СЪОБЩЕНИЕ изх.№АУ-02-10-48#3/02.10.2023г.
24.10.2023

СЪОБЩЕНИЕ изх.№АУ-02-10-48#5/14.06.2023г.
31.08.2023

ПУП -ПЗ и ПУП - ПП за ПИ с идентификатор 57675.401.94 с.Поповци, общ.Габрово.
11.07.2023

09.06.2023

РЕШЕНИЕ №72/27.04.2023г. на ОбС.
08.06.2023

ПУП
08.06.2023