Адрес: Габрово, ул. "Ивайло" № 13

Тел.: 066 877 999

Ръководител: Ралица Пейкова

E-mail: csri_autist_gb@abv.bg

Работно време : 08.00 ч. - 17.00 ч., от понеделник до петък.

Web-site: http://bisa67.wix.com/csridas.

Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) е социална услуга в общността, с капацитет 20 места. Услугата е насочена към деца от 3 до 18 години с разстройства от аутистичния спектър и техните семейства.Терапевтичните, консултативните и рехабилитационните дейности се осъществяват от специалисти, които съдействат и подкрепят потребителите и техните близки, посредством индивидуални и/или групови занимания. Потребителите ползват дейностите и програмите (индивидуални или групови) почасово – всеки ден или няколко пъти в седмицата/месеца в зависимост от индивидуалните им потребности. Броят на децата в групите е съобразен с възрастовите особености, потребностите им и възможностите на наличната материална база. Работата с децата е почасова, като посещенията при специалистите се извършват по предварително изготвен график. Насоката за работа с всяко дете е индивидуална, в зависимост от конкретните потребности. В Центъра работят ръководител, психолог, логопед и социален работник.

Предоставяните в Центъра услуги включват: провеждане на консултации; терапевтични дейности с децата и техните семейства; консултации и насочване на деца, които не са диагностицирани; консултации със специалисти от други институции; информационна и популяризираща дейност. Подробна информация за дейността на социалната услуга може да намерите и на официалния сайт на Центъра http://bisa67.wix.com/csridas.

                         

Материалната база на ЦСРИ е много добра – разполага с психологичен, логопедичен  и арттерапевтичен кабинет, зала по релационна психомоторика, сензорна зала и зала за диагностика и  наблюдение.

                         

Ползването на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от аутистичния спектър“ е безплатно. Родителите на деца, желаещи да ползват услугите на ЦСРИ е необходимо да подадат заявление по образец до директора на дирекция „Социално подпомагане“.

 

 

Център за обществена подкрепа - ИМКА Габрово Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания