Адрес: гр. Габрово, кв. "Велчевци" 

Тел: 066 986 363; 0877 158 831

Ръководител: Красимира Колева

E-mail: uslugizadeca@gabrovo.bg

 

Дневен център за деца с увреждания е социална услуга в общността. Потребители на услугата са деца на възраст до 18 години с различни видове увреждания или изоставане в някоя от областите на развитие. Капацитет на услугата 20 места.

                                    

Основните цели на „Дневен център за деца с увреждания“ са да предложи алтернатива на грижите за деца с физически, неврологични заболявания, да подпомага физическото и интелектуалното им развитие.

                                    

За реализация на целите и осъществяването на дейностите работи мултидисциплинарен екип, който включва: психолог, специален педагог, рехабилитатори, логопед, социален работник и детегледачки.

                                    

В Центъра се осъществяват следните дейности:

 • диагностика на соматично, неврологично и интелектуално развитие на децата;
 • изготвяне на индивидуални програми за комплексна рехабилитация;
 • изготвяне на програма за работа в домашни условия;
 • изготвяне на индивидуални програми за психомоторно възстановяване на деца с интелектуални и физически затруднения;
 • рехабилитационни процедури;
 • обучение на родители да провеждане на рехабилитация в домашни условия с цел подпомагане на терапията;

Дневния център осигурява:

 • дневна грижа;
 • полудневна  грижа;
 • обучение на родителите, съобразно специфичните проблеми на всяко дете;

Услугите в Дневния център включват:

1. Пакет „Дневна или полудневна форма за грижа за деца с увреждания“

 • Задоволяване на ежедневни потребности на детето;
 • Развитие на различни навици и умения;
 • Рехабилитация на потребителите;
 • Индивидуална работа с логопед;
 • Педагогическа подкрепа за възпитание и обучение;
 • Свободни дейности - рисуване, занимателни игри, разходки на открито.

2. Пакет „Почасови специализирани услуги“ – предоставяне на специализирани услуги от логопед, рехабилитатор, специален педагог в зависимост от потребностите на детето.

На всеки потребител се изготвя индивидуален план за работа според потребностите му. С децата се работи индивидуално и в група от съответния специалист.

В Центъра са създадени условия за корекционно - компенсаторна работа с децата, придобиване на полезни навици, подобряване на физическото, интелектуалното и емоционално състояние на потребителите.

Родителите на деца, желаещи да ползват услугите на Центъра, е необходимо да подадат заявление /по образец/ до директора на дирекция „Социално подпомагане“.

За ползване услугите на Центъра не се заплаща месечна такса.

Работното време на „Дневен център за деца с увреждания“ е:

 • За почасова работа с потребители - от 08.00 до 15.30 часа, от понеделник до петък.
 • За потребители на дневна грижа от 08.00 до 16.30 часа, от понеделник до петък.
Клуб на пенсионера Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи