СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.18а, ал.10 от АПК и §4, ал.2 от ЗУТ.
25.05.2022

СЪОБЩЕНИЕ изх.№АУ-02-10-11#1/18.02.2022г.
21.02.2022

РЕШЕНИЕ №12 на ОбС Габрово.
18.02.2022