Адрес: гр. Габрово, ул. ”Брянска” № 56

Телефон:  066 808 473                   

Организатор: Христина Димитрова

Е-mail: zsu.gabrovo@abv.bg

Работно време: 09.00 ч. - 17.00 ч., от понеделник до петък.

Дейността в Клуб на инвалида е насочена към лицата с увреждания, които имат нужда от подкрепа и подпомагане в своето ежедневие. Основна цел в работата на Клуба е създаване на условия за преодоляване изолираността на хората с увреждания и включването им в културния и социален живот в общността.

Част от дейностите в клуба са:

  • Оказване на помощ при общуване и поддържане на социални  контакти;
  • Консултиране и информиране по различни теми;
  • Насърчаване на творчеството, чрез участие в различни форми на самодейност;
  • Организиране честването на празници, изяви и други.

Клуб на инвалида подпомага хората с увреждания, обогатява техния културен живот и им осигурява информираност по актуални теми и проблеми. Предоставят се консултации в областта на социалното подпомагане, ползване на социални услуги и се оказва съдействие при извършване на различни административни услуги и други дейности.

Доставчик на услугата е Община Габрово чрез „Заведения за социални услуги“. Лицата, желаещи да ползват услугите на Клуба на инвалида, е необходимо да подадат заявление по образец до директора на „Заведения за социални услуги“ - Габрово.

Потребителите не заплащат такса за ползване услугата.

 

 

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания Клуб на пенсионера