14.03.2022
Отчет по Закона за енергията от възобновяеми източници на Община Габрово за 2021 г. 78 KB
16.12.2021
Отчет по Закона за енергийната ефективност за Община Габрово за 2021 г. 1.28 MB
Дългосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Габрово - 2021-2030 г. Програмата е приета с Решение №210, взето с Протокол №10 от редовното заседание на Общински съвет гр. Габрово, проведено на 30.09.2021 г.
04.10.2021
Дългосрочна програма 2021-2030г. 2.25 MB
Приложение 1: Изпълнени ВЕИ до 2020г. 443 KB
Приложение 2: Планирани ВЕИ 2021-2030г. 422 KB
Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Габрово за периода 2020-2022 година
05.05.2020
Краткосрочна програма 2.07 MB
21.02.2018
Изпълнение на задълженията по Закона за енергийната ефективност 94 KB
Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ
02.01.2017
Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност 97 KB
Отчети за 2020 г.
Задължения, регламентирани в Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) 1.06 MB
Задължения, регламентирани в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) 841 KB