Предмет на възлагане

Изпълнителят трябва да организира предоставянето на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“, съгласно изискванията на нормативната уредба и в съответствие с предвидените критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги в Република България.

Капацитет на социалната услуга

Съгласно заповед на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, социалната услуга функционира при капацитет от 40 места.

Местоположение на социалната услуга

Кандидатът трябва да разполагат със собствена или да ползва на съответно правно основание материална база за срок от 1 (една) година, в която да организира дейността на „Център за социална рехабилитация и интеграция“. Предложената база следва да отговаря на условията, посочени в държавно утвърдените нормативи и за нея следва да бъдат дадени гаранции, че ще се използва единствено за предоставянето на социалната услуга.  

Срок на предоставяне на социалните услуги

Доставчикът на социалната услуга следва да организира дейността на „Център за социална рехабилитация и интеграция“ за срок от 1 (една) година, считано от датата на влизане в сила на договора за възлагане.   

Получаване на документи за участие:

Документация за участие в конкурса кандидатите може да получат всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч., в „Център за административно обслужване”, Община Габрово, пл. „Възраждане” № 3, както и да изтеглят от интернет страницата на Община Габрово www.gabrovo.bg меню „Актуално“, подменю „Обяви“.

Краен срок и място на подаване на документите:

Предложенията се подават до 17:00 часа на 16.11.2022 г. в Деловодството на Община Габрово, пл. „Възраждане” № 3, първи етаж.

Документите се подават в запечатан и непрозрачен плик, върху който се посочва пълното наименование на кандидата, адрес, телефон и e-mail. Върху плика се изписва следното: „Документация за участие в конкурса за възлагане на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“.

 

 

 

Документи