Адрес: гр. Габрово, ул. „Никола Балканеца” № 24

Тел.: 066 807 120

Управител: Росица Димитрова

E-mail: sbz_za_liz@abv.bg

Работно време: 08.30 ч. - 17.00 ч., от понеделник до петък.

Web-site: www.adult-centre.info

Facebook: Дцплу Габрово

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания е социална услуга в общността с капацитет 30 места. Потребители на услугата са лица над 18 годишна възраст с интелектуални затруднения.

                         

В Центъра работи квалифициран екип, който включва: психолог, специален педагог, социален работник, трудотерапевти, клиничен психолог, медицинска сестра и кинезитерапевт. Целта на екипа от специалисти е да се преодолее социалната изолация на потребителите чрез различни дейности, водещи до социално включване на възрастните хора с увреждания в общността.

                         

Работата с потребителите на услугата е насочена към придобиване на нови знания, умения и навици за по-добро справяне с нуждите им в ежедневието. Дейностите се организират индивидуално или групово, в зависимост от възможностите и потребностите на ползвателите. Осигурен е достъп до библиотека, интернет и други занимателни дейности.

Дейностите в Центъра са организирани по ателиета в различни направления:

  • „Семейство, бит, култура, образование“;
  • „Шивачество“;
  • „Готварство“;
  • „Дърводелство/тапицерство“;
  • „Цветарство/Градинарство“;
  • „Арт-терапия“;
  • Компютърна грамотност“;
  • „Музикотерапия“;
  • Рехабилитация и физиотерапия“.

                         

Услугите на Центъра могат да се ползват в рамките на целия работен ден или почасово, в зависимост от желанието и нуждите на потребителя. Лицата, желаещи да ползват услугите, е необходимо да подадат молба /по образец/ до директора на дирекция „Социално подпомагане“. Потребителите на социалната услуга заплащат месечна такса в съответствие с Тарифа за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет.

Дневният център за пълнолетни лица с увреждания се управлява от Сдружение „Бъдеще и закрила за лица с интелектуални затруднения”, въз основа на сключен договор с Община Габрово.

 

    

Дневен център за деца и младежи с увреждания Дневен център за стари хора