Двама доброволци за следните дейности:

Подпомагане работата на трудотерапевтите от екипа на Дневния център:

  • съпровождане на потребителите на територията на центъра (разходки в двора, помощ при придвижване в помещенията);
  • четене на приказки, преса, статии;
  • включване в арт-ателиета;
  • помощ в градинарството.

                                 

 

Информация за социалната услуга:

адрес: гр. Габрово, ул. „Никола Балканеца” № 24

тел.: 066 807 120

е-mail: sbz_za_liz@abv.bg

web-site: www.adult-centre.info

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания е социална услуга в общността с капацитет 30 места. Потребители на услугата са лица над 18 годишна възраст с интелектуални затруднения.

В Центъра работи квалифициран екип, който включва: психолог, специален педагог, социален работник, трудотерапевти, клиничен психолог, медицинска сестра и кинезитерапевт. Целта на екипа от специалисти е да се преодолее социалната изолация на потребителите чрез различни дейности, водещи до социално включване на възрастните хора с увреждания в общността.