Община Габрово обявява обществена поръчка Осъществяване на инженерингова дейност в рамките на проект „ИНВЕСТИЦИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА В БАЗА 2 В С. ЯВОРЕЦ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЪГА“ на Община Габрово, финансиран от Министерство на образованието за обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА - БАЗА 2 НА ДГ „ДЪГА“ С. ЯВОРЕЦ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРНОТО ПРОСТРАНСТВО ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДВЕ ДЕТСКИ ГРУПИ.

Изпълнителят има ангажимент да извърши проектиране, строителни дейности и изпълнение на авторски надзор за обекта, което включва необходимите функционални преустройства на помещенията в сградата, със съответните инсталации и благоустрояване на дворното пространство, съгласно одобреното Задание за проектиране.

Изпълнителят на строителни дейности няма да изпълнява доставка на обзавеждане и оборудване на мебели и техника и не следва да включва в количествено-стойностната си сметка такъв разход. Единствено ще бъдат изпълнени СМР по инсталации за проектираното обзавеждане и оборудване.

Пълният обхватът на дейностите е подробно описан в Заданието за проектиране, Техническата спецификация, Проекта на договор, неразделна част от документацията за участие.

Документите за участие могат да бъдат разгледани в линка.