На 27 януари 2021 г. екипът на Младежки център Габрово взе участие в онлайн форум „Национална мрежа на младежките центрове – обзор и перспективи“. Инициативата беше организирана от Международния младежки център в Стара Загора и в нея взеха участие заместник-министъра на Министерство на младежта и спорта, представители на Националното координационно звено към Министерски съвет и на Програмния оператор на програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи" в Министерство на образованието и науката, както и екипите на младежките центрове от Стара Загора, Пловдив, Враца, Добрич, Бургас, Монтана, Перник и Габрово.

По време на форума бяха представени пространствата, дейностите, инициативите и плановете на всички 8 младежки центъра в страната, финансирани чрез Финансовия механизъм на ЕИП -  създаден и финансиран от Княжество Лихтенщайн, Република Исландия и Кралство Норвегия. Представителите на Министерство на младежта и спорта и Министерство на образованието и науката дадоха информация за съществуващи и предстоящи проекти, които имат пряка връзка с развитието и функционирането на центровете и мотивирането и обучението на техните служители.

„Национална мрежа на младежките центрове“ е неформално обединение, сформирано през 2016 година от младежките центрове в Пловдив, Враца, Добрич и Стара Загора. Целта му е центровете да развиват съвместни дейности в посока утвърждаване на професията младежки работник и популяризиране на младежката работа.

Амбицията на Младежки център Габрово е да предложи инициативи и програми, които да отговорят на нуждите на младите хора и да осигурят развитие на техния потенциал, възможности и перспективи за обмен на идеи и практики. С проект BGLD-2.001-0009 „Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово” екипът си поставя за цел в сградата на емблематичния Летен театър да създаде и утвърди притегателен център с 4 основни направления, които изцяло да покриват стратегическите цели за развитие на младите хора: Младежки център Габрово – хъб; Направление Младежко лидерство; Направление Култура, Екология и Творчески активности; Направление Спорт и Физическа Активност и Направление Здраве и Благополучие.

Община Габрово ще използва хартия, произведена от устойчиво управлявани гори
27 януари 2021
Дигитална планетариум система и нов кабинет по „Науки“ ще има габровската астрономическа обсерватория
27 януари 2021