Община Габрово напомня на всички независими оценители, подали оферти за изготвяне на оценки на имоти общинска собственост, че съгласно Раздел ІІ, т.3 от утвърдените РЕД И УСЛОВИЯ за възлагане на оценки на имоти и вещи – общинска собственост от оценител на имоти, на основание чл.45, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Габрово, срокът за представяне на копия от вносната бележка, с която са заплатили членския си внос за текущата година към Камарата на независимите оценители в България е 31.03.2013 г.

Реда и условията може да видите от тук.