Адрес: гр. Габрово, ул. „Априловска” № 15

Директор: Снежана Рачевиц

Тел.: 066 807 011

Заместник-директор: Румяна Димитрова

Тел.: 066 803 551

E-mail: nagschool1835@gmail.com

Web-site: www.nag-school.org

Гимназията е наследник на Първото новобългарско светско училище, създадено през 1835г. в Габрово. Настоящата сграда е построена в периода 1851 – 1872 година. През 1875 година се дипломира първият гимназиален випуск. От 1879 г. с указ на княз Фердинанд училището се нарича Априловска гимназия. От 1988г.  училището е профилирано с хуманитарна насоченост, а от 1994г. е Национална Априловска гимназия. От 1992г. гимназията е асоциирана към ЮНЕСКО; от 2012г. е сред училищата към Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт”; от 2013г. е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. Гимназията е двукратен носител на Почетния знак на президента на Република България.

  • Педагогическият персонал включва 45 учители с необходимата професионална квалификация, между които носители на различни педагогически квалификационни степени.
  • През учебната 2017/2018 година в училището се обучават 613 ученици в 25 паралелки, в различни профили: за VІІІ клас – хуманитарни науки; обществени науки и чужди езици (три паралелки); за ІХ – ХІІ клас -   хуманитарен профил (Български език и литература, История и цивилизация)и чуждоезиков профил (Немски и Английски език). Всички паралелки са с интензивно изучаване на чужд език в VІІІ клас.
  • Обучението се провежда в три сгради – старата сграда, която е Паметник на културата, нова сграда и спортен корпус. Училището разполага с представителна Актова зала, компютърни кабинети, класни стаи, оборудвани с мултимедия, кабинет по журналистика, кинозала и спортни зали.
  • С утвърдената празнична ритуалност (клетва, Априлови дни на културата, семиотична игра “Шифърът на Априлов”, ритуал по изпращане на випуск и др.) НАГ създава позитивна нагласа към традиционните ценности и възпитава патриотично чувство и усещане, че всеки априловец е носител на духа и идеите на първосъздателите на светското образование у нас. Гимназията възпитава уважение и респект към българската просвета и култура в тяхната историческа и съвременна проекция, толерантност към културното многообразие и стимулира духовния диалог с другите и света.