О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 205,т. 1 от ЗУТ са издадени шест броя заповеди на Кмета на Община Габрово за отчуждаване по реда на гл. III от ЗОС на поземлени имоти в кв. Борово-Велчевци, във връзка с изграждане на обект публична общинска собственост: реализиране на улица с осови точки: 3050-3042-3041-3040-3039-3037-3036-3035-303 между квартали 6 и 8 и прилагане на уличната регулация, съгласно действащия подробен устройствен план /ПУП/ на гр. Габрово, кв. Борово-Велчевци, II част, одобрен с Решение №83/08.04.2015 г. на Общински съвет Габрово, както следва:

  1. Заповед №2486/21.11.2022 г.
  2. Заповед №2487/21.11.2022 г.
  3. Заповед №2488/21.11.2022 г.
  4. Заповед №2489/21.11.2022 г.
  5. Заповед №2490/21.11.2022 г.
  6. Заповед №2491/21.11.2022 г.

Обявлението е публикувано в „Държавен вестник“, на интернет страницата на Община Габрово в секция КМЕТ/ЗАПОВЕДИ и копие от него е поставено на таблото за Обяви в Център за административно обслужване