Община Габрово обявява конкурс за възлагане управлението на социална услуга – делегирана държавна дейност: „Център за обществена подкрепа“  – Габрово

Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга:

  • Предмет на възлагане

Изпълнителят трябва да организира предоставянето на социалната услуга в общността „Център за обществена подкрепа”, съгласно изискванията на нормативната база и в съответствие с предвидените критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги в Република България.

  • Капацитет на социалната услуга

Център за обществена подкрепа, съгласно заповед на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, функционира при капацитет от 25 места.

  • Местоположение на социалната услуга

Кандидатът в процедурата следва да разполага със собствена или да ползва на съответно правно основание материална база, в която да организира дейността на Център за обществена подкрепа.

Предлаганата материална база за предоставянето на социалната услуга трябва да бъде в съответствие с изискванията на Стандарт 6 „Местоположение и материална база“ – Глава ІV от Методиката за условията и начина на предоставяне на социалните услуги в ЦОП, утвърдена от АСП и ДАЗД. 

За техническото обезпечаване дейността на Центъра, Кандидатът следва да представи информация за оборудването и обзавеждането, посредством което ще се осигури качествено предоставяне на социалната услуга, включващо планирано и/или наличното такова.

  • Срок на предоставяне на социалната услуга

Доставчикът на социалната услуга следва да организира дейността на Център за обществена подкрепа за срок от 3 /три/ години, считано от датата на влизане в сила на договора за възлагане.    

  • Получаване на документи за участие:

Документация за участие в конкурса кандидатите могат да получат всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч., в „Център за информация и услуги на граждани”, находящ се в сградата на Община Габрово, пл. „Възраждане” № 3, както и да изтеглят от тук. Заедно с документите за участие в конкурса, кандидатите трябва да попълнят и приложат "Декларация за информираност", която могат да изтеглят от тук.

  • Краен срок и място на подаване на документите:

Предложенията се подават в срок до 16.30 часа на 10.12.2018 г. в Деловодството на Община Габрово, пл. „Възраждане” № 3, първи етаж.

Документите се подават в запечатан и непрозрачен плик, върху който се посочва пълното наименование на кандидата, адрес, телефон, факс и e-mail. Върху плика се изписва следното:

„Документация за участие в конкурса за възлагане на управлението на социалната услуга „Център за обществена подкрепа”.

Подробна информация за условията и реда за участие, както и изискванията към кандидатите може да бъде получена на интернет страницата на Община Габрово: www.gabrovo.bg – раздел „Обяви“, в дирекция „Образование и социални дейности“ в сградата на Община Габрово: Габрово - 5300, пл. „Възраждане” № 3 и на тел: 066-818 399,  066-818 442.