Община Габрово уведомява всички превозвачи, които извършват таксиметров превоз на пътници, че размерът на данъка за 2021 г. е 300 лв.

Данъкът е определен със Закон за държавния бюджет на Република България.

Лицата подават декларация по образец в Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Габрово за всеки отделен автомобил, извършващ таксиметров превоз на пътници.  Преди получаване на издаденото разрешение същите заплащат дължимия данък в размер на 300 лв.