Адрес: гр. Габрово, ул. „Чардафон“ № 12, ет. 9, ап.24

Тел.: 0877706570; 0888 820 777

Ръководител: Нина Джажева

E-mail: nina.dzhazheva@sosbg.org

Web-site: http://sosbg.org/

„Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ /ЦНСТДБУ/е социална услуга от резидентен тип, която се предоставя на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. Потребители на социалната услуга са: деца до 18 годишна възраст, за които до момента на настаняването им в Центъра няма възможност за отглеждане в биологичното им семейство, семейство на близки и роднини, приемно семейство; лица до 18 години, за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот. Капацитет на услугата 5 места.

                         

Центърът разполага с две спални помещения, всекидневна, трапезария, кухненски бокс, санитарни помещения. Материалната база създава условия за формиране, усъвършенстване и прилагане на умения, нужни на децата в самостоятелния живот.

                         

Услугата е 24 часова и се обезпечава от екип от специалисти – ръководител и от сътрудници социални дейности.

Основна цел на Центъра е предоставяне на подслон и здравословна среда, близка до семейната; осигуряване на плавен преход към реалния живот, както и изграждане на взаимоотношения с институции, със съседи и с общността в подкрепа на процеса на социална интеграция на децата.

С децата се работи индивидуално и групово, като насоките за работа са съобразени с интересите и потребностите на всяко от тях. Работата на специалистите е насочена към изграждане, развитие и усъвършенстване на умения за самостоятелен живот след напускане на социалната услуга. Осигурява се училищна подкрепа и се създават навици и умения за търсене на работа, както и последваща реализация на пазара на труда.

Децата получават подкрепа и консултиране по Програмата на Сдружение SOS Детски Селища България „Начало на самостоятелен живот“. Програмата има за цел да насърчи и подкрепи финансово старта на децата в самостоятелния живот чрез подпомагане в намирането на относително постоянна работа и място за живеене. Оказва се помощ и на децата, които продължават обучението си във ВУЗ до завършване на висше образование и започване на работа.

Настаняването в ЦНСТДБУ – Габрово се извършва посредством Заповед на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ и Решение на Районния съд.

Центърът се ръководи от Сдружение SOS Детски Селища България по сключен договор с Община Габрово за предоставяне на социалната услуга.

 

Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от аутистичния спектър Клуб на инвалида