Община Габрово обявява конкурс за възлагане управлението на социална услуга - делегирана държавна дейност: „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ - гр. Габрово

Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга:

  • Предмет на възлагане:

Изпълнителят трябва да организира предоставянето на социалната услуга в общността „Дневен център за деца и младежи с увреждания”, съгласно изискванията на нормативната база и в съответствие с предвидените критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги в Република България.

  • Капацитет на социалната услуга:

Дневен център за деца и младежи с увреждания, съгласно заповед на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, функционира при капацитет от 40 места.

  • Местоположение на социалната услуга:

Доставчикът ще организира предоставянето на социалната услуга „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ в помещение, публична общинска собственост, в гр. Габрово, бул. „Трети март” № 5.

  • Срок на предоставяне на социалната услуга:

Доставчикът на социалната услуга следва да организира дейността на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ за срок от 3 (три) години, считано от датата на влизане в сила на договора за възлагане.   

  • Получаване на документи за участие:

Документация за участие в конкурса кандидатите могат да получат всеки работен ден от 09:00ч. до 16:00ч., в „Център за информация и услуги на граждани”, находящ се в сградата на Община Габрово, пл. „Възраждане” № 3, както и да изтеглят от интернет страницата на Община Габрово www.gabrovo.bg меню „Актуално“, подменю „Обяви“.

Краен срок и място на подаване на документите:

Предложенията се подават в срок до 16:30 часа на 08.07.2019 г. в Деловодството на Община Габрово, пл. „Възраждане” № 3, първи етаж.

Документите се подават в запечатан и непрозрачен плик, върху който се посочва пълното наименование на кандидата, адрес, телефон, факс и e-mail. Върху плика се изписва следното: „Документация за участие в конкурса за възлагане на социалната услуга  „Дневен център за деца и младежи с увреждания“.

Подробна информация за условията и реда за участие, както и изискванията към кандидатите може да изтеглите от тук или да получите в Дирекция „Образование и социални дейности“ в сградата на Община Габрово: гр. Габрово - 5300, пл. „Възраждане” № 3; и на тел: 066/818 442 или 066/818 399.