Адрес: гр. Габрово, ул. ”Драва” № 4

Тел: 066 805 419; 0879 123 688            

Ръководител: Антоанета Янкабакова

E-mail: ymca@mbox.eda.bg

Работно време: 08.30 ч. - 17.00 ч., от понеделник до петък.

Web - site: http://www.ymca-gabrovo.org/

„Център за обществена подкрепа – ИМКА“ предоставя набор от социални услуги в общността, за деца и младежи в риск и техните семейства, в съответствие с потребностите им, с гарантирано високо качество. Центърът осъществява дейности по превенция на риска и превенция на изоставянето, чрез сътрудничество с местните власти, с държавните институции, с неправителствени организации и други заинтересовани страни. Използват се иновативни подходи и практики като се документира ефекта от тяхното прилагане. Социалната услуга е с капацитет 25 места.

В Центъра работи квалифициран екип от специалисти, включващ ръководител, социални работници, психолог и педагози, като има възможност за получаване и на логопедична подкрепа.

Дейностите са насочени към следните целеви групи: деца и младежи в риск; деца с отклоняващо се поведение; деца жертви/свидетели на насилие; деца в риск от отпадане от училище; деца, настанени в специализирани институции или деца, на които им предстои напускане на такива; родители на деца в риск; семейства на деца в институция и подготвящи се за реинтеграция на детето в семейна среда; кандидати за приемни родители или утвърдени приемни семейства; семейства, в процес на осиновяване, осиновители; работещите в социалните домове: възпитатели, педагози, социални работници, психолози и други специалисти, работещи с деца от общността в риск.

Задачи:

 • Предоставяне на дейности и услуги за оказване подкрепа на деца в риск и техните семейства;
 • Осъществяване на дейности за превенция на риска, насилието и превенция на изоставянето;
 • Осигуряване на подкрепа чрез консултиране и придружаване на родители;
 • Осъществяване на дейности по деинституционализация в подкрепа на деца, настанени в социални услуги от резидентен тип;
 • Придружаване и подкрепа на деца и подрастващи, напускащи услуги от резидентен тип;
 • Консултиране и подкрепа за усвояване на  умения за самостоятелен живот в общността;
 • Осъществяване на програми за осмисляне на свободното време, за професионално ориентиране и/или за социално включване;
 • Изготвяне на професионална оценка и обучение на кандидати за приемни родители и последваща подкрепа при настаняване на дете в приемно семейство; Супервизия  на приемни семейства и  на лица подкрепящи приемни семейства;
 • Осъществяване на подкрепа и консултиране на семейства в процес на осиновяване;
 • Организиране и осъществяване на мобилна работа – работа с клиенти на терен в рискови общности;
 • Организиране на дейности за развитие на капацитета на работния екип на доставчика на услугата и на специалисти, работещи с деца;
 • Превенция  и подкрепа за корекция на отклоняващото се поведение при деца и младежи;
 • Превенция на отпадането от училище и работа с деца, вече отпаднали от училище;
 • Превенция на насилието и подкрепа на  жени и деца, преживели насилие.

 

„Център за обществена подкрепа – ИМКА“ се ръководи от „ИМКА” - Габрово въз основа на сключен договор с Община Габрово за предоставяне на социалната услуга. Потребителите на социалната услуга в центъра не заплащат месечна такса. Лица, желаещи да ползват услугите на Центъра, е необходимо да подадат молба /по образец/ до директора на дирекция „Социално подпомагане“ или  директно  молба до  ръководителя на услугата.

 

 

 

Център за социална рехабилитация и интеграция Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от аутистичния спектър