Адрес: гр. Габрово, ул. „П. Постомпиров” № 19 

Тел.: 066 804 827; 0896 800 757

Ръководител: Стефка Пенчева

E-mail: ssb.gabrovo@gmail.com

Работно време: 08.30 ч. - 17.00 ч., от понеделник до петък.

„Център за социална рехабилитация и интеграция“ е социална услуга в общността, която предоставя подкрепа за индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни  по вид и степен увреждания. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения и водене на самостоятелен начин на живот. Основна цел в дейността на Центъра е откриване и надграждане ресурсите от знания, умения и нагласи за успешна житейска, професионална и творческа реализация на хората с увреждания.

Потребители на услугата са лица с различни по вид и степен увреждания, живущи на територията на община Габрово.

Капацитетът на услугата е 40 /четиридесет/ потребители.

Лицата ползват дейностите и програмите (индивидуални или групови) почасово – всеки ден или няколко пъти в седмицата/месеца в зависимост от индивидуалните им потребности.

Дейностите в Центъра се осъществяват от мултидисциплинарен екип от специалисти с дългогодишен опит и професионална квалификация за  предоставяне на услуги на хора със специфични потребности: ръководител, психолог, специалист социални дейности, специален педагог, технически сътрудник, специалист в социална услуга, трудотерапевт и счетоводител.

В Центъра се предлага комплекс от стандартни и  специализирани услуги:

  • обучение по компютърна и брайлова грамотност;
  • зрителна, двигателна и социална рехабилитация;
  • медицинска рехабилитация - фитнес и кинезитерапия; измерване на артериално налягане и сърдечен пулс;
  • ерготерапия;
  • трудотерапия в ателиета по готварство, приложни изкуства, цветарство, шев и кройки, ръчно плетиво, арт-терапия;
  • игротерапия с адаптирани спортни игри;
  • психологическа  помощ и подкрепа;
  • социално-правни консултации и административна помощ;
  • чествания на лични/национални празници и тържества.

Центърът разполага с богата фонотека с над 3000 „говорещи“ и електронни книги с художествена и учебна литература, периодичен печат.

Достъпът до услугата е съобразен с потребностите на потребителите – осигурени са условия за свободно, безпрепятствено и безопасно придвижване на хората с увреждания: вертикална и хоризонтална маркировка, антипаркинг пилони, парко място, площадка за обучение в  самостоятелна мобилност и ориентиране.

Лицата, желаещи да ползват услугите на Центъра, е необходимо да подадат молба /по образец/ до директора на дирекция „Социално подпомагане“. Потребителите на социалната услуга заплащат месечна такса в съответствие с Тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет.

Центърът за социална рехабилитация и интеграция се ръководи от Съюза на слепите в България по сключен договор с Община Габрово.

 

 

Дневен център за стари хора Център за обществена подкрепа - ИМКА Габрово