Адрес: гр. Габрово, ул. “Ивайло” № 13

Тел: 066 985 050               

Управител: Надежда Кръстева

E-mail: dcsh@gabrovo.bg

Работно време: 08.30 ч. - 17.00 ч., от понеделник до петък.

Дневен център за стари хора е социална услуга в общността с капацитет 20 места. Потребители на услугата са хора в пенсионна възраст, живеещи на територията на община Габрово. Центърът предоставя комплекс от социални услуги в общността, които създават условия за оказване на подкрепа на възрастните хора през деня. Услугите са свързани със задоволяване на ежедневните здравни и рехабилитационни потребности, както и на потребности по организация на свободното време и личните контакти. Основният акцент в работата на екипа е гарантиране равноправно положение и преодоляване на изолираността на възрастните хора, чрез създаване на условия за интегриране в обществото. Дейностите съответстват на желанията, възможностите и здравословното състояние на всеки потребител.

                         

В центъра се предоставят следните услуги:

  • информиране и консултиране;
  •  застъпничество и посредничество;
  •  обучение за придобиване на умения

Организират се занимания по интереси, екскурзии, честване на различни национални, религиозни и лични празници.

Социалната услуга е обезпечена от екип от специалисти, включващ управител и социален работник.

Потребителите на социалната услуга заплащат месечна такса в съответствие с Тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет. Лицата, желаещи да ползват услугите на Центъра, е необходимо да подадат молба /по образец/ до директора на дирекция „Социално подпомагане“- Габрово.

Дневният център за стари хора се управлява от Община Габрово.

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания Център за социална рехабилитация и интеграция