Адрес: гр. Габрово ул. ”Юрий Венелин” № 8

Тел:  066 803 700

Организатор: Лилия Драгиева

Е-mail: zsu.gabrovo@abv.bg 

Работно време: 08.30ч. - 16.30 ч. всеки ден.

Дейността в Клуб на пенсионера е насочена към създаване на оптимални условия за пълноценно ангажиране и осмисляне свободното време на възрастните хора. Капацитетът на услугата е 200 места.

Основната цел на Клуба е гарантиране равноправно положение и преодоляване на социалната изолация на възрастните хора, чрез създаване на условия за интегриране в обществото. Услугите, които се предоставят са: оказване на помощ в общуването и поддържане на социални контакти, консултиране по различни въпроси, информиране по актуални теми и проблеми. В Клуба на пенсионера се организират и провеждат беседи на различни теми, създадени са условия за гледане на телевизия, за четене на печатни издания, честване на официални, лични празници и изяви, както и други дейности, съобразно интересите и желанията на потребителите.

Основни принципи при извършване на дейността са: взаимно уважение; позитивно отношение към посетителите на клуба без оглед на пол, етническа и религиозна принадлежност; създаване на добър микроклимат; уважение и разбиране към личността и изграждане на чувство, че всеки е потребен и значим в живота.

Доставчик на услугата е Община Габрово чрез „Заведения за социални услуги“. Лицата, желаещи да ползват услугите на Клуба на пенсионера, е необходимо да подадат заявление по образец до директора на „Заведения за социални услуги“ - Габрово.

Потребителите не заплащат такса за ползване услугата.

 

 

Клуб на инвалида Дневен център за деца с увреждания - кв. Велчевци