответствие с Тарифа за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет.

Услугата се предоставя в координация с останалите услуги, предоставяни в общността,  за ранна интервенция, рехабилитация и дневна грижа, в които на всяко дете/младеж, според индивидуалните потребности, се предоставят специализирани медицински, педагогически и социални грижи.

 

Приемна грижа Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания