26.03.2024

12.02.2024

15.12.2023

29.03.2023

14.12.2022

14.03.2022

16.12.2021

Дългосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Габрово - 2021-2030 г. Програмата е приета с Решение №210, взето с Протокол №10 от редовното заседание на Общински съвет гр. Габрово, проведено на 30.09.2021 г.
04.10.2021

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Габрово за периода 2020-2022 година
05.05.2020

21.02.2018

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ
02.01.2017

Отчети за 2020 г.